Žijte jako děti světla! (Ef 5,8-14)

Aleš Novotný, Ústí nad Labem, 12. července 2020

 

Svatí otevřete si spolu se mnou své Bible, dnes je před námi text z 5. kapitoly listu Efezským 8-14 verš.

Název Kázání je: Žijte jako děti světla! (choďte ve světle)

 

8 Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla

9 ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě -- 

10 zkoumejte, co se líbí Pánu, 

.11 a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. 

12 Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. 

13 Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, 

14 neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘ 

 

Žijte jako děti světla! – to je název dnešního kázání.

Ale zároveň je to je výzva apoštola Pavla pro Efezské, ale i pro každého z nás.

 

A tady jde o život ve svatosti ve zbožnosti!

Život, který doslova září svatostí.

Ve světě, který žije je v temnotě hříchu, pod mocí toho zlého, plný pýchy, sobectví, nemorálnosti, chtíče a požitkářství.

 

[CEP2001] Filipským 2:14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

 

Jako hvězdy, jako supernovy, které mají extrémní jas!

Pokud by na noční obloze nebyla jediná hvězda, byla by úplná tma.

Ale znovuzrození křesťané, vy milovaní svatí jste jako hvězdy rozeseté na noční oblohu.

 

Jako křesťané máme žít ve svatosti.

Protože Bůh nás z milosti skrze víru učinil svatými!

 

Jen a pouze díky Kristově oběti, můžeme stát před Pánem jako svatí a spravedlivý.

A náš život tomu má odpovídat.

 

Boží apel zní: Buďte svatí, jako Já jsem svatý.

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět.

 

Náš život na této Zemi, je výzvou chodit ve svatosti.

Být tím světlem, které osvěcuje temnotu!

Den za dnem se více a více podobat Kristu.

 

Žít svatým životem, který oslavuje Pána, usvědčuje hřích a skrze evangelium přináší naději.

A právě o tom je dnešní text.

 

Před námi jsou 4 části dnešního kázání

 1. Kým jsme byli - Naše minulost - V8a
 2. Kým jsme - Naše současnost -  V8b
 3. Jak máme žít - Náš život –  V9-V14
 4. Probuď se ty kdo spíš  V14b

 

 1. Kým jsme byli - Naše minulost - V8a

8 Kdysi jste byli tmou,  …..

 

Pavel říká: byli jste tmou, a to popisuje každého křesťana na každém místě v každé generaci.

Narodili jsme se do temnoty a žili jsme v temnotě.

 

Temnota je ilustrace té duchovní temnoty, morální temnoty všichni jsme se narodili jako duchovně mrtví, neschopní žít pro Pána, k jeho slávě a naší radosti.

 

 • Temnota a světlo

To jsou termíny, které ukazují na:

 • jádro na podstatu člověka
 • na jeho stav před Pánem nebe i Země, před Pánem a stvořitelem celého vesmíru

 

A tady neexistuje žádná šedá zóna:

Buť je člověk světlem……… nebo …………. …………..tmou!

Občanem nebes…………….. nebo občanem ………….pekla!

 

A Pavel říká, byli jste tmou!

 

To byl stav Efezských, ale i náš!

 

Žili jsme:

 • podle věku tohoto světa
 • v žádostech svého těla,
 • dělali jsme to, co se líbí tělu,
 • pod mocí toho zlého
 • byli jsme děti hněvu

Naše mysl byla v naprosté temnotě.

 

Ve 4.kapitole 18 a dále Pavel píše o nevěřících:

 [CSP] Efezským 4:18 Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. 

 

Svatí, nejen, že jsme žili v temnotě, v nevědomosti kvůli zatvrzelosti svého srdce v neplodných skutcích tmy, ale náš text říká, že jsme dokonce byli tmou.

 

Nejen, že naše jednání bylo temné,

Ale naše podstata, naše bytí bylo temnotou:

 • Náš charakter byl temný
 • Naše mysl byla temná
 • Naše touhy byly temné
 • Naše smysly byly temné
 • Celé naše já bylo temnotou

 

To znamená, že jsme nebyli pouhou obětí zkorumpovaného a hříšného systému zla, satana.

Ale byli jsme jeho součástí, součástí temnoty:

 • chtěli jsme žít pro hřích,
 • nacházeli potěšení v hříchu a
 • táhli jsme do hříchu druhé, to bylo naše já, mrtví ve svém hříchu odděleni od Pána.

 

Byli jsme součástí temnoty, stejně jako voda je součástí řeky:

 • Každá kapka stejně špinavá,
 • proudící stejný směrem,
 • unášející stejné věci.
 • Ústící do stejného jezera …..

