2022

2020

2022
2021
2020

Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3;

AAASaul z Tarsu! Sebejistý, sám v sobě silný! Podle svých vlastních slov bezúhonný podle zákona! Potřeboval kapitulovat před Bohem! Potřeboval, aby Bůh jeho domnělou sílu a jistotu zlomil a obrátil v poznání vlastní ubohosti a slabosti před Bohem! Saul silný a podle sebe bezúhonný v zákoně Mojžíšově by nebyl Korinťanům nic platný.

Osnova kázání

Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3;

Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3;

1 Korintským 2:3 Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;

Motto: Žalmy 33:16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. 17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. 18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO (MT 1,18-25)

aaaMožná, že ve své mysli připouštíš, že pravým důvodem ke slavení Vánoc je narození skutečného Ježíše. Ale jeho narození tě nezachrání! To, co zachraňuje, je Ježíš, který zvolal přibitý na golgotském kříži: Je dokonáno! Tam dokonal dílo spásy. Jeho narození byl jen začátek. Celý svůj život podřídil plnění Boží vůle. Proto se stal dostatečnou zástupnou obětí za nás a Bůh jeho oběť přijal.

Osnova kázání

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

aaaPavel to dokazuje i v deváté kapitole listu do Říma, ve kterém rozvijí právě nauku o svrchovaném vyvolení. Jákob se ještě nenarodil a nemohl učinit nic dobrého. Ezau se ještě nenarodil a nemohl učinit nic zlého. Jákoba si však Bůh vyvolil a vyhlédl na věčnosti, Ezaua na té stejné věčnosti odmítl! Písmo také dosvědčuje tuto jistotu i dalšími texty.

Osnova kázání

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18;

Motto: Přísloví 16:4 Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.

Římanům 9:17 Písmo přece říká faraónovi: `Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. ´ 18 Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17)

aaaList byl napsán v době, kdy je Pavel a jeho spolupracovníci pod těžkými zkouškami. Pronásledování kvůli evangeliu nabírá na síle. Je vnější – od nevěřících lidí, těch, kteří mají v rukou moc – v Asii, snad v Efezu, dolehlo na ně takovou měrou, bylo nad jejich síly (1:8). Dokonce byl vynesen rozsudek smrti nad Pavlem. Po lidsku mu už nezbývala žádná naděje na život.

Osnova kázání