VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,8-10_osnova_0.pdf , Kol 2,8-10_otázky_0.pdf 2023
MODLITBA PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ! Mt 6,1;5-13; Roman Klusák Modlitba
2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium
Mk 3,35_osnova.pdf 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,6-7_osnova_0.pdf , Kol 2,6-7_otázky_0.pdf 2023
Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Te 1,2-6; Pavel Borovanský 1. Tesalonickým
1Te 1,2-6_osnova_0.pdf , OTÁZKY 1 Ts 1,2-6_0.pdf 2023
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským
Kol 2,1-5_osnova_0.pdf , Kol 2,1-5_otázky_0.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským
Kol 1,24-29_osnova_0.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským 1,15-20) Jan Suchý Koloským
Kol 1,15-20_osnova_0.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským
Kol 1,9-14_osnova_0.pdf , Kol 1,9-14_otázky_0.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským
Kol 1,1-8_osnova_0.pdf , Kol 1,1-8_otázky_0.pdf 2022
Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 1,30-31- osnova_0.pdf
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
LK 23, 38-43 - osnova.pdf
Zůstaň čistý, pro jediného, který přebývá v nepřístupném světle! (1 Tim 6,13-16) Pavel Borovanský 1. Timoteovi
1Tm 6,13-16- osnova.pdf
Milosrdenství chci, ne oběť! Pavel Borovanský Zjevení
ZJ 2, 12-23 - osnova.pdf
Žijte jako děti světla! (Ef 5,8-14) Aleš Novotný Efezským
Blaze pokorným! Pavel Borovanský Filipským
Žít podle Božích přikázání (2.J 1,4-6) Pavel Borovanský Janovo evangelium
Zemřeli jsme sami sobě, protože On za nás zemřel! (2.Kor 5, 14-18) Pavel Borovanský 2. Korintským
2K 5,14-18- osnova.pdf
Jaký je vztah křesťana k vládní moci? (Ř 13:1-7) Jan Suchý Římanům
Nepromarni svůj život! (Ef 5,15-16) Aleš Novotný Efezským
Ef 5,15-16 - osnova.pdf
Bože, představuji si to takhle! (Mt 16, 21-23) Pavel Borovanský Matoušovo evangelium
Mt 16,21-23_osnova_0.pdf
Ježíš je vzkříšený! (Sk 2,22-36) Jan Suchý Vzkříšení Krista
Sk2,22-36_osnova_0.pdf
Poslouchat Boha vede ke spravedlnosti! (Ř 6, 14-16) Pavel Borovanský Římanům
Nejvyšší výzva pro Boží lid! (Ef 5,1-2) Aleš Novotný Efezským
osnova Ef 5,1-2_1.pdf
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-28-osnova_0.pdf