VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10)

Znovu a znovu Bůh před naše oči staví tuto životodárnou pravdu: dokud lidé nepoznají Krista, dokud mu neuvěří, dokud neposlechnou evangelium, do té doby budou, ať si toho jsou vědomi či ne, otroky ďábla. A toto otroctví končí jediným způsobem: hrozným Božím spravedlivým soudem! Svod přichází v podobě lidských bájí – a co jiného je evoluční náboženství? Jindy se vkrádá do myslí lidí v tzv.

VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10)

 

Ve světě máš mnoho, ale v Kristu úplně všechno (Koloským 2,8-10)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 29. ledna 2023 

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 2 Petrův 1:3

 

Pokoj vám ve jménu Kristově, milí domácí víry, milí hosté. 

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29)

 

Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 4. prosince 2022

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Římanům 8:9  

 

Pokoj vám, bratři a sestry, který přináší Ježíš Kristus. Vítám vás všechny zde, jak domácí víry, tak i naše dnešní hosty. Kéž je Pán oslaven v tomto shromáždění! 

I. Úvod: Bezpečná cesta

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23)

 

VYTRVEJ VE VÍŘE!

(Koloským 1,21-23)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 6. listopadu 2022

 

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

(Římanům 8:38-39)  

 

Osnova kázání

Otázky ke studiu