Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 13,30)

Vzkříšení jako nezpochybnitelný důkaz Božího vítězství a dokonané spásy!

Ježíš Kristus svedl boj s mocí hříchu v životě i ve smrti. A zemřel! Přicházíme však zpět k našemu dnešnímu jedinému verši: Sk 13, 30 Ale Bůh Ho vzkřísil z mrtvých. To je nezpochybnitelný důkaz o Božím vítězství nad hříchem! Hřích tedy nemá vládu ani nad našimi životy. Bohu buď za to chvála.

Text kázání

Osnova kázání

Rozlišuj, nebo zemřeš! (Sk 17,1-14)

Berojští a jejich příklad pro nás

Největším problémem, kterému církev čelí, je neschopnost rozlišovat. Pokud nedokážete rozeznat pravdu, můžete zemřít na tisíc herezí. Je to jako duchovní AIDS. Nefungující imunitní systém způsobí, že jste náchylní k úmrtí na tisíc nemocí“. Stejně tragické je, když pro neschopnost odlišit pravdu od lži odmítáme pravdu a tím pádem i živého Boha.

Charakteristika "efezského" křesťana (Sk 20,32-38)

Mysl, ruce a srdce

Duchovní zdraví má tři roviny – rovinu, která se týká naší mysli, tedy toho, co víme, co poznáváme, jak věcem rozumíme, dále je tady rovina vůle – to jsou věci, které děláme, jak to, co poznáváme, převádíme do praxe a konečně třetí je rovina srdce, v tom dnešním slova smyslu, kdy mu rozumíme především v emocionální rovině.

Text kázání

Osnova kázání

Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38

Mysl, ruce a srdce

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 8. září 2013

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Zabýváme se efezskou církví, jak nám ji popsal Duch svatý skrze Lukáše v knize Skutků. Viděli jsme založení církve v Efezu, probuzení, které do Efezu Pán Bůh dal, viděli jsme protivenství, kterým musela tato církev čelit. A minule jsme si ze 20. kapitoly Skutků ukázali pět charakteristik zdravé církve, jíž církev v Efezu nepochybně byla. Jednalo se o to, že to byla 1. církve vedená biblicky kvalifikovanými a ustanovenými staršími, 2. trpící církev, 3. vyučovaná církev, 4. Boží církev, 5. ohrožená církev.

Osnova kázání

Charakteristiky církve v Efezu (Sk 20,17-31)

Odevzdáni Slovu Boží milosti

Důležitost Božího slova byla v efezské církvi nepřehlédnutelná. To je něco, co bychom nalezli v jejím genetickém kódu. Dnes se podíváme na to, jak se tento genetický kód projevoval navenek – z našeho textu si ukážeme pět charakteristik efezské církve, tedy pět znaků zdravé církve.

Text kázání

Osnova kázání

Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31

Odevzdáni Slovu Boží milosti

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 1. září 2013

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Zabýváme se církví v Efezu, situací této církve, dobovým pozadím dopisu apoštola Pavla církvi do Efezu – děláme to, abychom mohli lépe porozumět tomu, co Pavel psal ve svém dopise.

Už jsme viděli, jak tato církev vznikla – jak u jejího vzniku stál věrný manželský pár – Priska a Akvila – společně s apoštolem Pavlem. Viděli jsme Pavlův opětovný příchod do Efezu a mluvili jsme o probuzení, které Bůh dal do celé této oblasti.

Osnova kázání