Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14)

Kazatel

 

PONESEŠ OVOCE NOVÉHO NAROZENÍ

(Koloským 1,9-14)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 2. října 2022

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. (Galatským 5:22-23)

 

Pokoj vám, pokoj vám a milost v Kristu Ježíši, našem Pánu! Dostalo se nám dnes nové výsady. Jsme povoláni a jsme uschopněni uctívat svatého Boha díky vykoupení Ježíšem Kristem a povolání Ducha svatého! Nebýt Boží milosti, hrajeme dnes dopoledne nejspíš fotbal na hřišti, nebo jedeme na nákupy do obchodu, někdo jiný by byl na výletě. Ale je to jen a jen Boží milost, protože je to On, kdo otvírá oči duchovně slepých, kdo dává srdce, které touží žít s Pánem a uctívat ho celým životem. To je ten největší zázrak, který popisuje Písmo: nové narození. Jestli jsi se znovu narodil Duchem svatým, pak tento čas ve shromáždění stejných hříšníků obmytých Kristovou krví, jako jsi ty, bude tvou radostí. A jestli ses ještě znovu nenarodil vírou v Krista, ale jsi tu dnes, třeba s rodiči, rozuměj, že právě tobě Pán dnes dává příležitost, abys poznal, že jsi bez víry v Krista ztracen pro věčnost a utíkal se ke kříži Kristovu, odevzdal mu své hříchy a obdržel místo nich spravedlnost Ježíše Krista, která ti přináší věčný život!

 1. Úvod: Dostalo se nám výsady od Boha

Apoštol Pavel a Timoteus, jeho spolupracovník uslyšeli spolu s dalšími v římském vězení o tom, co způsobilo evangelium v Kolosách, ve městě, které stávalo ve vnitrozemí dnešního Turecka, asi 160 km na východ od Efezu. Nejspíš Epafras tu lidem zvěstoval Krista Ježíše, spasitele hříšníků a volal lidi k pokání a víře v Božího Syna, který svou smrtí usmířil s Bohem každého, kdo v Něho věří. A tak z Boží milosti v Kolosách, Hierapoli a Laodikeji, třech blízkých městech, vznikly místní církve. Byli tu lidé, kteří když uslyšeli o Boží milosti a sami se přesvědčili, že je pravdivá, když vyznali Bohu své viny a nalezli odpuštění a pokoj s Bohem. Když se toto Pavel a Timoteus dozvěděli od Epafrase, způsobilo to v nich takovou radost a hlubokou vděčnost Pánu, že nemohli jinak, než znovu a znovu v modlitbách děkovat Bohu, Otci Pána Ježíše Krista, za jeho milost v Kolosách (v. 3). I my jsme myslím zakoušeli mnohou radost, když jsme společně před dvěma týdny procházeli oddíl z listu Koloským, z první kapitoly od prvního do osmého verše. Tak jsme mohli vyznávat o díle Ducha svatého, podobně jako dva učedníci na cestě do Emaus, když se setkali se vzkříšeným Pánem Ježíšem:

 • Lk 24:32 Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?"

Což nám nehoří srdce, když slyšíme o díle evangelia mezi lidmi? Což nejste naplněni vděčností a chválou, když slyšíte, jak evangelium Pána Ježíše vysvobozuje lidi zotročené hříchem a dělá z nich Boží milované děti? A to všechno jsme mohli, i my, kteří jsme dnes zde a věříme Ježíši, zakusit na vlastní kůži. Jeho milost. Ale je to jako když se vrátíte z výstaviště Zahrady Čech a zasadíte na zahradě třešeň. Máte radost, ale to je jen začátek. Nyní se těšíte na budoucnost, kdy ten stromek začne vydávat ovoce. Sladké třešně, které chutnají každému, kdo je okusí. I křesťanský život nekončí obrácením. Je to jen začátek nového života. V prvním kázání z listu Koloským jsme se dívali, co je evangelium a jak proměňuje člověka. A dnes máme před sebou otázku: K čemu vede poznání Krista? Co se stane, když se Kristus stane Pánem mého života? Co můžeš očekávat a k čemu jsi Bohem povolán?

 1. Poznávej Boží vůli
 1. Modlitba svatých

Pavel a Timoteus se radují z obrácení křesťanů v Kolosách. Ale jejich pohled je upřen dále: dopředu: do křesťanského života. Proto list pokračuje ve v. 9:

 • Kol 1:9 proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.

