Konec války v církvi (Jk 4,1-10)

Náboženské boje v církvi

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 20. listopadu 2005

Válka je příliš často součástí reality lidského života a to navzdory všem smlouvám, světovým mírovým organizacím, navzdory dohodám o jaderných zbraních.

Nejde jen o války mezi národy. Jsou také druhy válek a bojů ve různých oblastech lidského života – války mezi politickými stranami, války mezi firmami, války mezi rodiči a dětmi, válka mezi šéfem a zaměstnancem …

V našem textu se Jakub věnuje tomuto důležitému tématu – válce. Popisuje tři různé druhy válek, které ve světě můžeme nalézt – a také nám ukazuje cestu, jak můžeme zastavit tyto boje a války.

Rozpory – válka mezi lidmi (v. 4,1.11-12)

Mezi křesťany! (1)

Bez pochyby mají žít bratři v lásce a pokoji Ž 133,1

Většinou to tak není

 • Lot měl rozepře s Abrahamem
 • Abšolom začal válku se svým otcem Davidem
 • Učedníci se dohadovali, kdo z nich je větší
 • Pavel a Barnabáš se pohádali kvůli Markovi

Každá církev v Novém zákoně měla podobné problémy:

V Korintě

 • Věřící se hádali mezi sebou
 • Přinášeli své problémy před světské soudy

V Galácii – bratři kousali a žrali jedni druhé

Ve Filipis – dvě ženy se spolu hádaly, takže je Pavel musel napomínat

 • 1 Odkud pocházejí války a boje mezi vámi? Není to snad právě z vašich rozkoší, jež svádějí boj ve vašich údech?

Válka se sebou samým (1-3)

Důvod proč bojujeme jedni s druhými! (1)

To je válka v lidském srdci, která je příčinou bojů v církvi a jakýchkoliv bojů!

Naše touha po věcech, které naplní naše žádosti (touha po moci, po postavení v církvi – být učitelem) – to jsou důvody, které nás vedou k rozkolům s druhými.

Je to jednoduché – klíčovým problémem je sobectví. Sobecké touhy vedou k:

1. špatným činům (2)

Vraždíte se … bojujete a válčíte 1 J 3,15

2. špatným modlitbám (3)

Modlitby bez odpovědí

Protože jsou motivovány sobeckými touhami.

Když čteme Jakubovu epištolu, můžeme si všimnout krásné věci – Jakub nechodí dlouho okolo horké kaše, nerozebírá různé důsledky problémů v církvi. Nestará se příliš o to, jaké jsou projevy jednotlivých nešvarů, ale jde přímo ke zdroji problémů. Jde ke kořenům problémů.

Jakub říká: „Dobře, jestli chcete vědět, jaké jsou skutečné důvody hádek a bojů v církvi, potom vám řeknu, co možná nechcete vědět. Boje a hádky, rozpory přicházejí od lidí, z jejich sobectví a špatných žádostí.

Co je zdrojem válek a bojů v naší moderní církvi – lidé bojují proti pastorům, starší se hádají o pozice a bojují o moc v církvi, jejíž jedinou hlavou je Ježíš. Lidé v církvi bojují jeden s druhým zatímco povstávají a zpívají o společenství s Bohem a jeho lidem, o radosti z Boha.

Jakub pokládá otázku: Odkud pramení boje a roztržky mezi vámi – církevní války?

Z vás samotných!

 • 2 Dychtíte, avšak nemáte, vraždíte a závidíte, avšak nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte.

Jakub tu popisuje tragický příběh sobeckého člověka: dychtí, vraždí, závidí a válčí.

Bůh nemůže odpovědět na sobecké touhy člověka – popíral by tím svůj svatý charakter.

Motivy jsou důležité, ale také jednání je důležité. Všimněte si častých výmluv: Nemohu sloužit, chodit do církve, dávat peníze, číst Bibli ... – ALE - dělám to, protože chci - a pokud opravdu chci, tak se to prostě ukáže v mém životě a to je to, oč tu jde. Bohu jde o srdce!

 • 3 Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše.
 • Filipským 4,6-7 O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.
 • 1 Janův 5,13-15 Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna. A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.

Bůh neodpovídá na sobecký individualismus.

Proto lidé tak často bojují jedni s druhými. Ale proč je to tak? Proč lidé bojují proti ostatním?

Jakub nám nabízí odpověď, když popisuje jinou válku člověka:

 • 4 Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdokoli si tedy umíní být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.

Válka s Bohem (proti Bohu) (4-10)

Zde nacházíme kořeny každé neshody, rozepře, války

Vzpoura proti Bohu se projevuje:

 • U těch, kdo bojují proti druhým
 • A také u těch, kdo bojují sami se sebou

Protože na prvním místě stojí vzpoura proti Bohu!

Jak může věřící bojovat proti Bohu? Když se přátelí s Božími nepřáteli!

Jakub připomíná tři nepřátele s nimiž se nesmíme bratříčkovat, jestliže chceme žít v pokoji s Bohem:

1. Svět (4)

Tzn. lidská společnost, která je zaměřená proti Bohu

- rozhodnutí, jednání, různá náboženství, myšlení

- vše, co je proti Bohu a proti Kristu

Být jeho přítelem, znamená

- být nepřítelem Božím!

- v duchovním slova smyslu cizoložit!

Cizoložníci a cizoložnice!

Po mnoha slovech povzbuzení (1,1-2.16.19; 2,1.5.14; 3,1.10) přicházejí tato velmi tvrdá slova – cizoložníci. Nejstarší rukopisy mají jenom slovo cizoložnice. Ježíš je manžel – snoubenec církve a ona je jeho nevěstou.

Slova, která zní skoro výhrůžně. Už jsme si mohli všimnout, že Jakub nejde pro slova daleko. A mluvili jsme o tom, neobchází okolo horké kaše. Jakub nazývá věci pravým jménem.

Hřích je pro něj hřích. Nejen selhání, chyba, vliv špatných okolností. Hřích.

 • Izajáš 54,5-6 Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země. Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj.
 • 5 Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Duch, jenž se v nás usídlil, dychtí až k žárlivosti.

2. Tělo (1,5)

Nezákonné touhy, které nás svádějí z cesty s Bohem

Tyto touhy nás vedou k boji se sebou samými, ale my se jim nemusíme poddávat 1. Pt 2,11

Tyto žádosti jsou v konfliktu s Božím Duchem a s tím, co v nás působí 4,5; Ga 5,16-26

Podlehnutí těmto žádostem (skutkům) těla nás vede přímo proti Bohu!

Toto je jeden z nejtěžších veršů v Jakubově listu. Je velmi těžký k přeložení a většina Biblí ho překládá různě.

Myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Že mluví stejně jako ti, kdo říkají, že mají víru, ale nemají skutky?

Jakub nás odkazuje na Starý zákon a následující věta s tím musí nutně korespondovat. O čem by mělo Písmo naprázdno mluvit? O tom, že přátelé světa jsou nepřátelé Boží!

Bůh touží po absolutní odevzdanosti svého lidu.

 • Jób 34,14-15 Kdyby měl na mysli jenom sebe a svého ducha i dech k sobě zpět stáhl, tu by všechno tvorstvo rázem vyhynulo, člověk by se obrátil v prach.
 • 6 Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká: "Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost."

3. Ďábel (6-7)

Pýcha je největším Satanovým pokušením

Když se stáváme pyšnými, dělá to z nás přátele ďábla a nepřátele Boží 4:6

Přísloví 3,34 Vysmívá se posměvačům, pokorným však dává milost.

7 Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,

Jak získat pokoj s Bohem (7-10)

1. Podřídit se Bohu (7)

Postavit se na správné místo

Kdyby se školník ve škole začal chovat a jednat jako ředitel školy, koledoval by si o problémy.

Bezpodmínečná kapitulace před Bohem je jedinou možnou cestou k vítězství.

Podřízení znamená říci: Ne má, ale tvá vůle se staň!

2. Vzepřít se ďáblu (7)

On je za každým bojem, který vedeme

Ale jestliže se mu vzepřeme, tak uteče!

Poddejte se Bohu – sloveso, které je tu použité je rozkaz ve zvláštním čase – v aoristu – použití tohoto času rozkazovací způsob umocňuje – činí ho naléhavým – tento rozkaz je v následujících 3 verších použit ještě 9x.

Poddejte se, vzepřete se, přibližte se, umyjte ruce, očistěte srdce, bědujte, truchlete, plačte, obraťte radost v sklíčenost, pokořte se.

1. poddejte se Bohu

2. vzepřete se ďáblu

3. přibližte se Bohu 

 • 8 přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte rozdvojenou mysl.

3. Přiblížit se Bohu (8)

A On se přiblíží k nám!

Jak to udělat?

„Očistit své ruce“ – Mít odpuštěné hříchy!

„Očistit své srdce“ – být jedné (nikoliv rozdvojené) mysli v následování Boha

 • Izajáš 55,6-9 Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho. "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
 • Skutky apoštolské 17,24-27 Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama. Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval, protože on dává všem život i dech i všechno. A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země; vyměřil jim uložené časy a hranice jejich přebývání, aby hledali Pána, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho, ačkoli není daleko od žádného z nás.

4. umyjte své ruce

 • Přísloví 6:16-19 Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

5. očistěte srdce

 • 9 Dejte se do bědování, truchlete a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost.

4. Pokořit se před Boží tváří (9-10)

Je možné být pokorný navenek a nepokorný uvnitř

Skutečný zármutek nad našimi hříchy (4,9) vyjadřujeme tehdy, když se pokoříme před Bohem

Výsledný efekt pokoření se: Bůh vás vyvýší! - 4:10

6. bědujte

7. truchlete

8. plačte

9. buďte sklíčení

 • 10 Pokořte se před Pánovou tváří a povýší vás.

10. pokořte se

 • Žalmy 147,5-6 Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi.
 • 1 Petrův 5:5-6 Podobně vy mladší, poddejte se starším. Všichni pak buďte poddáni jedni druhým a oblečte se pokorou, neboť "Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás v patřičný čas povýšil.

Jasná souvislost s jednotou v církvi.

Odkud jsou mezi vámi boje? X nesnižuj svého bratra

Závěr

Když budeme poslouchat tyto čtyři věci, Bůh se přiblíží k nám, očistí nás a odpustí nám!

Teprve tehdy budeme moci zastavit své rozepře!

 • Potom nebudeme chtít být ve válce s Bohem – ve vzpouře
 • Potom nebudeme bojovat sami proti sobě
 • Potom nebudeme válčit proti druhým!
 • Přísloví 16,7 Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.

Jsme horliví v jednání, které Bůh vyhledává, které se líbí Bohu?

Modleme se:

Pane náš, Pane církve, chválíme Tě za milost, kterou v Tobě máme. Děkujeme Ti za Tvou dobrotu a trpělivost, se kterou s námi jednáš. Pane, prosím, smiluj se nad námi a dej nám srdce pokorné a ochotné podřídit se tvé vůli i tvým přáním. Dej nám srdce měkké a poddajné, abychom se Ti líbili žili k Tvojí slávě. Amen