SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE! (FP 1,19-26)

Kazatel

 

SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE! (Fp 1,19-26)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 27. prosince 2020 

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. 

Galatským 6:2    

 1. Úvod: Utrpením ke smělosti!

Milí bratři, sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu! Milost vám a pokoj!

Procházíme společně postupně list apoštola Pavla církvi ve Filipis. Pavel píše svůj dopis z vězení, kde čeká na soud. Obvinění vznesená proti němu jsou těžká - prý přesvědčuje lidi, že pravým králem je Ježíš Kristus (Sk 17:7) a ne císař (Sk 25:8). Pokud bude soudem shledán vinným z přestoupení zákona, s největší pravděpodobností ho čeká trest smrti. Nemůže být těžší situace v tomto světě, než čelit ztrátě života. A v té se Pavel právě nachází. Nejtěžší zkouška.

Myslím, že právě proto nám Pán Bůh skrze Ducha svatého dal tento dopis jako součást Božího slova, Bible. Jak máme jednat uprostřed soužení? Kde hledat pokoj v době nejistoty? Kde najít světlo do těžkostí, jež se nevyhýbají ani církvi Boží? Kam zaměřit své očekávání? K čemu nás Boží slovo vede v těžkých situacích? Něco z odpovědí na tyto otázky jsme právě četli v 1. kapitole Pavlova listu:

 • mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. (14)

Dvě skutečnosti nám zde Boží slovo připomíná do naší situace koronavirní krize:

1) spoléhejme na Pána Ježíše. On svým slovem na počátku založil zemi i nebesa jsou dílem Jeho rukou (Žd 1:10) a nyní všecko nese svým mocným slovem! Nespoléhejme na lidi, na vládu, ani na lékaře nebo politiky, že nás ochrání a zachrání. Nezachrání, i oni jsou jen stvoření. Je jen jeden, který má moc nad nebesy, zemí i viry, náš Bůh! A

 • Ž 4:4  Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.

2) A ta druhá odpověď na soužení, kterým křesťan prochází, je poselství zbylé části 14. verše. To je vskutku slovo pro nás! Zde je náplň našeho života v přicházejícím roce 2021: odpovědí na utrpení je s větší smělostí mluvit beze strachu slovo Boží! To ať se o to víc rozezní, čím silnější je bouře, kterou procházíme!

 1. V tomto světě máme naději! (19-20)

Nyní jsme již tedy porozuměli Pavlovu ocenění toho, co se stalo. Pavel se podíval zpět a s jistotou může říci: Své uvěznění považuji za prospěch pro evangelium! Místo slzí výčitek je jeho nitro naplněno vděčností Pánu Bohu, protože to, co v očích nevěřícího světa vypadá jako konec a dno propasti, do jaké se kdy mohl ten učený žid, který se stal součástí křesťanské sekty (Sk 24:5), Pavel dostat, tak to se obrátilo k Boží slávě! Evangelium se rozšiřuje tam, kam se mohlo jinak stěží dostat - až na soudní dvůr, mezi elitní vojáky a nakonec až do okolí císaře. To nastala právě ta chvíle, o které dopředu pověděl Pán Ježíš svým učedníkům:

 • Mk 13:9  Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

A Pavel ho nyní vydává! A podívejte se, Pán Bůh má zcela kontrolu nad Pavlovou situací. A Pavel si touto skutečností je také jist!

 1. Protože Bůh je Nejvyšší
 • 1:19-20  Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. 20  Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.

Kdo může taková slova napsat? Kdo může říci: vím, že se mi vše obrátí k dobrému, když právě sedí ve vězení s výhledem na trest nejvyšší...? Ano, to může říci jen člověk, pro kterého platí, co kdysi apoštol Pavel napsal církvi do Říma:

 • Ř 8:28  Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Bratři a sestry! Písmo říká: Bůh má cele kontrolu nad naší situací! A také nás Písmo ujišťuje: to, co křesťane dnes prožíváš, se neděje proto, abys byl zničen, ubit a zapuzen od Boha, ale to vše v tvém životě se děje, aby se Pán Bůh skrze tebe, skrze nás, Jeho Kristem vykoupenou církev, oslavil! To neznamená, že automaticky bude všechno v křesťanově životě krásné, že vše půjde hladce. Tak tomu nebylo ani v životě apoštola, jehož list do Filipis čteme. Ne, určitě ne. A přece můžeme s jistotou spolu s Pavlem říci: vím, že se mi vše obrátí k dobrému...

 1. Protože mu skrze víru patříme

Tak jako se Pavel modlil ve 4. verši za filipskou církev, tak nyní touží po jejich přímluvných modlitbách za sebe a svou situaci vězně.

