DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9

AAAPravá bohoslužba roste z vděčnosti Bohu a její první kroky začínají odvracením se od starého hříšného způsobu života a směřováním k novému svatému způsobu života v Kristu. Ten začíná obnovou mysli poznáním Boha a Jeho svaté vůle při modlitbě a ve studiu Písma. A to Pavel zdůrazňuje právě v Ř 12,1-2.

Osnova kázání

BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2

aSíla a dobrota Božích milosrdenství je v životě každého křesťana jako hřejivé slunce v čase, kdy je nám zima. Jako voda, která vytryskne ze zřídla uprostřed pouště. Boží dobrota je chlebem z nebes, když kolem nás zuří hladomor! Boží milosti jsou hradbou při obležení nepřítelem. Pavézou proti zbrani nepřítele.

Osnova kázání

BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2

BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!

Římanům 12:1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Osnova kázání

Pravá bohoslužba! Ř 12,1

Dokončili jsme jedenáct kapitol listu Římanům. Přesně tolik prostoru věnoval Pavel, apoštol Ježíše Krista hlubokému, teologickému vyobrazení, vyvýšení, prozkoumání, zmapování a vysvětlení evangelia Pána Ježíše Krista. Vrcholem celého listu jsou jistojistě slova veršů 16-17 první kapitoly.

Osnova kázání

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36

Jsme přesně u toho, že Židé, Izrael nikdy nebyl poslušný Božímu slovu, Písmu. Přirozený člověk nerozumí věcem Božího Ducha 1 K 2,14. Náboženská horlivost Židů bez pravého poznání vedla k zabití Božího Syna! Pochopení a poslušnosti došli jenom vyvolení z Izraele Ř 11,1-5. Kánon Starého zákona je plný Krista, je plně o Kristu, směřující vždy ke Kristu, odhalující postupně jedině Krista.

Osnova kázání

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36

Motto: Galatským 3:22 Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří. 23 Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. 24 Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.

Úvod