Co uslyšeli? Uslyšeli o jejich víře v Krista Ježíše a o jejich lásce ke všem bratřím, svatým v Kristu. (v. 4) Proto se nyní za Kolosské oba v římském vězení modlí. Vidíte, jak je vděčnost Pánu za dílo evangelia v lidech přetaveno okamžitě do modliteb, plných vděčnosti (v. 3) a proseb (v.9). Modlitba tak není něco cizího, ale je to výsada a radost, kdy naše srdce nemůže jinak než spěchat v modlitbě k Pánu a děkovat mu a prosit za druhé křesťany. Modlitba je tak přirozená pro křesťana jako je přirozené dýchání pro každého člověka. Ano, někdy lapáme po dechu, sípáme nebo se dokonce dusíme, ale přesto se nakonec nadechnout musíme, abychom žili.  Tak je to i s modlitbou za druhé v církvi. Zápasíme, selháváme, ale nemůžeme jinak! Ale podívejte se nyní, za co se tu Pavel a Timoteus modlí! Za to nejdůležitější, co nově narozené Boží dítě potřebuje. Tady je klíč k celému oddílu Písma, který dnes společně studujeme:

 • abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. (v. 9)

Poznání Boží vůle. Modlí se, aby poznali Boží vůli. Jakou vůli? Pro koho Boží vůli? Vidíte, Pavel se tu modlí za to nejdůležitější, co křesťan potřebuje ve svém životě: poznávat Boží vůli. My máme sklony spíš přemýšlet o druhých v církvi: co by měl dělat tenhle bratr a co by neměla dělat tahle sestra. Máme za to, že vidíme mnohdy lépe, jaká je Boží vůle pro jejich život. Ale Písmo nám zde staví před oči něco docela jiného: hledej na prvním místě, jaká je Boží vůle pro tebe! Pro tvůj život. K čemu tě Bůh povolává? Jak má vypadat tvoje chození s Bohem každý den? Kam máš v něm směřovat. Jaký je tvůj cíl? Naše první modlitba musí být: Pane, dej mi poznat svou vůli!

 1. Plně, s moudrostí a duchovním pochopením

Jak ji můžeme poznat? Jak poznat Boží vůli pro můj život? To je klíčová otázka. Protože poznávání Boží vůle potom povede všechno. Podle toho, jak známe Boží vůli, tak vypadá i náš život! Stejně jako náš list Koloským, tak podobně jsou napsány i další Pavlovy listy. První část dopisu vždy odkrývá pravdy o Bohu a člověku, aby druhá část dopisu vedla ke zbožnému životu, který z poznání vyplývá. Tak je to v listu do Efezu, Galatským a Římanům. Stejně tak i v listu Koloským. Jak poznáváme Boží vůli? Je napsaná na oblaku nad mou hlavou? Je to hlas, který slyším jen já? Je to sen, který se mi v noci zdá? Poslouchejte Pána Ježíše, co říká svým učedníkům:

 • J 15:15 Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Boží zjevená vůle pro nás je zapsaná v Božím slově!

 • Ř 15:4 Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
 • Boží slovo je "světlem pro mé nohy, ... osvěcuje moji stezku." (Ž 119:105)

Je v něm zapsána veškerá Boží vůle pro náš život, jak vysvětluje Pavel v nám velmi dobře známém oddílu Písma v 2Tm 3,15-17:

 • 2Tm 3:15-17 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Víme tedy, kde hledat Boží vůli pro náš život. Ale Pavel s Timoteem tu nekončí. Oni se modlí, abychom ji poznávali třemi navzájem se doplňujícími způsoby: plně, se vší moudrostí a s duchovním pochopením (v.9). Kdybychom se dozvěděli jen část Boží vůle, pak bychom nemohli obstát v tomto životě. Zůstali bychom duchovní kojenci a nerostli bychom do podoby Krista, do plnosti. Podívejte se do 3. kapitoly listu Koloským. V 9. verši máme zapsáno:

 • Kol 3:9 Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky

Tady je Boží vůle, jeho příkaz, abychom žili pravdivě s druhými a nelhali. Lež byla součástí naší staré přirozenosti. Každý, kdo se narodí tady do toho světa, je lhář. Máte děti? Tak víte, že už od malička ne vždy říkají pravdu. Což teprve dospělí lidé! Tak když křesťan už nechce lhát a žít ve lži, je to zápas se starými zvyky, které jsme měly zažité před obrácením. Co zbyde, když přestaneme lhát? Díra? Prázdno? Ne! Lež musí být nahrazena pravdou. Proto Pavel pokračuje veršem 10:

 • Kol 3:10 a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.

To je vyjádření celé Boží vůle v této oblasti pro můj život: nejenom odhodit lež, ale máme se sytit pravdou, aby skrze nás a skrze naše slova i skutky byla zjevná. Svlékni ze sebe starého člověka a oblékni nového! Poznej Boží vůli plně, celé Boží slovo. Proto je úkolem rodičů číst doma s dětmi celou Bibli, manželů číst s manželkami celou Bibli, každého Božího dítěte znát celou Bibli, nejen část. Starý i Nový zákon. Pavel se modlí, aby Kolosská církev poznávala Boží vůli se vší moudrostí. Co to znamená? Jakou moudrost potřebujeme při poznávání Boží vůle? Známe lidskou moudrost. Lidská moudrost dokáže mnoho. Navrhnout raketoplán nebo laserový přístroj na odstranění oční vady. Lidská moudrost je však v mnohém úžasná.  V jednom však zcela selhává. Lidská moudrost odmítá Boha.

 • 1K 1:20-24 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? 21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

My potřebujeme Boží moudrost! Co to je? Jaká je? Pavel pokračuje:

 •  22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, 23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, 24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

Kristus je klíč k poznávání Boží vůle. Jak oslavím Krista? Jak budu jednat, abych Krista oslavil? To jsou otázky, které si klademe při čtení Písma a hledání Boží vůle. Nejsme na to sami. Pavel se modlí, abychom Boží vůli poznávali s duchovním pochopením (v.9). K objevování Boží vůle potřebujeme tedy pomoc Ducha svatého. Jak ji získáme? Když o ni budeme Pána prosit. S modlitbou o vedení Duchem čteme Písmo. Proto nám byl Duch dán. Slib Pána Ježíše učedníkům platí i pro nás dnes:

 • J 14:26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Máme tedy mocnou zbraň i mocného pomocníka: Boží slovo je zjevená Boží vůle a Boží Duch je Učitel, který nám dává porozumění. Čím více Boží dítě zná Boha, tím více ho miluje; čím více Ho miluje, tím více Ho poslouchá a čím více Ho poslouchá, tím více je dorůstá do podoby Krista Ježíše. Je svatý v myšlenkách, ve slovech i činech.

 1. Jedině tak oslavíš Boha

A nyní, podívejte se, co nádherného se stane v našich životech, když budeme poznávat Boží vůli. Je to jako nezadržitelná lavina. Je to jako třešňový stromek, který jste na podzim zasadili a on na jaře rozkvete a vydá své ovoce. Je to ovoce Boží milosti v tvém životě, co se bude dít, když Boží dítě poznává Boží vůli.

 • Kol 1:10-12 Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, 11 a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; 12 a budete děkovat Otci

 Setkal jsem se s jedním křesťanem, který procházel těžkostmi v životě. Ne snad proto, že by mu scházelo něco potřebné k obživě – měl dostatek jídla, střechu nad hlavou, byl studentem dobré školy. Ale ten člověk prožíval pochybnosti o sobě samém. Ano, byl to již delší dobu křesťan, člověk, který uvěřil Kristu, že jej spasil svou obětí na kříži Golgoty. A přece měl pochybnosti sám o sobě, o své hodnotě. Obviňoval se, že za nic nestojí a je k ničemu. Ani jeho život se určitě Bohu nelíbí, a tak nemá žádný cíl v životě a prakticky neví pro co žít. Byl to křesťan, který neznal dobře Boží vůli. Byl to křesťan, který potřeboval naordinovat Boží lék na takovou duchovní depresi. Někdo radil návštěvu psychologa. Někdo vybízel ke sportu, jiný k uměleckým aktivitám – malování, aby křesťan našel sám sebe a svou hodnotu. Pastýř Božího stáda však musí ordinovat Boží lék pro takovou duši. Musí jí pomoci, aby obrátila svoje očekávání, svoji naději, svůj duchovní zrak k Pánu Ježíši: Protože tě Bůh sám vykoupil převzácnou krví Kristovou, jsi nesmírně drahý. Od té vzácné krve se odvíjí tvá hodnota. Bůh tě miluje. To můžeme s jistotou říci takovému křesťanu. A pak ho můžeme vést do listu Koloským! Máme přes svýma očima 6 nádherných důsledků víry v Krista Ježíše. Jako rozkvetlý třešňový strom na jaře. Když budeš plně, se vší moudrostí a duchovním porozuměním poznávat Boží vůli, bude to mít těchto 5 úžasných důsledků:

1. Tak budete svým životem dělat Pánu čest (v. 10a)

Tvůj život bude kvést ve svědectví o Bohu. Ať ti dá Pán příležitost mluvit s jinými lidmi o evangeliu, budeš díky poznání Božího slova rozumět evangeliu a budeš jej umět předat druhým. Jaké požehnání to bude pro tebe i pro ně, když z tvých úst uslyší pravdu o Kristu, který přišel zachránit odsouzené k smrti, kvůli hříchu. Budeš dělat Pánu čest i svým jednáním. Ten, kdo kradl, když uvěřil Kristu, přestal krást a raději přikládá ruku k dílu, aby se mohl rozdělit s potřebnými (Ef 4,28). Vidíte, život Božího dítěte má smysl – je k Boží slávě, když se řídí Boží vůlí, Božím slovem. Budeš dělat Pánu čest!

2. Budeš se Bohu stále líbit (v. 10b)

Tvůj život se bude líbit Bohu. Dokud jsi žil bez víry v Boha, líbil se Bohu tvůj život? Ne, to jsme žili jsme pro své uspokojení, a ne pro Jeho slávu.

 • Ef 5:8 I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.

Ale nyní má v tobě Bůh zalíbení! Není to úžasný důvod k veliké vděčnosti a chvále Pánu? My, kdysi špinaví ve svých vinách a duchovně mrtví, se nyní líbíme Bohu! Oblečení v Kristovo bílé roucho, oblečení v Jeho spravedlnost, nyní se líbíme kvůli Kristu Bohu! List Židům nám vysvětluje, jak to Bůh dělá:

 • Žd 13:21 on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista.

Vidíte, co dělá Boží milost v křesťanu? Uschopňuje ho těšit Pána! Tak je Bůh oslaven. To je nejvyšší cíl, jaký člověk tady na zemi i na věčnosti může mít. Když jsi vírou v Krista, je to nová skutečnost. Líbíš se Bohu.

3. Poneseš ovoce dobrých skutků

Třetí jistotou a důsledkem díla Ducha svatého v křesťanu, který roste v poznávání Božího slova, je, že tvůj život nezadržitelně nese dobré ovoce. Není to tak, že bys rostl a nesl ovoce v něčem – třeba v rozšiřování evangelia, když mluvíš s lidmi a v jiných oblastech života ne. Boží Duch bude skrze Boží slovo pracovat s celým tvým charakterem. Podívejme se do listu Galatským, jaké je to ovoce Ducha:

 • Gal 5:22-23 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 tichost a sebeovládání.

a to je proměna charakteru, která musí být vidět ve všech směrech tvého života. Bůh nás vede, abychom se posvěcovali ať už ve vztahu k manželce nebo k dětem anebo k zákazníkům tvé firmy. Všechny ty součásti ovoce Ducha svatého tě budou proměňovat ve všem v tvém životě. A kde se bude ten starý člověk v tobě bránit, tam bude jistě Bůh s tebou o to více jednat, abys i tam rostl do podoby Kristovy. Vždyť mu patříš celý, nejen když jsi v církvi nebo doma. I v práci a ve škole. Všude.

4. Budeš růst v poznání Boha

Čtvrtý důsledek křesťanova nového života je, že roste skrze porozumění Božímu slovu v poznání Boha. Boží slovo ti o Bohu poví to, co bys nikde jinde nemohl objevit. Ano, stačí zvednout oči vzhůru a člověk vidí, že

 • Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. (Ž 19:2)

ale už ti nepoví, že je to Kristus Ježíš, kdo

 • Kol 1:18-22  ... jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. 19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, 20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. 21 I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, 22 nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony

Je to Kristova krev prolitá na kříži, co přineslo lidem, kteří věří, smíření s Bohem (Kol 1,20). Boží slovo ti bude po celý tvůj život více a více odkrývat nádheru našeho Boha a Spasitele. Když pravidelně jíš jídlo, tvoje tělo sílí. Čím více se sytíš Božím slovem, tím více sílíš v poznání Boha. A to je důvod, proč také

5. Budeš mít sílu k trpělivosti a radostné vytrvalosti

Písmo nám nemaluje dny tady na zemi nijak narůžovo. Toto je svědectví učedníků ze Sk 14:

 • Sk 14:22 "Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království."

a Pán Ježíš posiluje učedníky:

 • J 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Ale moc evangelia o Boží slávě nás posiluje nadějí, která je v nebesích, abychom byli trpěliví, až do Kristova příchodu a vytrvalí v následování Pána ve víře. Zvláštní je tu důraz na radostnou vytrvalost. Zní to jako ozvěna vyznání z Abakuka

 • Ab 3:17-18 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, 18 já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

Tak nás Boží slovo bude vyzbrojovat, abychom obstáli i ve zlý den a vytrvali věrní Kristu. Takto apoštol Pavel shrnuje důsledky evangelia, které přišlo v moci Ducha svatého do života některých lidí v Kolosách. Je to stejné evangelium, je to stejný Duch svatý, kdo toto dílo činí i dnes. Vy, kteří tu dnes sedíte a důvěřujete Kristu pro věčnost jste toho důkazem. Jak bychom neděkovali Otci při každé příležitosti, kdy jsme jako místní církev shromážděni? Ano, děkujeme mu znovu a znovu, protože On nás

 • 12 ... připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. 13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. 14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů
 1. Tvůj život bude naplněn vděčností Bohu

Jak se sytíme Božím slovem, nádhera evangelia, nádhera Pána Ježíše více a více vystupuje před naše oči. A tak je život křesťana naplňován vděčností Bohu.  Přemýšlíte někdy s modlitbou nad úžasnou pravdou Písma, která nám dokáže přinést pokoj i do našich soužení?

 • Ř 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
 1. On nás tak připravuje k účasti svatých ve světle

Všechno, čím nyní procházíme, ať dobré, či zlé v našich očích, Pán Bůh vede k tomu, aby nás připravil k obecenství s dalšími vykoupenými a posvěcenými lidmi spolu s Kristem v jeho království. Máme otázky: proč se takové věci dějí zrovna mně? Proč musím procházet takovými těžkostmi a ti druzí kolem mě jdou, jak se zdá, tak lehce? Myslím, že se v takové chvíli neptáme dobře. Lepší otázka k Pánu je: co mě chceš Pane skrze tuto situaci naučit? Co ještě ze své staré hříšné přirozenosti ještě potřebuji odhodit, abych ti byl podobnější ve tvé svatosti? Myslete na to, že v každé situaci, do které se dostanete, je cílem vašeho nebeského Otce vás připravit k účasti svatých ve světle! A Pán pro to udělá ve vašem životě všechno, co je potřeba. Vždyť jste jeho milované děti! (Žd 12,10) On své dílo v tobě už začal:

 1. On nás vysvobodil
 • 13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.

Vidíte, jak prakticky nás právě v tuto chvíli objevování Boží vůle pro náš život vede k hlubšímu poznání Pána? On nás vysvobodil z moci tmy – říká zde Jeho slovo. Nesvědčí to o hloubce naší ztracenosti, když jsme ještě žili bez Boha? Žili jsme v duchovní tmě. Neviděli jsme žádné světlo. Když není světlo, jak má člověk vědět, kudy jít? Písmo dokonce říká, že jsme

 • Iz 53:6 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou

Nikdo z nás nehledal živého pravého a jediného Boha, kterého Písmo zjevuje. Hledali jsme boha podle svých představ a ten nejlepší bůh mých představ jsem byl já sám. Šli jsme širokou cestou, která vede do záhuby (Mt 7,13)

 • Ef 2:4-5 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

A nejenom, že nás vysvobodil z duchovní tmy, která má moc zahubit člověka v pekle na věky, ale Bůh nás dokonce

 • přenesl do království svého milovaného Syna!

Tak veliká je láska našeho Boha! Nenechal nás ani spravedlivě nést důsledky našich vlastních vin v pekle, ale díky Ježíšově oběti smíření nám daroval život. Už nemusíme umírat věčnou smrtí v odloučení od Boží lásky. Ale podívejte, Bůh nás dokonce ani nenechal sice omilostněné, ale osamocené. Dal nám mnohem více, než si kvůli Kristově spravedlnosti zasloužíme. Přenesl nás do království svého milovaného Syna! Jsme občané nového království – Božího! Máme v něm své místo! Kristus nám ho sám připravil. To není nějaká vzdálená budoucnost – pokud věříš Kristu, je to skutečnost nyní! Kdyby v tuto vteřinu tě Pán odvolal z tohoto života, buď si jist, že mu patříš a máš připravené místo v Božím království. Tvá víra je toho důkazem. Patříš do Jeho království! A to vše, říká Písmo, kvůli lásce našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Buďte si vy všichni, malí i velcí, kteří tu dnes sedíte, že toto je ta nejdůležitější zpráva, jakou kdy v životě uslyšíš. Už nikdy nebude nic důležitějšího. Proto velmi pečlivě poslouchej a přemýšlej nad tímto prohlášením Božího slova:

 • 14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů

Jestli toto vyznáváš svými ústy a ve svém srdci tomu věříš, pak jsi zvítězil v tom nejdůležitějším závodě – v závodě o věčný život!

 

 

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu