Láska a víra!

Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Judův 1, 3

Boha jímá lítost nad každým zlým skutkem. Láska nikdy nemůže mít radost ze zlého. Nemůže mít jakýkoli podíl na zlém. Láska vždy bojuje proti zlému. Boží láska bude vždy přemáhat a potírat zlo. Proto nám Bůh dává dar víry. Dává nám ho z lásky. Vytrhuje nás tím ze zlého. Z moci zla! A činí tak jednou pro vždy! Na věky!

To je velmi důležité pochopit, že víra je darem jednou pro vždy nám odevzdaným. Juda potvrzuje, že tento dar nám Bůh dává jednou provždy! Také píše, že máme právě o tento dar Boží lásky zápasit. Máme zápasit o víru. Proč? Na to si odpovíme v dalším bodě. Kde uvidíme, co víra všechno přináší.

Text kázání

Osnova kázání

Povolaní, milovaní, zachovaní (Ju 1)

Dobré ráno, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Jsem moc vděčný za výsadu, že tady dnes mohu být, že mohu i přes všechny své nedostatky sloužit Božímu lidu Božím Slovem. Jak jistě víte, zamíříme do Judova listu, ale než začneme… Je nádherné a fascinující vidět, jak milostivý náš Bůh je. Když se rozhlédnu, když vidím vaše tváře, jsem za vás Bohu moc vděčný. Jsem vděčný za váš sbor, jsem vděčný, že se za nás modlíte a že se my díky tomu můžeme modlit za vás. Jsem vděčný, že Bůh k sobě neustále přitahuje další a další ztracené hříšníky, jako jsem já a jako jste vy… a že z nich dělá rodinu, že z nich dělá svoji nevěstu. V Kristu jsme jedním svatým lidem, jednou svatou církví, ať už jsme v kterémkoliv pozemském městě… a tak jsem rád, že se dnes můžeme jednomyslně, jako Boží vyvolený lid, sejít před Boží tváří a radovat se z naší společné záchrany, že můžeme společně přijímat Boží milost skrze prostředky, které k tomu náš dobrý Pán ustanovil. Pojďme tedy otevřít Boží Slovo a setkat se na jeho stránkách s naším Vykupitelem.

Osnova kázání