BŮH, KTERÝ SVRCHOVANĚ JEDNÁ SKRZE JEDINÉHO, SKRZE KRISTA! Ř 9,25-33

aaaPokud jsme na tom jako lidé tak špatně, jak jsme viděli. Když víme, že ve své slepotě jsme schopni používat dobré Boží dary převráceně a ke své záhubě, jako Izrael zákon. K čemu nás to vede? Milovaní jsme úplně závislí na Boží věrnosti, dobrotě a slitování. To je poznání! A aplikace?

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

aaaPavel to dokazuje i v deváté kapitole listu do Říma, ve kterém rozvijí právě nauku o svrchovaném vyvolení. Jákob se ještě nenarodil a nemohl učinit nic dobrého. Ezau se ještě nenarodil a nemohl učinit nic zlého. Jákoba si však Bůh vyvolil a vyhlédl na věčnosti, Ezaua na té stejné věčnosti odmítl! Písmo také dosvědčuje tuto jistotu i dalšími texty.

Osnova kázání

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

Motto: Přísloví 16:4 Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.

Římanům 9:17 Písmo přece říká faraónovi: `Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. ´ 18 Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

BOŽÍ MOC A BOŽÍ SPRAVEDLNOST! (Ř 1:16-17)

aaaSlova z Ř 1, 16-17 byla důležitá pro Martina Luthera i pro celou reformaci. Jsou důležitá i pro nás. Neboť jsou tou nejčistější esencí a vrcholem evangelia Pána Ježíše Krista! Pochopení a přijmutí toho, co se skrývá za těmito slovy znamená být spasen a zachráněn od Božího hněvu. Odmítnout ta slova znamená být již odsouzen! 

Osnova kázání