VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10)

Kazatel

 

Ve světě máš mnoho, ale v Kristu úplně všechno (Koloským 2,8-10)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 29. ledna 2023 

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 2 Petrův 1:3

 

Pokoj vám ve jménu Kristově, milí domácí víry, milí hosté. 

 1. Úvod: Dejte si pozor

Chtěl bych se vás zeptat – vás, kteří máte řidičský průkaz. Když jste se po složení zkoušky v autoškole stali řidičem, bylo to zárukou, že vždy dorazíte svým autem bezpečně do cíle? Určitě ne, že? Na silnicích číhají různá nebezpečí. A mnohá z nich vůbec nedokážeme ovlivnit: někdo nám nedá přednost na křižovatce a může se stát nehoda. Proto by řidič měl jezdit opatrně a snažit se předvídat, co se může na křižovatce dít. Bude tak připraven a může někdy včas nehodě zabránit. V listu koloským křesťanům apoštol Pavel vybízí své posluchače:

 • Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. (Kol 2:6)

Kdo se stal křesťanem, musel projít zápasem: Bůh mu začal dávat poznání jeho hříchu. Vzpomeň si na tu dobu. Konečně jsi začal vidět hřích jako hřích – jako něco odporného a špinavého, co Boha uráží, co tě znečišťuje. To je Boží milost! Někdy si nově narozený křesťan myslí: teď chci žít pro Boha a jistě to půjde skvěle. Vždyť mi dal nové srdce a svého Ducha. Hříchy, které jsem dělal před obrácením, ty jsem vyznal a opustil. Už se s nimi nebudu potýkat. Ale i nová rostlinka, která vyklíčila a její stonek opustil bezpečí zeminy, ze které roste, bude nyní čelit větru a dešti, zimě i žáru. Tak i nové stvoření v Kristu prochází pokušeními a zkouškami, aby jeho víra zakořeňovala stále pevněji do Krista, aby jeho důvěra Kristu vytrvala i v pochybnostech a nejistotě.

 • Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Kol 2:6-7)

Stal ses křesťanem a nyní žiješ život s Pánem. Ale na cestě jsou také křižovatky či zatáčky, do kterých není vidět. Pak by hrozila nehoda. Proto nás Pán skrze apoštola Pavla vybízí ve v. 8: Dejte si pozor!

2. Filosofie-pohled na svět. 

Do koloské církve takové nebezpečí přišlo. A to v podobě lidí, kteří svými názory, svým vyučováním a svým přesvědčováním sváděli.

 • Koloským 2:8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

1. Svody lidských bájí.

Do církve v Kolosách zjevně přicházeli lidé, kteří říkali: ano, Kristus je úžasný. Jeho láska je tak inspirující. Měli bychom následovat jeho příkladu. Vždyť nám má tolik co říci o Bohu. Může nám pomoci v otázkách po smyslu života. To zní dobře, že? Tak proč tu Pavel dává tak silné varování: Dejte si pozor! První část odpovědi je: protože to byli lidé, pro které Kristus byl jen doplněk k názorům, které jsou populární ve světě. Takový přídavek k názorům moderního člověka. Vždyť přeci žili ve světě, který tak obdivoval řeckou kulturu a řeckou filozofii. Žili ve světě, který vyvyšoval římskou státní správu a politiku. Konečně svět celkem funguje a rozvíjí se. Římské silnice protnuly středomoří a obchod začal vzkvétat. Jak podobné to je naší době: bariéry mezi státy a národy padají. Říká se tomu globalizace. Svět je vlastně jedna veliká vesnice, kde má právo každý žít a být prospěšný druhým. Cestování je mnohem jednodušší, když padají hraniční kontroly. Obchod má méně a méně překážek v podobě cla. A cílem je, aby se člověku čím dál lépe dařilo. Zní to docela dobře, že? Ne, nezní. Protože tu chybí Bůh. Protože bohem se stává člověk. A stejně to bylo v koloské církvi:

 

 • Koloským 2:8  Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

Prázdným a klamným filozofováním

Slovo filozofie pochází z řečtiny a znamená doslova „láska k moudrosti“. To slovo shrnuje a označuje jakýkoliv názor na Boha, na svět nebo na smysl života. Je to vlastně druh pohledu na svět. Filozofií, ve které chybí pravda o svatém Bohu, hříšném člověku, ta je nepravdivou filozofií. Filozofií, která může vypadat atraktivně, ale protože v ní není pravda, tak nevede k životu. A stejné je to v každé současné místní církvi, kde se bohem stává člověk. Bůh je stále menší. Kristus je stále méně a méně ve středu života církve. Všude, kde se důraz začne dávat na člověka místo na Boha na prvním místě. Když naším cílem začne být místo uctívání Pána, místo oslavování Pán způsobem, který se jemu líbí a který jej těší, když místo toho zaměříme svoji pozornost na člověka, pak ztratíme jak to první – Boha, tak to druhé – spaseného člověka. To, co nám zůstane bude nanejvýš příjemné prostředí, hezké mezilidské vztahy, dobrý „duchovní“ pocit. Ale spása k dostání nebude. Všimli jste si, co se za posledních 15 let stalo v tradičních církvích z kázání? I tam, kde historicky při vzniku denominace byl součástí společné bohoslužby výklad Bible, dnes zní 15 minut lidského zamyšlení, které je výkladu Písma na hony vzdáleno? Ale jenom výklad Písma, jenom evangelium, které je v každé části Písma obsaženo, má moc nás chránit od ztroskotání. Jenom výklad Božího slova a jeho aplikace do našich životů, s modlitbou o pomoc Ducha svatého, vede ke spáse. Mluvil jsem s jedním vzácným bratrem minulý týden a probírali jsme také tyto otázky. Čemu lidé dnes věří? Jaká je jejich filozofie? O filozofii se učí ve škole: Platón, Sokrates, Aristoteles, z moderních filozofů Nietze, Descartes, Kant. To jsou jména, o který jsme už slyšeli. Ruku na srdce – pamatujete si, co tito mužové učili? Ale bratr měl dobrý postřeh. Chceš lépe rozumět, čemu lidé věří? Kde hledají odpovědi na otázky života? Tak se běž podívat do knihkupectví. Stačí nahlédnout do police s knihami, která nese nejčastěji označení náboženství nebo ezoterika. Měl pravdu. Šel jsem tam. A bylo to na jednu stranu překvapující: výjimečně řečtí filozofové, výjimečně filosofové současnosti. Výborné bylo vidět řadu různých formátů Biblí. Ale drtivá většina knih v tomto oddělení měla společné téma: jak být dnes šťastný. Jak být dnes šťastný. Ať s pomocí východních náboženství, jógy nebo léčivých kamenů. Cokoliv, co mi může pomoci, s jediným cílem: najít odpověď, jak můžu být dnes šťastný. Ta touha není nelegitimní. Je to v pořádku, že chceme být šťastní. Ale žádná z těch předložených cest nepočítá s hříchem, který nás odděluje od Boha ani s Kristem, který jediný jako Bůh v lidském těle toto smíření může přinést. Stejně tak falešní učitelé v Kolosách použili Krista jen jako doplněk stravy. Jen jako přídavek k dosažení štěstí. Proto Pavel píše tento list do Koloské církve, proto tolik vyvyšuje Krista, aby každý viděl, že Kristus je Alfa i Omega, první i poslední, Stvořitel a udržovatel života.

 • Kol 1:17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
 • Koloským 2:8  Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

Lidé přicházející do církve s mentalitou světa, přináší také smýšlení světa. A pokud je smýšlení světa oblečeno do hávu křesťanství, pak dokáže mezi i mezi křesťany napáchat veliké škody.

 

2. Svody duchovní.

A druhým nebezpečím je opačný přístup: zahleděný do náboženství. Do Kolos také přicházejí lidé, kteří tvrdí: musíš dodržovat předpisy Mojžíšova zákona: jíst jen co je povoleno, dodržovat dny odpočinku a svátky. Lidské předpisy a nauky o věcech, které se používáním ničí (2,22). Ale kdybychom mohli být spaseni dodržováním Božího zákona, Kristus nemusel přijít! Ale

 • Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4 a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. (Ř 8:3–4)

To je evangelium! Jsme duchovně slabí, to je pravda, kterou potřebuje každý člověk slyšet. Rodíme se dokonce do světa jako duchovně mrtví – neschopní milovat Boha, svého Stvořitele. Nechceme ho poslouchat, nejsme mu vděční. Milujeme více sebe. A ani když se vybičujeme k náboženským úkonům, nepřivedou nás ani o krok blíže ve vztahu k Bohu. Dokud před Ním nekapitulujeme na svou domnělou dobrotu. Dokud nemáme nové srdce. Dokud nepoznáme Krista. A jakékoliv chlácholení, jakákoliv filozofie, jakýkoliv pohled na svět a smysl života, ve kterém chybí tato pravda, je klam!

 

3. Odpověď na nebezpečí je jedině v Kristu. 

Dejte si pozor: jak si máme dávat pozor? Podívejte se, jakým způsobem čelí těm falešným svůdcům Pavel: v centru jeho přemýšlení, napomínání i povzbuzování je Kristus. Kristus je odpověď na nebezpečí, které na tebe číhá! Od pádu do hříchu tě neochrání ani kandidát na prezidenta, kterého jsi včera volil, ani politická strana, o které jsi přesvědčen, že je nejlepší pro budoucnost tebe i tvých dětí. To nejlepší pro naši budoucnost je Kristus! Proto to nejlepší, co mohou rodiče udělat, je ukázat dětem, kdo je Kristus a proč přišel. To nejlepší, co mohou udělat děti, je přijít k Ježíši. Proto to nejlepší, co tě může potkat v důchodu, je nalézt Krista! Proč?

 • 9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;

Protože On je cesta, pravda i život. On je jediná filozofie, která vede k životu. Ježíš Kristus je to jediné jméno dané ke spáse.

 • Sk 4:12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

Kdo je Kristus? To je otázka, které církev čelí od samého počátku své existence. Lidé dávají různé odpovědi. Kdo byl Kristus pro Jidáše? Vůdce, který usedne na trůnu v Jeruzalémě a zbaví židy Římanů. Osvoboditel (Lk 22,1). Ale Bůh v lidském těle určitě ne. V čtvrtém století vyvrcholil zápas církve o porozumění svědectví Písma: Kdo je Ježíš Kristus? Člověk? Bůh? V církvi se rozhořel spor a byla navrženy dvě varianty vyznání církev o Kristu. Rozdíl mezi pravdou a svodem byl v jednom slově. Ten rozdíl je dokonce v jednom jediném písmenu: v samohlásce „i“ ve slově označujícím podstatu Krista. Buď to slovo zní

homo-ousios nebo homoi-ousios

Rozdíl je tento: Buď je Kristus stejné podstaty s Otcem, pak On sám je Bůh. To je vyznání Kristovy církve. Nebo je Kristus ve své podstatě jen podobný Otci. Pak je Kristus jen dobrý a zbožný člověk. To zastávali Ariáni. To je postoj některých kultů i dnes: nejznámější jsou nejspíše Svědkové Jehovovi. Pro ně je Ježíš stvořenou bytostí, archandělem Michaelem. Ale na verši 9. však musí ztroskotat veškeré pokusy o popření Kristova božství.

 • V Kristu je přece vtělena všechna plnost božství;

Kristus není ve své podstatě bytí méně než Bůh. V Ježíši něm je vtělena všechna plnost božství. Víc už to nejde. Ježíš je Bůh v těle. Ale svůdce a falešný učitel nemusí být jen svědek Jehovův, aby sváděl lidi a vedl je tak do záhuby. Každý svůdce, který nám říká, že Kristus není ten nedůležitější v církvi, že není tím, za koho Jej prohlašuje Písmo, totiž Hlava církve (Kol 1,18), takový člověk je ve shromáždění křesťanů dravý vlk. To varovaní už jsme z Pavlových úst přece slyšeli – ve Skutcích 20,28-30

 • Sk 20:28-30 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. 29 Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. 30 I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.

Co dělají ti draví vlci? Co dělají ti, kteří odvádějí od Krista? Ústy říkají, že Kristus je Pán, ale svým jednáním dokazují že nejde o to oslavit Krista, ale oslavit člověka. K čemu jinému vede prázdné a klamné filozofování? Pavel říká:

 • Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. (Kol 2,8)

Co je v konci konců jakékoliv filozofování, které není založené na pravdě, ale na lidských touhách? Vzpomeňte na tu sekci v knihkupectví: každá ta kniha v polici volá: ukážu ti, jak být šťastný! Ale pokud uprostřed té zvěsti, toho návodu na štěstí není Kristus, pak je to jen a jen podvod! A takový podvod se halí do co nejatraktivnějšího hávu: nabízí filosofii, kde není místo pro Pána Pánů, ale kde sedí na trůnu člověk. Co jiného to je v evolučním pohledu na svět? Pro Boha v něm není místo, ale pro člověka ano. O co jiného jde v lidských mystických náboženstvích, než o člověka? Ale tam, kde není Kristus král, tam je člověk otrok satana, otrok temnoty, otrok, který spěje k záhubě. Poslouchejte, co píše Pavel Galatským o židech bez Krista:

 • Gal 4:1-9 Chci říci: Pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. 2 Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. 3 Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. 4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. 6 Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. 7 A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. 8 Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. 9 Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni.

Znovu a znovu Bůh před naše oči staví tuto životodárnou pravdu: dokud lidé nepoznají Krista, dokud mu neuvěří, dokud neposlechnou evangelium, do té doby budou, ať si toho jsou vědomi či ne, otroky ďábla. A toto otroctví končí jediným způsobem: hrozným Božím spravedlivým soudem! Svod přichází v podobě lidských bájí – a co jiného je evoluční náboženství? Jindy se vkrádá do myslí lidí v tzv. duchovní podobě – to je filosofování založené na vesmírných mocnostech. Co jiného jsou falešní bohové než výplod padlých duchovní bytostí, které se snaží odvést člověka od poznání pravdy evangelia Pána Ježíše Krista, od života samotného, od Boží slávy? Ale bratří, my máme evangelium!

 • Korintským 10:3-5 … svůj zápas nevedeme po lidsku. 4 Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly 5 a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista,

Bratři a sestry, milí přátelé v Kristu. Bůh nám dal do ruky mocnou zbraň. Jedinou zbraň, která přináší život! Jakákoliv zbraň, kterou vymysleli lidé, je určená k ničení života. Ale evangelium je zbraň, která poráží smrt a dává život!

Tuto zbraň dává Bůh každému, kdo se znovu narodil z víry v Krista. Už nejsme bezmocní lidé, nejsme bezmocná církev. Jsme-li Kristovi, pak máme vše! Kristus je ochrana přes svodem prázdného a klamného filozofování.

 1. V Kristu jsme kompletní
 • 10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.

Co to je plnost v Kristu? Mohli bychom to slovo přeložit jako kompletní, úplní: v Kristu jsme kompletní, úplní. To znamená, že v Kristu nám nic nechybí. Díky Pádu Adama a Evy se rodí každý člověk na této zemi jako nekompletní, neúplný. Něco mu schází.  Rodíme se duchovně nekompletní, protože nám schází společenství s Bohem. Mezi nás a Boha se postavil hřích jako zeď, která nás od něj odděluje.  Jsme morální nekompletní, protože nám schází poznání dobrého a zlého, Boží vůle pro náš život. A nakonec jsme duševně nekompletní, protože neznáme úplnou pravdu o sobě, o světě, a především o Bohu, o věčnosti, o tom, k čemu jsme byli stvořeni. Jsme neúplné bytosti díky hříchu, který panuje nad každým, kdo se na zemi narodí. Ale když poznáme Krista, když v něj složíme svou naději na spravedlnost u Boha, pak jsme skrze víru znovu kompletní. Vírou v Krista je každý člověk obnoven ve svém lidství k Boží slávě. Boží mocí, která začíná v novém srdci a skrze posvěcení prostupuje všemi částmi našeho bytí, našeho těla i ducha stále více a proměňuje nás tak do plného lidství, měřeného Kristem samotným jako dokonalým člověkem a dokonalým Bohem (Ef 4,13). Vím, že jsou zde dnes posluchači, kteří ještě neuvěřili Kristu. K vám se nyní obracím zvlášť: přemýšlejte prosím nad tím rozdílem být bez Krista anebo být v Kristu: Jen v Kristu jsme kompletní, jsme obnoveni do plnosti. V duchovní oblasti jsme skrze víru v Krista znovuobnoveni ve vztahu s Bohem. Je nyní náš Otec! Zeď hříchu, která nás oddělovala, je nyní zbořena. Hřích byl přibit na kříž a bylo za něj zaplaceno! Jen kdo je v Kristu, za toho zaplatil! (1Tm 2,5) Nyní jsme morálně kompletní, protože známe Boží vůli: totiž naše posvěcení, jak píše apoštol Pavel do Tesaloniky.

 • 1Tes 4:3 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení,

A nakonec jsme i duševně úplní, protože známe pravdu o tomto světě, který spěje k záhubě spolu s bezbožnými lidmi. Víme, že vše bude obnoveno Boží mocí vše bude očištěno od hříchu i jeho důsledků. Bůh je pravdivý a my se držíme jeho zaslíbení

 • 2Pt 3:9-13 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 10 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. 11 Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, 12 kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 13 Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

To je pravda, které se Boží děti drží. Nyní jsme kompletní. Jsme účastníky božské přirozenosti (2Pt 1:3-4). Duch svatý přebývá v tobě, milý křesťane, abys mohl milovat Pána a mít podíl na díle evangelia, na šíření důsledků díla Ježíše Krista na kříži! To je to tajemství, o kterém Pavel píše, když nás spolu s církví v Kolosách vybízí:

 • Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Kol 2:6-7)

Hledejte především Krista! To vše je možné jen a jen Boží mocí. Ta síla, ta schopnost není z nás. Nedokážeme se přinutit růst do Krista sami od sebe. Bůh sám, Pán Ježíš, Duch svatý je sám tím hnacím motorem v křesťanu.

 • Koloským 3:1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
 • Efezským 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
 • Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Chození ve víře v Krista, chození s Kristem každý den, to je naše ochrana před svody světa, před svody toho, co je atraktivní v očích lidí světa, a přitom před Bohem mrtvé a pro věčnost prázdné. Před svody, které člověka zahubí je jedinou ochranou živá víra v Krista. Běžte ke Kristu a držte se Krista!

 

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu