ZBOŽNOST ZAČÍNÁ A KONČÍ EVANGELIEM! Ef 6,13-17; Roman Klusák Efezským
Ef 6,13-17_osnova.pdf 2022
MÁŠ U BOHA JEŠTĚ DRUHOU ŠANCI? (Jon 3,1-10) Jan Suchý
Jon 3,1-10_osnova_1.pdf , Jon 3,1-10_otázky_0.pdf 2022
Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap. Pavel Borovanský Jakubův
Jk_3_osnova_0.pdf 2022
K ČEMU JE UŽITEČNÉ JONÁŠOVO ZNAMENÍ TŘÍ DNŮ A NOCÍ? Jan Suchý
Jon 2,1a11_Mt 12,38-41_osnova_0.pdf , Jon 2,1a11_Mt 12,38-41_otázky_0.pdf 2022
VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT! J 11,20-27 Pavel Borovanský
J 11,20-27_osnova_0.pdf 2022
U HOSPODINA JE SPÁSA! (Jon 2,1-11) Jan Suchý
Jon 2,1-11_osnova_0.pdf , Jon 2,1-11_otázky_0.pdf 2022
KRISTUS, ZDROJ ŽIVÉ VODY PRO MRTVÝ SVĚT! Ř 10,1-4; Pavel Borovanský
Ř 10,1-4_osnova_0.pdf , Ř 10,1-4otázky_0.pdf 2022
ZDE JE NADĚJE PRO ZTRACENÝ SVĚT! (JON 1,1-16) Jan Suchý
Jon 1,1-16_lodníci_osnova_0.pdf , Jon 1,1-16_lodníci_otázky_0.pdf 2022
BŮH, KTERÝ SVRCHOVANĚ JEDNÁ SKRZE JEDINÉHO, SKRZE KRISTA! Ř 9,25-33 Pavel Borovanský
Ř 9,25-33_osnova_0.pdf , Ř 9,25-33OTÁZKY_0.pdf 2022
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO KRISTUS MILOVAL CÍRKEV! (EFEZSKÝM 5,25-33) Aleš Novotný
Ef 5,25-33 - osnova.pdf , Ef 5,25-33_otázky.pdf 2022
Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16; Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Iz 51,9-16_osnova_0.pdf , Izajáš51,9-19otázky.pdf 2022
NELEKEJTE SE A VYHLAŠUJTE EVANGELIUM PO CELÉM SVĚTĚ! (MT 23,37-24,14) Jan Suchý
Matouš 23,37-24,14_osnova_0.pdf 2022
Nenechte se zmýlit! 1 K 6,9-11 Milan Bulák 1. Korintským
1K 6,9-11- osnova.pdf , otázky1 K 6,9-11.pdf 2022
Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22; Pavel Borovanský Janovo evangelium
J 21, 17-22_osnova_0.pdf 2022
PRÁCE BOŽÍ MILOSTI V SRDCI JONÁŠE (JON 1,7-16) Jan Suchý
Jon 1,7-16_osnova_0.pdf 2022
HOSPODIN JEDNÁ S JONÁŠEM (Jon 1,4-6) Jan Suchý
Jon 1,4-6_osnova_0.pdf , Jon 1,4-6_otázky_0.pdf 2022
Kdo jsi člověče? Ř 9, 16-24; Pavel Borovanský
Ř 9,19-24_osnova_0.pdf 2022
Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24; Pavel Borovanský Skutky
Sk 11,24_osnova_0.pdf 2022
JONÁŠ UTÍKÁ PRYČ OD HOSPODINA (JON 1,1-3) Jan Suchý
Jon 1,1-3_osnova_0.pdf 2022
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3; Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 2,3_osnova_1.pdf 2022
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO (MT 1,18-25) Jan Suchý Matoušovo evangelium
Mt 1,18-25_osnova_0.pdf 2022
Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18; Pavel Borovanský
Ř 9,17-18_osnova_0.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17) Jan Suchý 2. Korintským
2K 2,12-17_osnova_0.pdf 2022
Tajemství křesťanovy slávy (Fp 4,19-23) Jan Suchý
Fp 4,19-23_osnova_0.pdf , Fp 4,19-23_otázky_0.pdf , Fp 4,19-23_text kázání.pdf 2022
Vítězství nad strachem! Žalm 34 Daniel Adamovský
Ž 34 - osnova.pdf 2022