Znaky umírající církve (Zj 2-3)

Znaky umírající církve

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 22. ledna 2006

Už třetí týden se scházíme, abychom přemýšleli nad jedním z ohromných témat Nového zákona a nechali se Pánem budovat v tom, co je to Jeho Církev. Mluvili jsme o tom, co dělá církev církví, o tom, že Kristova církev, to jsou lidé, nikoliv budovy nebo nějaká organizace. Minulý týden jsme mluvili o tom, proč je pro věřící důležitá církev, k čemu ji potřebujeme.

Dnes se chceme podívat na církev, která je popsaná v knize Zjevení. Kniha Zjevení nám ukazuje církev, která vítězí po boku Beránka – spolu se svým Pánem vítězí a chystá se ke svatební hostině.

Ovšem kniha Zjevení také popisuje nejzávažnější problémy církve – popisuje 7 církví v Malé Asii a ukazuje nám, jak se na tyto církve dívá Ženich Církve – Ježíš Kristus. Odhaluje věci, které by možná chtěly zůstat skryté.

Pojďme společně přečíst z knihy Zjevení kapitoly 2 a 3.

 • Ve Zj 3,1 byla církev v Sardách popsána jako mrtvá církev. Tato skutečnost nám ukazuje, že církev může zemřít, což se také často děje.

Kde jsou sbory, o kterých čteme v Novém zákoně? V některém místě v historii tyto církve zanikly (zemřely).

Jsou nejméně dva způsoby, jak může církev zemřít. Může jednoduše přestat existovat. Tam, kde dříve byla církev už žádná církev není. Tak to bylo na mnoha místech v naší zemi během 40 let socialistické vlády. Druhou možností – a nutno říci, že v naší západní kultuře daleko častější a nebezpečnější - je, že církev zemře vnitřně, zatímco navenek stále ještě žije.

Co tedy může zabít církev? Uvědomujeme si, že Satan používá rozličné zbraně na to, aby nás zničil? Ohrožují nás tyto věci i v dnešní době?

V této studii se seznámíme se čtyřmi věcmi, které mohou zabít společenství Božího lidu. Tím prvním faktorem, který je více než zřejmý, je:

I. Pronásledování

Satan často používá fyzického pronásledování

Tak tomu bylo v církvi ve Smyrně .

 • Zjevení Janovo 2,9-10 Znám tvé skutky, i soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Podobně na tom byly mnohé další církve, jak o tom svědčí:

 • 1 Petrův 5,8-9 Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. Vzepřete se mu jakožto silní ve víře a vězte, že tatáž utrpení se dějí vašim bratrům na celém světě.

Nesmíme proto být překvapeni, když pronásledování přichází i nyní.

 • 1 Petrův 4,12 Milovaní, nedivte se tomu přepalování - jež se mezi vámi děje, abyste byli vyzkoušeni - jako by se vám přihodilo něco zvláštního,

Lidé reagují na pronásledování různě:

Někteří mlčí,

 • Jan 12,42-43 Přesto však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží.

jiní se radují:

 • Skutky apoštolské 5,41-42 Oni tedy šli z té velerady s radostí, že byli hodni trpět potupu pro jeho jméno. A nepřestávali každého dne v chrámu i po domech učit a kázat Ježíše Krista.

Ř 5,1-5; Jk 1,2-3

Podle toho jak budeme reagovat se rozhodne o naší budoucnosti jako církve

Církev, která při pronásledování mlčí, bude brzy mrtvou církví. Církev, která se raduje v pronásledování, nezůstane bez povšimnutí Pána

 • Matouš 5,11-12 Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

jak to Pán říká církvi v Pergamu

 • Zjevení Janovo 2,13 Znám tvé skutky i to, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan.

nebo jak to vidíme v církvi ve Filadelfii

 • Zjevení Janovo 3,8 Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno.

Ale pronásledování není jedinou zbraní v Satanově výzbroji. Když církev obstojí v pronásledování, potom je často zabita některou z následujících věcí.

II. Falešné učení

Touto taktikou satan ohrožuje mnoho církví

Ohrožoval církev v Efezu, ale oni nad ním zvítězili.

 • Zjevení Janovo 2,2 Znám tvé skutky a tvou práci, i tvou vytrvalost, a vím, že nemůžeš snést zlé lidi; a vyzkoušel jsi ty, kteří si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
 • Zjevení Janovo 2,6 Ale máš to, že nenávidíš skutky nikolaitů, které nenávidím i já.

Ohrožoval také církev v Pergamu, která věrně přestála pronásledování, ale zmítala se pod náporem falešného učení.

 • Zjevení Janovo 2:13-15 Znám tvé skutky i to, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Ale mám proti tobě to málo, že tam máš ty, kteří drží učení Balámovo, který učil Baláka klást pohoršení před syny Izraele, aby jedli to, co je obětované modlám a smilnili. Tak i ty máš lidi, kteří drží učení nikolaitů, což nenávidím.

Jak Pavel tak Petr varovali před nebezpečím, které přichází spolu s falešným učením.

 • Skutky apoštolské 20,29-30 Já totiž vím, že po mém odchodu mezi vás vstoupí draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou.
 • 2 Petrův 2,1-2 Mezi lidem však bývali i falešní proroci, tak jako i mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné sekty. Budou zapírat dokonce i Panovníka, který je vykoupil, a tak na sebe přivádějí rychlou záhubu. Jejich zhoubné cesty budou následovat mnozí a cesta pravdy bude skrze ně vydávána potupě.

Následující věci potřebujeme k tomu, abychom se ubránili chybám v učení:

1. Nesmíme se vzdalovat od jasného biblického učení.

 • 2 Timoteovi 4,3-4 Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí shromažďovat učitele lechtající jejich sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

Držme se toho, co je jasné a zjevné, toho čemu rozumíme a nenechme se zatáhnout do spekulací, které vedou k bludům.

2. Jasné učení, které je součástí kázání Božího Slova a které obsahuje jak negativní (varování) tak pozitivní (napomínání, vybízení) stránky.

 • 2 Timoteovi 4,1-2 Proto tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který má soudit živé i mrtvé, zapřísahám při jeho příchodu a jeho království: Kaž Slovo; buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, kárej a napomínej se vší trpělivostí a učením.

3. Musíme se vyvarovat „populárního“ kázání, které vede spíše k zábavě než k jasným pokynům o tom, jak máme žít.

V mnoha církvích dnes slyšíme kázání, která člověka pobaví, nebo rozpláčou, dojmou, která ho „motivují“, takže se cítí dobře a povzneseně – tak můžeme mít jistotu, že lidé, kteří slyší taková kázání, přijdou příště znovu. Ale Bůh se nás nebude ptát, jak se nám líbilo v církvi, ale řekne:

 • Matouš 7,23 A tehdy jim vyznám: `Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!´"
 • Matouš 7,21 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.

4. Nesmíme podporovat ty, kdo učí to, co protiřečí Kristovu učení.

 • 2 Janův 1,9-11 Žádný, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha; kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna. Přichází-li k vám někdo a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nezdravte. Kdo totiž takového zdraví, účastní se jeho zlých skutků.

Když se církev staví jasně proti pronásledování a falešnému učení, tak se jedná nepochybně o dobré znaky. Ale to neznamená, že ji Satan nemůže zabít. Mnoho dobrých církví bylo zničeno jedním ze dvou dalších nástrojů Satanova běsnění. Prvním z nich je:

III. Přátelství se světem (zesvětštění církve)

Přátelství se světem nebo jinak vliv a pronikání světa do církve – znamená to touhu vyrovnat se světu, být stejný jako druzí lidé kolem nás. Znamená to přizpůsobit se světu, dělat kompromisy a odmítnout normu, kterou je pro věřící Boží Slovo.

Apoštol Pavel vydává hrozné svědectví jednomu za svých spolupracovníků:

 • 2 Timoteovi 4,10 Démas mě totiž opustil, protože si zamiloval tento svět, a odešel do Tesaloniky,

Nevíme přesně, co to znamenalo pro Démase, ale na jiném místě Písma čteme o tom, co se skrývá za milováním světa.

 • 1 Janův 2,15-17 Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není. Neboť všechno, co je ve světě - žádost těla, žádost očí a pýcha života - to není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí, i jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky.

Přátelství se světem se v důsledku projevuje nemorálností a materialismem. Je to vliv, který má svět na církev. Nemorálnost to je touha těla, zatímco materialismus je touha očí. Obojí je shrnuto v „milování světa“.

A nemusí jít na první pohled o nic zásadního – ovšem jde o důsledky. Tak mnoho církví dnes otupuje evangelium, přizpůsobuje ho, aby bylo příjemné pro uši tohoto světa – už nejde o to, že jsme byli ve vzpouře proti Bohu, nejde o to, že hřešíme, PROTO že jsme hříšníci, ale prostě jsme udělali chybu, zmýlili jsme se, a proto jsme hříšníci.

Vypadá to skoro stejně, ale jaký je důsledek? V tom prvním případě platí to, že jako hříšníci zasluhujeme smrt a jedinou cestou je, že se musíme znovu narodit, činit pokání a věřit evangeliu. V tom druhém případě jsme v podstatě dobří a Bůh je ten, kdo nám musí odpustit – my jsme přece udělali jenom chybu.

Toto je věc, která se týká učení, které se přizpůsobuje tomuto světu. Ale jsou daleko horší.

Křesťanský materialismus, který tvrdí, že člověk je středem vesmíru a Bůh je tu proto, aby mu sloužil a zajistil ho vším bohatstvím, zdravím, štěstím, pohodou, …

Bible nám ukazuje, jak máme žít, jak máme zajistit svůj pokoj – v Bohu, své bohatství – uložit si poklad v nebi, jak máme spravovat to co nám Bůh svěřil, aby to neslo užitek a hojné ovoce.

Satan používá přátelství se světem ke zničení církve

Církev v Thyatirách byla ohrožena vlivem Jezábely.

 • Zjevení Janovo 2,20-23 Ale mám proti tobě to málo, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky, aby smilnili a jedli to, co je obětované modlám. A dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona pokání nečinila. Hle, já ji uvrhnu na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, do velikého soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků; a její děti zahubím smrtí. A všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a odplatím vám každému podle vašich skutků.

Nemorálnost dnes ničí mnoho církví. Materialismus dnes odvádí mnoho křesťanů z jejich služby Pánu a církve trpí a jsou bržděny ovocem, které materialismus nese u jednotlivců v církvích.

 • Lukáš 8,14 To, které padlo mezi trní, jsou pak ti, kteří slyšeli, ale jak jdou za starostmi a bohatstvím a rozkošemi tohoto života, bývají udušeni a nepřinášejí užitek.

Jak se vyvarovat přátelství se světem?

Musíme mít „lásku Otcovu“. Milovat Ježíše víc než cokoliv jiného na tomto světě.

 • 1 Janův 4,4 Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který je ve vás, nežli ten, který je ve světě.

Nesmíme se přizpůsobovat tomuto světu, ale proměňovat se obnovou své mysli.

 • Římanům 12,1-2 Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.

Hledat Boží vůli a jednat podle ní. Studovat Boží Slovo a nechat se jím formovat a proměňovat.

A konečně: Musíme se „modlit a bdít“.

 • Lukáš 21,34-36 "Ale dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život a ten den by na vás přišel nečekaně. Neboť přijde jako past na všechny, kdo přebývají na povrchu celé země. Proto bděte a modlete se v každý čas, abyste byli hodni uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Synem člověka."

Ovšem i církev, která je pevně zakotvená v biblickém učení a má jasné a konkrétní cíle může stále ještě být církví mrtvou nebo umírající pokud se přizpůsobí tomuto světu – pokud přijímá ovoce přátelství se světem, jímž jsou nakaženi jednotliví věřící. Podobnou duchovní chorobou, kterou Satan používá ke zničení církve je:

IV. Lhostejnost - vlažnost

Vlažnost bychom mohli popsat také jako lhostejnost, polovičatost nebo „duchovní“ lenost.

Nenápadná, ale velmi efektivní Satanova zbraň – ohrožovala církev v Efezu, která ztratila svou „první lásku“.

 • Zjevení Janovo 2,4 Ale mám proti tobě, že jsi opustil tu svou první lásku.

Byla charakteristická pro církev v Laodikeji a činila ji odpornou pro Krista.

 • Zjevení Janovo 3,15-17 Znám tvé skutky, že nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! A tak, že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji; a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, chudý, slepý a nahý.

Jedná se o „duchovní“ sobectví, soběstřednost, zahleděnost do sebe. „Mám dost“, „zbohatl jsem“ – nic nepotřebuji. Je to pýcha a zaslepenost, která v konečném důsledku vede k polovičatosti, vlažnosti a duchovnímu spánku.

Nemůžeme se nijak divit a ani protivit tomu, když umírá církev, která je vlažná, líná a lhostejná.

 • Přísloví 18,9 Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce.
 • Matouš 12,30 Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.

Symptomy lhostejnosti - vlažnosti

 • Nepravidelná návštěvnost bohoslužeb (máme skutečně hlad po Bohu a chceme ho uctívat jako svého Pána?)
 • Nedostatečné zapojení se do bohoslužeb a života společenství (shromáždění, studium Bible) – neochota sloužit – někdy lidé nevědí, jak by se mohli zapojit do služby v církvi – na to je jednoduchý lék – stačí se zeptat. Na druhé straně nás Písmo učí, že jsme zodpovědní za to, jak užíváme své duchovní obdarování – jak nakládáme s hřivnou, kterou nám Pán svěřil.
 • Pravidelné pozdní příchody
 • Zmenšující se snaha získat duše pro Krista (kde je vášeň pro ztracené?)
 • Zanedbávání osobní zbožnosti (studium Bible a modlitba)

Vroucí služba je jediným protilékem na lhostejnost

Nesmíme přestat v činění dobrého.

 • Galatským 6,9 V konání dobrého pak nepolevujme, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.

Musíme být pilní a nezlenivět.

 • Židům 6,11-12 Toužíme pak, aby každý z vás až do konce projevoval tutéž píli vzhledem k plné jistotě naděje, abyste nebyli líní, ale následovali příklad těch, kdo se skrze víru a trpělivost stali dědici zaslíbení.

Musíme být pohotoví v povzbuzování druhých v naději kterou máme.

 • Židům 10,24-25 Hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích, a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.

Závěr

Existuje mnoho způsobů, jimiž může být zničena církev, tyto čtyři, o nichž jsme mluvili, jsou pravděpodobně nejefektivnější:

I. Pronásledování – tento jediný faktor nemůžeme ovlivnit – ale:

 1. máme se modlit za vládce a za ty, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 
 2. Musíme počítat s tím, že pronásledování přijde – Pán je zaslíbil své církvi a proto by nás nemělo překvapit.
 3. To na čem v tomto případě skutečně záleží jsou naše postoje a to, jak budeme reagovat.

II. Falešné učení – Tato věc se týká především těch, kdo učí v církvi. Ovšem ani jednotliví křesťané nejsou vyjmuti ze zodpovědnosti. Musíme být jako církev v Beroji, který každý den zkoumala Písma, jestli je to tak, jak kázal Pavel. Jako věřící jsme zodpovědní za to, jaké učení posloucháme, jakou stravou se sytíme.

III. Přátelství se světem – zde je míra naší zodpovědnosti mnohem větší než v předchozích dvou případech. Ovšem i zde hraje nezanedbatelnou roli prostředí, ve kterém se jako křesťané nacházíme – jestli jsme v církvi, která přijímá ovoce přátelství se světem, nebo jsme mezi těmi, kdo nás povzbuzují k tomu, abychom milovali Pána Ježíše Krista.

IV. Vlažnost – tím posledním faktorem je vlažnost. Nikdo nevidí do našeho srdce (kromě Pána) a je jenom na nás, jestli budeme vlažní a spokojení sami se sebou nebo jestli budeme upřímní a budeme skutečně hladoví po Božím Slově, po službě Pánu a po Pánu samotném.

Jak je to v naší církvi? Nepracuje Satan na tom, aby nás zničil? Můžeme žít ve svobodě a nezakoušet pronásledování a můžeme být církví s jasným učením a dobrou vizí, ale nevybírá si u nás svou daň přátelství se světem a vlažnost?

Když jsme včas varováni, můžeme se předem připravit a vyzbrojit. Potřebujeme ale být upřímní sami k sobě – jsme v některé z těchto oblastí zranitelní? Nesmíme dovolit Otci lži – tomu velkému podvodníkovi, aby nás oklamal, obelhal a podvedl.

Každý z nás může přispět svým dílem k posílení obrany proti tomu, co nás chce zničit. Apoštol Pavel napsal:

 • 2 Korintským 2,11 abychom nebyli oklamáni satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.

Přečtěme na závěr jediné slovo chvály z knihy Zjevení – podívejme se na jedinou církev, kterou Pán jenom chválí. Nebyla to velká církev a neměla velikou moc. Procházela pronásledováním, potýkala se s falešnými učiteli, bojovala s láskou ke světu, ale zachovala Pánovo Slovo a on si jí zamiloval. Pán ví o jejích skutcích – zná jí, zná ji jménem, a povzbuzuje ji k tomu, aby se držela toho, co má a šla dál, protože Pán sám jí otevírá dveře. Je to církev ve Filadelfii, což je příhodný název – jméno Filadelfie znamená láska k bratřím.

 • Zjevení Janovo 3,7-11 Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: "Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Amen.

Rok

Osnova kázání