Milosrdný Bůh (Gn 1-50)

...tam se rozhojnila i milost.

První kniha Bible nám přestavuje Pána Boha v Jeho velikosti a slávě. Dnes si zopakujeme, co jsme se o Bohu naučili z knihy Genesis a potom si ukážeme největší charakteristiku Boha ve vztahu k člověku, kterou můžeme najít v Písmu a to je Boží milosrdenství.

Text kázání

Osnova kázání

Závazek vykupující milosti, závazek synovství! (1Pt 1,17-19)

Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.

Osnova kázání

Zahrnuti milostí (Ef 1,8)

Vykoupeni k moudrosti a prozíravosti

Máme před sebou krátký, ale velmi bohatý verš. Není to ani samostatný celek, přesto je tak plný významu, že se mu musíme věnovat samostatně. Vykoupení pro nás nekončí odpuštěním hříchů, ale týká se také našeho současného života.

Text kázání

Osnova kázání

Zahrnuti milostí - Ef 1,8

Vykoupeni k moudrosti a prozíravosti

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 22. prosince 2013

Pokoj vám a milost, milí v Kristu. Pokračujeme ve výkladu listu Efezkým a jsme v sedmém verši. Pojďme nyní společně přečíst tento verš:

  • Efezským 1:8 […pro přebohatou milost,] kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti…

Máme před sebou krátký, ale velmi bohatý verš. Není to ani samostatný celek, přesto je tak plný významu, že se mu musíme věnovat samostatně. Je to tak s celým listem Efezským. Jde o list, který je nabitý učením, doktrínami a to nikoliv okrajovými, ale naprosto zásadními, klíčovými otázkami křesťanské víry.

Osnova kázání

Vykoupeni krví – Ef 1,7

Nebyli jste vykoupeni stříbrem a zlatem…

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 15. prosince 2013

Pokoj vám a milost, milí v Kristu. Pokračujeme ve výkladu listu Efezkým a jsme v sedmém verši. Pojďme nyní společně přečíst tento verš:

  • Efezským 1:7 V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.

Tento verš nám přináší mocné učení o vykoupení skrze Pána Ježíše Krista – klíčové učení křesťanství.

Osnova kázání

V Něm máme vykoupení! (Ef 1,7)

Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno!

V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše Krista. „V Něm máme vykoupení.“ Potřebujeme porozumět, co přesně to znamená. Proto si vysvětlíme, co to je vykoupení a jak mu máme ve světle Písma rozumět, ukážeme si, že vykoupení je jenom v Kristu a nikde jinde a nakonec se podíváme na to, že vykoupení už máme.

Text kázání

Osnova kázání

Adoptováni ke chvále – Ef 1,5-6

…abychom chválili slávu Jeho milosti!

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 1. prosince 2013

Pokoj vám a milost, milovaní v Kristu. Před námi je mohutný text Božího slova – možná jeden z nejdůležitějších veršů v Písmu, které se týkají našeho postavení před Bohem. Před námi je oddíl, který vyčnívá svou majestátností nad ostatní Písmo. Budeme teď číst Ef 1,3-14. 

Osnova kázání