 • 19  Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.

Je-li Bůh svrchovaný Pán a Král a nikdo jiný, pak je zřejmé, že nemá smysl se modlit k nikomu jinému, než k Němu. Nejen, že je to ztráta času modlit se k mrtvým lidem, i kdybychom je nazývali "svatí", ale především by to byla modloslužba, protože bychom jim přisuzovali důležitější místo než samému Bohu! Ale Jakub nás ujišťuje, že:

 • Jk 5:16  Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Pán Bůh vyslýchá modlitby svých vykoupených, kteří k němu s důvěrou volají (Př 15:29). Přemýšlíte dostatečně o vašich vyslyšených modlitbách? O jednotlivých drobnostech i velkých Božích odpovědích? To je cesta k poznávání našeho Pána, to je cesta k vděčnosti, která pak plyne ze rtů Božích dětí! To je nádherný způsob, jak přebývat v Boží blízkosti. Kéž se ho učíme, každý ve svém křesťanském životě. Kéž objevujeme nádheru našeho Boha skrze vděčnost za vyslyšené modlitby také společně v modlitebním životě sboru tady v nedělním shromáždění i na biblické hodině!

 • 19b a přispěním Ducha Ježíše Krista.

Tak jako z našeho nitra stoupá modlitba k Bohu, tak od Boha je poslán Duch svatý, aby nám pomáhal růst v posvěcení. Potřeboval apoštol Pavel růst v posvěcení? Ó ano! Dozajista potřeboval, stejně jako každý jiný hříšník, který kdysi byl kvůli svému hříchu daleko od Boha, od jeho slávy, ale nyní byl do něj zasazen nový život. Ten musí růst den ze dne do Krista!  A stejný Duch svatý, který podpíral Krista v jeho dnech utrpení Golgoty, bude nyní posilovat apoštola Pavla.

Milý křesťane, stejný Duch svatý bude povzbuzovat také tebe ve tvých dnech utrpení, aby tě posvětil a tys byl zase o něco víc podoben svému Spasiteli a Pánu, Ježíši Kristu! Proto milá církvi

 • Ef 6:18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry ....
 1. Kéž se oslaví!

Podívejte se nyní k čemu modlitby filipských křesťanů i dílo Ducha svatého v Pavlově srdci vedou. Pokračuje:

 • 20  Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.

Pavel se doslova těší, že se Bůh skrze jeho život oslaví. Nechce být Bohu k hanbě, ale chce oslavit Krista. Naše pozornost se v tomto verši přirozeně upíná k jeho závěru, protože tady je stanovena cena Kristovy slávy v Pavlově životě - ať životem, ať smrtí. Ale já bych chtěl, abychom se nejprve podívali na jiná dvě slova, která si zasluhují naši pozornost. Veřejně a směle. Přirozeně, u Pavla bychom očekávali, že chce oslavit svého Pána veřejně. Vždyť to byl zkušený řečník! Kolikrát už veřejně mluvil a obhajoval evangelium. Už je to takový ostřílený evangelista. Toho jen tak něco nepřekvapí. Má nám být Pavel tady vzorem? Kdo z nás se cítí pevný v kranflecích, když má mluvit k více lidem najednou, a ještě ke všemu k neznámým lidem. Přirozeně je většina z nás spíše uzavřené povahy. U někoho to dokonce hraničí s něčím naprosto nepředstavitelným! Mluvit veřejně k cizím lidem! Máme pocit, že bychom raději utekli a někde se schovali, jen ne taková představa!

Bratři a sestry, Pán Ježíš poslal někoho do našeho vlastního života, aby nám řekl dobrou zprávu o spasení skrze víru v Krista. Uvěřili jsme Pánu Ježíši. A On nás posílá k tomu samému. V podobenství u Lukáše ve 14. kap. to Ježíš vysvětluje na příkladu pána, který svolává lidi na hostinu.

 • Lk 14:23  Pán řekl služebníkovi: `Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.

a u Matouše:

 • Mt 28:19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,

Naše povolání jako Božích synů a dcer bude vždy veřejné! A ať už to bude služba jednomu člověku - kolegovi v práci, spolužáku v lavici anebo lidem na ulici, tak vždycky také bude smělá! Jak to mohu říci? Naše služba zvěstování evangelia bude smělá! Ne snad pro naši sebejistotu, pro naši odvahu, pro naši smělost, ale protože zpráva, kterou neseme je Kristova, není naše! Jsme jen poslové, ale zpráva náleží Králi! On je mocný a řekl, že zpráva jistojistě vykoná, k čemu ji On posílá, bez ohledu na naše slabosti, nedokonalosti, stydlivost nebo uzavřenost. Nás povolává, abychom byli věrní a zvěstovali. On také bude věrný, a proto jedni budou spaseni skrze naše zvěstování a druzí, kteří Krista odmítnou, ponesou důsledky svého odmítnutí na věčnosti. A teprve nyní, když jsme viděli obsah služby naší i apoštola Pavla, můžeme přistoupit k vrcholu jeho vyznání:

 • 20  Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.

Pavel stojí na osudové křižovatce svého života: bude vydán soudu, aby získal život nebo našel smrt. Ale ať tak či tak, řídícím principem je pro něj touha oslavit Krista. Tento list je toho důkazem. Je to tak překvapující list, že když ho čte nějaký neobrácený člověk, pak musí říci: Pavle, ty jsi blázen!

Ale jestli je Kristus Ježíš živý Boží Syn, skrze kterého jsme vykoupeni z věčného trestu za své hříchy a uvedeni do slávy Božích dětí, pak prostě není nic důležitějšího ani dnes, ani zítra, než být s Kristem spojen vírou a žít cele pro Něho. Buď Krista neznám a pak je všechno dovoleno anebo je můj život skryt spolu s Kristem v Bohu a pak je On lodivodem mého života! Vidíte, co znamená oslavit Krista? Pak už není na první místě starost, je-li Pavel na svobodě anebo ve vězení. Žít pro Krista nebo zemřít pro Krista, to je na čem záleží! Bratři a sestry, právě toto je odhalené tajemství života zástupu křesťanských mučedníků celé historie. Mnozí

 • Žd 11:36-38  ... zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. 37  Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. 38  Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země.

Písmo samo je komentářem i aplikací pro nás.

 • Žd 12:1-4  Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 2  s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 3  Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. 4  Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
 1. Protože máme jistotu ve světě přicházejícím! (21-24)

Kristus se stal Pavlovi nejvzácnější perlou. Pro Krista je ochoten prodat všechno, co má a koupit tuto vzácnou perlu. Jistě rozumíme tomuto obrazu, podobenství, které pověděl Pán Ježíš učedníkům

 • Mt 13:45-46 Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, 46  objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.
 1. Všechno a ve všem je Kristus!

Jaký je důsledek, co se stane, když se Kristus stane nejvzácnějším pokladem života? Pavel to vysvětluje:

 • Fp 1:21-24  Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. 22  Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, 23  táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; 24  ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.

Být s Kristem je daleko, daleko lepší. Vždyť Pán Ježíš zvítězil nad smrtí! Na golgotském kříži zemřel za hříchy mnohých hříšníků a pro ospravedlnění těch samých hříšníků byl třetího dne vzkříšen. A Pavel k nim patří na prvním místě, jak říká v 1Tm 1:15. A proto pro křesťana je cíl života mít podíl na vykoupení, na Kristu! Ať už v životě anebo ve smrti, na tom nezáleží. Proto smrt není pro křesťana porážka, ale vítězství. Být s Kristem! Být už s tím, který je ztělesněním naší naděje. Být s Bohem tam, kde už není hřích, kde už nejsou žádné důsledky hříchu, které by nás oddělovaly od svatého Boha. Být v přítomnosti čistého, milujícího Pána a zakoušet plnost Jeho svatosti na vlastní kůži! Vždyť potom mu budeme podobni (1J 3:2) svatostí celého charakteru v obnoveném těle.

Všimli jste si, že Pavel, veden Duchem svatým, tu vůbec nepočítá s nějakým očistcem, kde by musel odčinit něco ze svých hříchů? Ani nepočítá, že by jeho duše nějak "usnula" a čekala kdesi až do druhého příchodu Krista na zem? Ne, on touží odejít z tohoto života na zemi a být s Kristem. Hned, bez zaváhání, bez pauzy. Být s Kristem. To je daleko, daleko lepší, než cokoliv nejlepšího zde na zemi. Pavlovo srdce je proměněné - všechno nyní patří Kristu - jeho touhy, motivace, vděčnost, chvála, naděje, láska - to všechno nyní ovládá a naplňuje Ježíš Kristus. Bude-li osvobozen: Kristus bude cílem jeho života. Bude-li odsouzen a popraven - jeho další nadechnutí bude u Krista. Tak všechno a ve všem je Kristus! Milí bratři, milé sestry. Už rozumíte, jakou váhu má naše přítomnost? Jakou váhu má, jestli máme svobodu v tomto světě nebo žijeme-li v omezení svých občanských práv?

