Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka! Ř 8, 31-32;

 

Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka! Ř 8, 31-32;

Motto: Píseň písní 8:7 Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

Úvod

Pokoj vám a milost bratři a sestry! Pokračujeme v listu Římanům a jsme v osmé kapitole. Kdybychom se podívali na tři poslední kázání z osmé kapitoly, jejich názvy by nám mnohé napověděli o tom, co je jejím hlavním důrazem. Ty názvy jsou: Moc Kristova přemáhající svět, Jistojistá naděje, Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Osmá kapitola začíná slavným a mocným zvoláním apoštola Pavla, které ujišťuje každého křesťana o tom, že…

 • Římanům 8:1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4 a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.

Potom nás Pavel vede k poznání, že my jsme ti, kteří se řídí vůlí Ducha Božího a nežijeme z vlastních sil. Ačkoli procházíme na tomto světě mnohým soužením, všelikými těžkostmi a věcmi, které jsou ze své podstaty zlé, protože jsou důsledkem pádu a hříchu. Není síly, která by nás mohla na této pouti ohrozit takovým způsobem, abychom trpěli věčnou škodu. Dokonce i tyto zlé věci nám napomáhají k dobrému, pokud je Bůh dopouští do našich životů. Bůh nás tříbí a pročišťuje mnohem důkladněji, než ten nejlepší zlatník čistí vzácné zlato!

Naše víra roste a sílí. A tak rosteme nejenom v poznání Pána Ježíše Krista, ale rosteme i do Jeho podoby. Milovaní, to je neskutečná milost a veliká výsada. Kdo anebo co jsme byli? Vzbouřenci, Boží nepřátelé, milovníci tmy a zla! Nebylo v nás nic dobrého Gn 6, 5. A nyní? Nyní jste národ svatý, lid náležející Bohu, královské kněžstvo, a hlavně Boží děti! Jste sourozenci Kristovi! Pán Ježíš je váš starší, prvorozený bratr a každý jeden z vás je Jeho bratr, nebo sestra. Není to nádherné, velkolepé, neuvěřitelné? Ano je to neuvěřitelné milovaní! Ačkoli každý jeden z vás věří. Ale uvědomte si, že vaše víra je dar od Boha. Není z vás, byla vám dána. Nezrodila se z vašich srdcí a ve vaší mysli, ale na kříži Golgaty, a ještě mnohem dříve na věčnosti, v Božím srdci a v Boží mysli! To Bůh nás miloval jako první!

A tak osmá kapitola listu Římanům začíná nádherným zvoláním plným pevné, neochvějné jistoty a také končí podobně.

 • Římanům 8:38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Je kapitolou o jistotě církve, pramenící z Boží neochvějné dobroty a věrnosti. To jsme viděli i v posledním kázání, kde nám Pavel jasně ukázal, že nikdo, naprosto nikdo z těch, které Bůh vyvolil v Kristu před stvořením světa, se Bohu neztratí. Nebude Bohem zapomenut, ani nebude opuštěn, či vyhnán! Uvidíme to i dnes. Tu velikou jistotu. Náš dnešní text je…

Římanům 8:31 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Odkazy: Ř 8, 1-4; 38-39; Gn 6, 5;

Žádná námitka, žádný argument, žádná skutečná opozice!

I. Nezpochybnitelná fakta!

Apoštol Pavel, ten muž, který před svým obrácením pronásledoval Boží církev a tím i samotného Pána Ježíše Krista, aby hubil a potíral všemožně víru. Tento muž možná díky tomu, jak hluboko byl ve svém prázdném náboženství služebníkem hříchu a nepřítelem Krista, zasažený plně Boží milostí lépe poznal a poznával mnohem hlubší a mocnější milost Boží, darovanou církvi a každému křesťanovi v Kristově kříži!

V minulých kázáních jsme četli o tom, že i ty nejhorší a nejzlejší věci tohoto padlého světa Bůh v životě svých dětí obrací k dobrému. Všechno nám napomáhá k růstu. Dokonce i ve chvílích, kdy sami už jsme jako poražení a rezignovaní. Naše ústa mlčí a srdce neví jak a za co se modlit. Boží Duch svatý v těchto chvílích lká nevyslovitelným lkáním za každého z nás! Tato Boží řeč Ducha svatého je radostně přijímaná Bohem Otcem u trůnu veškeré milosti. Protože Duch svatý nekoná žádnou partyzánštinu na vlastní pěst a ze své vlastní vůle. Ale přimlouvá se podle vůle Boha Otce a v plném souladu s ní. Boží plán spásy a posvěcení Božího lidu je naprosto dokonalý a nemá trhlinku. To je ta nejskvělejší zpráva.

A dnes nám ji Pavel znovu potvrdí. Podívejte se, co říká hned v úvodu našeho textu.

 • Římanům 8:31 Co k tomu dodat?

Jde o Pavlův řečnický obrat, kterým nám sděluje, že vše, co jsme potřebovali vědět nám již řekl. Máme plnost poznání ve spasitelném smyslu. I pro naše posvěcení jsme obdrželi všechny potřebné informace. Nic nám tedy nemůže bránit, abychom rostli do podoby Pána Ježíše Krista. Víme vše potřebné o tom, jak jsme byli povoláni. Skrze co, kým, čím a jak jsme byli vykoupeni. Víme, že naše staré já zemřelo a jsme nová stvoření, Boží děti znovuzrozené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Ef 4, 24;

Ale nejen to, co jsme potřebovali vědět nám Pavel objasnil. On dokonce nemá už nic víc, co by k tomu mohl ještě prohlásit! Dokonce není nikdo v celém stvoření, kdo by k tomu měl a mohl ještě něco prohlásit! A tak Pavlovo slovo je velmi, velmi silné.

 Co k tomu dodat? Ptá se Pavel. Kdo by k tomu mohl ještě cokoli dodat? Je někdo, kdo je tak troufalý a chtěl by tvrdit, že Boží spasitelné a posvěcující dílo v církvi má trhlinu? Že je nedostatečné, není plné? Že nám Bůh neřekl ústy Pavla a dalších, vše, co potřebujeme znát a vědět?

Nikdo takový se nemůže najít! A kdyby se někdo přeci jen našel. Kdyby se kdokoli ze světa lidí i duchů odvážil. Bude shledán lhářem před Božím trůnem! Ve zjevení Janově čteme.

 • Zjevení Janovo 22:16 Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní." 17 A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. 19 A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. 20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

Nelze nic ubírat, ale nelze také naprosto nic přidat. Zaopatření Božího lidu v otázkách poznání, posvěcení, ochrany, budování a růstu do podoby našeho drahého Spasitele Ježíše, zaopatření tebe drahá sestro i tebe milovaný bratře je plné, dokonalé a bez té nejmenší trhlinky. A Pavel k tomu jasným hlasem, který se nechvěje a netřepotá říká své mocné?  „Co k tomu dodat?“

II: Kdo se měří s Bohem?!

Když to tedy plně víme, čeho, nebo koho bychom se báli drazí křesťané? Poslouchejte dál Pavla.

 • Římanům 8:31nn Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

To jsou další slova plná jistoty. Víra z nich tryská plným proudem! Bůh při tobě stojí bratře, je s tebou! Bůh při tobě stojí sestro, je s tebou! Bůh při tobě stojí drahá církvi Ježíše Krista, je s tebou! Tak kdo, anebo co se postaví proti tobě?

Řekneš, hříšný svět se staví proti mně, proti nám. Hříšní lidé se staví proti mně, proti nám. Démoni v čele se satanem se staví proti mně, proti nám! A to nejhorší? Hřích a hříšné sklony ve mně se staví proti mně a proti nám! Ale poslouchejte dobře a pozorně, co nám Pavel říká. Říká nám snad, že tu proti nám nestojí žádná síla, žádná opozice proti Bohu a svatým? Ne! To opravdu neříká. Všechny ty strany nepřátelství tu jsou, včetně té páté kolony přímo v nás!

Pavel toto naprosto nepopírá. Naopak nás ve všech svých listech před tím varuje. Například v:

 • Galatským 5:16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. 17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

Pavel o tom tedy mluví se vší vážností. A v samotné osmé kapitole listu do Říma, ve verši 8, 38-39 mluví i o mocnostech, které usilují odtrhnout nás od Krista a zahubit, ale nepodaří se jim to!

Spolubojovník Pavlův, apoštol Petr ten mluví o světě a nevěřících lidech, kteří se postaví proti nám, ale znovu, nemají šanci! Dokonce Petr tvrdí, že naše věrnost Bohu je prostředkem, který Bůh použije při obrácení těch z nich, kteří mu patří!

 • 1 Petrův 2:11 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, 12 a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´.

Co tedy Pavel skutečně říká o nepřátelích Boha i našich? Pavel říká. Nebojte se jich, nic nezmůžou! Jsou nicotní a malí. Proti Kristu a Jeho silným pažím ani ti nejmocnější nic nedokážou.

Pán Ježíš svedl v Getsemanské zahradě nelítostný, tvrdý zápas! Ve dvaadvacáté kapitole Lukáše čteme slova, která musí každého obráceného člověka svírat na srdci velikým smutkem a bolestí: Když si z nich uvědomíme, jak tvrdý zápas to byl. a přitom v Getsemane teprve začínal, aby vyvrcholil na kříži!

 • Lukáš 22:44 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

Pánova duše tváří v tvář kalichu Božího hněvu, jež musel pít, byla plná hrůzy a děsu. Byla smutná až k smrti Mk 14, 33-34. Ale Ježíš je bojovník nad bojovníky. Lev z Judy. Zápasil pro vás a za vás! A co prohlásil o svých nepřátelích, když svedl v Getsemane vítěznou bitvu?

 • Jan 14:30 Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže.

Ďábel, ten dávný had, svůdce a vrah lidí není nic než pouhé smítko na Kristově plášti, které bylo sfouknuto a jehož veškerá moc a síla byla zlomena silou krve našeho Pána!

Milovaní, mšice, kdyby si vyšlápla na Behemota, nebo samotného Livjatána, měla by větší šanci uspět ve svém boji než cokoli, kdokoli proti Kristu. Ani svět, ani ti nejmocnější lidé v něm! Ani sám ďábel se svými démony, ani smrt, dokonce ani ten nejsilnější hříšný sklon ve mně, ve vás! To není nic, je to méně než smítko, méně než včerejší den. Je to pryč! Síla těch věcí je pryč, již nesedí na trůnu našich životů! Všem těmto silám a mocnostem Bůh vzkazuje následující.

 • Zacharjáš 2:12 Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

Odkazy: Ef 4, 24; ZJ 22, 16-20; Ga 5, 16-17; 1 Pt 2, 11-12; lK 22, 44; j 14, 30; zA 2, 12;

Cena, kterou nelze přeplatit!

I. Což Bůh nevydal svého vlastního Syna do rukou hříšníků kvůli nám?

Proč je Bůh tak radikální ve svém prohlášení? Proč je tak rozhorlen v srdci? Proč je tak připravený za vás bojovat s kýmkoli! Poslouchejte, co Pavel říká!

 • Římanům 8:32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal;

Už to chápeme? Už tomu dobře rozumíme, proč je Bůh tak rozhodnutý a nekonečně odhodlaný, připravený zatočit nemilosrdně s každým a se vším, co by nás chtělo vyrvat z Jeho rukou. Nebo by nás to chtělo jakýmkoli způsobem zničit, nebo i jen trápit? Podívejte se dobře, jakou cenu za vás Bůh zaplatil!

 • Římanům 8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4 a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.

Hřích, ta urážka Boha! Něco velmi hnusného, odpudivého vládlo naším srdcím! Něco, co popírá pravdu a tím samotného Boha. Něco, co porušuje Boží svatý zákon.  Něco, co přineslo a přináší světu neskutečnou bolest, soužení, bídu a strach, který mučí každou živou bytost. Vzpomeňte na to, že celé tvorstvo toužebně vyhlíží návrat Krista, protože Jeho návrat znamená konec této nepředstavitelné bolesti a bídy! Znamená to konec samotného hříchu! Když prorok Izajáš popisuje, co nastane po druhém příchodu Krista, říká:

 • Izajáš 11: 9 Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.

Aby jednoho dne bylo potřeno každé zlo. Aby jednoho dne byla setřena každá slza. Aby jednoho dne byl odstraněn každý zármutek z lidského srdce. Aby každý jeden věřící muž a každá jedna věřící žena bez ohledu na věk, mohli být uvedeni do Boží slávy, jako podobní Kristu. Byla zaplacena cena. Cena krve. Cena krve spravedlivého, svatého člověka. Cena krve dokonalého, svatého Božího Syna!

A to je na prvním i na posledním místě ten důvod, ta příčina, ten motiv nejsilnější a nejsvatější. Motiv, pro který Bůh říká, že jste zřítelnicí Božího oka. A vše, co se vás dotýká, a každý, kdo se vás dotýká, je prst vražený Bohu do oka! Což Bůh nevydal svého jediného Syna do rukou hříšníků kvůli nám, tobě bratře, tobě sestro? A to je cena, kterou nelze přeplatit. Proto vás nikdo a nic nemůže vyrvat z rukou Božích.

Nemá na to svět. Nemají na to nejmocnější lidé tohoto světa. Nemá na to satan a jeho démoni. Nemá na to žádný hříšný sklon ve mně, nebo ve vás. Když tedy čelíte pokušení světa a jeho filosofii, pamatujte na to. Když by se proti vám postavila i ta nejmocnější vláda, třeba i společenství nejsilnějších zemí světa G8, nebojte se! Když přijde satan, aby kradl, střílel ohnivé šípy, zpochybňoval vás a vaši víru, vaše vykoupení, usmějte se. Vždyť on je jen jako lev řvoucí. Je to lev, který byl přemožen mnohem silnějším Lvem z Judy. Byl vyhnán do pustiny. Modlete se a on uteče od vás.

Nakonec to nejtěžší. Když padám, podléhám pokušení, hřeším! Vrací se mi ten samý hřích, ten samý sklon, znovu a znovu mě tiskne k zemi a souží! Co potom? Zvedněte zrak ke Kristu. To On zvítězil. To On naplnil Boží zákon. On sám je Boží zákon lásky a pravé víry. Kvůli Němu a pro něj je svět i ďábel již odsouzen. Pro Něho a kvůli Němu je a bude každý lidský nepřítel evangelia poražen a dokonce ten, který patří Bohu, bude sám obrácen! To pro Kristovu krev bude každý hřích a hříšný sklon v našich tělech a srdcích vyříznut. Místo bude očištěno, zhojeno a celé srdce posvěceno!

Bůh je s námi, neušetřil vlastního Syna, ale ze nás Ho dal. Co může být kýmkoli položeno na misku vah, proti této skutečnosti?

II. Což Ježíš nečelil hroznému Božímu hněvu kvůli nám?

Bůh vydal svého vlastního Syna do rukou hříšníků. Pro tuto hroznou cenu, kterou zaplatil Bůh Otec bezezbytku platí, že každý, kdo se staví proti Bohu a Jeho lidu nic neznamená a nic není, i kdyby byl v celém stvoření tím nejmocnějším! Ale Bůh Otec není jediný, kdo platil a nesl všechnu tu tíhu té obrovské ceny. Platil i Bůh Syn. Otec a Syn jsou jedno. Jsou v dokonalé jednotě. Otec by nemohl dát Syna, pokud by i Syn sám sebe dobrovolně nedal. Poslouchejte Ježíšova slova.

 • Jan 10:17 Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. 18 Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."

A Syn stejně plně miluje Otce, jako Otec Jeho. Proto se Syn dobrovolně dává. A to nejprve Otci a potom i nám. Hříšníkům, Které vykoupil. A tak vidíme Otce. Toho nejlepšího, dokonalého, věčného. Jak za nás dává to nejdražší, nejcennější a nejmilovanější. Svého Syna! Syna, který bylo od věků v Otcově náručí a s Nímž má dokonalou, plnou jednotu. Představte si, že ztratíte své milované dítě. Pro otce, nebo matku je to jedna z nejhorších obav na tomto světě. Ztrácíte své dítě, a ještě k tomu průvodním jevem té ztráty je strašlivé utrpení vašeho drahého dítěte. Jak moc bude vaše srdce krvácet? Jak moc bude trháno na kusy?

Ale u Boha Otce jde ještě o něco mnohem vážnějšího. Bůh Otec nepřišel o Syna při nehodě, nebo kvůli nemoci Syna. On Ho dal dobrovolně. Za nás. Jako zástupnou oběť pro naše hříchy. Bůh Otec miluje Syna, ale nebylo jiné cesty. Bůh Otec totiž také miluje nás. A jediný, kdo nás mohl vykoupit, jediný, kdo měl moc a sílu nás vykoupit je právě a jen Boží Syn. On jediný byl schopen pít ten hrozivý obsah kalichu Božího hněvu! Nikdo jiný tomu nemohl čelit. Nikdo jiný nemohl do tohoto poháru ani nahlédnout, přiblížit se k němu. Vzít ho do ruky. Natož aby z něho pozřel, byť jen jedinou kapku, smočil v něm své rty a jazyk. Jen Boží Syn Ježíš Kristus mohl do poháru nahlédnout a uzřít obsah. Jen On ho mohl vzít a pít.

Ale jestli si myslíte, že to bylo jednoduché. Že to Krista nic nestálo. Šeredně se mýlíte. Už jen dojít k tomu poháru, bylo od Krista sebezapřením a skutkem lásky. Nesmírné lásky. Kam sestoupil? Kým se stal? Komu sloužil a kým byl obklopen? Sestoupil na zemi, která je celá prokletá a ve zlém leží Gn 3, 17; 1 J 5, 19; Byl na této zlořečené zemi jediný čistý, svatý, neposkvrněný. Víte, někdy přijdeme na velmi špinavý byt, nebo špinavé místo. Taková špína je tam, že ačkoli jsme v pracovním oblečení, je nám zle jen při pomyšlení, že tam máme vstoupit a cokoli tam dělat. Štítíme se, ač jsme již značně otrlí.  A to je přitom jen špína, kterou lze omýt vodou.

Co tedy svatý Boží Syn? Ten svatý Izraele? V těle, jaké má padlý člověk, obklopen lidmi nečistých, zvrácených srdcí a duší. To vyžaduje velikou dávku lásky a milosrdenství. Tu největší. A co teprve pohlédnout do kalichu nesmírného Božího hněvu, vzít ho a vypít až do dna! Čím je Bohu jeden jediný hřích? Bohu, který je třikrát svatý? Jak velkou je urážkou? Jak moc velký hněv vyvolá jeden jediný hřích? Je nesplatitelný! Celou věčnost ho je třeba splácet. Je tou největší urážkou Boha! A vyvolá zákonitě plný Boží hněv!

A Ježíš? Nesl všechny mé hříchy. Všechny tvé hříchy! Všechny hříchy všeho Božího lidu! Pro ně pil pohár Božího hněvu, který je pro každého jiného pohárem bezedným! Když se přiblížil ten čas, když Pán pohlédl do poháru. Jeho nitro se zachvělo. Nitro Lva z Judy se naplnilo úzkostí, děsem a smutkem smrti! Mk 14, 33-34. Pán Ježíš v úzkostech zápasil, potil krvavé krůpěje a posílen andělem z nebe nakonec vstal a pil. Pil až do dna! Kvůli Otci, kvůli tobě bratře, sestro! Otec neušetřil svého Syna, protože ani Syn sám sebe neušetřil!

Odkazy: Ř 8, 3-4; Iz 11, 9; j 10, 17-18; Gn 3, 17; 1 J5, 19; Mk 14, 33-34;

Co bys ještě chtěl Boží lide!

I. Není větší důkaz!

Poslední slova našeho dnešního textu zní:

 • Ř 8, 32nn jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Zaplacená cena je velmi vysoká. Jde to všechno mimo nás. Náš jediný příspěvek k tomu všemu je vzpoura a hřích před naším obrácením. Je zde snad někdo, kdo si myslí, že nějakým způsobem přispěl ke své záchraně? Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás všechny Ho vydal! Byl u toho kdokoli z vás? Někdo stál po Božím boku jako moudrý rádce? Co je člověk proti Bohu?

Spravedlivý Jób, muž, kterým se sám Bůh „chlubil“ musel v bázni umlknout. Bůh k němu promluvil takto:

 • Jób 40:7 "Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. 8 Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý? 9 Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem? 10 Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost. 11 Vylej všechnu prchlivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho, 12 pohleď na každého pyšného a zkruš ho, sraz na místě svévolníky, 13 ukryj je všechny společně do prachu, jejich tvář ovaž pro úkryt v zemi. 14 Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila.

Jób byl zahanben. Poznal, že i kdyby byl sebevíce spravedlivý, je to jen Boží milost pro hříšníka. A není to nic proti Bohu a Jeho svatosti. I náš nejlepší úmysl, myšlenka, slovo, záměr a skutek zůstává cárem a špinavým hadrem před Králem a Pánem nebe i země! A tak Jób odpovídá Bohu. A odpovídá mu náležitě, tak jak má prach země odpovídat svému Tvůrci a Pánu.

 • Jób 42:2 "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. 3 Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. 4 Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě. 5 Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. 6 Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu."

Pro naše poučení to bylo zapsáno v knize Jób. A bylo to zapsáno, protože Beránek Boží byl v tu dobu již dávno vyhlédnut a určen! Místo a čas kříže už bylo připraveno! I všichni aktéři. Proto byl Jób mužem spravedlivým. Díky Kristu! Tam na kříži na kopci zvaném Lebka byl položen důkaz nad důkazy. Důkaz Boží lásky, milosrdenství a dobroty. Tam byl obětován Boží Syn. Tam se dobrovolně obětoval Boží Syn, když nás zastoupil na Božím soudu s naším hříchem!

Někdo namítne, ale jak tomu mám věřit? Já jsem tam nebyl! Bůh to říká ve svém slově, člověče! A poskytl o tom důkaz celému světu a všem lidem. Jak? Tím, že Krista vzkřísil z mrtvých! Sk 17, 31;

Co bychom ještě chtěli? Máme snad od Boha požadovat více? Plnější, mocnější důkaz o Jeho lásce a dobrotě k nám? Bratři a sestry, vidíte jak se vše, naprosto vše stává nicotným a bezvýznamným proti skutečnosti kříže našeho Pána Ježíše? Chápejte dobře, nechci nijak zlehčovat soužení a tíseň tohoto věku. Důsledky hříchu, které jsou bolestivé a smrtící. Ale když je postavíme vedle těch skutečností, o kterých mluví osmá kapitola Římanům, co se stane? Když Bůh je s námi, co, nebo kdo je proti nám? S námi je Bůh, který vydal svého jediného Syna! S námi je tento Syn Boží, který vydal sám sebe!

Čelíš nemoci křesťane? Stojíš tváří v tvář nevěřícím lidem a jsi terčem posměchu i pronásledování? Ztratil jsi blízkou, drahou bytost? Jsi pod neustálou palbou ohnivých šípů zlého, které chtějí zdeptat tebe i tvou víru? Bojuješ s hříchem a zdá se ti, že jsi nepokročil v tomto boji ani o kus dál? Odhlédni od sebe a svého trápení! Zaměř se na Ježíše, kterého ti Bůh Otec dává, který se ti dává! Zaměř se na Jeho kříž! 

II. Nelze dát více!

Uchop pevně pravdu osmé kapitoly listu do Říma. Nyní již není žádné odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši! Bůh dal za tebe svého jediného Syna. Syn Boží dal sám sebe za tebe a tvé hříchy. Všechny tvé hříchy! I ty, které na tebe číhají zítra a pozítří! Bůh ti daroval v Kristu naprosto všechno. Protože ti daroval sám sebe! Bůh je s tebou, a proto vůbec nezáleží na tom, kdo, nebo co je proti tobě! To důležité je, že za tebe byla zaplacena nesmírná cena. V Božích očích jsi drahý. Jak drahý? Stejně jako Ježíš sám. Protože to je přesně ta cena, která byla za tebe zaplacena! Bohu Otci jsi drahý stejně jako Jeho jednorozený syn Ježíš Kristus.

 • Jan 3:14 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15 aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Tato slova jsou možná nejznámější slova Písma. Možná i ta nejzneužívanější slova Písma. Ale pro nás dnes nejsou vhodnější slova, která by vyjádřila Boží lásku k tobě sestro, i k tobě bratře, ke mně. Boží lásku ke všemu Božímu lidu. Jak Bůh miloval a miluje své vykoupené děti, církev? Tak, že dal za nás Krista. Mezi tvou hodnotu milovaný křesťane a hodnotu Krista tedy Bůh Otec sám položil rovnítko!

Pamatuj na to, až ti zlý bude namlouvat, že za nic nestojíš a nic neznamenáš. Že jsi bezvýznamný! Stál(a) si cenu Kristovi krve a ďábel to moc dobře ví!

Pamatuj na to, když se ti zdá, že hřích tě poráží. Je snad hřích a jakýkoli hříšný sklon více než cena, kterou Syn Boží přinesl za tebe?

Pamatuj na to ve dnech úmorných. Kdy se zdá ještě více než jindy, že nic nemá cenu a všechno je jen marnost plná lopoty, jež zdá se nemá konce! Kristova krev stojí za víc, nebyla prolita marně a pro nic za nic!

Pamatuj na to, když strach drtí tvé srdce. Protože cena Kristovi krve je cena dokonalé lásky, která strach zahání! 1 J 4, 18;

Pamatuj na to, když se ti zdá, že jsi opuštěný všemi a sám. Že jsi ve tmě bez špetky naděje. I v takové chvíli platí, že tě Kristova krev přikrývá a chrání. A Bůh je ti blízko. Blíž, než v tu chvíli myslíš! Vždyť ve tvé slabosti projevuje se síla Boží! Mít plnost Boží milosti přeci stačí a je to víc než být silným, moudrým a bohatým sám v sobě a podle měřítek světa! 2 K 12, 9;

Nelze mít více. Nelze dát více! Dokonce ani Bůh ti nemůže dát více, protože ve svém Synu a s Ním ti daroval naprosto vše. Sám sebe!

Drž se této neochvějné pravdy a pamatuj na slova samotného Boha Krista.

 • Žd 13, 5nn Bůh řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. ´

Amen!

Odkazy: Jb 40, 7-14; 42, 2-6; Sk 17, 31; J 3, 14-17; 1 J 4, 18; 2 K 12, 9; Žd 13, 5;

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu