Nejvyšší výzva pro Boží lid! (Ef 5,1-2)

Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. (Efezským 5,1-2 CSP)

 

Aleš Novotný, Ústí nad Labem 8. března 2020

 

I. Úvod

Rád bych vás pozval do Božího slova, zpátky do listu Efezským.

Jsou před námi první dva verše z 5. kapitoly.

Název dnešního kázání je: Nejvyšší výzva pro Boží lid!

Otevřete si spolu se mnou své Bible, budu číst ze studijního přkladu:

 • [CSP] Efezským 5:1- 2 Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. 

Napodobujte tedy Boha!

V dnešním textu nás Pavel vybízí, abychom napodobovali Boha v lásce, podle Kristova příkladu.

To je nejvyšší výzva pro Boží lid, nejvyšší standart našeho života.

Martin Loyd Johnes známý anglický kazatel minulého století ve svém kázání k tomuto textu říká:

To je Pavlův nejvyšší argument….nejvyšší úroveň celé dokrýny a praxe….. konečný ideál! Str 291

 

Napodobujte Boha, jako milované děti!

 • Svatí to je ten konečný a nejvyšší ideál našeho života!
 • Nejvyšší standart na světě.
 • Není vyšší standart než napodobovat Boha, Pána Ježíše Krista.
 • Není vyššího, dokonalejšího příkladu.
 • Není vyššího a náročnějšího cíle, než napodobování tohoto majestátného Boha.

Někdo řekl, že to je sumarizace všech křesťanských povinností.

 • Nejvýše postavená laťka.
 • Dech beroucí výzva.
 • Je to nadpřirozená výzva, dosažitelná jedině díky Boží milosti.

To co vidíme v dnešním textu je přímá výzva k napodobování Boha.

 

V první polovině listu nám Pavel představuje doktrínu.

V druhé polovině nám ukazuje, jak prakticky tuto doktrínu žít.

V první polovině listu vidíme všemohoucího, svrchovaného, majestátného Boha, který nám:

 • Požehnal veškerým duchovním požehnáním v Kristu
 • Vidíme Boha, který nás před založením světa vyvolil, za jediným cílem, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
 • Vidíme Boha, který nás předurčil k synovství, abychom patřili do jeho rodiny
 • Vidíme Boha, který nás vykoupil a odpustil nám skrze Kristovu prolitou krev.
 • Vidíme Boha, který nás dokonce zapečetil DS pro věčnou spásu.
 • Vidíme Boha, který nás oslavil spolu s Kristem.
 • Vidíme Boha, který sám ve své milosti a svrchovanosti staví svoji církev na pevném základu svého Syna, Ježíše Krista

 

A teprve potom Pavel přichází s tím, co máme dělat, když říká „napodobujte tohoto majestátného Boha“

Dnešní text nás doslova vybízí, abychom Ho napodobovali především v lásce.

Abychom chodili, jednali v lásce stejně, jako Bůh s námi jedná v lásce.

 

Jsou před námi 2 části dnešního kázání!

 1. Nadpřirozené Povolání 1V – napodobujte Boha
 2. Nadpřirozená cnost 2V – láska a příklad

Pojďme k první části:

 

II. Nadpřirozené Povolání

 

 •  [CSP] Efezským 5:1 Napodobujtea tedy cBoha jako milované dětib 

 

V původním textu máme 2 slova, která zní– stávejte se (ř.genomai), napodobiteli (ř. mimétes)

Ne tedy pouze napodobujete!

 

Doslovněji to překládá Pavlík  - poslouchejte

 • [Pavlik_CZ] Efezským 5:1 Stávejte se tedy, jako milované děti, napodobiteli Boha

 

Pavel píše, stávejte se – jde o výzvu, jde o proces:

 • proces napodobování,
 • proces proměny,
 • proces růstu, kdy se ze semínka/pecky stává strom, který kvete a nese ovoce.

Kdy se z nezralého člověka stává zralý, který je božím obrazem, jednajícím v lásce.

 

Jde o výzvu k procesu změny.

Pavel v podstatě říká, stávej se tím, kdo kopíruje Boží smýšlení i jednání!

 

Je to příkaz, je to výzva, která by nám měla znít v uších!

Měli bychom s ní:

 • vstávat,
 • chodit
 • i uléhat

Pavel nenabízí alternativy, ale v podstatě říká, jestliže jsi dostal milost, budeš jednat v lásce, jako Bůh jedná v lásce.

Protože každý, kdo se narodil z Boha, miluje.

 

Máme se stávat napodobyteli:

Původní řecké slovo mimétes – znamená: imitovat, napodobovat, kopírovat

Znamená kopírovat napodobovat co nejpřesněji – kopírovat mluvu, skutky, chování druhé osoby

 

Jako dítě, které napodobuje své rodiče.

I když rodičem není, přesto se od něj učí napodobováním!

 

Když je malé, ještě neumí mluvit a tak pozoruje své rodiče a opakuje po nich.

Učí se od nich mluvit, kopíruje jejich způsob života i chování.

 

Můžete to vidět na svých dětech ve svých rodinách!

 • Slova, která požívají, jsou slova, která vy používáte
 • Gesta a důrazy, které používají, také vy používáte, obzvláště když mluvíme o malých dětech, které jsou doma.

Příklad:

U prvního dítěte u Míši se nám stala jedna taková zvláštní věc.

Když měla asi rok… začala dělat takové zvášní grimasy,….asi takhle J

Bylo to velmi výrazné.

Dost nás to znepokojovalo, naše první dokonalé dítě.

 

Říkal jsem si: „asi není v pořádku,… snad bychom měli zajít k lékaři“

Ale potom mi Eva jednou povídá, vždyť ty to děláš taky,

A opravdu, když jsem měl slepené řasy – protáhl jsem obličej.

 

Přestal jsem to dělat a ona přestala.

Bůh žádá, abychom ho napodobovali v lásce jako děti, napodobují své rodiče.

 

Naše napodobování Boha má svůj základ už v Genesis v knize počátků v první kapitole1:26!

 • [CSP] Genesis 1:26 I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu,

 

Svatí ten text jasně říká, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu.

 • Aby se podobal Bohu.
 • To byl Boží cíl!
 • Jeho svrchovaný záměr!

Život člověka měl dokonale vypovídat o Jeho stvořiteli.

 • [CSP] Genesis 1:27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

 

Člověk byl stvořený tak, že se dokonale podobal Bohu.

Ale padl do hříchu a tak zničil obraz svého stvořitele, láska, svatost, radost, spravedlnost - všechno bylo pryč.

Ale Bůh už měl plán, pro ty které si ve své lásce svrchovaně vybral před založením světa.

 

 • [CSP] Římanům 8:29 Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; 

 

Není to úžasné, Bůh nás dopředu miloval tak, že nás předem poznal, nebo jinak:

 • vyhlédl, vyvolil a určil, že se budeme podobat jeho Synu Ježíši Kristu.

To je jeho záměr, skrze práci boží milosti v našem životě.

 

Pavel v 2 kapitole v 10 verši píše, že jsme byli znovu stvořeni v Kristu a proto jsme schopni, vlastně byli jsme uschopněni napodobovat Boha.

Byli jsme doslova duchovně znovu stvořeni, ke skutkům, které Bůh připravil:

 • Aby náš život ukazoval na Něj.
 • Aby ho kopíroval!
 • Aby ho imitoval!
 • Aby ho zrcadlil!
 • Aby se mu podobal!

To je nadpřirozená výzva, smysl a cíl našeho života.

 

Ježíš říká svým následovníkům:

 • [CSP] Matouš 5:48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 

 

A Petr nás dodává.

 • [CSP] 1 Petrův 1:15- 16 ale podle toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘ 

 

Proces posvěcování je v podstatě proces napodobování Boha, jehož výsledkem je zbožnost.

A zbožnost ukazuje, že Bůh je naším Otcem!

Zbožnost ukazuje, že jsme zrozeni z Boha.

 

Napodobování Božího charakteru se týká NZ i SZ (Lv 19:2, 11:44), tedy celého Božího slova.

Je to princip, pro Boží lid platný přes celé lidské dějiny!

 

Až do okamžiku, kdy budeme stát v jeho přítomnosti, dokonale proměněni do jeho podoby.

Jan nám říká:

 •  [CSP] 1 Janův 3:2 Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je.

 

Dokonale podobní svému spasiteli.

 Vyhlížíte ten den?

 

Může však člověk opravdu napodobovat majestátného Boha, který ho tak přesahuje?

Nestaví tady Pavel vzdušný zámek?

Neposadil laťku příliš vysoko.

Nepřehání?

 

Můžeš napodobovat Boha.

Boha, který stvořil celý vesmír?

 • V určitém smyslu ano!
 • A v jiném v žádném případě, protože Bůh je nedostižný, existuje mimo své stvoření!

Abychom to dobře chápaly, musíme rozdělit Boží atributy do dvou oblastí.

Přesně tak jak to dělají teologové na:

 

Add A) nepřenositelné atributy:

To jsou atributy, které náleží jen a jen Bohu

V této oblasti nikdy nebudeš jako Bůh!

To je to, co dělá Boha Bohem:

 

 • Bůh Existuje sám v sobě – není na nikom závislý, nepotřebuje své stvoření, aby mohl existovat.
 • Je Věčný – my budeme s Bohem na věčnost.

Ale na rozdíl od Něj, my jsme v určitém okamžiku začali existovat - v okamžiku početí!

Ale Bůh byl, je a bude.

 • Je Všemohoucí – může cokoliv, jeho moc není ničím omezená.
 • Je Všudypřítomný – ve stejném okamžiku je kdekoliv, na každém místě nejen planety Země, ale i celého vesmíru, všech galaxií.
 • Je Vševědoucí
 • Je majestátný … a mohli bychom pokračovat dál

Takové a další atributy ho naprosto odlišují od člověka a celého stvoření a činní ho Bohem.

Pánem celého vesmíru!

Tím jediným, majestátným Bohem Písma!

 

A druhou oblastí jsou:

Add B) přenositelné, atributy.

Atributy, které Bůh skrze znovuzrození, s naší novou přirozeností dal do našeho života.

To jsou atributy, které byli dokonale před pádem v životě Adama a Evy.

 

To jsou atributy, které porostou v našich životech skrze poznávání Krista a jeho charakteru.

Je to:

 • Láska
 • Radost
 • pokoj
 • Trpělivost
 • Dobrota
 • Věrnost
 • Svatost
 • Soucit
 • Moudrost
 • Milosrdenství
 • Spravedlnost
 • Odpuštění
 • …a další

 

A když se díváme na Krista, vidíme tyto atributy na naprosto krystalické podobě.

V naprosto čisté podobě, vidíme: jeho lásku, odpuštění, moudrost, spravedlnost, soucit…atd.

 

A co víc?

V závěru 1 verše Pavel říká:

 

Že máme být napodobiteli Boha, jako ti kteří jsou jeho dětmi.

To znamená, že on je náš Otec.

 

Narodili jsme se z Boha.

Z duchovního hlediska máme stejnou DNA jako náš nebeský Otec.

 

Máš stejnou duchovní DNA jako tvoji bratři a sestry.

Bůh rozhodl už před stvořením světa, že budeš patřit do jeho rodiny.

 

Jsme jeho děti a nejen to!

Jsme jeho milované děti, a proto ho máme napodobovat.

 

Milované láskou, kterou prokázal tou největší obětí.

Může být větší důkaz Jeho lásky k nám, než smrt Božího syna?

Než smrt Božího syna na kříži?

 

A Pavel pokračuje ve 2 verši, když nás vybízí, abychom žili v lásce:

 • 2 a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. 

 

Přirozený, nevěřící člověk nedokáže milovat Boha, jeho lid.

Protože je ve vzpouře vůči němu.

 

Naopak znovuzrozený člověk dokáže, protože Boží láska byla vylita do jeho srdce (Ř 5,5).

Duch svatý v něm přebývá a láska je ovocem Ducha.

Proto je láska nadpřirozenou cností.

Byla nám dána, ale potřebujeme v ní růst.

 

A Pavlovi jde o to, aby rozkvetla v našich životech, jako růže, která propukne do plného květu.

 

A tím se dostáváme ke druhé části dnešního kázání ke 2 verši.

 

III. Nadpřirozená cnost

A. Pavel píše:

Žijte v lásce, přesněji, choďte v lásce!

A tady jde o každodenní život, jde o lásku, která je neustále vidět v našem životě.

Pavel používá slovo ř.slovo agape pro lásku, což je obětující láska, Bůh nás miluje takovou láskou.

 

Pavel v podstatě říká: „ podívejte se na Kristův příklad“

Milujte stejně, jako Kristus miloval vás!

 

V našem verši vidíme 3 důležité skutečnosti ohledně Kristova příkladu:

 

A. Láska je aktivní

Ježíš vydal sám sebe za nás!

 

Na jiném místě v Písmu čteme:

 • [CSP] Filipským 2:6- 8 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.

 

Svatí Ježíš jednal aktivně!

Jeho ukřižování nebyla náhoda nebo snad myslíte, že nemohl jako svatý a svrchovaný Bůh sestoupit z kříže?

Nebo se kříži úplně vyhnout?

 

Ne, jeho ukřižování bylo součástí Božího plánu dávno před stvořením světa.

On přišel kvůli tomu, aby byl ukřižován.

 

Dobrovolně přišel na tento svět!

Sám a dobrovolně došel až na dřevo kříže.

 

Kvůli tobě a pro slávu svého Otce.

Boží láska je aktivní.

 

Ale podívejte se do našeho textu, podívejte se do svých Biblí, druhou skutečností kterou vidíme, že:

 

B. Láska je oběť

Ježíš vydal sám sebe jako dar a oběť. Obě ta slova souvisí s obětováním, láska něco stojí, má hodnotu!

Jan píše:

[CEP2001] 1 Janův 4:10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

 

My jsme měli nést věčný trest za naše hříchy.

Ale Ježíš obětoval své tělo a prolil svoji krev.

 

Úplně, zcela se obětoval, naše usmíření s Bohem vyžadovalo právě takovou svatou a dokonalou oběť.

 

I nejznámější verš Písma o tom mluví:

 • [CSP] Jan 3:16 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

 

 • Bůh dal svého syna!
 • Obětoval svého syna!
 • Obětoval to nejcennější.

Už chápeme, že láska není pocit, sentiment nebo nějaká emoce.

Láska dává, láska se obětuje.

 

Třetí skutečností, kterou vidíme v textu je že:

 

C. Láska je oběť

...kterou přinášíme Bohu – Ježíš přinesl sebe jako oběť Bohu.

Jeho oběť byla důležitá pro naše smíření s Bohem.

Jestliže milujeme druhé, tak vydáváme sami sebe jako oběť Bohu kvůli nim a pro ně.

 • [CSP] Římanům 5:8- 10 Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. 

 

Ježíš přinesl své tělo jako oběť Bohu za naše hříchy, když jsme byli ještě hříšní!

Když jsme byli jeho nepřátelé!

Bůh nás miloval v době, kdy jsme byli mrtví ve svém hříchu.

Tvůj hřích volal do nebe, den co den.

Žil jsi jako by tvůj Stvořitel vůbec neexistoval,

Možná jsi dokonce aktivně pozvedal svoji pěst vůči svrchovanému Bohu.

Ve špíně takového hříchu, ve vzpouře vůči MAJESTÁTNÉMU, SVATÉMU A SVRCHOVANÉMU BOHU, jsme byli nehodní jakékoliv lásky.

 

Ale Pavel říká že:

10 ….. jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna,

 

Kristova oběť, kterou přinesl, ve svém těle uspokojila Boží spravedlnost a nám dříve jeho nepřátelům otevřela přístup do jeho přítomnosti.

Svatí jestliže nás Bůh miloval, jako své nepřátele, tak nemůžeme jinak než reagovat láskou!

Milovat Pána a dát mu celý svůj život, pro jeho a jen jeho slávu.

Kristus přinesl oběť, která byla dokonalá, čistá a svatá!

Oběť, ve které Bůh našel zalíbení.

Byla pro něj příjemnou, líbeznou vůní.

Kristova oběť za boží lid, potěšila a oslavila jeho nebeského Otce a ukázala Boží dokonalou lásku.

Svatí je úžasné si uvědomovat, že nás Bůh miluje neustále, že neustále pracuje v našich životech ke své slávě a k našemu nejvyššímu dobru.

 

 • [CSP] Římanům 8:28 Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 

 

Bůh používá všechny věci v našich životech, aby formoval náš charakter.

všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí– přesnější překlad zní: Bůh všechno řídí k dobrému

Abychom rostli především v lásce, aby nás posvěcoval, formoval do podoby Krista

Bůh řídí věci ve tvém životě k dobrému, z lásky k tobě.

Bůh působí v našich životech takovým způsobem, abychom opouštěli hřích a naše srdce, aby více milovalo Hospodina.

Aby tvůj život byl výkladní skříní Božího charakteru.

Aby lidé při setkání s tebou viděli a zažívali Boží lásku, která proudí skrze tebe do jejich životů.

Lásku, která se obětuje pro druhé, která zamýšlí nejvyšší dobro, aby Bůh byl oslaven.

 

Chápeš co se to děje?

To jsou věci, které přesahují lidské chápání.

Boží láska vůči tobě daleko přesahuje nejen tvůj život, ale celé lidské dějiny!

 • Od vyvolení a předurčení před začátkem času, před počátkem dějin, před stvořením světa!
 • Přes povolání, vykoupení, ospravedlnění, posvěcení, zapečetění a formování do Kristovi podoby v nynějším čase!
 • Až po oslavení spolu s Kristem na věčnosti

Není to úžasné, kamkoliv pohlédneš od věčnosti k věčnosti, můžeš vidět, že tě Bůh miluje!

 

Kristova oběť přinesená Bohu je toho důkazem!

Láska je nadpřirozenou cností a jestliže máme před očima Kristův příklad, potom chápeme, že:

Nás Pavel vybízí na začátku 2 verše abychom žili/chodili v lásce.

Výzva

 

To je výzva Starého zákona (Dt 6) a Ježíš ji znovu opakuje v novém, když říká:

 

 • [CSP] Matouš 22:37- 39 …„‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ 

 

Láska je nejvyšším přikázáním, je shrnutím celého zákona.

Proto máme milovat.

Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat, má přikázání. (J 14:15)

 

A Apoštol Jan dodává:

 • [CSP] 1 Janův 5:3 To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání.

 

Svatí díky boží milosti chceme zachovávat Boží slovo a žít podle něj.

Jedině tak můžeme opravdu milovat Boha a své bližní.

 

Pavel to říká také naprosto jasně:

 • [CSP] 1 Timoteovi 1:5 Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 

Cílem vyučování pravdy je láska.

Potřebujeme poznávat a žít Boží slovo

Pokud rostou pouze naše znalosti, poroste především naše pýcha.

 

Ale Pavel nás vybízí k obětavé lásce, která je obrazem lásky Kristovi.

Bůh je láska a proto když milujeme, tak svět vidí Boha.

Boží láska v církvi je zjevení Krista tomuto světu.

 

 • [CSP] Jan 13:35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

 

 • [CSP] 1 Janův 4:7- 8 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 

 

Proto, když církev obětavě miluje je odleskem Boží slávy.

Proto Pavel vybízí, žijte v lásce, napodobujte Krista.

 

 

IV. Závěr

 

Co to prakticky znamená:

A. V první řadě potřebuješ mít před očima základní obecnou otázku:

Znáš Boha, víš jaký Bůh je?

Pokud nejsi obrácený, potřebuješ činit pokání a věřit v Krista, můžeš mluvit se mnou po shromáždění.

 

Pokud ale jsi obrácený, otázka zní, znáš Boží charakter?

Napodobuješ Boha Písma nebo Boha svých představ?

To první povede k lásce, radosti, pokoji a Boží slávě – druhé ke zmatku, chaosu a tragédiím ve tvém životě.

 

Podobný můžeš být pouze tomu, koho znáš!

Poznání Boha nepřichází samo, celý život můžeš být na začátku.

 

Tak usilovně poznávej Boha skrze Písmo a modlitbu.

To je základ!

B. Je tvoje láska aktivní?

Kdyby Bůh čekal na hřejivý pocit vůči tobě.

Nikdy by nedošel až na kříž a ty bys celou věčnost trpěl v ohnivém pekle.

 • Buť aktivní !
 • Projev zájem o životy svých bratří a sester!

Aby ses mohl modlit, povzbuzovat, napomínat nebo prakticky pomáhat, musíš nejdříve s lidmi mluvit a především jim naslouchat, jinak se nikdy nedozvíš s čím zápasí, jak jim můžeš pomoci.

Mám otázku:

 • Dal ti Bůh ústa?
 • Dal ti Bůh oči?
 • Dal ti Bůh uši?
 • Dal ti Bůh ruce?

Potom nemáš výmluvu:

 • Máš ústa, abys mluvil!
 • Oči, aby ses díval!
 • Uši, abys naslouchal!
 • A ruce, abys pomáhal!

To všechno a mnohem, mnohem více máš proto, aby to sloužilo druhým k slávě Boží.

C. Je tvoje láska obětavá – nebo je to zbytková záležitost?

Uděláš nejdříve všechno pro sebe a teprve když ti zbyde nějaký čas a zdroje, tak je použiješ pro druhé?

Obětuješ Pánu a druhým co ti zbyde, nebo to nejlepší ze zdrojů, které ti Pán dal?

 

Ježíš za nás obětoval celý život – jak velká je naše oběť?

Bůh vyžaduje stejný standart.

Ježíš řekl, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne.

Jinými slovy, obětuj/ ukřižuj svoje touhy své cíle, obětuj sám sebe, pro Boží slávu.

Nezapomeň ale, že tvoje oběť musí bít postavená na pravdě Božího slova.

Jan říká, že máme milovat v skutku a pravdě, dobrý úmysl ve službě druhým nestačí.

Někdo řekl, že cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly.

Aby oběť byla láskou, musí stát na pilíři Pravdy.

D. Je tvoje oběť nasměřována k Bohu?

Jde ti především o to, aby Bůh byl oslavený?

To je láska, která vytrvá, taková nečeká na pozemskou odměnu/pochvalu nebo cokoliv jiného, a proto může milovat dokonce své nepřátele.

Taková oběť je Bohu příjemná!

 

Pavel píše Římanům:

 • [CSP] Římanům 12:1 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 

 

Amen

Rok

Osnova kázání