ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35

ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35

Marek 3:35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."

Motto: Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.22 Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? ´23 A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. ´

Úvod

Pokoj vám milovaní! Velikým tématem dnešních dnů je prezidentská volba. Lidé sledují tuto událost. Snaží se orientovat v celé záležitosti a volit podle svého nejlepšího přesvědčení a svědomí. Myslím, že pro křesťany je to ještě o mnoho složitější a těžší! Není to vůbec jednoduché, že? Proč to není jednoduché? Protože milovaní, volíme ve světě, který ve zlém leží 1 J 5,19. Volíme ve světě, o kterém Pán Bůh svědčí:

 • Žalmy 14:1 Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. 2 Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.3 Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.

Svět a lidé v něm jsou charakterizování nejenom těmito dvěma texty z Písma. Ale i mnoha dalšími nelichotivými texty, které ukazují na veliký problém. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden říká Pavel v Římanům ve třetí kapitole. V Genesis v kapitole šest stojí, jak Bůh při svém pohledu na svět a život lidí uviděl, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.  Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Gn 6,5-6;

Rozumějme tomu dobře, Bůh není člověk, aby litoval, aby něco učinil a poté byl zaskočen, překvapen a přiveden do úzkých! Ale autor Gn neměl silnější a vhodnější slova v lidské řeči, aby vyjádřil tu skutečnost Gn 6,5-6. To hrozné odpadnutí lidí od svého Stvořitele. Tu absolutní vzpouru a zkaženost!  Konání lidí tehdy i dnes hněvá Boha svou neposlušností proti Němu. Svou hříšností, která je těžkou urážkou svatého Boha a Jeho velebného, nanejvýš důstojného majestátu. Svým zlem, které je charakteristické pro všechny potomky prvního Adama. Bible nadarmo neříká o synech a dcerách tohoto světa, že jejich otec je ďábel a oni chtějí činit jeho vůli! J 8,44;

Neporadím vám, jak se chovat u voleb v tomto světě a koho volit. Jen připomenu, co říká Písmo. Jak je na tom svět a každý potomek prvního Adama už jsem řekl. Písmo dále napomáhá k moudrému jednání a životu v tomto světě dalšími verši. Písmo říká, že nejsme ze světa, ačkoli jsme ve světě Jan 17 kapitola. List Židům 11,13 a list Petrův 2, 11 prohlašují, že jsme v tomto světě cizinci bez domovského práva! Písmo říká, že mezi světem a Kristem, mezi tmou a světlem není žádné opravdové spojení, souručenství, jednota 2 K 6,14-18;

Věci a prostředky světa, jsou věci a prostředky světa. On v ně doufá. On je používá, protože nic jiného nemá. V nich spočívá jeho naděje. Ne tak je tomu u vás! Říkám tím, abyste nechodili k volbám? Abyste úplně rezignovali na stav světa? Ne, protože máme být solí a světlem světa. To, co říkám je. Mějte především pokoj s Bohem. Hledejte nejprve Jeho království. Usilujte růst v poznání Svatého Izraele a v posvěcení! Mějte naprostý pokoj jít k volbám a volit, pokud jste našli kandidáta, stranu, kteří podle vás budou pro tento národ přínosem a mají bázeň před Bohem.  Mějte pokoj nejít k volbám a nevolit, pokud máte pocit, že volíte jen menší zlo a pragmatismus takové volby vás znepokojuje! Pamatujte na to, že jediné, čím vás Písmo k tomuto světu skutečně zavazuje, je zvěstování Ježíše Krista! Zvěstování blížícího se soudu a záchrany před ním! Která je ve víře v Syna Božího! A jediné, co Písmo říká o vládcích a vládě. Je to, že jsou ustanovováni a odvoláváni Bohem. A máme se za ně především modlit, abychom mohli žít tichým, pokojným, zbožným a vážným způsobem života! 1 Tm 2,1-2;

Dnes budeme mluvit o tomto zbožném, tichém, pokojném, před Bohem vážném způsobu života. Jak ho poznáme u sebe. Jak ho poznáme u druhých. A jak k němu člověk vlastně vůbec může přijít. Náš text je:

Marek 3:35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."

Odkazy: 1 J 5,19; Ž 14,1-3; Gn 6,5-6; J 8,44; J 17; Žd 11,13; Pt 2,11; 2 K 6,14-18; 1 Tm 2,1-2;

Člověk narozený z vůle těla!

Drahý náš Spasitel je zde v situaci. Kdy vešel do domu a kolem Něj se shromáždil veliký zástup. Během tohoto Kristova vyučování byl Pán Ježíš dvakrát napaden. A to ihned na začátku. A svými nejbližšími příbuznými! Ti přišli a chtěli se Ježíše zmocnit. Tvrdili, že se pomátl! Vidíme to v Mk 3,21. Toto lidské smyšlení Ježíšovi širší rodiny zná tak trochu každý z nás, že? Přesně to samé si mysleli a možná i doposud myslí mnozí z našich i nejbližších příbuzných! Ježíšova rodina tímto svým hrozným prohlášením nahrála však daleko sofistikovanějšímu útoku na Ježíše Krista. Který také přišel skrze ústa lidí. Ale byl veden z nejhlubší démonské temnoty! Zákoníci totiž, povzbuzeni tím, co slyšeli z úst možná i Ježíšovi matky a bratrů zaútočili také.

 • Marek 3:22 Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony."

Pán Ježíš je k sobě volá a vysvětluje jim, že satan nemůže bojovat sám proti sobě a být sám v sobě takto rozdělen. Také je varuje před rouháním se Duchu svatému. Je zde v textu potvrzení toho, co jsem říkal již v úvodu. Není žádné spojení temnoty se světlem, Krista s Beliálem a nevěřícího s věřícím 2 k 6,14-18; Není zde žádné sjednocení srdce a mysli. Není zde žádné pochopení, smíření mezi těmi věcmi. Žádný možný kompromis, žádná možná smlouva, dohoda! Je to věc a skutečnost na kterou bychom měli být v každý okamžik stejně dobře připravení, jako byl Pán Ježíš. Ale nejsme, že? Vždy nás to spíše zaskočí.

Písmo nám ale říká, že přirozený člověk nemůže chápat věci Božího Ducha. Jsou mu nepochopitelným bláznovstvím! 1 K 2,14; a tak bychom se ani neměli na neobrácené, nevěřící lidi zlobit. Ale znovu a znovu je vyučovat a vést k víře a pokání. Znovu a znovu je konfrontovat slovem evangelia. Tedy slovem o pádu, hříchu, jejich vzpouře a o svatém Bohu, který bude soudit každý hřích. Musí také slyšet o milosti spasení skrze pokání a víru v Ježíše Krista. Vždyť jsou to padlí lidé. Potomci prvního Adama. Narození z vůle těla. Nemohou přijmout duchovní skutečnosti evangelia.

A to je druhá věc, kterou vidíme v našem textu. Dokonce ji vidíme i v našem samotném verši Mk 3,35.

Vidíme, jak hrozivý, zoufalý a beznadějný je stav přirozeného člověka. Přirozeného obyvatele tohoto světa. Už jsme slyšeli o tom, že každá myšlenka, každý záměr jeho srdce je v každý okamžik jen zlý. To neříká ten, člověk, který vám dnes zde káže. To říká Bůh. Bůh ve svém slově. V Genesis 6,5-6! Tenkrát spravedlivý, dobrý Bůh sáhl k potopě a vyhladil vše živé, kromě osmi lidí v Noemově arše a kromě zvířat, která tam byla. Vodou už svět trestán znovu nebude. Ale Petr mluví o tom, že dobrý Bůh dál jedná a bude jednat se zlem. S hříchem lidí a jejich neposlušností.

