Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

aaaDobrý, dobrý, dobrý je Bůh! Dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé! Sytí celé tvorstvo. Jak před Ním může obstát člověk? Syn Adamův?  Jak před Ním můžu obstát já, když jsem z podstaty nespravedlivý a převrácený? Aplikace zjevené pravdy, že Bůh je svatý a dobrý a ty ne člověče, zní! Hledej smíření s Bohem! Se svým Stvořitelem!

Osnova kázání

Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

 

Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

Skutky apoštolské 11:22 24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.

Motto: Římanům 3:10 jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; 12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3;

AAASaul z Tarsu! Sebejistý, sám v sobě silný! Podle svých vlastních slov bezúhonný podle zákona! Potřeboval kapitulovat před Bohem! Potřeboval, aby Bůh jeho domnělou sílu a jistotu zlomil a obrátil v poznání vlastní ubohosti a slabosti před Bohem! Saul silný a podle sebe bezúhonný v zákoně Mojžíšově by nebyl Korinťanům nic platný.

Osnova kázání

Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3;

Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3;

1 Korintským 2:3 Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;

Motto: Žalmy 33:16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. 17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. 18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

aaaPavel to dokazuje i v deváté kapitole listu do Říma, ve kterém rozvijí právě nauku o svrchovaném vyvolení. Jákob se ještě nenarodil a nemohl učinit nic dobrého. Ezau se ještě nenarodil a nemohl učinit nic zlého. Jákoba si však Bůh vyvolil a vyhlédl na věčnosti, Ezaua na té stejné věčnosti odmítl! Písmo také dosvědčuje tuto jistotu i dalšími texty.

Osnova kázání

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

Motto: Přísloví 16:4 Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.

Římanům 9:17 Písmo přece říká faraónovi: `Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. ´ 18 Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

NEBOŤ TVÉ JEST KRÁLOVSTVÍ I MOC I SLÁVA NA VĚKY VĚKŮ BOŽE, AMEN!

aaaUkřižování Pána Ježíše je vrcholícím bodem lidské vzpoury, nepřátelství a války proti Bohu. Ale od počátku dějin, od pádu až ke kříži. A nyní od kříže až do druhého příchodu tato vzpoura a válka proti Stvořiteli trvá. Myšlení všech lidí, kteří kdy žili je formováno satanovou lží a jejich padlé srdce roste v převrácenosti.

Osnova kázání