On je náš pokoj (Ef 2,14-16)

Usmíření skrze kříž

Máme zde tři verše, které jsou o tom, co to znamená, že Kristus je náš pokoj. Každý z těchto tří veršů opakuje totéž a zdůrazňuje některé další věci, které více rozvádějí, co to znamená, že On je náš pokoj. Jsou zde tři verše, které mluví o Kristově díle smíření.

Text kázání

Osnova kázání

On je náš pokoj (Ef 2,14-16)

Usmířeni skrze kříž

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 28. prosince 2014

Dobré dopoledne, milí svatí, pokoj vám a milost. Pokračujeme v našem výkladu listu Efezským – pojďme tedy zaměřit svou pozornost přímo do Božího slova. Náš text dnešního dopoledne zní:

  • Efezským 2:14-16 V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.

Osnova kázání

Učiněni blízkými (Ef 2,13)

Společenství v Kristově krvi

V tomto textu vidíme především veliký kontrast – je zde naprostý protiklad k předchozím dvěma veršům. Za druhé je tady popis našeho stavu – takového, jaký byl a takového, jaký je nyní. A konečně za třetí tu máme prostředek, kterým jsme byli učiněni tím, čím jsme nyní – bylo to v Kristu Ježíši a v Jeho krvi.

Text kázání

Osnova kázání

Odloučeni (Ef 2,12)

V Kristu je všechno nebeské požehnání duchovních věcí.

Byli jsme spaseni milostí skrze víru, jsme Božím dílem a to je důvod, proč si máme připomínat, čím jsme byli. Byli jsme pohané a Židy podle těla, kteří jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, jsme byli hanlivě nazýváni neobřízkou. Byli jsme odděleni od mnoha Božích dobrodiní a požehnání.

Text kázání

Osnova kázání

Odloučeni (Ef 2,12)

V Kristu je všechno nebeské požehnání

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 14. prosince 2014

Pokoj vám a milost, milé sestry a milí bratři. Pojďme obrátit svoji pozornost přímo do Božího slova, do listu Efezským, do druhé kapitoly, verše 11-13. Potom se budeme zabývat dvanáctým veršem.

Před námi je dvanáctý verš druhé kapitoly. Jsme na začátku oddílu, v němž se Pavel zabývá především církví.

Osnova kázání

Pamatujte! (Ef 2,11)

Nezapomeňte, odkud vás Bůh vytáhl.

V jedenáctém verši je odkaz na to, kým jsme byli a jak se na nás dívali Židé. Ve dvanáctém verši je potom připomenutí toho, jak jsme na tom byli. Na obojí si máme pamatovat a obojí si musíme připomínat ve světle předchozích veršů.

Text kázání

Osnova kázání

Pamatujte! (Ef 2,11)

Nezapomeňte, odkud vás Bůh vytáhl!

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 7. prosince 2014

Pokoj vám a milost, milí v Kristu. Chtěl bych, abychom dnes svou pozornost zaměřili na slova apoštola Pavla, jehož Duch svatý použil jako svůj nástroj, skrze který k nám mluví přímo On sám. Před námi je Boží slovo. Ef 2,1-2.

Osnova kázání

Boží umělecké dílo II. (Ef 2,11-22)

...učinil jednoho nového člověka

Před námi je text, který je stěžejním textem celého Písma ohledně církve. Zde je základ, samotná podstata Kristovy církve. Potřebujeme tento text vidět v jeho celistvosti, protože tak nám vynikne jeho nádhera a budeme se potom moci s o to větší radostí zabývat jednotlivými verši a detaily tohoto oddílu.

Text kázání

Osnova kázání