To byl stav Efezských, ale i náš.

 

Pamatuješ si to ještě?

 • když jsi žil bez Krista,
 • v temnotě svého hříchu,
 • když jsi neznal pravdu Božího slova,
 • když jsi neznal Boha?

 

A pokud nejsi křesťan, zajímá tě, co je špatně ve tvém životě?

Proč věci nefungují, jak by měli?

Ta odpověď je jasná!

 

Je naprosto jasná, protože žiješ v temnotě.

V duchovní temnotě.

Bez Boha na světě.

Tak volej k Bohu, pros Krista za odpuštění a on promění tvůj život.

 

Ale podívejte se znovu do našeho textu.

Je velmi povzbuzující, protože říká, že jsme takový byli.

Sloveso být v minulém čase, ukazuje zpátky na minulost, na minulost, která je uzavřená.

Na minulost, která je minulostí!

Na něco co bylo a už není.

 

8 Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu.

 

Vidíte ten kontrast, který tady Pavel staví?

Ta vzdálenost mezi světlem a temnotou je stejná jako vzdálenost mezi východem a západem.

…. ale nyní jste světlem v Pánu.

 

A to nás vede dál, ke druhé části dnešního kázání.

 1. Kým jsme - naše současnost -  V8b

V polovivě osmého verše, máme velké ale:

8 …………………….., ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla -- 

 

Světlo je symbolem pravdy a spravedlnosti.

 

Pavel říká, ale nyní jste

Přítomný čas slovesa být (jste) ukazuje na náš nový duchovní stav, na rozdíl od toho, co jsme byli předtím, než jsme uvěřili Kristu.

Ale nyní jste světlem, jaká radikální změna.

Byli jste tmou, ale nyní jste světlem.

 

Nyní jste světlem v Pánu.

On provedl tu radikální změnu v našem životě.

Byl to On, kdo přišel do temnoty našeho života a přinesl světlo.

Jako když vstoupíte do temné místnosti a prostě rozsvítíte J

 

Najednou jsme chápali, rozuměli, viděli vlastní hřích ve světle Boží svatosti a činili pokání a prosili Krista za odpuštění!

To je změna o 180 stupňů:

 • od temnoty ke světlu,
 • od hříchu ke svatosti,
 • od ďábla k Bohu

To je totální změna směru.

 

Stali jsme se světlem, změnila se naše podstata:

 • náš charakter,
 • naše touhy,
 • náš směr života.

 

Vy jste světlem v Pánu.

 

Na konci 8. verše čteme, ještě jednu důležitou věc a to, že jsme děti světla.

To ukazuje na nové narození.

 

Existují pouze dvě duchovní rodiny v tomto světě.

 • buť jsme děti satana nebo děti Boží.

 

My všichni jsme začali v temnotě v rodině toho zlého, proto jsme potřebovali být znovuzrozeni.

Ale teď patříme Bohu, do boží rodiny a proto uvidíme Boží království.

 

Jsme děti světla, protože Bůh je světlo.

Jan píše: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 

Bůh je absolutně čistý, krystalicky čistý, svatý.

Jeho charakter září nekonečně krát více než miliony Sluncí.

 

Svatí, byli jsme znovuzrozeni!

Jsme v Kristu a Kristus je v nás.

To je zásadní změna, vnitřní změna!

 

Je to, jako když vylezete z tmavého sklepa na polední slunce.

 

Jako když vás vytáhnou ze zavaleného hlubinného dolu na jasné denní světlo.

 

Ježíš řekl svým učedníkům „Já jsem světlo světa.

Svatí, ale co teď, když Ježíš odešel do slávy svého Otce v nebesích?

Nyní, když opustil svět, jeho světlo přichází na svět skrze ty, které posvětil.

Ve kterých žije.

Skrze církev!

Skrze jeho svatou církev!

 

Proto říká svým učedníkům:

[CSP] Matouš 5:14 Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. 

15 A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan; a svítí všem, kteří jsou v domě. 

16 Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“ 

 

Svatí náš charakter, naše slova, naše skutky by měly vydávat jasné světlo, jasné poselství:

 • Ježíš Kristus je Spasitel a Pán – jen jemu patří sláva a čest

 

Je náš život takovým svědectvím?

Je tvůj život takovým svědectvím?

 

V našem životě by mělo být světlo lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, věrnosti, mírnosti sebeovládání.

Světlo, které září více než tisíce sluncí.

Které svítí v temnotě tohoto světa, jako slunce při rozbřesku.

 

My jsme světlem, ale zdrojem světla je Kristus.

Svatí Kristus je jako slunce a my jako měsíc, který 24 hodin denně odráží jeho záři.

 

Prakticky se to projevuje, tím že neseme ovoce, tím že svítíme v temnotě.

 

Viděli jsme, kým jsme byli (tmou) a kým jsme nyní (světlem) a:

 

Od 9. verše do začátku 14. verše vidíme, jak máme žít jako děti světla.

A to nás vede ke 3. části dnešního kázání.

 

 1. Jak máme žít – náš život V9-14

Pavel říká, žijte jako děti světla

A v 9.verši dodává: 9 ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě -- 

 

Jedině člověk, který žije s Pánem a pro Pána je jako strom, který nese dobré ovoce:

 • Ovoce Ducha, které je viditelné stejně jako hrušky, jablka nebo broskve na stromech.

 

A v našem textu Pavel pokládá důraz na veškerou dobrotu, spravedlnost a pravdu:

 • Dobrota – je morální dokonalost v jednání vůči druhým, je to dobrovolné a obětavé jednání vůči druhým, kdy nám jde o jejich nejvyšší dobro.
 • Spravedlnost – jednoduše znamená zbožné chování a smýšlení. A tady jde o to co je spravedlivé, správné před Bohem.
 • A pravda - ukazuje na integritu, že stojíme na pevném základě Písma, podle kterého jednáme. Jde o Pravdu, která ovlivňuje naše jednání, a pravdu která vychází ven z našich úst, aby přinášela milost.

 

To je ovoce dětí světla!

Jak vypadá takové ovoce prakticky?

 

Už jsme to dříve viděli ve verších 4,25-5,2.

Kde Pavel vysvětlil, že máme:

 • mluvit pravdu,
 • pracovat abychom mohli dávat a starat se,
 • budovat svými slovy i skutky druhé,
 • prakticky pomáhat,
 • odpouštět když lidé přicházejí s pokáním,
 • neustále projevovat pravdu v lásce.
 • defakto žít podle Božího příkladu

 

Ale podívejte se zpátky do našeho textu.

Pavel pokračuje a v 10 verši nás vybízí: 10 zkoumejte, co se líbí Pánu,

 

Jestliže ve světle Božího slova a modlity, přemýšlíme a zkoumáme co se líbí Pánu.

Jestliže žijeme podle toho, pak poneseme ovoce, bude svítit jako ty hvězdy, které osvěcují svět.

 

Jak prakticky vypadá takový život?

Existuje více ilustrací křesťanského života.

Jedna z nich je chůze – to je příklad v našem textu.

Pavel říká: Žijte jako děti světla….

Přesnější překlad je: choďte jako děti světla

 

Je to jako chůze krok za krokem:

 

Svatí, žijeme v současnosti:

 • tady na této Zemi,
 • v téhle zemi,
 • v České republice!

 

Jsme ve světě, ale nejsme ze světa.

 • Nežijeme v nebeských výšinách!
 • Nežijeme někde mimo realitu!
 • proto máme následovat Krista!
 • Chodit ve světle, ve svatosti.

 

Je to proces, ve kterém jdeme dopředu a z Boží milosti duchovně rosteme.

Začali jsme znovuzrozením a pokračujeme až do setkání s Bohem, pořád dopředu.

 

Jsi na cestě?

Pořád do předu?

Pořád k cíli?

Pořád k nebi?

 

Nesmírně důležité je jít správným směrem!

Pokud jdeš špatným směrem, je jedno, jestli jdeš nebo běžíš, stejně skončíš ve špatném cíli.

 

A tak chceme, toužíme chodit ve světle, jdeme kupředu, den za dnem za svým Pánem.

 

Dnes nejsme tam, kde jsme byli včera.

 

Jak jdeme:

 • vidíme změnu,
 • vidíme růst
 • vidíme duchovní růst
 • vidíme růst ovoce Ducha svatého v našem životě.

 

Vidíte změnu ve vašem duchovním životě?

 

Svatí naším úkolem je:

 • být neustále na cestě,
 • neustále jdoucí,
 • krok za krokem,
 • neustále za svým Pánem!

 

To je příkaz!

To není možnost!

 

Žijte jako děti světla!

Zkoumejte co se líbí Pánu!

Pokud nechodíme, žijeme v hříchu.

 

Každý z nás musí chodit ve víře, to za nás nemohou udělat druzí.

Ježíš řekl: Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ 

 

Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě.

Kristus nás vždycky povede ke svatosti.

Budeme mít světlo života!

 

Nemůžeš říci, Pán mi řekl: „udělej to a to“ a skončit ve lži, pokrytectví nebo dokonce nemorálnosti….

Kristus nás nikdy nepovede do hříchu, nemorálnosti nebo bezbožnosti!

 

Pokud ale nechodíme ve světle, tak nás Jan varuje:

[CSP] 1 Janův 1:6 Řekneme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. 

 

Pokud ale chodíme v temnotě, lžeme, jsme na špatné cestě, která vede do záhuby.

Jestliže neneseme ovoce Duch Svatého, tak jsme ještě v temnotě.

 

7 Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 

 

Chození ve světle je nezbytné, každý okamžik našeho života.

Chodíte ve světle?

 

Jistě budou okamžiky, kdy padneme do hříchu, ale vrátíme se zpátky k Bohu.

Skrze pokání půjdeme znovu za Pánem.

 

Vyznáváte denně své hříchy, chodíte ke Kristu a s Kristem?

Zkoumáte so se líbí Pánu?

 

Co by řekli druzí, podle toho jak žijete, co říkáte, …na co se díváte, co čtete?

Je náš život svědectvím o Kristu a jeho slávě?

 

V našich životech teď vládne Duch Svatý a jeho účinek musí být stejně viditelný jako ovoce na stromě, jako jablka, hrušky, třešně, broskve, hrozno ….

 

Tam kde vládne Duch Svatý, je celý sortiment duchovního ovoce: láska, radost, trpělivost, dobrota, spravedlnost, pravda.

Vidíš duchovní ovoce ve svém životě?

 

Neexistuje nic takového jako neplodný křesťan.

Úplná absence jakéhokoli ovoce - dobra, spravedlnosti a pravdy však dokazuje úplnou absenci spasení.
 

Tam, kde je život, existuje důkaz života!

Stejně jako tam, kde je smrt, bude existovat důkaz smrti.

Dítě světla produkuje ovoce světla.
 

Křesťanský život je velice jednoduchý …… čiňte pouze to, co se líbí Pánu!

Žijte jako děti světla!

Žijte jako boží děti!

 

Otevři Boží slovo a zkoumej, jestli tvé skutky, slova i smýšlení jsou v souladu s Božím slovem!

Děláš svým životem Pánu radost?

Každé ráno nebo večer při ztišení se modli a zkoumej, jestli děláš to co se líbí Pánu.

 

 

Příkaz
A Pavel pokračuje příkazem, čeho se máme na cestě vyvarovat:

11 a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. 

 

Nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy.

A žádnou znamená žádnou.

To není Pavlovo přání, ale příkaz.

Oddělte se od takového jednání.

Nemůžeš mít účast na hříchu, nemorálnosti, lhaní, pomluvách, sobectví,….

 

Pověření/poslání

Navíc, čteme, že takové věci, hříšné neplodné skutky tmy, máme usvědčovat.

Jak?

Máme každého hned napomínat?

Jak tedy usvědčovat?

Životem, charakterem, Božím slovem.

 

Někdy budeme usvědčovat především naším životem, jindy budeme usvědčovat přímo slovy.

Jsou situace, kde musíme hřích přímo konfrontovat.

 

Jestliže vidíš svého bratra nebo sestru, že setrvává v hříchu, mluv s ním v lásce!

Pokud nereaguje, přiber jednoho nebo dva svědky!

Pokud neposlechne, pak to řekni shromáždění a pak je nám jako celník, pohan, nevěřící. (Mt 18).

 

Jindy bude stačit, když se odmítneš podílet na hříšném jednání, tak přineseš světlo do situace.

Potřebujeme se modlit a mít moudrost, jak ve které situaci jednat.

 

Ale to co potřebujeme mít neustále na mysli, že Bohu nejde o moralizování, ale o evangelium.

 • Ano hřích musí být pojmenován, ale jedině skrze evangelium křesťan obnovuje vztah s Pánem.
 • Duchovně mrtvý člověk, musí vidět svůj hřích, ale jedině skrze evangelium, může vstoupit do vztahu s Pánem.

 

 • Moralizování vytváří zákoníka.
 • Ale skrze evangelium přichází člověk k Pánu.

 

V prvním případě formujeme chování!

Ve druhém máme nového nebo obnoveného člověka, který už ze své podstaty chce žít pro Pána.

Chce žít pro Krista.

Chce být světlem v Pánu.

 

Otázka zní: Vedeš lidi ke Kristu nebo z nich činíš zákoníky?

 

Svatí, nejen, že se nemáme podílet na neplodných skutcích tmy, ale o některých takových skutcích nemáme ani mluvit, jak jsou špinavé a hříšné.

 

12 Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. 

 

A tady se jde o řadu nemorálních věcí, popisování detailů, které pak pošpiní nás i druhé.

To je to co vidíme v řadě médií, oslava hříšného nemorálního způsobu života.

 

Svatí, žijeme uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného.

Ale otázka zní: jsou naše skutky, slova i smýšlení svědectvím církvi, svědectvím tomuto světu?

Jsme jako hvězdy, které osvěcují svět?

 

Jsme připraveni pojmenovat hřích?

 

[CEP2001] Efezským 5:13 Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.

14 A kde se rozjasní, tam je světlo.

 

Náš zdroj pro odhalení zlého, hříšného jednání je Písmo, které je světlem!

 

Jeden komentář uvádí příklad: V horkých oblastech blízkého a středního východu, mají města úzké uličky a domy malá okna.

Většina těch malých obchodů v přízemí je dost tmavá.

Pokud se chcete dobře podívat na to, co kupujete, potřebujete to vzít ven na slunce.

Teprve na tom slunečním světle jasně vidíte, jestli zboží je v pořádku.

 

Stejné je to i s Božím slovem.

Všechny věci jsou viditelné, když jsou vystaveny světlu Božího Slova:

 

CSP] Židům 4:12 Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. 

13 A žádné stvoření není před ním skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté.

 

[CSP] Žalmy 119:105 Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. 

 

Svatí ve světle Božího slova, je každý skutek, každé jednání, každý krok našeho života odhalen.

Každý z nás naléhavě potřebuje světlo Božího slova.

Protože Boží slovo nám ukazuje, jak máme žít, jak máme chodit ve světle.

 

Boží slovo:

 • které čteme,
 • které studujeme,
 • nad kterým rozjímáme,
 • nad kterým se modlíme, abychom prohloubili vztah s Pánem.

 

Svatí tento svět potřebuje muže, ženy i děti, kteří se nebudou bát žít pro Krista a jeho slávu.

Kteří budou jako ty hvězdy, které osvěcují půlnoční oblohu.

 

Jsi takovým křesťanem?

Jsi člověkem, který přináší světlo do životů svých bratří a sester?

Věřím, že ano.

 

Viděli jsme, kým jsme byli, kým jsme, jak máme žít.

 

A dostáváme se k poslední 4.části dnešního kázání.

Pavel v závěru 14 verše vybízí:

 1. Probuť se ty kdo spíš

 

14 ……….. Proto praví: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘ 

 

Je to výzva pro nevěřící nebo pro věřící?

Probuť se, vstaň z mrtvých?

 

Potřebujeme vidět, že Pavel píše Efezké církvi!

V 5:1 píše božím dětem

V 5:8 píše dětem světla

Tak vidíme, že varuje věřící před skutky tmy.

A do tohoto kontextu je vsazený 14 verš.

 

Vzpomeňte si ale také, že Efez bylo město prosáklé pohanskou nemorální kulturou, smilstvem, prostitucí a dalšími hříchy, které měli vliv i na místní církev.

Proto Pavel apeluje na čistotu na svatost.

 

Tak Pavel volá k pokání každého v Efezském sboru kdo žije v hříchu.

Také chápeme, že pokud člověk setrvává v hříchu, je na cestě do zatracení, i když je součástí nějakého společenství církve.

 

Svatí  Ježíš měl 12 učedníků a 1  byl ze zlého.

Co potom církev?

I tady budou lidé, kteří jsou na cestě do zahynutí, kteří žijí v hříchu, ale protože chodí do sboru myslí si, že je všechno vpořádku.

 

Proto potřebujeme žít svaté životy, být příkladem, být světlem.

Proto žijte jako děti světla, neste ovoce Ducha Svatého!

A Bůh si používá svaté životy 2Tm 2:20-22.

 

Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘ 

 

Tak to je výzva pro každého v Efezu, kdo se podílel na neplodných skutcích tmy, výzva k pokání a následování Krista.

 

Svatí musíte být světlem, které osvěcuje životy druhých!

Váš charakter, vaše touhy, myšlenky i skutky, to jak žijete i to co říkáte, musí přinášet světlo do životů druhých, aby i oni věrně následovali Krista.

 

A tak pokud žiješ v hříchu, čiň pokání a zazáří ti Kristus.

Neotálej, nečekej, dnes je ten den spásy.

 

Bůh říká:

 [CEP2001] Izajáš 1:18 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

 

Pokud žiješ v temnotě hříchu, Bůh tě volá k pokání.

Je připraven ti udělit milost.

 

Pokud žiješ ve světle, tak vytrvej, …… čiň pouze to, co se líbí Pánu!

 

A tak, žijte jako děti světla!

Žijte jako děti Boží!

 

 

AMEN

Rok

Osnova kázání