 • 2 Petrův 3:3 Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, 4 a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." 5 Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. 6 Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. 7 Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

Ano, slyšíme dobře. Viditelný svět spěje k dalšímu, konečnému soudu. Ke dni, který je žhavý! Přijde oheň, který stráví vše, co se v pýše, zlu a vzpouře pozvedá proti Bohu. Dobrý Bůh to učiní.  Zeptáte se: „Člověče, jak to můžeš říci? Dobrý Bůh to učiní? On spálí celý svět?“ Jak můžeš tvrdit, že tento tvůj Bůh je dobrý?“

Je dobrý milovaní. Především proto, že to sám říká ve svém slově! A Bůh přeci prostě nemůže lhát! Ale také proto, že platí následující: Svatý, spravedlivý a dobrý Bůh musí potrestat spravedlivě každé zlo! A zlo lidských srdcí je nepředstavitelné. Hřích nemůže být nepotrestán. Hřích nemůže být tolerován žít na věky. Což sami takto hříšní lidé netrestají tvrdě a přísně zločiny proti lidskosti? Válečné zločiny, genocidy? A myslíte si, že Bůh nechá žít toto zlo v lidských srdcích navždy bez potrestání. To že by byl dobrý Bůh? Ne!

Podívejte se na holokaust a přečtěte si, čeho je člověk schopen. Podívejte se do zpráv, co se děje dnes a denně po celém světě. O obchodech s lidmi, s dětmi, s jejich orgány. O Číně, která regulovala porodnost tak, že nechtěné novorozeně se ihned po porodu odneslo do studené místnosti. Kde zemřelo chladem a vyčerpáním ze žalostného pláče, kterým se snažilo přivolat pomoc! Mám dál pokračovat? O zákonu, který v některých státech USA dovoluje potrat po porodu? Tedy vraždu! Milovaní, to není něco, co se dělo někdy dávno před tisíci lety v dobách temných a dnes ne. To není o starověké Spartě a dalších národech starověku. To je o nás. O tobě bratře, i o tobě sestro! I o mě! Dnes a tady! To je o přirozeném člověku. O potomku prvního Adama a jeho ženy Evy. O každém, kdo se narodil do tohoto světa. Kdo se narodil z vůle těla!

Toho všeho je schopen každý člověk. A začíná to už u věcí, které vidíme v Mk třetí kapitole. Toto zlo je přítomné v srdci těch, co Krista považují za blázna! Řeknete to nic není, to přeci není tak vážné, to není stejné! Ale je! Toto zlo je totiž přítomné a se vzrůstající tendencí u zákoníků, kteří Krista označí za služebníka démonů. Služebníka samotného satana! A tak bych mohl jít dál a dál! Čeho všeho zlého je schopen člověk? Špatně položená otázka. Spíše platí: Čeho a jakého zla není schopen člověk? A musíme po pravdě odpovědět, že není zlo, kterého by člověk nebyl schopen! Ještě pořád nevěříte? Pak poslouchejte hlavní důkaz Boží obžaloby každého člověka!

 • Marek 15:25 Bylo devět hodin, když ho ukřižovali.

O kom se mluví? O druhém Adamovi. O jediném skutečně zbožném a svatém muži, člověku!  On hříchu neučinil, v jeho ústech nebylo lsti. Vždy poslušný Bohu. Vždy milující Boha a druhé. Řeč je o Ježíši Kristu! Byl to jediný skutečně dobrý člověk, který se na této zemi narodil. Ani Adam před pádem nebyl tak dobrý, tak dokonalý. Protože při prvním pokušení, ještě ve světě bez hříchu, selhal. Kdežto Ježíš, v těle, jaké má padlý člověk, uprostřed temnot světa spoutaného a zotročeného hříchem a zlem obstál! Ale je tu mnohem více. Byl nejen člověk. Byl to Boží Syn! Bůh sám. Nás Stvořitel.

 • Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha. 3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.  4 V něm byl život a život byl světlo lidí.

A my jsme Ho zabili! A doufám, že tu není nikdo, kdo by si třeba jen v koutku srdce pomyslel. Kdybych žil v době ukřižování. Já bych ho neukřižoval! Já bych před křížem nestál a neposmíval se Mu! Já ne! Petr a jeho zkouška vám nestačí? Myslíte, že na místě Adama v ráji, byste jednali jinak? Na místě potomka Adamova před křížem byste jednali jinak? Na místě dozorce SS v koncentráku byste jednali jinak? A pokud byste jednali před křížem a v koncentráku jinak, myslíte, že by to byla vaše zásluha, a ne Boží milost? Ne milovaní! To člověk narozený pouze z vůle těla nemůže! Synové a dcery Adamovi nerozumí věcem Božího Ducha. Jsou jim přeci bláznovstvím. Natož aby podle nich jednali!

Proto buďme Bohu vděční, že potrestal a potrestá každé zlo. On je dobrý. On vylil svůj svatý hněv na svého Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život! J 3,16;

Odkazy: Mk 3,21-22; 15,25; 1 K 2,14; 2 Pt 3,3-7; J 1,1-4; 3,16;

Jak se to může stát? Narození z Boha!

Sláva Bohu navýsostech a pokoj lidem na zemi. Protože dobrý Bůh v nich má zalíbení! Je tu záchrana ze spáru zla. Z bezedné jámy hluboké jako samo peklo. Je tu cesta. On, Ježíš je ta cesta. Proč? Protož On je Pravda a Život. Díky nesmírné Boží dobrotě, milosti a slitování na světě existují i lidé, o kterých platí, že už nejsou v tak beznadějném a zoufalém stavu. Rozumí věcem Božího Ducha a jednají podle Božího slova. Oni, ačkoli jsou pořád ve světě, nepatří již pod vládu zlého.

 • 1 Janův 5:19 Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého. 20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Kéž by Jan apoštol mluvil o všech lidech světa ve všech generacích! Ale nemluví. O kom to tedy mluví, verš bezprostředně předcházející 1 j 5,19 to odhaluje.

 • 1 Janův 5:18 Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

Je zde skupina lidí, o kterých Jan mluví jako o Božích dětech. Prý se narodili znovu, a to z Boha! Jak se to může stát? slavná Nikodémova otázka. Než si na ní odpovíme, pojďme se ještě podívat více na tyto Boží děti. Oni nehřeší, Syn Boží je chrání, a ten Zlý se jich ani nedotkne! Není to nádherné, velkolepé, úžasné, přemáhající. Znáte něco, co více rozechvěje vaše srdce a naplní vaši mysl i duši nebeským pokojem? Prosím je zde někdo, kdo nechce patřit k této skupině Božích dětí? Ne prosím, nezvedejte ruku. Už jsme si řekli, že přirozený člověk je schopen všeho a já nechci být kamenem úrazu pro takového člověka, pokud je mezi námi někdo, kdo ještě nečinil pokání a nevěří evangeliu! Ale platí, že na světě jsou jen dvě skupiny lidí. Ti v prvním Adamovi, narození pouze z těla, nerozumějící věcem Božího Ducha žijící jako otroci hříchu. Žijící jako takové malé zásobárny nesmírného, neutuchajícího zla v tomto světě!  A potom tu jsou Boží děti. Ti, o kterých mluví náš dnešní text. Náš dnešní jediný verš.

 • Marek 3:35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."

Ano milovaní. Pokud jste Boží děti, jste sestry a bratři našeho milovaného Pána Ježíše. Jste tou skutečně nejbližší rodinou Krista. Jste mu tak blízko jako mu byla v tomto světě jeho vlastní matka. A jste mu ještě blíže! Víte hodně slýchávám říkat lidi následující slova: Rodina je všechno! Pro ni všechno!  Hlavně rodina! Paradoxem, a hlavně potvrzením toho, že přirozený člověk je naprosto zkažený ve všech oblastech své existence. Důkazem o tom je to, že velmi často to lidé používají právě, aby omluvili své zlé jednání.

Nikdy jste neviděli film, ve kterém gangster, mafián omlouvá své zlé, zvrácené činy slovy, že to dělá pro svou rodinu? Jak daleko je takový člověk od Krista. Našeho Pána, Spasitele a prvorozeného Bratra. On jednal přesně protisměrně! Opačně! Mafián páchá zlo, na které doplatí spousta lidí kolem něj! Míří na všechny kolem a trefuje je svými zlými střelami. Hubí a ničí! Ježíš se tomuto všemu zlu všech zlých lidí a duchů postavil a nechal ho na sebe dopadnout, aby nás vykoupil a učinil svou rodinou! To Jeho hruď, jeho dobré srdce se nechalo probodnout všemi těmi šípy zla od lidí i démonů! Písmo přeci praví jasně, co se stalo v Getsemane.

 • Marek 14:41 Přišel potřetí a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. 42 Vstaňte, pojďme! Hle, přibližuje se ten, který mě zrazuje."

Hříšníci, lidé narození pouze z vůle těla, děti ďábla činili přesně podle J 8,44 to, co po nich jejich pán a otec ďábel chtěl! Jali Krista a ukřižovali Ho! I my jsme k nim kdysi patřili!

Ale nyní jsme děti Boží. Nechali jsme se obmýt. Jsme vykoupení vzácnou krví Boha Syna. Činíme vůli Boží. Bratři, sestry Ježíše Krista. Jak se to stalo? A pro ty, kteří zůstávají v prvním Adamovi. Jak se to může stát i jim?

 • Jan 3:1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." 3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." 4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." 5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

Jeden z nejznámějších příběhů Písma! Muž, kterého sám Ježíš tituluje jako učitele Izraele si nevěděl rady s tím, jak přejít ze smrti do života. Ani si nemohl vědět rady. A Ježíš říká: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.“

Mnoho lidí je zmateno tím, že je řečeno z vody a z Ducha! A voda je citována jako první. Je to pokušení činit ze křtu vodou něco, co není. Ale je to jednoduché. Voda je obrazem pro koupel slova, kterou jsme byli každý jeden z nás očištěni. Efezským 5,26 mluví o této vodní koupeli slova, kterou Ježíš očistil celou svou nevěstu. Tedy církev a všechny své děti, které do ní patří! Ekumenický překlad v Ef 5,26 pokulhává, ale studijní, přesnější to ukazuje jasně. Pán Ježíš se obětoval pro svou nevěstu, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí slova. Je zde použito řecké slovo lutrón. Tedy doslovně koupel slova.

V Janově evangeliu čteme slova Ježíše: Jan 15:3 „Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.“ A celý obraz tohoto díla práce Ducha svatého v nás se plně odhaluje v listu Titovi. Kde stojí. Opět jsem použil věrnější překlad Studijní.

 • Tt 3,5-6 zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha svatého,

Jak se to tedy může stát. Aby potomek Adamův se stal Božím dítětem? Dvě věci to naprosto charakterizují!

 1. Vždy z milosti Boží. Neboť spasení není z nás, je to dar, aby se nikdo nepovyšoval!
 2. Nikdy ne bez Písma, bez Božího slova, do kterého musíme lidi vést! Což nám potvrzuje verš z listu Jk 1,18;

 

 • Jakubův 1:18 Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.

Je to svaté, dobré Boží slovo, které potřebujeme slyšet a znát! A které jediné nám může dát moudrost ke spasení, a to pouze vírou v Krista Ježíše! 2 Tm 3,15; Proto milovaní, vy všichni zde! Ať už jste činili pokání a věříte evangeliu, nebo ne. Vybízím vás i sebe: Nikdy neodkládejme slovo Boží. Písmo! Bibli! Vám, kteří jste děti Boží, je manou od Boha. Protože nejen chlebem živ je člověk. Ale i každým slovem Boha! Chcete být silní Boží lidé? Pak pro vás musí být chléb ducha mnohem více, než chléb pro vaše tělo!

A vám, kteří jste nevěřící znovu opakuji. Byla to a je dobrá známost svatých Písem, která dala Timoteovi i každému dalšímu moudrost ke spasení vírou v Krista a Jeho kříž!

Odkazy: 1 J 5,18-20; Mk 14,41-42; J 8,44; 15,3; 3,1-6; Ef 5,26; Tt 3,5-6; Jk 1,18; 2 Tm 3,15;

Poslušnost a posvěcení, jediný důkaz skutečného synovství!

Dostáváme se k vrcholu našeho kázání. K poslednímu bodu. K nejdůležitější pravdě, která je ve verši Mk 3,35. Přečtěme ho znovu spolu. Já nahlas, vy v duchu. Stojí zde napsáno:

 • Marek 3:35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."

Poslední dnešní bod bude ryze praktický. Bude o tom, jak poznat u sebe i u každého druhého. Zda patříme skutečně Kristu! Za dvacet let v církvi jsem u nikoho v církvi nezaznamenal, že by řekl. Já nejsem Kristův! Nejsem křesťan! Jsem tady protože tu dobře hrajou a po shromáždění se tu servíruje vždy něco dobrého! Všichni se ke Kristu hlásí. Všichni v něj věří. Všichni Krista vyznávají, zpívají mu a čtou z Jeho slova. Také se modlí. Jak tedy u sebe i u druhých poznám, zda můj život je v souladu s vyznáním mých úst? A musím něco takového skutečně dělat? Ano drahý člověče. Musíš to dělat u sebe i u druhých. V Písmu stojí psáno ve 2 K 13,5, že máme sami sebe zkoumat, zda skutečně žijeme z víry. Je zde psáno i následující slovo.

 • Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.:22 Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? ´23 A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. ´

Jsme u toho samého, co stojí v našem dnešním verši. Je ten je Božím dítětem a vejde do Božího království, kdo nejen ústy vyznává ale i činí skutky víry podle svého vyznání! Skutečná víra nezůstává u slov. Dnešní kázání se jmenuje: ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! A Písmo o tom na mnoha místech svědčí. Jakub říká o víře bez skutků, že je falešná jako víra démonů a mrtvá Jk 2,26; V první kapitole svého listu Jakub jasně mluví o tom, že pravý křesťan není jen ten, kdo slyší a proto mluví o tom, co slyší. I kdyby o tom mluvil rád a plný nadšení. I kdyby nikdy nemluvil o ničem jiném! Pokud podle toho i nekoná! Jk 1,21-22;

A velkou skupinou lidí v den druhého příchodu Pána Ježíše budou ti, co vyznávají ústy Krista jako svého Pána, ale odejdou s pláčem odmítnuti. A je to ještě horší. Matouš zaznamenává, že dokonce mnozí tito lidé nejen ústy mluví, ale chtějí se před Pánem Ježíšem prokázat dokonce svými činy! Oni prorokovali, vymítali zlé duchy, učinili mnoho mocných činů. Ale jsou odmítnuti! A je velmi důležité, jak jsou odmítnuti.

 • jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. ´

Ven do tmy, na místo pláče a skřípění zubů budou vyhnáni činitelé nepravostí. Jsme opět v Ř 1,18;

 • Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

Oni nežijí v pravdě! Nepravost, nepravda. Stejný, či příbuzný základ slova. Co není v pravdě je nepravé. Proto ten Boží hněv. Proto ten Kristův hněv a odmítnutí! Pokud slyším a nekonám, zůstávám pod Božím hněvem, jsem dál činitel nepravosti. Pokud slyším a možná nadšeně o tom diskutuji a mluvím v církvi i ve světě, ale nekonám. Zůstávám pod Božím hněvem jako činitel nepravosti. Pouze pokud slyším slovo i konám slovo. Jsem živý v Kristu! Mohu mít jistotu víry.

Jakub doslova říká, že pravé Boží dítě dál očišťuje samo sebe od špíny hříchu a každé špatnosti tím samým slovem, které mu dalo moudrost ke spáse vírou v Ježíše! Slovem svatých Písem! Jak moc milujete tu knihu? Jak moc jste s ní a ona s vámi. Je to živý vztah?

Přijímáme skutečně toto slovo v tichosti, tedy pokorně bez reptání a vzdoru? A ve stejné tichosti, pokoře, bez reptání a vzdoru ho činíme? Jk 1,21-22.

Když jsem pracoval na kázání. Od počátku až do konce to bylo těžké. Kdo z nás je toho schopen? V Božím světle poznávám své hříšné sklony i to, jak hluboko jsme jimi zkažen! Ale milovaní Písmo platí. A to, o čem mluvíme, je nezbytná nutnost. Není jiná cesta. Jen cesta celníka z chrámu. Na kolenou, v modlitbách a volání k Bohu: „dobrý Bože smiluj se nad námi, smiluj se nade mnou hříšným!“ Pane změň mě! Změň mé srdce, stvoř mi čisté srdce! Vlož do mě přímého ducha! Střež mé myšlenky i kroky, abych nesešel na cestu hříchu! Pro slávu tvého jména mne veď po cestě pravdy!

Jediným skutečným důkazem toho, že patříme Bohu je poslušnost jeho slovu. Jediným skutečným znakem toho, že máme Ducha svatého je posvěcení a vytrvalé úsilí o svatý život! Milujete Pána Krista?

 • Jan 14:23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

Nestačí slyšet. Nestačí slyšet a nadšeně o tom mluvit. Víra bez skutků je mrtvá! Prázdná jako víra démonů. Dobrý strom nese dobré ovoce. Nemůže jinak. A podívejte se na ty, kteří prorokovali. Vymítali. Činili mocné činy v Kristově jménu! Jenže jediný pravý důkaz synovství je poslušnost a svatost.

Pavel apoštol mluví o tom, že i kdyby anděl zvěstoval jiné evangelium, je prokletý. Mt 7 mluví o tom, že i kdybych vám tady já, nebo kdokoli jiný nevím, jak mocně kázal. Předváděl mocné činy, prorokoval a vyháněl démony. Ale přitom by můj život byl bez zápasu o čistotu a svatost. Jsem prázdný mrak bez vody hnaný vichřicí.

Přijde-li do strojní firmy člověk a řekne jsem strojník. Bude možná o tom krásně mluvit o všech úskalích i krásách té profese. Ale potom u ponku vezme nástroj a nebude si s ním vědět rady. Bude to jen chaos a zmatek. Není ten člověk strojník! Pokud někdo řekne, že je lékař a splete si dřívko od nanuka s nástrojem, která se používá, když doktor zkoumá mandle a tiskne s ním jazyk k dolnímu patru. Nebude vědět, jak se používá stetoskop, není to doktor!

Bohužel v církvi je mnoho těch, co vyznávají Krista, ale nečiní, co On žádá. Mnohokrát je zbožnými křesťany nazýván bratrem člověk, který žije mimo a proti vůli Krista. Jen proto, že ústy prohlašuje že je křesťan. Pavel říká:

 • 1 Korintským 5:11 Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte.

Tvrdé slovo, že? Přesto se stále setkávám s tím, jak snadno se skutečně zbožní lidé v církvi dají oklamat. Vím, že láska věří a chce věřit. To je v Písmu a je to v pořádku. Ale v Písmu je i velký a mnohem větší důraz na odlišnost. Na nový život, nového stvoření! A na to, že není žádné spojení nevěřícího s věřícím, Beliála s Kristem! Proto zkoumejme sami sebe. Jsem-li dobrý strom, musím nést dobré ovoce! Jsem-li skutečně dobrá půda, musím nést alespoň třicetinásobek Mk 4,20! Každý ho musí nést, kdo se hlásí ke Kristu! To není málo milovaní! Ale Bůh je dobrý a nadmíru štědrý!  Nelze ale jinak. Proto střežme sebe, druhé i celé i společenství.

Nejde o nic menšího než o Boží slávu. O svatost, bez níž nikdo neuzří Pána! Víme, že trocha kvasu celé těsto prokvasí a zkazí. Viditelné pokání, viditelné odvrácení od starého způsobu života, od hříchu! Trvejme na tom, než nazveme někoho bratrem, to je reformovaná teologie! O tesalonických si lidé sami vypravovali! Lidé můžou mít plnou pusu Krista, ale jejich život může být od Krista úplně oproštěný. Bez Krista. Pavel apoštol svědčí:

Galatským 5:24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. 25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

Milovaní je to vždy vidět, dříve, nebo později. Musí to být vidět! Ten, kdo je Kristův se pozná!

Tento jediný verš Ga 5,24 nám stačí, abychom zkoumali sebe i druhé. A prověřili víru svou i druhých, co říkají věřím! Jsem přesvědčen, že o to všichni usilujeme. Jako sbor i jako jednotlivci. Kéž je nám dobrý Bůh v Kristu ve všem milostivý. Kéž nad námi rozjasní svou tvář. Kéž nad námi bdí jeho mocná paže! Amen!

Odkazy: 2 K 13,5; Mt 7,21-23; Jk 1,21-22; 2,26; Ř 1,18; J 14, 23-24; 1 K 5,11; Ga 5,24;

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu