Podřízená žena (Ef 5,21-33)

Kazatel

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Ko 3:18  

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 20. května 2018

Úvod

Obracíme se dnes opět do Božího slova do listu Efezským, páté kapitoly, abychom pokračovali v našem hledání Boží zjevené vůle pro manželství. Budujeme tak naše porozumění, k čemu je manželství Pánem ustanoveno a jaká je v něm role muže a ženy.

Moudré ustanovení institutu manželství, tak jak jej popisuje kniha Genesis v 1. a 2. kapitole je ale nenávratně ztraceno v důsledku pádu Adama a Evy, prvních manželů. Adam, který v zahradě Edenu reprezentoval všechno své budoucí potomstvo, všechny lidi, kteří se kdy narodili, skrze svou vzpouru vůči Stvořiteli uvedl prokletí na všechno stvoření a vše, včetně manželství, bylo Adamovou nedůvěrou a pýchou postiženo důsledky hříchu. Samotné manželství místo aby bylo požehnáním pro muže a ženu, přináší trápení skrze neporozumění manželů, skrze překroucení jeho významu i obsahu a nakonec upadá i na samotné úctě mezi lidmi.

Ale chválu buď Bohu skrze Ježíše Krista, toho, kterého Písmo nazývá Druhým Adamem, že v Kristu je vykoupení z hříchů a dokonce i manželství muže a ženy oddaných Pánu Ježíši, nabývá požehnání více než původního záměru, ke kterému je Pán stvořil. Protože Boží Syn Ježíš vykupuje skrze svou oběť na kříži hříšníky ke slavnějšímu lidství, které bylo stvořeno v Edenu, k Božímu synovství, tak i manželství v Kristu spěje k věčnému a slavnému požehnání dokonalého manželství Krista a církve, jak je o něm napsáno v knize Zjevení.

Tak vidíme úžasné Boží dílo milosti. Máme vskutku za co Pána chválit! A také celý Pavlův výklad o roli muže a ženy v manželství vyvěrá z nového stvoření, které Pán učinil mezi lidmi, když jim dává nově se narodit skrze pokání a víru v Krista.

Už jste dnes ráno děkovali Pánu? To je příkaz Božího slova ve verši 20:

 • Ef 5:20  vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Máme za co Pánu děkovat!

V našem oddíle od 21. do 33. verše, který se manželstvím křesťanů zabývá, je jistě celých 8 veršů určených přímo mužům. K ženám se pak apoštol Pavel obrací se třemi a půl verše. Zjevně muži potřebují vysvětlit svou Bohem danou roli v manželství velmi důkladně, aby jí porozuměli. K ženám má pak Pavel jasné přímé slovo, kterému lze snadno rozumět.

Všechny Pavlovy instrukce pro manžele, muže i ženy, pramení z verše 21:

 • V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým.

Má-li být manželství k Boží slávě, musí na prvním místě každý z manželů usilovat o následování Ježíše Krista. Podřídit se Kristu je na prvním místě. To jsme si již vysvětlovali. Ale Pavel tu nekončí: obrací se k ženám, manželkám.

 • Ef 5:22-24 Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.

To je naše dnešní téma: co říká Písmo ženám, manželkám, jak má vypadat jejich část zodpovědnosti za manželství, jaká je jejich role v manželství?

Když tu minulý týden za kazatelnou stál bratr Pavel a kázal o roli muže v manželství, vyjadřoval svou bázeň před Bohem, když má kázat o zbožném muži a přitom ví, že on sám potřebuje ještě mnoho do něj dorůstat.

Tak já bych také stejně tak mohl sotva kázat o zbožném muži, kdyby bylo podmínkou jím nejdříve být. Ale o co těžším by byl pro mě úkol kázat o zbožné ženě, kdybych jí musel nejprve být. To je nemožný úkol.

Ale díky Pánu stojíme za kazatelnou, jak bratr Pavel i já, ne ve své vlastní autoritě. Nemůžeme přinášet lidskou moudrost, ale naším povoláním je vysvětlovat, co Bůh říká ve svém slově. To je náš úkol a za to nás bude Pán volat k zodpovědnosti, jestli jsme byli věrní. Stejně tak nás všechny v církvi bude volat k zodpovědnosti, zda jsme jen posluchači slova nebo také ti, kteří podle Božího slova žijí (Jk 1:22).

Proto tu dnes mohu stát a kázat o roli ženy v manželství, i když ženou nejsem. Je to Boží slovo, které je tu autoritou, ne člověk.

První bod, který Písmo ženám v otázce, jaká je jejich role v manželství, říká, je příkaz:

II. Příkaz: Podřizujte se! (5:22)

 • Ef 5:22 Ženy, podřizujte se svým mužům

A. Ženy, podřizujte se svým mužům

Jestliže podřízenost Kristu je pro zbožnou ženu na prvním místě, pak její podřízenost manželovi je hned na místě  druhém.

Nejednu ženu hned napadne: "Cože? Mám být podřízená? A dokonce manželovi?"

Je nějaký důvod k podřízenosti? A jestliže ano, jaký?

Přirozený pořádek je však dobré Boží zaopatření pro celé stvoření. Dokonce uprostřed Boží Trojice, v Bohu samotném, je podřízenost přítomná a prakticky vyjádřená! Apoštol Pavel to vysvětluje v 1. listu do Korintu:

 • 1 K 11:3  Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.

Nikdo si nemůže myslet, že je v tomto světě zcela nezávislý. To je bláhová představa. Každý člověk je na někom závislý a každý je v nějaké oblasti podroben vyšší autoritě.

Vždyť i hlavou Krista je Bůh Otec. Jak by si potom Jeho stvoření mohlo myslet, nemá, nepotřebuje nebo dokonce, že je to pro něj škodlivé mít nad sebou autoritu, tedy být podřízený!

Zrušte autoritu a podřízenost a co zákonitě přijde? Okamžitě nastane chaos! Když děti přestanou poslouchat rodiče, zavládne v rodině chaos. Stejně tak když rodiče se přestanou podřizovat vládě, zavládne v zemi chaos. Pokud se lidé nechtějí podřizovat Bohu, svému Stvořiteli a udržovateli života, důsledkem vzpoury je chaos v jejich životech. Bůh vydává své stvoření, lidi, důsledkům jejich neposlušnosti, jejich odmítání autority Boží, důsledkům jejich nepodřízenosti, jejich hříchu. Co se stane, když lidé přestanou poslouchat Boha?

 • Ř 1:21  Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
 • Ř 1:28  Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli,

Bůh je vydal, nechal napospas, aby se sytil ovocem své nepodřízenosti Bohu. A to je hořké, velmi hořké ovoce. Stačí se jen rozhlédnout...

Podřízenost je dobré a nezbytné Boží zaopatření. Bůh ustanovuje nad každým člověkem autoritu a vede každého člověka k podřízenosti. A jednou z oblastí podřízenosti ve stvoření je i manželský vztah. Ani v něm nemůže vládnout chaos, protože ten by přivedl manželství k záhubě.

Proto má žena svou autoritu, slovy Písma "hlavu", muže. Stejně tak i muž má svou hlavu - Ježíše Krista. Může si zbožná žena a zbožný muž přát něco lepšího, než ve vzájemné podřízenosti mít za svou hlavu, autoritu, Krista?

B. Jako Pánu

Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu.

Žena má také nad sebou svou autoritu, svou hlavu. Neznamená to, že její vlastní smýšlení je nejvyšším a konečným zdrojem pro její jednání - to by byla "svéhlavá". Ale znamená to, že se bude vždy ptát: "Jaká je Boží vůle pro můj život? Pro moje rozhodování?" Tak bude Kristus její hlavou a autoritou.

Bůh ve své lásce a moudrosti dal ženě další dary: dal jí manžela jako toho, skrze koho se Boží autorita bude projevovat v jejím životě. Učinil manžela autoritou, Bohu podřízenou hlavou, pro manželku. V tom to bude pro manželku jednodušší podřizovat se manželovi - když o tom bude přemýšlet, že se tak podřizuje Pánu, Kristu, který za ní zemřel a komu se to takto líbí. Manžel tak má od Boha úkol napodobovat v tom Krista - ne svou tělesnou smrtí, že by zemřel za manželku, ale svým duchovním životem, když umírá sám sobě, aby žil Bohu.

Proto: ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, Ježíši Kristu.

 • Ko 3:18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

Jak se sluší: protože podřízenost ženy je zakotvena ve stvořitelském řádu, popsaném v Gn 1 a 2. Ona je jeho pomocí, aby muže povzbuzovala a pomáhala mu být zbožným mužem, který roste v Pánu a nese dobré ovoce:

 • Ko 1:10 Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,

Tak celé tělo, manžel i manželka poroste k Boží radosti a k prospěchu církve.

Nemůžeme zaměnit náš status před Bohem, kdy jako vykoupené děti Boží jsme vykoupeni stejným způsobem a ke stejnému cíli: k Boží slávě, ať muži či ženy. V tom rozdíl není. Ale povolání, které od Boha mají ženy a muži je rozdílné. A v tom se také zrcadlí Boží sláva a moudrost, že stvořil muže a ženu rozdílné, aby se doplňovali - nejen s rozdíly tělesnými, ale i s rozdíly v manželských rolích. Muže Bůh učinil, aby ženu vedl, ženu pak, aby se muži podřizovala a pomáhala mu v úkolu žít k Boží radosti.

III. Důvod podřízenosti: protože muž je hlavou (5:23)

 • Ef 5:23  protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Muži: učme se u Krista, co to znamená, že je hlavou církve, těla které spasil! Muž je tedy hlavou ženy v kontextu lásky.

A. Muž je hlavou ženy

Je-li muž hlavou ženy, má tedy autoritu nad svou ženou? Ano, ale ta autorita je daná Bohem. Znamená to, že muž má nad ženou panovat jako despota? S povýšeností, tvrdostí nebo dokonce s násilím? Ne! V žádném případě!

Být hlavou ženy, to pro manžela znamená, že bude uplatňovat autoritu, kterou mu dal Bůh a ke které ho volá. Znamená to, že bude hledat neustále odpověď na otázku: "Co můžu udělat, aby moje žena rostla do radosti a posvěcení v Kristu? Jak jí mohu pomoci, aby dorůstala zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti (Ef 4:13)

To je největší úkol manžela jako hlavy své manželky. To musí být hlavní touha zbožného manžela. Podrobně nám to vysvětloval Pavel minulý týden.

B. Jako Kristus je hlavou církve

Bůh dává muži pomocnou ruku: vysvětluje, jak má být muž hlavou své ženy: jako je Kristus hlavou církve, těla, které spasil.

 • Co to znamená, že Kristus je hlavou církve, těla, které spasil? (v. 23)

Kristus se o církev stará, chrání ji a sytí ji. Vede bezpečnou cestou k tomu nejlepšímu cíli. Cílem jeho vedení je, vést církev k růstu ve zbožnosti do svatosti, protože takový je Bůh - ten, který církev povolal k bytí a stále ji tvoří, dokud nevejdou všichni vykoupení do slávy. Zahrnuje svou církev láskou – vždyť za ní dal svůj život. Důsledkem Kristovy lásky k nám je, že Otec, když nám dal svého Syna, daroval nám spolu s ním všechno! Všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu, máme! Nejsou to peníze, nejsou to domy, auta a dovolené, ale je to odpuštění hříchů a milost samotného Boha, jeho láska, jeho každodenní zaopatření, jeho láskyplné jednání, jeho dary, jeho Duch. A mám pokračovat?

Kristus je s církví spjat neoddělitelným poutem - oddělte hlavu od těla a člověk zemře. Ale Kristus je věčný, Jeho církev bude trvat věčně, protože On se stal Hlavou a vykoupil, spasil, tělo: svou církev.

Když dojde k rozdělení těla a hlavy, přestane vše fungovat. Když hlava přestane vést a tělo se hlavě podřizovat, nechat se vést, pak přijde zmatek a zmar - a to je důsledek Pádu z Gn 3. kapitoly.

Ale v Kristu máme vítězství nad rozdělením v  manželství! Usiluj o následování Krista a tvé manželství bude čím dál více odrážet Boží slávu a přinese ti radost!

Vidíš, ženo, do jaké vztahu tě Pán povolal? Do manželství, jehož vzorem je Kristus a jeho církev! A co když tvůj manžel není stále ještě dokonalý svatý jako jeho Pán? Tvoje první starost je, abys ty čím dál více zářila ve svém charakteru i skutcích podobná charakteru Krista! Bez ohledu na svého manžela. Druhou starostí je, jak pomáhat tvému manželu růst ve zbožnosti, aby i on byl čím dál víc podobný Kristovu charakteru.

IV. Způsob podřízenosti: jako církev Kristu (5:24)

A. Jako církev je podřízena Kristu

 • Ef 5:24  Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.

Církev se radostně podřizuje Kristu. Vždyť ji vykoupil ze smrti a věčného odsouzení. Církev se mu podřizuje dobrovolně a s radostí a vděčností, protože není nic lepšího, co by v životě církve mohlo existovat, než být podřízen Kristu, Vykupiteli. Tomu, kterého Otec učinil bratrem, sourozencem v Boží rodině vykoupených. On je dědic, kterému všechno patří a nyní je církev povolána, aby byla spoludědičkou Krista! Vidíte, k čemu nás Bůh povolal a vykoupil? K jaké slávě, která není z žádného člověka, ale ke slávě, která má svůj zdroj v Bohu samotném?

 • Ef 5:19-20  plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Haleluja!

To je také cesta podřízenosti ženy svému manželovi! Jako je církev podřízena Kristu! Stejná radost a vděčnost Bohu za takové uspořádání rodiny! A pokud to tak v manželství nefunguje?

Opakuji, podřizujte se oba Kristu na prvním místě. Muž ať roste do Krista tak, jak říká i náš oddíl v Ef 5. Žena, ať roste do Krista v podřízenosti manželovi.

B. Svým mužům ve všem

Ještě je tu jedna otázka, vlastně dvě: otázka rozsahu podřízenosti a otázka směru podřízenosti ženy. Apoštol zde pod vedením Ducha svatého říká: ženy podřizujte se svým mužům ve všem (v. 24)

Komu má být žena podřízena? Svému manželovi. Ne jiným mužům, ne svému otci, ne svým synům, ne šéfovi v práci mimo pracovní záležitosti, ale svému manželovi.

A jaký je rozsah podřízenosti? Ve všem.

Nejde tedy pouze o situace, kdy se manželka a manžel shodnou. Apoštol říká: "ve všem". Jde to?

Příkaz není absolutní. Pokud by manžel vedl ženu k hříchu, nesmí ho poslechnout, protože se sluší poslouchat Boha na prvním místě a ne lidi (Sk 5:29). Tak odpověděli apoštolové veleknězi a veleradě, když jim v Jeruzalémě po vzkříšení Pána zakazovali zvěstovat evangelium.

 • Sk 5:29  Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“

Ženy, podřizujte se jinak svým mužům ve všem. Je to dobré Boží zaopatření pro manželky. Váš muž je pak sám Bohu zodpovědný, jak s vámi jedná, jak vás vede a stará se o vás.

Proč je to možné? Protože muž i žena, všichni máme před očima veliký vzor: Krista Ježíše.

C. Jak jedná Kristus s lidmi?

S nepřáteli, se všemi, kteří se vzpírají evangeliu a místo v podřízenosti Kristu žijí ve vzpouře proti Bohu a Pomazanému jeho, Kristus naloží takto:

 • Zj 19:11-16  A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. 12  Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. 13  Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.
 • 14  Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. 15  Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. 16  Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

Tak jedná Kristus s nepřáteli.

Ale jak jedná s církví? S vykoupenými, které očistil pro věčnost, aby byli svatí? Jedná s nimi jako s dětmi Božími: láskyplně je Bůh vychovává, takže jsou mu vděčné. Zahrnuje je veškerou péčí. Poskytuje jí zdroje síly k následování Krista. Nikomu je nevydá, nenechá církev zničit, ale přivede ji do slávy, na svatbu se sebou samým, s Bohem! Proto Ho církev miluje.

Tak jedná Kristus s přáteli, s vykoupenými. Tady je vzor pro muže, jak jednat zbožně se svou manželkou.

V. Aplikace

Jak tedy vypadá zbožný život podřízené ženy? Chci nám připomenout alespoň dvě místa z Písma, která nám to lépe osvětlují. První je z listu Titovi, kde apoštol Pavel dává instrukce církvi jak jednat mezi sebou:

 • Tt 2:3-5  Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém 4  a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, 5  byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.

Život ženy v podřízenosti Kristu a svému manželovi ponese nádherné ovoce nejenom v životě samotné ženy, ale také v životě jejího manžela, dětí a celé domácnosti. Bude tak svědectvím světu bez Krista o Boží nádherné prozřetelnosti, o Jeho dobrém uspořádání stvoření, o Kristu - Spasiteli, který dává více než jen obnovení toho, co v manželství zničil Pád a jeho důsledky. Povede ke všem nádherným druhům duchovního ovoce, jak je popisuje Písmo.

Život ženy v podřízenosti svému manželovi povede také k vážnosti Božího slova mezi lidmi, protože uvidí na vašem životě, na vašem manželství, že řídit se Božím slovem je dobré. Přinášení to požehnání. Tam, kde bylo manželství v chaosu a kde si každý dělal, co bylo dobré v jeho očích, kde žena dychtila po tom být sama hlavou svého muže, být tím, kdo vede a kde se manžel zbavoval své odpovědnosti za manželku a její zdravé duchovní vedení, kde nenaplňoval Kristův vzor péče o církev na vlastní manželce svou láskou a péčí, ochranou i zabezpečením, tam nyní z Boží milosti, když manžel nebo manželka a nejlépe oba dva dohromady se začnou řídit Božím slovem, jeho vyučováním z listu Efezským, 5. kapitoly, vyroste nádherné svědectví!

To je svědectví! Tam, kde cílem podřízené ženy už není její kariéra ve světě, kde se musí podřizovat jiným mužům v zaměstnání, ale jejím cílem je učinit ze své domácnosti centrum a základnu své služby lásky svému muži i dětem, tam poroste v Kristu ona, i celá domácnost.

Jak prakticky vypadá takový život podřízené ženy svému manželovi? Písmo nám ukazuje nádherné principy, které může začít objevovat každá křesťanská manželka. Ano, je to oddíl v knize Přísloví, kapitola 31:10-33. Pojďte se mnou do Písma.

 • Př 31:10  Ženu znamenitou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. 11  Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. 12  Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. 13  Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. 14  Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. 15  Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. 16  Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. 17  Bedra si opáše silou a posílí své paže. 18  Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. 19  Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. 20  Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. 21  Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. 22  Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. 23  Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. 24  Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. 25  Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. 26  Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. 27  Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. 28  Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: 29  "Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš." 30  Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. 31  Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!

To je obraz manželství, které by každý měl chtít: děti, které tě blahořečí a manžel, který tě chválí. Manželka, která je energická, pracovitá a štědrá. Středem její služby je domácnost – stará se o ní.

Žena znamenitá je vzácná; kdo ji má, má nesmírné bohatství, nesrovnatelné s poklady světa. Je to žena, na kterou manžel spoléhá a může se spolehnout. Kvůli ní se manželovi dobře daří a ona ho podporuje svým úsilím o to dobré v jeho životě. Nikdy nezamýšlí proti němu nic zlého, protože ho v Kristu miluje.

Je pracovitá a to co dělá je požehnáním pro celou její domácnost. Neutrácí za věci, které může získat levněji svou vlastní prací. Nelení a vstává brzy ráno, aby už ráno připravila domácnost na další den, svačiny pro děti a rozvrhla plán prací pro ten den. Pracuje také svýma rukama - na poli, na zahradě, kde je příležitost a tou fyzickou prací také posiluje své tělo. Znamenitá žena je vděčná Bohu za to, čím ji Bůh zahrnuje - možnostmi a požehnáním. Je štědrá k potřebným. Stará se o domácnost, aby v ní bylo vše potřebné pro chod rodiny a v důvěře Kristu hledí beze strachu do dnů příštích, do budoucna. Roste v moudrosti skrze poznávání Božího slova a její děti i manžel jsou za ní vděční a chválí ji. Nedává hlavní důraz na vnější krásu, ale na svou bázeň před Bohem. Bude tak známá svým zbožným životem a dojde chvály u lidí.

To je život podřízené znamenité ženy. Která z manželek by takovou nechtěla být? Který z manželů by nechtěl takovou manželku mít? V Kristu Ježíši je to možné.

 • 2 Pt 1:3  Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.

To, co je pro ženu bez Boha nemožné, to je připraveno pro každou manželku v Kristu. Pro každou. Není žádná výjimka. Protože to tajemství je nyní odhaleno: kdo je v Kristu, je nové stvoření. To, co bylo pro každou ženu nemožné - totiž být manželkou k Boží slávě, a to kvůli hříchu, jenž poznamenává každou oblast manželství bez Krista, to je nyní možné. Je to opravdu zázrak: vyznej Bohu svou nedostatečnost jako manželky kvůli svému hříchu.

 • 1 J 1:9  Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

To je počátek cesty k požehnanému manželství, po kterém žena touží. Vždyť

 • Ř 8:3-6  Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4  a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. 5  Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 6  Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

Podřizuj se svému manželovi způsobem hodným Krista a ve víře v Krista a porosteš do znamenitosti. To je pevné Boží zaslíbení

Rok

Osnova kázání