Neříkám, že nezáleží na tom, jak se nám daří. Je dobré, můžeme-li žít ve svobodě. Máš-li možnost žít jako svobodný a ne jako otrok, využij toho! (1K 7:21) Ale to na čem nejvíce záleží, je zda patřím Kristu nebo ne, bez ohledu zda žiji ve svobodné zemi nebo v totalitě.

 1. Proto sloužím církvi Boží

Je však jedna věc, která je pro Pavla důležitější, než být hned s Kristem - to jistě jednoho dne přijde. O tom není pochyb. Ale nyní ta nádhera, svoboda, naplnění, radost, to všechno, k čemu jsme jako lidé byli stvořeni, to všechno ještě chvíli počká.

Co je ta síla, která pozdrží Pavla od setkání s Pánem Ježíšem? Co to jen je?

Světlo do celé situace vrhá jedna krátká věta.

 • 24  ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.

Pavel chce již být se svým Spasitelem, s Pánem Ježíšem v nebeském království, protože to je mnohem, mnohem lepší, než život zde v cizině, v odloučení od Krista. To je Pavlova osobní preference. Tomu dává přednost! Ale potřebnější pro filipské je, aby zůstal. Církev je důležitější, než osobní preference. Tady je klíč k našemu rozhodování. Pavel dává přednost službě církvi před svojí největší touhou - být co nejdříve s Pánem Ježíšem. A tak je to myslím slovo vhodné do našeho dnešního rozhodování: dám přednost tomu, na čem záleží mě osobně anebo budu nyní sloužit církvi a čekat cele odevzdán do Božích rukou, kdy a jak On sám naplní mé osobní zbožné touhy?

 1. A zůstanu pro váš duchovní růst

Co je cílem Pavlovy očekávané služby církvi?

 • 25  Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, 26  abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu.

Verš 26. je náročný na překlad z řečtiny, ale jeho význam můžeme shrnout takto: chci, abyste skrze mou službu ještě více rostli v radosti v Kristu. Ta radost je spojena s poznáním Krista a s důvěrou Kristu. Jaké jsou oblasti, ve kterých chce Pavel pomoci církvi k růstu do podoby charakteru Pána Ježíše?

 1. ve verši 9. se Pavel modlil, aby se jejich láska rozhojňovala. Jak pomůže filipské církvi s bratrskou láskou? Už začal! Modlí se za ně, píše jim dopis a v něm mocně povzbuzuje v Kristu, ukazuje, jak mu na nich záleží, není mu jedno, jak se jim daří, posílá Timotea, aby se vzájemně povzbudili a informovali, jak se komu daří - aby se mohli konkrétně modlit.... a to je jen začátek Pavlovy plánované služby církvi k tomu, aby se v ní rozmáhala bratrská láska! Služ stejnou láskou a ke stejné lásce po vzoru Pavla – to je Boží povolání pro nás!
 2. a podívejme se dál - znovu 9. verš: poznání. Pavel chce pomoci filipské církvi, aby rostla v porozumění Božímu slovu. Můžeme čekat Pavlovu práci na poli vyučování, kázání, vysvětlování a dokazování, zkrátka, povede filipské do Božího slova. To není služba určená výhradně kazatelům Slova. Ne, Božím slovem se máme obohacovat navzájem všichni v církvi!
 3. hluboká vnímavost (v.9) - svým příkladem bude pomáhat církvi také žít to, čemu porozuměli z Písma. Jak prakticky vypadá radost a mírnost v jednání s lidmi, jak vypadá modlitební život křesťana, jak se projevuje Boží pokoj? To jsou jednoduché praktické otázky, kterým potřebujeme rozumět. V tom jsme jeden druhému v církvi buď dobrým, anebo nepříliš dobrým příkladem.
 4. ve v. 11 - bude jim pomáhat, aby nesli hojnější ovoce proměněných srdcí: bude pomáhat křesťanským bratrům, aby byli skutečnou hlavou ve svých rodinách, která vede, povzbuzuje, vyučuje manželku i děti v Písmu; bude pomáhat křesťanským sestrám v tom, aby byly zbožné a milovali své muže a děti a dobře vedly svou domácnost (1Tm 5:14); bude pomáhat bratrům i sestrám, mužům, ženám i dětem, aby dovedli lépe povědět dalším lidem o Kristu. Takových služeb najdeme jenom v našem listu daleko, daleko víc.

Pavel toužil sloužit k prospěchu a radosti filipské církvi. Jsem vděčný, že vás, kteří jste dnes zde, Pán posílá, abyste sloužili této místní církvi. Jste její radostí a jejím prospěchem, když rosteme spolu v lásce k Pánu Ježíši!

Amen.

 

 

 

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu