Proč neděláme kurzy Alfa

V kázání BSK z 21. října 2007 byly kurzy Alfa označeny za falešné evangelium. Mnozí z nás projevili zájem dozvědět se více o kurzech Alfa a o důvodech, proč byly podrobeny v kázání kritice. V tomto stručném textu se zájemci mohou v krátkosti dozvědět, co to jsou Kurzy Alfa, v čem je starší BSK považují za problematické a proč tedy BSK kurzy Alfa nedělá.

Stručný popis kurzů Alfa

Původ Alfa kurzů

Kurzy Alfa vznikly v londýnském anglikánském sboru Holy Trinity Brompton (HTB) v roce 1977 jako kurz pro nově obrácené křesťany. V roce 1981 byl počet lekcí snížen na 10, ale zároveň byl přidán víkend Ducha svatého. V roce 1990 se ústřední postavou kurzů stal anglikánský vikář Nicky Gumbel, který je začal používat k evangelizaci nevěřících lidí a ze sboru HTB se kurzy rozšířily po celém světě.

I když kurzy vznikly v Anglii, jejich propagátor Gumbel i kurzy samotné jsou ovlivněny událostmi, ke kterým o několik let později došlo v USA a Kanadě. Zde začalo docházet na shromážděních charismatických církví (Vinice) ke zvláštním projevům lidí, jako je masový nekontrolovatelný smích, štěkání, lví řvaní nebo hadí syčení. V roce 1994 byla uspořádána 90ti denní série takovýchto shromáždění v Torontu - odtud název „Torontské požehnání".

Sbor HTB a Gumbel přijali torontské požehnání jako součást pravého křesťanství. Víkend Ducha svatého byl otevřenými dveřmi, skrze které se do Alfy dostaly zvířecí manifestace. V Čechách k tak extrémním projevům nikdy nedošlo, nicméně je používána stejná metoda silné propagace moci Ducha svatého a mnozí účastníci odjíždějí z klíčového víkendu s Alfou s alespoň nějakým osobním prožitkem „působení Ducha". V některých lidech zřejmě skutečně jedná Duch svatý, ale u dalších má jejich zážitek původ v lidské psychice nebo, což je mnohem horší, v působení démonických sil.

Struktura kurzu

Během české Alfy si účastníci vyslechnou 15 tzv. promluv s těmito tématy: Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer), Kdo je to Ježíš, Proč Ježíš zemřel, Jak získat víru, Proč a jak se modlit, Proč a jak číst Bibli, Jak nás Bůh vede, Kdo je to svatý Duch, Co svatý Duch dělá, Jak mohu být naplněn svatým Duchem (předchozí tři na víkendu), Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe, Jak odolat zlému, Proč a jak mluvit s druhými o víře, Uzdravuje Bůh i dnes, A co církev.

Přes všechna prohlášení organizátorů o vyváženosti kurzu nám letmý pohled na jeho obsah ukazuje, že se zde hodně mluví o Duchu Svatém, méně už o Ježíši Kristu a Bůh Otec je zmiňován pouze okrajově. Je to o to zarážející, že se jedná o evangelizační kurz. Stejně zarážející je skutečnost, že naplnění Duchem svatým je zde odděleno od uvěření.

Navíc název promluvy Jak získat víru jako by naznačoval, že víra není Boží dar, který nám Bůh dává ze svého rozhodnutí. Podobně je tomu s naplněním Duchem svatým.

Některé promluvy v druhé části kurzu (Jak odolat zlému, Proč a jak mluvit s druhými o víře) jsou zjevně určeny věřícím, ačkoliv je prezentován jako evangelizační.

Metoda evangelizace

Jeden český propagátor kurzů prohlásil, že u Alfy nejde o metodu, ale o působení Ducha a prostředí. To je zcela upřímné vyjádření. Prostředí je zde hned na druhém místě. Manuály pro organizátory kurzů se mu skutečně věnují do detailů. Zdá se, že aby Duch svatý mohl jednat, musíme mu náležitě připravit půdu či prostor. Takový postup se jistě dá nazvat metodou a propagátoři Alfy v Anglii o tom ani jinak nemluví.

Vhodné prostředí se připravuje pomocí úvodní večeře nebo slavnostního přípitku pro účastníky. K dalším nástrojům patří vtipy při promluvách a také dobrý zasedací pořádek. V každém případě musí být všechno „v pohodě" a účastníci se musí cítit uvolněně a bez jakéhokoli tlaku na ně. To také znamená, že je nikdo nesmí o ničem přesvědčovat. Organizátoři kurzů nemají nevěřícím říkat, čemu věřit. Nikdo nesmí být s ničím konfrontován a o usvědčování z hříchu nemůže být ani řeči.

 Alfa se tímto přístupem chce vymezit proti klasickému zvěstování evangelia. Při něm se nevěřící dozvídá biblickou pravdu o Bohu, o sobě, o hříchu a o Spasiteli a je veden k tomu, aby se rozhodl ji přijmout. Samozřejmě se při tom spoléhá na jednání Ducha svatého, který jedná skrze Boží Slovo v srdci nevěřícího. Alfa, zdá se, vychází z předpokladu, že Duch Boží je při takovémto zvěstování omezen a nemůže jednat.

Problematické prvky

Směřování Alfy

Alfa je považována za evangelizační nástroj, i když na otázku komu je Alfa určena oficiální stránky odpovídají, že je pro ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství, pro nové křesťany, nové účastníky církevních shromáždění a ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry. Skoro to vypadá, že Alfa je univerzálním nástrojem pro každou příležitost.

Komu je Alfa určena v rovině církví? Kurzy Alfa vznikly na půdě Anglikánské církve, ale jsou určeny všem církvím, které mají zájem kurzy pořádat. A tak v současnosti v naší zemi tyto kurzy pořádají sbory Církve bratrské, Křesťanského společenství, Apoštolské církve, Adventistů sedmého dne a Římskokatolické farnosti. Alfa se stává pojítkem mezi sbory, ekumenickým nástrojem. Na Alfě se totiž shodnou všechny vyjmenované církve.

Alfa tedy dělá pro jednotu církve hodně. A to je také skutečně ambicí ústředí Alfy. Církve, nejen jednotlivci, jsou důležitým cílem působení Alfy. Církve mají vytvořit tzv. síť Alfa. Tak budou moci hlavní vedoucí Alfy demonstrovat před světem, že církvím jde o společnou věc. Ovšem tou společnou věcí, zdá se, není biblické evangelium.

Bylo by úžasné, kdyby přijetí Alfy např. ze strany Římskokatolické církve, znamenalo kázání pravého evangelia. Ovšem nakolik by to bylo úžasné, natolik je bláhové domnívat se, že tomu tak je. Katolická církev v ničem nezměnila své učení a Alfu klidně přijímá prostě proto, že s Alfou žádné věroučné problémy nemá. Otázka spasení z milosti skrze víru, otázka svátostí, uctívání svatých, Mariánského kultu nebo papežství - nic z toho není problémem v rámci kurzů Alfa. Důležitá je jednota a zdůraznění společných věcí.

Učení Alfy

Obsah kurzu a materiálů Alfy je z hlediska Bible často nepřesný, neúplný nebo jinak zkreslující. A tento fakt se týká tak zásadních věcí jako je učení o Božím charakteru, o hříchu, o Ježíši Kristu a jeho díle na kříži, o spasení, o Duchu svatém.

Několik příkladů z mnoha:

  • Bůh nás miluje. To je základní princip Alfy. Podle Bible je Bůh skutečně láska (1. Janův 4,16). Ovšem Bůh nejen miluje, ale je také svatý a nenávidí hřích. A teprve ve světle Jeho svatosti můžeme dobře porozumět Jeho lásce.

  • Co se hříchu týče, Alfa se soustředí především na důsledky hříchu v našem současném životě. Ukazuje, jak nám hřích znemožňuje žít spokojený a naplněný život, ale už se tolik nestará to, že jsme urazili Boha, porušili Jeho zákon a tak jsme se stali předmětem jeho svatého hněvu.

  • Účastníci Alfy také nemluví oni tak o pokání a víře v Ježíše Krista, jako spíše o změně, ke které dochází na základě nějakého duchovního zážitku.

  • O Duchu svatém toho Alfa říká hodně. Nicky Gumbel například otevřeně vysvětluje, že Duch svatý je v Alfě používám jako styčný bod pro lidi s pozadím pohanských náboženství (New Age), kde se hojně mluví o duchu.

  • Celé učení o Duchu vychází z letničního učení o „křtu Duchem", k němuž dochází odděleně od spasení (byť Alfa používá označení „naplnění" a ne křest).

Stanoviska BSK

Prohlášení 

Biblické společenství křesťanů je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.

Naším posláním je zasáhnout svět kolem nás prostřednictvím zralých věřících. Je to Boží Slovo, které Duch Svatý používá k znovuzrození člověka a růstu věřících. Proto ho vyhlašujeme, kážeme, vysvětlujeme a vykládáme s nadějí, že nevěřící lidé uvěří a duchovně rostoucí křesťané budou používáni Bohem k zasažení lidí ve svém okolí. Naším cílem není vytvářet přijatelné prostředí pro nevěřící, ale podobně jako první církev chceme využívat prostředí, abychom mohli v moci Ducha Svatého zvěstovat evangelium o nutnosti obrácení se ke Kristu.

Jsme pověřeni Bohem zasáhnout svět kolem nás, svět, který je ztracený v hříchu a jehož cílem je záhuba a cítíme, že nejlepší způsob, jak toho dosáhnout je prostřednictvím zralých věřících. Věříme, že toto je způsob, jak můžeme ve společenství s Ježíšem Kristem, v Duchu Svatém a s pomocí Božího Slova radostně oslavovat Boha. Proto je naším záměrem sytit věřící Božím Slovem tak, aby se mohli zapojit do procesu přivádění ztracených k Ježíši Kristu.

Ekumenické hnutí

 Vidíme, že Boží Slovo mluví o jednotě a přikazuje opravdovým věřícím zachovávat jednotu Ducha (Ef 4,3). Ovšem je to vždy jasné evangelium o spasení z milosti skrze víru a důraz na čistotu učení, které tvoří základ, na němž se jednota buduje. Boží Slovo znovu a znovu varuje před nepřesným, zdeformovaným, okleštěným či překrouceným učením. Je to čisté učení nikoliv jednota, co přináší spásu dalším lidem (1Tm 4,16). Proto se distancujeme od širokého pojetí „křesťanské jednoty", jak jí představují kurzy Alfa.

Věroučné články

Výše jsou naznačené alespoň některé problematické věci v učení kurzů Alfa. Centrem není Kristův kříž, ale zkušenost s Duchem Svatým. Celý kurz je podřízen pokroucenému učení o Duchu Svatém a soustředí se na člověka a jeho spokojený a šťastný život.

Kurzy Alfa tak ve značné míře obcházejí proces pokání a snadno mohou vést místo k obrácení ke Kristu k obrácení ke křesťanskému životnímu stylu. Takto „obrácení" lidé jsou potom utvrzováni nadějí, která by však v takovém případě byla falešná.

Nepopíráme význam zkušeností v křesťanském životě, ale vidíme v Písmu, že tyto zkušenosti musí být zakotveny v Božím Slově a musí vycházet z víry, která vyznává Ježíše jako Pána.

Závěr

Kurzy Alfa jsou lidským nástrojem, který chtějí církve používat jako nástroj evangelizace. Část kurzu je tvořena diskuzí účastníků, kdy mnohé věci z výše zmíněných mohou být zmírněny a možná dokonce odstraněny. Přesto to nic nemění na skutečnosti, že používání těchto kurzů znamená také šíření těchto nedostatků a šíření takto překrouceného, a tedy falešného evangelia.

Z těchto důvodů nechceme dělat kurzy Alfa, ani je podporovat či schvalovat jejich šíření.

Starší Biblického společenství křesťanů, 29. 10. 2007 v Ústí nad Labem