Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

 

Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

Skutky apoštolské 11:22 24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.

Motto: Římanům 3:10 jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; 12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.

Úvod

Pokoj vám a milost milovaní domácí víry.  Vítám také případné hosty a všechny ty, kteří dnes mají od Boha Otce velikou milost a výsadu být zde a naslouchat dobré zprávě. Naslouchat evangeliu o blížícím se soudu a blížícím se dni hrozného Božího hněvu, který dopadne na všechny, kdo vzdorují Bohu.  Naslouchat evangeliu o čase milosti, který stále ještě trvá skrze kříž Ježíše Krista a dílo Ducha svatého ve světě! V knize Židům čteme ve čtvrté kapitole varování každému člověku, aby nepromeškal vstup do Božího odpočinutí. Do království milosti skrze dar víry, pokání a obživujícího díla Ducha svatého!

Naléhavá slova Pána Ježíše Krista z Mt 7 burcují mysl i srdce všech lidí.

 • Matouš 7:7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. 8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Žádný člověk nedá svému dítěti hada, když prosí o rybu, nebo kámen, prosí-li ho o chléb. Toto Boží zaslíbení z Mt 7, 7-8 je tedy veliké a mocné. Duši oblažující! Když ani padlý člověk neodolá, jak by svatý Bůh mohl odolávat prosbám všech, kteří Ho upřímně hledají, volají a prosí! Proto je Mt 7, 7-8 velikou nadějí člověku i celému padlému světu. Stejně naléhavě volá a zapřísahá každého člověka k pokání a víře v Krista apoštol Pavel v listu 2 K, v páté kapitole.

 • 2 Korintským 5:17 18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 19 Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 20 Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!

Cílem zvěstování evangelia je přiznat Bohu čest a slávu. Přiznat Mu svrchovanou vladařskou moc nad vším, co jest. Cílem je pokání z hříchu a víra v evangelium. Cílem je smrt starého otroka hříchu a narození nového stvoření k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy! Cílem je záchrana toho, co je mrtvé a co směřuje do strašlivého zahynutí! Cílem je konec nepřátelství hříšníků k Bohu a zrození Božích dětí. Cílem je spravedlnost a posvěcení v Kristu pro každého, kdo věří. Cílem je život věčný a svaté obecenství se svým Stvořitelem. Cílem evangelia je Boží sláva! Protože je psáno:

 • Izajáš 48:11 Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám."

A žalmista, autor žalmu 79 volá k Bohu života svého:

 • Žalmy 79:9 Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!

To je to správné volání. To je to správné nastavení srdce. Kéž bychom ho měli všichni, kdo jsme tady. Kéž by ho měli všichni lidé! Modlím se, ať nám k tomu dopomůže náš dnešní text Božího slova! Ať nám k tomu dopomůže veliká moc kříže skrze dílo Ducha svatého.

Odkazy: Ř 3, 10-12; Mt 7, 7-8; 2 K 5, 18-20; Iz 48, 11; Ž 79, 9;

Kdo je dobrý?

 1. O zlém člověku a dobrém, dobrém, dobrém Bohu!

Náš dnešní text je prostý a není velký.

Skutky apoštolské 11:24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.

Řeč je o Barnabášovi. Tento apoštol byl vyslán do Antiochie církví v Jeruzalémě poté, co díky zvěstování evangelia pohanům začala církev rychle růst. Po smrti prvního mučedníka církve Štěpána, se církev rozprchla. A dobrý Bůh obrátil ve své svrchované moci něco tak zlého, jako pronásledování v požehnání a milost pro církev a veliké množství duší, které povolal ke spáse. Ve Fénicii a na Kypru se slovo zvěstovalo pouze židům. Ale po příchodu do Antiochie někteří začali zvěstovat i pohanům a Písmo doslova praví.

 • Skutky apoštolské 11:21 Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.

Do této situace Bůh povolává Barnabáše. A ve dvacátém čtvrtém verši hned na začátku stojí slova, která by měla upoutat okamžitě pozornost všech. Autor skutků Lukáš píše: „Byl to muž dobrý!“ a v tu chvíli by měl každý zbystřit. Jak byl to muž dobrý? Není snad psáno ve třetí kapitole Římanům, že nikdo není dobrý, není ani jeden spravedlivý, všichni propadli zvrácenosti? Ano, to je napsané v Bibli. A Boží slovo musí přeci platit. Je neotřesitelné, věčné a pevně stojí zakotveno v nebesích! A dokonce sám Pán Ježíš říká vážná slova mládenci, který za Ním přichází a ptá se.

 • Marek 10:17: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" 18 Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

Než půjdeme dál, chtěl bych se nejdříve zastavit u této absolutní pravdy o tom, že Bůh je dobrý! Jedině Bůh je dobrý! Ano Bůh je dobrý. Jak moc je dobrý? Tak, že miluje své nepřátele! Vždyť dobře víme, že se člověk, celé lidstvo Bohu vzepřelo a převrátilo se! Je ve vzpouře a Boha nenávidí! Jak? Tak moc, že jsme Ho přibili na kříž! A Bůh, co dělá, jak reaguje?

 • On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Mt 5, 45;

A list Jakubův o Boží dobrotě svědčí. „Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování´ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.“

Bůh je svatý a čistý. Čistý tak, že Jeho oči ani hledět na cokoli nečistého, zlého nemohou. Ab 1, 13; Jeho bytí je dokonalé, neskonale vyvýšené nad celým stvořením. Ani nejsvatější z andělů neobstojí před Jeho dokonalou slávou a svatostí. Zakrývají křídly svou tvář a své nohy! Bůh přebývá v nepřístupném světle a ani smítko, náznak stínu neznečistí dokonalou slávu Jeho svatosti!

 Je-li Bůh takovým Bohem, Jehož Písmo nazývá žárem a ohněm stravujícím. Potom naše první aplikace je formulována těmito otázkami. V jakém jsi vztahu s tímto svatým Bohem? Jak chceš před Ním obstát? Zůstáváš ve své nevíře, vzpouře a nepřátelství proti tomuto svatému Bohu? A jsi-li již vyznávající křesťan vedeš usilovný zápas na život a na smrt, až doslova na krev o své posvěcení? Tedy o svou dokonalou poslušnost?

Náš Bůh je Bohem jediným. Věčně existujícím ve třech osobách jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý! A Písmo o Něm zjevuje tuto pravdu!

 • Izajáš 6:3 Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

 

 • Zjevení Janovo 4:8 Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází."

Dobrý, dobrý, dobrý je Bůh! Dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé! Sytí celé tvorstvo. Jak před Ním může obstát člověk? Syn Adamův?  Jak před Ním můžu obstát já, když jsem z podstaty nespravedlivý a převrácený? Aplikace zjevené pravdy, že Bůh je svatý a dobrý a ty ne člověče, zní! Hledej smíření s Bohem! Se svým Stvořitelem! Neboť se blíží den soudu, kdy Bůh Stvořitel bude svatým Soudcem všem, kdo Mu vzdorují! Hledej smíření, vynalož všechnu snahu, nepřestávej, dokud dýcháš! Je-li zde někdo takový, hledej, usiluj, konej, spěchej k Bohu, ke Kristu!

A když jsi křesťan, vynalož stejné úsilí na potírání hříchu v tvém životě! Bojuj vytrvale o proměnu své mysli a svého srdce! Buď udatný a rozhodného ducha. Padneš.li, znovu se zvedni a spěchej ke kříži. Tam je tvé vítězství!

 1. Jak se stane člověk „dobrým“?

Vrátíme se do Mk 10, 17-18 k člověku, který nazývá Ježíše dobrým. My dobře víme, že Pán Ježíš je Bůh. A tak Ho právem ten muž nazývá dobrým. Ale Boží slovo přeci nemůže o Barnabášovi lhát. Jak tedy vysvětlíme to, že i Barnabáš je v Písmu nazýván mužem dobrým? Písmo musí platit. Musí vykládat samo sebe a místa, která si zdánlivě protiřečí musíme skloubit za pomoci dalších textů. Výklad musí dávat smysl. Odpověď nalezneme opět v listu Římanům. A já vím, že většina z vás, kteří jste delší dobu věřící si nyní říkáte, kampak na nás s tímhle! To je přeci jasné jako den. Římanům, první kapitola.

 • Římanům 1:16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. 17 Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´

Bůh dal lidem svého Syna. Dal nám Jeho život, poslušnost, lásku. Dal nám Jeho utrpení, kříž. Dal nám Jeho samotu a opuštění na kříži, a smrt! Bůh nám dal i Kristovo vzkříšení! Dal nám evangelium. Boží slovo tedy nelže, když Barnabáše nazývá dobrým mužem! Barnabáš byl dobrý muž. Spravedlivý svou vírou v Krista.

Člověk mimo Krista, člověk bez spasitelné víry v dílo Ježíše Krista je duchovně mrtvý. Před Bohem mrtvý, pro Boha mrtvý! Boží lid je v Písmu připodobněn k plání poseté mrtvými kostmi. Ezechiel nad nimi prorokuje a mluví k nim Boží slovo a dějí se věci! Kosti se spojí šlachami a klouby, potáhnou se masem a kůží, jsou naplněny duchem a ožijí. Je z nich veliké vojsko! Bůh potom Ezechielovi říká:

 • Ezechiel 37:11 Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. 13 I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. 14 Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův."

Je tady spasitelné dílo trojjediného Boha. Bůh Otec svrchovaně vyvolil, Bůh Syn ospravedlnil svou poslušností kříže a Bůh Duch svatý křtí do těla Kristova!

Barnabáš byl Otcem vyvolen, Synem ospravedlněn a Duchem svatým vekřtěn do těla Kristova. Na konci prvního bodu zazněla aplikace vycházející z poznání, že Bůh je svatý a člověk je hříšný a hříchu zaprodán. Proto Ježíš naléhavě velí. proste, tlučte! Jak chcete dostat, když neprosíte? A jak chcete vejít do smíření s Bohem, když nehledáte dveře a netlučete?“ Můžeme to více upřesnit? Ano! Kam jinam půjdeme než do Písma.

 • Jan Křtitel, poslední starozákonní prorok na přelomu věků: Matouš 3:2 „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
 • Pán Ježíš Kristus, Syn Boží a Beránek Boží: Matouš 4:17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
 • Apoštol Petr, učedník Kristův: Skutky apoštolské 3:19 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.“

Vidíte?  Žádný rozdíl! Lidé ve světě i mnozí v církvi mají pocit, že je to o nich. Že je to na jejich svobodné vůli. Oni se rozhodnou, jak zareagovat na evangelium. Ale to je tragický omyl. Činit pokání a věřit evangeliu je příkaz daný všem lidem Sk 17, 31; Nebudou-li lidé činit pokání a věřit evangeliu, bídně zahynou smrtí těla i duše! Lk 13, 1-5; ZJ 2, 11;

Uvěřit a činit pokání ale nelze, pokud s evangeliem nebudu seznámen. Pokud mi nebude zvěstováno! Nevím-li o své nemoci, nehledám žádnou léčbu! Neznám-li svou bídnou nespravedlnost, nemohu usilovat o spravedlnost! Nedozvím-li se, že jsem před Bohem duchovně mrtvý, nemohu zatoužit po životě! Aplikací našeho textu tedy je, že evangelium musí být zvěstováno, rozhlašováno. Uváděno ve známost! A to je věcí církve i každého jednotlivého křesťana. Další aplikací dnešního slova je poslušnost!

 • Marek 16:15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

 

 • 2 Timoteovi 4:2 Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.

A těm, kdo Kristu nepatří přidáme k jejich hledání, usilování, a prosebnému volání také poslušnost jako další aplikaci. Jste-li konfrontováni evangeliem, neotálejte a připojte ke svému dosavadnímu úsilí, hledání a prosbám také poslušnost. Čiňte pokání a věřte evangeliu! Církev na místě Kristově vás k tomu naléhavě volá! Vždyť…

 • Matouš 16:26 Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

Vyplatí se přeci najdu-li poklad v poli jít a prodat úplně všechno a koupit to pole! Vyplatí se stát se v Kristu dobrým, jako Barnabáš!

Odkazy: Sk 11, 21; 3, 19; 17, 31;  Mk 10, 17-18; 16, 15; Mt 5, 45; 3, 2; 4, 17; 16, 26; Jk 1, 17; Ez 37, 11-14; Iz 6, 3; Ř 1, 16-17; ZJ 2, 11; 4, 8; Lk 13, 1-5; 2 Tm 4, 2;

Plný Ducha Božího a víry!

 1. Co je nové stvoření?

Barnabášova dobrota je v našem textu specifikována. Co o něm Lukáš říká: „Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry!“ Zde máme klíč k pochopení Barnabášovi dobroty. Byla to dobrota Boží, která činila Barnabáše dobrým mužem! To Bůh je, jak jsme si již řekli dobrý, je dobrý, je dobrý! Pokud není Bůh dobrý, ani žádný člověk nemůže být dobrý. Ani nic ze stvoření nemůže být dobré. Ale dobří věřící muži a ženy jsou!  A existuje mnoho dobrého v celém stvoření! A to je důkazem, že Bůh je! A je dobrý! A volá k sobě všechny, aby činili pokání a věřili evangeliu.

 • Žalmy 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.

Tolik slova Ž 34.  Bůh nechce, aby svévolník zahynul ve svých hříších, ale aby se odvrátil od své zlé cesty a byl živ! Nejenom od počátku času a světa ale už na věčnosti byl připraven kříž a Beránek Boží bez vady a bez poskvrny. Vše bylo od věčnosti připraveno, aby všechno spělo k tomuto naplnění dějin celého světa! Lukáš píše, že…

 • Lukáš 24:7 Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."

A jinde v Písmu čteme, že Bůh: nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Ef 1, 9-10

A tak je to Bůh, který vysvobozuje muže i ženy z otroctví hříchu a povolává k záchraně a ke spáse ty, které si ve svém Synu zamiloval před stvořením světa a Barnábáš byl jeden z nich! Ef 1, 4-6;

Když zkoumáme v Písmu, jaký mocný je Bůh, čteme o Něm, že stvořil svět z ničeho, a to pouhým slovem. Bůh je tak mocný, že z ničeho povolává do bytí celé stvoření a to slovem. Řekne, a stane se! Bůh stvořil celý svět, vše, co je v něm i člověka v šesti dnech! To je Boží Stvořitelská moc. Gn 1. kapitola.

Ale troufám si říct, že máme v Písmu před očima ještě mnohem větší zázrak! A to Boží moc Spasitelnou! Svět vznikl slovem z ničeho a nové stvoření se rodí tím samým Božím slovem ze zkázy, smrti a naprosté zhouby! Apoštol Jakub, bratr Páně říká ve svém listě.

 • Jakubův 1:18 Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.

Dovolte mi nedokonalé přirovnání. Na číselné ose najdete bod nula. Nalevo od nuly máte záporné hodnoty. Nula je nic. Prázdnota. Při stvoření Bůh stvořil vše z tohoto nic. Z nuly! A když hleděl na své dílo, shledal ho velmi dobré. To jsou plusové hodnoty, napravo od nuly. Prosím pamatujte, že toto přirovnání za skutečností hrozivě pokulhává.

Stvoření ale hříchem a pádem Adama z těchto plusových hodnot propadlo do hodnot mínusových. Upadlo do zhouby, pod nadvládu hříchu a smrti! A stále se propadá, záporná hodnota neustále roste. Jde o střemhlavý pád! Jde o rychlý pohyb směrem ke stále zápornějším hodnotám! Člověk přestal nejenom být dobrým! Ale jeho zlo a převrácenost nabývá na síle!

A Bůh? Mocí svého slova nejen že zastavuje pád. Ale povolává mrtvé a doslova se rozkládající hnilobné cosi k životu! Lazar v Janově evangeliu je fyzickým vyjádřením této duchovní skutečnosti! Nové stvoření je tedy znovu stvořeno a učiněno ještě lepším, než byl Adam před pádem, z něčeho mnohem horšího, než je nulová hodnota. To je milovaní Boží dobrota, která učinila Barnabáše dobrým mužem!

Člověk dokáže upéct výborný chléb, když má k tomu výborné podmínky. Dobrou mouku, vodu, sůl, kmín a dobrou pec.

Bůh dokáže učinit ten nejlepší chléb z ničeho svým slovem! Bůh dokáže dokonce učinit ten nejlepší chléb i z nejodpornějších věcí. Svým slovem! Barnabáš je nové stvoření. Byl duchovně mrtvý, duchovně hnilobný a rozkládající se.  Ale Bůh bohatý ve své dobrotě učinil Barnabáše dobrým mužem, plným Ducha svatého a víry!

Jakým chlebem jsem já? A jakým chlebem jsi ty muži, nebo ty ženo?

 1. Povolán, abych vynaložil všechnu snahu!

Bůh ve své svrchované moci činí sobě nádoby na vznešené účely i nádoby na účely dalo by se říct nevznešené! Ale pamatujme na to, co jsme si již řekli. Každý, kdo prosí dostává. Každý, kdo hledá nalézá. Každému, kdo tluče bude otevřeno! To je zaslíbení Božího slova. Aplikacemi našeho dnešního textu je usilovná snaha, hledání, vytrvalá prosba, bušení na dveře. To vše přikazuje slovo Boží, Písmo! Dnešní aplikací je poslušnost Božímu slovu!

Nečiníš pokání, nevěříš evangeliu? Tak to udělej!   Bouchej na dveře, pros, hledej neustále, volej Krista! Nepřestávej, to je příkaz! Buď poslušný a máš za sebou ten první, důležitý krok! Udělej vše, aby ses stal člověkem dobrým v Kristu! On nevyžene nikoho z těch, kdo k Němu přicházejí! J 6, 37

Činíš pokání a věříš evangeliu? Jsi dobrá nádoba, dobrý chléb? Chtěj víc! Chtěj plnost Ducha svatého, víry, Krista a Boží dobroty! Na jednu stranu to vše už máš, protože jsi nové stvoření a dostal jsi vše! Na druhou stranu máš o to vše usilovat, protože nežiješ v dobrém světě a nemáš ten drahocenný poklad v dobré, dokonalé nádobě, ale v hliněném střepu! Apoštol Petr říká, že vše, co potřebujeme k pravé zbožnosti nám Bůh dal, máme účast na božské přirozenosti, ale pokračuje:

 • 2 Petrův 1:5 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. 8 Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.

I ty tedy chtěj víc! Chtěj růst! Chtěj plnost a chtěj přetékat plností! Plnost je víc než tvá naplněná potřeba. Plnost je nevyčerpatelný zdroj, který nekončí svou službu u tebe samotného! Plnost je pramenem, který Bůh dává, aby vyvěral skrze tebe a tvůj život především pro ty kolem tebe. Vždyť Ježíš Kristus náš Pán nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil! A Pán Ježíš zaslibuje.

 • Jan 7:38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."

Kdyby se jednalo jen o naši potřebu, byli bychom touto živou vodou plněni jako hrnec. A když by se něco odpařilo, Pán by nás dolil. Ale poslouchejte, co On říká: Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra!

Křesťan je povolán ke službě Bohu a lidem. První dvě přikázání! Nejlépe, nejvíce a nejmocnějším způsobem posloužím, když sám budu růst v poznání našeho Pána Ježíše Krista. Když budu růst v proměně své mysli a v posvěcení! Když ze všech svých sil učiním vše proto, abych rostl jako dobrý v Kristu a byl plný Jeho dobroty, Jeho svatého Ducha a víry!

Jak to prakticky učinit? Každý krok naší cesty za Kristem začíná na kolenou v modlitbě! Pokud mé srdce pokornou modlitbou nehledá Jeho vůli i sílu k jejímu naplnění, celá další snaha je zbytečná. Bratra Páně apoštola Jakuba nazývala Jeruzalémská církev Jakub velbloudí kolena!

Velikou moc má vroucí modlitba spravedlivého, Eliáš byl člověk tak jako my, a když se modlil tři a půl roku v zemi nebyl déšť! Potom se modlil a déšť přišel! A kdo pro nás toto zaznamenal? Ten samý Jakub s velbloudími koleny v páté kapitole svého listu! A tak se modlíme, abychom rostli v posvěcení a byli spravedlivými. A modlitba spravedlivého má velkou moc. Je tvá modlitba bratře/sestro vroucí? Nebo ji rychle oddrmolíš, aby sis mohl odškrtnout v plánu políčko modlitba a spěchat k televizi, internetu, ke „svým“ věcem? Cože, ty nemáš ani modlitební plán?

Synonymem slova vroucí je slovo vřelá. Voda, která je vřelá a vroucí mění mnoho věcí. Uvaří maso, vejce i zeleninu. Studenému kameni dá svou vroucí sílu. Odstraní špínu lépe než voda studená. Zahubí patogeny a dezinfikuje, sterilizuje. A jak se pozná vroucí modlitba?

 • Tak myslím, že za prvé vroucí modlitba je pravidelná, ukázněná modlitba.
 • Za druhé vroucí modlitba naléhá a nenechá se odbýt. Je vytrvalá, trpělivá.
 • Za třetí je vroucí modlitba toužící, zbožně žádoucí. Dychtí po naplnění. Očekává ve víře své vyslyšení.
 • Za čtvrté je vroucí modlitba Boha znalá. Modlí se v souladu s Boží vůlí.
 • Za páté vroucí modlitba volá k Bohu na prvním místě pro Jeho slávu. Touží, aby byla vyslyšena na prvním místě pro Jeho slávu!

Jistě najdete i další charakteristiky vroucí modlitby. Abyste byli dobří muži a ženy tak, jako Barnábáš. Abyste byli plní Ducha svatého a víry, na prvním místě se vroucně modlete!

Odkazy: Ž 34, 9; Ef 1, 9-10; 4-6; Gn 1; J 6, 37; 7, 38; 2 Pt 1, 5-8;

O třicetinásobku, šedesátinásobku a stonásobku!

 1. Nelze být bez ovoce, nelze být bez Písma!

Co ale dál? Pán Ježíš na jednom místě mluví o zrnu, které padne do země do dobré půdy a potom vzklíčí, dá úrodu třicetinásobnou, šedesátinásobnou, stonásobnou! A modlitba je prvním krokem k tomu, aby naše služba přinesla ovoce. Aby naše srdce byla tou dobrou, nejlepší půdou pro evangelium Ježíše Krista! Zde musím podotknout, že křesťan nemůže být bez ovoce. Nemůže být bez sklizně víry. Každý křesťan je zrno a musí dát násobek podle Boží vůle!

 A aby přinesl plnost svého násobku, musí udělat druhý krok. Druhým krokem k plnosti Ducha svatého a víry je Písmo. Podívejte se na charakter Písma, Božího slova. A pochopíte, proč je nezbytné Písmo jako další krok k plnosti Ducha svatého, k plnosti víry i k plnosti naší služby. Už víme, že Písmo, Boží slovo a jeho moc nás přivedla k víře a pokání. Jsme přeci prvotinou sklizně Jeho slova. Z Jeho rozhodnutí jsme uvěřili a činili pokání. Ale zde moc Božího slova nekončí. Písmo nedává jen bázeň a moudrost ke spasení. Dává a činí mnohem víc!

 • 2 Timoteovi 3:15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Všimněte, že Písmo je dobré ke všemu v církvi potřebnému! A tak chci-li být dobrý a plný Ducha svatého a víry, jako Barnabáš. Potřebuji k tomu Písmo, slovo Boží! Samotný sedmnáctý verš třetí kapitoly 2 Tm o tom mluví. Chci mít Barnabášovu plnost? Chci být připravený a schopný ke každému dobru? Musím se nechat tedy Božím slovem proměnit!

 Proměněná mysl touží po Božích věcech. Touží Boha znát, uctívat Ho, sloužit Mu. Proměněná mysl je plná bázně a Božího zármutku, pokání! Proto nenávidí hřích, vzpírá se mu, bojuje s ním, potírá ho všemi prostředky a vší silou! A když je slabá, alespoň od hříchu utíká a když ani utéci nemůže, alespoň volá zoufale k Bohu o pomoc! I když možná vleže!

Je to tak v tvém životě, bratře, sestro? Začíná tvá služba v tvém modlitebním a studijním pokojíku? Modlíš se vroucně a usilovně? Sytíš se slovem? Znáš ho dobře? Učíš se ho zpaměti? Víš, kam máš do Písma jít při různých situacích. Při různých pokušeních a bojích?

Když přijde hřích bojuješ, jsi připravený? Nebo tě jeho obcházení nechává klidným a toleruješ jeho přítomnost?

Bratře, sestro modli se! A čti! Syť se, uč se zpaměti! Drmol Boží slovo, doslova ho omílej pořád dokola ve svém srdci a ve své mysli! To je základ. A když přijde hřích uteč se k tomu, co bude pevně již v tvém srdci, k modlitbě, k Písmu! Pozoruj, jak přichází pokušení. Co je jeho spouštěčem? Modlitba a Písmo ti dá moudrost tyto věci dobře rozpoznávat. Budeš připraven k boji!

Když jsem uvěřil a začal jsem se pravidelně modlit a sytit Písmem, brzy Bůh začal ukazovat věci a souvislosti v mém životě, které mi byly před tím skryté. Jeden hřích může přicházet skrze pochybnost a nevíru. Jiný skrze nespokojenost a reptání. Hořkost již také přivedla na svět spoustu hříchů. Další pokušení hříchu se může nabízet jako relaxace a oddych v čase silných stresů a únavy. Vydává se tedy za něco „dobrého“.

Ale budeš-li blízko Bohu modlitbou a vytrvalým rozjímáním nad Písmem, Jeho slovem. Budeš dobře připraven k zápasu. Plnost Ducha Božího, plnost tvé víry vytryskne jako nevyčerpatelné zřídlo ve tvém životě!

Jestli v tvém životě chybí tento modlitební zápas, jestli chybí vliv a moc Božího slova. Protože se prostě nemodlíš a Písmem se nesytíš. Jak chceš odolat v den boje a válečného hřmění? A jsi vůbec zrnem, které padlo do úrodné půdy? Jsi zrnem Božím?

Nelze být bez ovoce. Nelze být bez modlitby. Nelze být bez Písma. Jeden vydá třicetinásobek, druhý šedesátinásobek a třetí stonásobek! Ale každý křesťan musí vydat úrodu Bohu.

 1. Třetí krok plnosti Ducha svatého a víry!

Mluvíme dnes o tom, jak být dobrým mužem, ženou. Jak být plný Ducha svatého a víry. Jako Barnabáš. Podívejme se znovu na tu situaci. Třetí krok k tomu, jak být plný Ducha svatého a víry je v našem dnešním, jediném verši skrytý. Ale uvidíme ho dobře v kontextu. Naše první dva kroky jsou vroucí modlitba, veliký hlad po Božím slově a jeho znalost. Třetí krok je horlivá služba Bohu a církvi! Kontext našeho dnešního verše je.

 • Skutky apoštolské 11:22 Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. 23 Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.

Určitě můžeme stát pevně na jistotě, že Jeruzalemská církev nevysílá do služby člověka vlažného a neprověřeného. A verš Sk 11, 23 nade vší pochybnost potvrzuje Barnabášovu horlivost pro Boha i Jeho lid! Barnabáš přichází a co vidíme poté? Jistě byl mužem vroucí modlitby a mužem Písma protože…

 • Vidíme dobré duchovní rozpoznání Barnabáše. Okamžitě rozpoznává a vyhodnocuje situaci v Antiochii! Poznává Boží milost při práci.
 • Vidíme Barnabášovu radost! Jeho lásku k Bohu i k Božímu lidu!
 • Vidíme Barnabášovo pastýřské srdce. Vede a povzbuzuje všechny k věrnosti ve víře!

Vroucí modlitba, hlad po Písmu a rostoucí znalost Písma, horlivá služba Bohu a Jeho lidu. Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Tři kroky ukazující na člověka dobrého jako byl Barnabáš, ať už muže, či ženu.

Všechno začíná v mém modlitebním pokojíku. Potom pokračuje proměna mysli skrze studium a rozjímání nad Písmem, ta je základním předpokladem pro praktické posvěcení života! Proměněná mysl vede k posvěcení a k horlivé a láskyplné službě Bohu i Jeho lidu! Služba a její sklizeň začíná doma u mě a mých nejbližších! Svůj život na prvním místě posvěcuji jako službu a oběť Bohu milou. Pavel v Římanům říká.

 • Římanům 12:1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

Ve chvíli, kdy sám sebe posvěcuji mocí vroucí modlitby a mocí Božího slova, stávám se zdrojem, pramenem plnosti Ducha svatého a víry. Tento životodárný pramen musí okamžitě a zákonitě zasáhnout mé okolí. První, komu vlastní plností mám sloužit k posvěcení je má rodina. Má žena/můj muž, mé děti jsou po Bohu prvním cílem mé služby. Kdo není v manželství slouží k posvěcení dalšímu okruhu ve své rodině. Písmo říká.

 • 1 Timoteovi 5:8 Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

Také v 1 Tm 3, 4-5 čteme a myslím, že nejen o starších, aby se dobře starali a vedli svou rodinu. Čtěme to v tom správném významu, že mají dobře sloužit své rodině ke spáse a k posvěcení. To zahrnuje jak duchovní oblast, tak ale i materiální. Necítí-li se rodina dobře a bezpečně, je jakákoli další, jiná služba ke spáse, či posvěcení marná.

Jestli rostu v posvěcení a ve službě svým blízkým, potom mohu směle sloužit i v církvi tak, jak dá Bůh. S moudrostí. Je mnoho sborů a v nich mnoho rádoby služebníků, kteří mají tisíce služeb, a přitom oni sami, jejich ženy, děti a rodina duchovně strádají.

Odkazy: 2 Tm 3, 15-17; Sk 11, 22-24; Ř 12, 1; 1 Tm 5, 8; 3, 4-5;

Shrnutí

Ukázali jsme si, co znamená být dobrým člověkem, plným Ducha svatého a víry. Náš dnešní text zní.

 • Skutky apoštolské 11:24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.

Druhá polovina verše je pro nás dnes nejenom historickou skutečností. Ale je pro nás především velikým povzbuzením a zaslíbením. Chceme, aby naši blízcí a mnoho dalších byli přivedeni k Pánu? Potom učiňme vše, co je v našich silách, abychom byli dobří a plní Ducha Božího i víry jako Barnabáš.

Jste poražení, rezignovaní? Rozlišujte na modlitbách a v Písmu, zda skutečně jste. A když ano, vyhledejte pomoc zbožných sourozenců v Kristu, pomoc starších! Někdy se ale za mou rezignací a porážkou může skrývat má lenost, neposlušnost, nespokojenost, prostě hřích. Toho se varujte! Počítejte s opozicí na své cestě a Nenechte se zastrašit.

Vroucně se modlete, hltejte slovo Písma, buďte poslušní, služte rodině i církvi. Buďte prostě plní Ducha Božího i víry. Buďte prostě dobří v Kristu jako Barnabáš! Amen!

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu