Vychovávající Boží milost (Tt 2,12)

Milost Boží zachraňuje a vychovává

Dnes se budeme zabývat dvanáctým veršem, který mluví o díle zachraňující Boží milosti v životě křesťana. Stejná milost, která zachraňuje, také vychovává. Kde není záchrana, nemůže být výchova, kde není výchova, se vší pravděpodobností není ani záchrana.

Text kázání

Osnova kázání

Duchovní zralost mladších žen (Tt 2,4-5)

… aby Boží slovo nebylo zneváženo

Jaroslav Kernal, Kladno 6. září 2015

Pokoj vám a milost, milí v Kristu. Bůh je dobrý a dává nám zakoušet mnohá dobrodiní ze své dobroty. Jedním z těchto dobrodiní je, že nám dal své Slovo, které je zjevením Jeho samotného, a ve kterém se zjevuje také Jeho dobrota. Jeho dobrotu můžeme vidět v tom, že Boží slovo je vhodné a schopné připravit nás ke každému dobrému činu. A dneska máme před sebou text, který je přesně takovým textem, který přímo připravuje k dobrým činům. Minule jsme mluvili o starších mužích a starších ženách a viděli jsme, že mezi povinnosti starších zbožných žen patří vyučování mladších žen.

Osnova kázání

Růst ke zralosti (Tt 2,2-3)

Zdravá víra vyrůstá ze zdravého učení

Jaroslav Kernal, Kladno 14. června 2015

Pokoj vám a milost, milí svatí. Otevíráme dnes znovu list Titovi a budeme pokračovat ve druhé kapitole druhým a třetím veršem.

  • Titovi 2:2-3 Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém…

Máme před sebou v podstatě velmi jednoduchý text, kterému musí rozumět i dítě.

Osnova kázání

Zdravé učení (Tt 2,1)

Cesta k nápravě Božího lidu

Jaroslav Kernal, Kladno 22. března 2015

Pokoj vám a milost, milí svatí. Otevíráme dnes znovu list Titovi a budeme pokračovat ve druhé kapitole prvním veršem. Ale abychom porozuměli těm celkovým souvislostem – a dnes se jimi budeme více zabývat – musíme přečíst delší text – přečteme nyní skoro dvě třetiny tohoto krátkého listu, ale chtěl bych vás povzbudit, abyste si ho doma přečetli celý. Budeme číst Tt 1,5-2,14.

Osnova kázání

…aby měli zdravou víru (Tt 1,13-14)

Přísné napomínání vede k růstu

Jaroslav Kernal, Kladno 20. července 2014

Pokoj vám a milost, milí svatí. Jsem moc rád, že se znovu scházíme nad Božím slovem a můžeme pokračovat ve výkladu listu Titovi. Pomalu jsme se dostali do druhé poloviny první kapitoly a dnes zaměříme svou pozornost na verše 13 a 14. Budeme číst od 10. do 16. verše.

Osnova kázání

Těm je třeba zavřít ústa! - Tt 1,10-12

Desat znaků falešného křesťana

Jaroslav Kernal, Kladno 2. března 2014

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Opět spolu po delší době otevíráme list Titovi, jeden z nejkratších, ale zároveň jeden z nejhutnějších listů v Písmu. Verše, které jsou dnes před námi, jsou nejtemnějšími verši v tomto listu a patři k nejvážnějším textům celého Písma. Pojďme nyní přečíst celou první kapitolu Titovi a potom si vyprosíme Boží požehnání.

Osnova kázání