Ospravedlnění navždy Boží láskou Skrze Krista Ježíše! Ř 8, 33-34

 

Ospravedlnění navždy Boží láskou Skrze Krista Ježíše! Ř 8, 33-34

Úvod

Pokoj vám a milost od Boha Otce a Syna! Jako Boží lid požíváme té výsady, že se scházíme ke společnému uctívání našeho Boha při shromážděních. Je pravda, že každý jeden z nás může přicházet k trůnu milosti v každý čas, na každém místě a v každé nastalé situaci. Což je dozajista velmi pozoruhodné zaopatření Božích dětí, ze strany našeho Boha! Jen o tom chvíli přemýšlejte! V každý čas, na každém místě, za každé situace. Mohli bychom říct za každého duchovního počasí! Ať už se v našem duchovním životě v tu chvíli blýská a hřmí, nebo je nádherné slunečné počasí! Ale společná shromáždění jsou ještě něco více. Jsou zvláštním prostředkem milosti, kdy nasloucháme Božímu slovu a vyučování společně. Společně chválíme a uctíváme Pána. Žalm 22 svědčí:

 • Žalmy 22:24 Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

Můžeme se dokonce u nás v ČR svobodně scházet a vyznávat svou víru ve vzkříšeného Pána. A to je veliká milost a dobrota Boží. Ne všude ve světě mají tuto milost. A jak dlouho ji ještě budeme mít my, milovaní? Bůh to ví. Ale poslouchejte o tom, v jakém světě jako církev stojíme.

O světě čteme, že ve zlém leží 1 J 5, 19. Ve druhém listu Korintským čteme o „bohu“ tohoto světa, který oslepuje nevěřící mysl celým národům. Všem lidem, kteří odmítají evangelium. Dokonce Pavel v tom listě říká, že to je ten důvod, pro který zůstává evangelium zahalené a skryté komu? Těm, co ve své vzpouře a nevěře směřují k záhubě!

Proto musíme pochopit následující. Svět a lidé světa jsou pod mocí nepřítele našeho Boha. Nepřítele, který je plný nenávisti, zloby, zášti vůči Bohu i Jeho lidu! Co o něm říká Písmo ústy Pána Ježíše? Co říká Pán Ježíš nejen farizeům, ale všem, kdo jsou zaslepeni ďáblem?

 • Jan 8:43 Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. 44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. 45 Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.

Svět a nevěřící lidé nechápou evangelium. Nemohou ho snést! Nenávidí pravdu. Pronásledují pravdu! A křižují pravdu! Jestliže Krista, který je tou pravdou nenáviděli, i nás nenávidí. Jestliže Krista pronásledovali, i nás budou pronásledovat. Jestliže Krista hubili, i nás budou usilovat umlčet a zahubit!

Proto je zvláštní milostí, když se stále ještě v ČR scházíme svobodně a beze strachu! Ale svět pod mocí zlého již připravuje veliké obklíčení tábora svatých a města, které miluje Bůh. Jak čteme ve ZJ 20, 9 verši.

Tábor svatých a město milované Bohem bude obklíčeno. Duchovně úplně obklíčeno. Vždycky bylo! Ale to, co svět dělal potají, bude nyní dělat zjevně a bude se tím ještě chlubit. Jako něčím, co si chloubu zasluhuje! Svět nasává jako houba převrácené, zvrácené a hanebné myšlení antikrista a ještě se chlubí! To, co je před Bohem ohavností, je chloubou v očích světa!

A tak nemorální, zvrácené myšlení a jednání Sodomy a Gomory se dnes vydává za vysoce moudré hodnoty západního světa. Parlament EU je nazývá souhrnně evropskými hodnotami. A každého, kdo to vidí jinak, vylučuje ze společenství a ostrakizuje. Ale ve skutečnosti jde o obhajobu a propagaci zvráceného myšlení (popření rozdílných rolí muže a ženy ve stvoření, homosexualita, Transsexualita, trans gender atd.) Jde o myšlení a jednání obyvatel měst, která byla zničena ohněm z nebes! Jde o myšlení, které tu bylo od pádu Adama. Ale nikdy se mu nedostávalo tak zjevné a veřejné obhajoby jako dnes! Dnes se tím vším lidé chlubí a myslí si, že jsou moudří! A mají k tomu podporu takzvaných duchovních, politických, kulturních, ekonomických i vědeckých elit. Již Iz 3, 9 říká;

 • Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.

Co máme dělat? Musíme o to více vykládat Písma a zvěstovat evangelium Ježíšovo! Dobře je znát! Abychom v jejich světle viděli a nazývali věci pravými jmény! Abychom plni Ducha a Božího slova odvážně vystavili tu převrácenost pravému světlu! Abychom byli solí, která zastavuje hnilobu. Vzhůru tedy do Písma!  Pravda osvobozuje!

Římanům 8:33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Odkazy: Ž 22, 24; 1 J 5, 19; J 8, 34; ZJ 20, 19; Iz 3, 9;

Ospravedlnění Nejvyšším!

A. Komu se podaří vznést obžalobu?

Kdo vás obžaluje milovaní? Kdo vznese obžalobu proti vám, Božím dětem? To je otázka apoštola Pavla hned na úvod našeho dnešního textu. Dnes se přeneseme spolu s apoštolem Pavlem do soudní síně. Apoštol Pavel nám dnes připravil před oči právnickou záležitost. Spor, ve kterém vystupuje žalobce. Je zde jak uvidíme i obhájce. A je zde i soudce. Ale jak máme chápat otázku, kdo vznese obžalobu proti Božím svatým?

V minulém kázání jsme slyšeli podobnou otázku. Pavel se ptal, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? A vyjadřoval tím v podstatě totéž, co dnes. Ukazoval na neotřesitelné postavení Božích dětí v Kristu! List Římanům, osmá kapitola je velikým, mocným oddílem, který sám o sobě stačí církvi i každému z nás k tomu, abychom plně pochopili sílu a vykupující moc evangelia Ježíše Krista! Jaká síla se skrývá za slovy Pavla z první kapitoly Římanům?

 • Římanům 1:16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

V minulém kázání Pavel dokazoval, že není bytosti, moci, žádné síly, která by se mohla postavit proti Bohu. Která by se mohla rovnat Bohu. Která by mohla Boha přemoci a porazit a tím nás zničit. Pavel nás vyučuje o Bohu, který je jediný, svrchovaný, všemohoucí Pán nad veškerým stvořením a vším, co se ve stvoření děje! Bylo to o tom, jaký je Bůh, kdo je Bůh. Je nepřemožitelný a nikdo se Mu nevyrovná!

A dnes to bude o tom, jaké je Jeho dílo. Jestli někdo může Jeho dílo ohrozit, zrušit, zvrátit. Kdo vznese žalobu proti Božím svatým?

Bůh je spravedlivý. Jeho trůn je trůnem práva spravedlnosti! Bůh tedy nemůže tolerovat nespravedlnost a zlé jednání proti Božímu zákonu. To víme dobře. My jsme nejenom žili jako trvalí porušovači Božího zákona. My jsme se tak dokonce narodili. Protože až do našeho nového narození z Boha, byl naším zástupcem před Bohem Adam. On zhřešil a padl. A v něm jsme zhřešili a padli i my všichni.

 • Římanům 5:12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

K Adamovu hříchu, který uvalil prokletí na celou zemi a její obyvatele, jsme každý z nás přidali svůj vlastní hřích nevěry, který se stal zdrojem mnohých dalších hříchů. Nevěřili jsme Bohu, a proto jsme porušovali Boží zákon ve všech aspektech a rovinách. Mnozí z nás kradli, další smilnili a cizoložili, mnozí dělali obojí. Všichni jsme měli na prvním místě všechno možné, ale ne Boha! Seznam našich vin byl hrozivě obsáhlý. A když si uvědomíme, jakou silou nás odděluje od Boha jeden jediný náš hřích, který má moc oddělit nás navěky od Boha. Kdo z nás se při té myšlence neopotí milovaní?

Ale dnes stojíme před Pavlovým textem z Římanům, z osmé kapitoly. A Pavel se ptá, kdo vznese obžalobu proti nám? Odpovězme si pravdivě, že vznést obžalobu může proti nám mnoho stran. Od lidí kolem nás, přes svět kolem nás až k duchovním mocnostem. V čele kterých stojí ďábel A toho Písmo nazývá dokonce žalobcem bratří! ZJ 12, 10;

Ale Pavel netvrdí, že nikdo nemůže předstoupit a obvinit nás. Vznést proti nám žalobu. To skutečně může učinit kdokoli, včetně satana. Pavel se ptá, kdo může dnes proti Božím dětem vznést žalobu, která by měla naději na úspěch. Která by měla sebemenší šanci na její vyslyšení! Nikdo milovaní nemůže dnes proti nám vznést takovou obžalobu. Ani lidé, ani celý svět, ani sám ďábel! Bůh je Všemohoucí, Neporazitelný a Jeho dílo dokonalé, nezvrátitelné! Ve ZJ sice čteme, že ďábel je žalobce bratří, ale také tam čteme, že byl svržen! A co ještě tam čteme?

 • Zjevení Janovo 12:10 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

Spasení přišlo, protože ďábel byl svržen na zem se svými anděli. Ďábel znamená ten, kdo žaluje. Ale církev zvítězila vítězí pro krev Beránkovu a pro slova svého svědectví. Bůh nás obmyl v krvi vlastního Syna, a tak nás jednou provždy ospravedlnil! Ž d 9, 12;

B. Ospravedlněn milostí absolutního Vládce všeho, co jest!

Pojďme se nyní podívat ještě znovu na Toho, kdo nás ospravedlnil. Před tím, než se podíváme na to, jakým způsobem jsme byli ospravedlněni! Bůh nás ospravedlnil. Kdo je tento Bůh?

 • Genesis 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

Bůh je někdo, kdo tu byl na počátku. On je počátkem všeho. A je mocný tak, že tvoří z ničeho, pouhým slovem! To vidíme v první kapitole Gn.

 • Genesis 17:1 Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

Bůh je všemohoucí a požaduje po svých vyvolených bezúhonnost!

 • Daniel 4:14 V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává; může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí.«

Bůh je Bůh nejvyšší, nikdo Mu není ani roven, natož aby se mohl stavět nad Boha. Ž 97, 9; Bůh je Bohem svrchovaným, který jedná nezávisle na čemkoli a nezávisle na jakékoli další bytosti. Má život sám v sobě J 5, 26; Všechno, co chce koná Ž 115, 3; A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Bůh je Bohem plným majestátu. Je Bohem všemocné a svrchované důstojnosti a vlády.

Tento absolutní Bůh, Pán a Král všeho, co existuje tě ospravedlnil bratře! Tento Bůh, kterému se nic a nikdo nevyrovná tě zprostil všech tvých vin drahá sestro! On je nejenom počátek všeho, je i konec všeho. A řekli jsme již alespoň tisíckrát, že je i vším od počátku do konce. Všechno stvoření, živé i neživé je absolutně závislé na Něm ve své vlastní existenci. Protože na Jeho rozkaz, Jeho slovem, mocí Jeho slova všechno povstalo a jest! 

Ten, před Nímž se chvěje veškerá země. Před nímž se hory bojí a rdí se studem. Ten o tobě prohlásil: „Jsi čistý! Jsi spravedlivý!“ Bůh neklame sám sebe, ani druhé. Bůh nelže a ani nemůže lhát. Jestli tedy On prohlásil o tobě bratře i o tobě sestro, že jste svatí a čistí před Jeho tváří. Není hlasu, který by to popřel, není moci, která by to zvrátila. Co prohlásí Bůh, to je čistá, absolutní dokonalá pravda, se kterou nepohne nikdo a nic. Nezruší ji, nezvrátí ji, neumlčí ji nic a nikdo na světě!

Znáte ten Archimédův výrok, který říká: „Dejte mi pevný bod a pohnu celým vesmírem?“ Pak  vězte, že i kdybyste měli nespočet pevných bodů a pohnuli nespočtem planet a obrovských hvězd. Nikdy, prostě nikdy nebudete moci zvrátit výrok Božích úst a změnit Jeho dopad a platnost! Ani vy, ani nikdo jiný, ani nic jiného! V knize Genesis čteme:

 • Genesis 41:32 Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná.

Když sestoupíme o dost níže a z výšin nebeských, kde v nepřístupném světle přebývá Bůh živý a mocný. Když půjdeme do světa lidí a lidských vládců, co uvidíme? Když je v jakémkoli státě, národě nějaká instituce nejvyšší moci v tom daném národě, státě. Potom je její výrok pro tento národ a stát je nezměnitelný. Je jedno, zda se jedná o vládu absolutistickou, nebo jinou. Ale vždy ta nejvyšší instance rozhoduje s konečnou platností.

Apoštol Pavel ve verši třicet tři říká, že ta nevyšší instance ze všech. Absolutní, navěky svrchovaná a vyvýšená ospravedlňuje a ospravedlnila nás! Proti tomu není žádného odvolání ani dovolání! Nikdo nemůže přijít a domáhat se změny stavu. A pokud to bude činit, je bláhovec. Bez sebemenší naděje na úspěch. Pavlovo konstatování o moci evangelia v Římanům osm, verš třicátý třetí, je ospravedlňující výrok Božích úst samotných. Vždyť celé Písmo je vdechnuté Božím svatým Duchem a nic v něm nebylo vyřčeno z vlastního popudu!

Odkazy: Ř 1, 16; 5, 12; ZJ 12, 10; Žd 9, 12; Gn 1, 1-3; 41, 32; 17, 1; Da 4, 14; Ž 97, 9; 115, 3; J 5, 26;

Římanům 8:33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!

 

Vykoupeni Věčným Synem Nejvyššího!

A. Spravedlnost již byla naplněna Kristovou smrtí!

Když nás Bůh ospravedlnil, potom nikdo nemůže vznést žádnou obžalobu proti nám. A tento důsledek má blahodárné důsledky již pro náš život tady a nyní. Všichni ještě pořád bojujeme s pokušením a hříchem. Někdy padneme. Zhřešíme, ale náš statut před Bohem ani tato stále hrozná skutečnost nezmění. Naše postavení před Bohem je stejné i ve chvíli, kdy stojíme proti pokušení. Dokonce i ve chvíli, kdy se dopouštíme hříchu, protože jsme již podlehli pokušení.

 • Efezským 1:7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,

Výraz naše hříchy se nemůže vztahovat pouze do minulosti. Kdy jsme žili jako otroci hříchu. Víme přeci dobře, že veliký poklad máme v hliněných nádobách a kdo by si namlouval, že se ho již hřích nijak netýká, klamal by sám sebe. 1 J 1, 8-9;

Takže i v čase slabosti a pádu jsme v Božích očích stále Boží děti. Spravedlivé a svaté v Kristu. Uvědomujete si, jaká je to milost? Hřích je porušením Božího zákona a urážkou svatého Boha. Vyvolává okamžitý Boží hněv, který je hrozný, ale nanejvýše spravedlivý! V Kristu však ani tento strašlivý pád, hrozivé upadnutí, které má jinak samo sobě navěky smrtící účinek, nemá moc změnit naše postavení před Bohem. Vyrvat nás ze spravedlnosti Kristovi, do které jsme oblečeni.

Tak bratře neváhej a pospěš v pokání ke Kristu a k Otci. Ať už je tvůj hřích jakkoli hrozný. Čím více má tendence na tebe útočit a vracet se, tím více pospíchej ke Kristu! Pospíchej i ty sestro. I když ti ďábel namlouvá, že tvůj hřích je tak strašlivý, že tě Bůh nepřijme a vyžene. Je to jen lež. Vždyť ďábel nemůže jinak než lhát. Proto si v takových chvílích musíme opakovat Boží zaslíbení o tom, že nás nic nevyrve z Kristovi ruky. Musíme si připomínat, že proti nám nemůže být vznesena žádná žaloba. A pokud bude vznesena, nemá nijakou, ani nejmenší šanci na úspěch.

Milovaní, nyní již není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši! Tak Pavel začal celou osmou kapitolu.  A nyní jen dopodrobna rozepisuje, co to znamená. Nelze vznést žádnou obžalobu proti Božím dětem říká Pavel. A kde nelze vznést obžalobu, tam nelze ani soudit!  V našem dnešním druhém verši Pavel píše:

 • Římanům 8:34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Zůstáváme dál v prostředí soudu! První otázka zněla: kdo vznese žalobu? Druhá zní: Kdo je odsoudí? To jsou dva kroky, dva po sobě jdoucí právní úkony. V nichž ten druhý, odsouzení, je závislý na tom prvním kroku! První krok je vůči Božím dětem v Kristu nemožný! A to znamená, že i druhý krok je nemožný. Nenaplnitelný. Nemůže k němu vůbec dojít. První krok je věcí žalobce. Druhý je věcí soudce.

Žalobce bratří, ďábel nemá šanci vznést platnou, odpovídající žalobu. A Bůh spravedlivý Soudce, tedy nemůže odsoudit. Proč?  Protože kde není vina, nemůže být trest! Kam zmizela vina? Ježíš Kristus zemřel a byl vzkříšen! Zemřel za naše hříchy. Které na svém těle vynesl na dřevo kříže. On sám se pro nás hříchem stal. Byl s ním ztotožněn 2 K5, 21; Je zde totiž Boží spravedlnost, požadovaná Božím svatým zákonem. A ta říká, že lidský hřích musí být potrestán na člověku. Na lidském těle. Ř 8, 3-4; A to se stalo. Bůh tedy zůstává spravedlivý, i když nám všechny naše hříchy odpustil! Protože Ježíš Kristus zemřel místo nás a na našem místě! Viny byly potrestány. Všechny a všech, kteří v Krista věří.

B. Ježíš byl vzkříšen!

Ježíš nejenom zemřel na místo nás. Ale také byl třetího dne vzkříšen podle Písem. A proč Pavel říká, přidává, že Ježíš nejenom zemřel, ale byl i vzkříšen? Stačilo by, aby Bůh nechal Ježíše Krista jen za nás zemřít? Co čteme v Písmu? V našem listu Římanům:

 • Římanům 4:25 jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Byl vydán, ukřižován pro naše viny a vzkříšen pro naše ospravedlnění.  Tak byla zlomena moc hříchu a tím i smrti. A Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých také proto, aby nade vší pochybnost prokázal a dosvědčil, že oběť svého Syna přijal. Že byla pro Boha dostatečná! Bylo potvrzeno i to, že Ježíš byl, je a zůstává spravedlivý a zároveň tedy Jeho oběť má moc ospravedlnit bezbožné!

Co tom dále můžeme v Písmu nalézt? Dočteme se, že toto vše bylo připraveno od věků. A bylo to předpovězeno. Vždyť čteme v prvním listě do Korintu dosvědčení.

 • 1 Korintským 15:3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 1 Korintským 15:4 a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,

Ukřižování a vzkříšení Krista tedy v žádném případě nebylo něčím, k čemu historie dospěla během mnoha let a spousty nahodilých okolností! Žádná duchovní evoluce, která by mohla mít spoustu dalších možných variant. Anebo by pro nedostatek příznivých náhod skončila dříve, než začala. Protože Ježíš Kristus byl ukřižován a také vzkříšen z mrtvých třetího dne, proto jsme my všichni, kteří věříme v očích Boha svatí, čistí a vyjmutí ze soudu!

 • Jan 5:24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Dokonalý Boží plán. Připravený před počátkem světa. Dokonalý Boží Beránek, vyhlédnutý před stvořením světa. Svatý, čistý, bez vady a bez poskvrny. Absolutní a plný ve svém lidství, které naprosto dokonale odráží to, že bylo stvořeno k Božímu obrazu. Když mu spílali, mlčel. Když Ho bili a křižovali neoplácel to, ale mlčel. V Jeho myšlení a ústech nebyla nalezena lest.

To proto byl vyvýšen nade všechno, co jest! Poslouchejte:

 • Filipským 2: 6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.   9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí - 11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

Pro svou tichost, a pokoru. Pro své pokoření, kterému se nevzpíral ani na jednu milisekundu. Přijal ho z rukou Otcových. Naprosto klidně a poslušně! Nechal se zajmout, mučit i zabít!

Jaký je to opak světa! Světa, který hlučí, křičí a řve. Světa, který trénuje, napíná a ukazuje svaly. Světa, který oplácí ne oko za oko. Ale jestli ty mě sebereš oko, já tobě život. A za jednu ránu nevrací tři, ale dobije člověka úplně k zemi! V očích světa je tento Kristus slabý, ale On je ten, kdo jako jediný člověk, co kdy žil reprezentuje naprosto dokonale tu největší sílu a moc, která existuje. Protože ví, ještě lépe než apoštol Pavel, co znamenají následující slova.

 • 2 Korintským 12:9 ale on (Bůh) mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

Chcete odpuštění hříchů a život věčný? Uniknout spravedlivému soudu, který vám po právu náleží? Chcete jistotu, bezpečí a ochranu za všech okolností? Chcete mít na své straně někoho, kdo nikdy nechybuje a neprohrává. Kdo jediný je schopen zajistit váš život za všech okolností. Cesta k tomu je jen jedna! Pokání a víra v Krista. Který zemřel a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Odkazy: Ef 1, 7; 1 J1, 8-9; 2 K 5, 21; 12, 9; Ř 4, 25; 1 K 15, 3-4; J 5, 24; Fp 2, 6-11;

 

Dokonalá přímluva Božího Syna!

A. Přímluvce na pravici Boží.

Ježíš Kristus, Beránek Boží ale také Lev z Judy a Bohatýr nebes, na jehož rameni spočinula vláda nade vším stvořením. Kde je nyní tento Pán, Zachránce a Spasitel lidských duší? Pavel píše, že ten, díky kterému jsme nyní svatí a čistí je po pravici Boží! Boží Syn na pravici Boží! Kolik jistoty pro nás, kolik síly a moci je skryto v těchto slovech. Již jsme si řekli, kdo je náš Bůh. Jak mocný je a dobrý. Kdo je ten, jenž je po pravici Božího majestátu? A co nám vypoví samotné to místo?

Místo po pravici Boží je míst honosné slávy, do které Bůh povolává a uvádí jen ty, které vyvolil. Kristu, jako Bohu náleží Boží sláva od věků. On je pravý Bůh! Co říká Jan?

 • 1 Janův 5:20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Ale na pravici Boží nyní sedí ten, kdo je zároveň člověk. Byl tam povolán jako první. On Je jednorozený Boží Syn. A je také první, kdo je vzkříšený z mrtvých. Z těchto důvodů, že Ježíš je naplno Bůh i člověk. Že je po pravici Boží má pro naše ospravedlnění velký význam.

Když budeme dále zkoumat co všechno máme v Kristově oběti, dozvíme se, že v Něm máme smíření s Bohem! Tím, že dokonalý a spravedlivý člověk Ježíš podstoupil smrt na kříži. Tím nás smířil s Bohem Otcem. Je totiž jediným prostředníkem!

 • 1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Proč Pavel v 1 Tm 2, 5 se zaměřuje na Kristovo lidství? Už jsme o tom dnes mluvili. Člověk Ježíš Kristus musel naplnit Mojžíšův zákon! Člověk, ne Bůh. Na lidském těle musel také být potrestán lidský hřích. Boží syn musel tedy přijít jako člověk a zemřít!  Aby nás přivedl před Boží tvář svaté, neposkvrněné a bez úhony! Koloským 1:22  

Naplno Bůh, který jako pravý Bůh měl svou slávu u Otce dříve, než byl svět. Bůh, který se ponížil a přijal přirozenost člověka, aby nás svou smrtí v lidském těle zachránil. Tento Bůh byl ve svém plném lidství tím, že naplnil Mojžíšův zákon až do krajnosti a zemřel, korunován slávou také jako dokonalý člověk. Píše o tom krásně autor listu Židům.

Židům 2:9 Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

A tak dnes je po pravici Boží Ten, kdo je jediným, dokonalým, plným a svatým prostředníkem mezi námi a Bohem. Dokonalý Boží plán došel dokonalého naplnění. Jako Bůh zná vše a vše je Mu podřízeno. Jako člověk zná ze svého života zde na zemi plnou sílu pokušení. Zná plnost utrpení. Vždyť jím prošel. A proto není nikdo vhodnější, lepší a schopnější jako prostředník a přímluvce za každého z nás!

 • Židům 4:14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. 15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

Jestli že tedy na výsostném místě po pravici Boží stojí takovýto mocný přímluvce, který obstál jako Bůh i jako člověk. Čeho bychom se měli bát?

Když jsme uprostřed pouště, naše víra je malá. Když čelíme vichru a vlnobití v podobě pokušení, pádu i hříšného selhání. Ježíš stojí neochvějně po pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Když je zjevná naše nedostatečnost v zaopatření našich blízkých, rodin. Partnerů a dětí. Když je naše srdce plné všeho možného, a ne víry a lásky, úpí a sténá pod tou tíhou. Ježíš stojí po pravici Boží Syn a jako ten, kdo je první vzkříšen z mrtvých. A Jeho přímluva v té chvíli za nás je dokonalá. Ona je v každé chvíli dokonalá. Ježíš nám říká:

Ve světě máte soužení, ale nebojte se, Já jsme přemohl svět! Amen!

Odkazy: 1J 5, 20; 1 Tm 2, 5; Ko 1, 22; Žd 2, 9; 4, 14-15;

 

Rok

Osnova kázání