KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET!

 

KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET!

MOTTO: Jan 7:38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."

Úvod

Pokoj vám milovaní svatí, pokoj vám hosté a hledající! Dnešní náš oddíl končí slovy: „Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!“ Také náš dnešní oddíl mluví o štědrosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Náš Bůh a Pán je k nám štědrý! Je velmi a neskonale štědrý ke svému lidu, ke svým dětem! K těm, co činí pokání a věří evangeliu a plní vůli svého Boha!

Víme, že nás Bůh v Pánu Ježíši zahrnuje plností milosti. Milostí za milostí J 1,16. Každý den z Boží ruky, který nám Bůh dává na této zemi, je darem nesmírné ceny. Uvědomujeme si to dobře? Proč je nám každý den nesmírnou milostí? Je to výsada, kterou nemá každý člověk, ale jen Boží dítě obmyté drahou krví Krista! Křesťan má výsadu žít na této zemi usmířen s Bohem uprostřed zvráceného pokolení. Už není otrokem hříchu a zvrácenosti. Není už poddaným v království temnoty, smrti a zhouby tohoto světa. Je vykoupen, očištěn, ospravedlněn a jako nové stvoření má výsadu žít podle řádu a nařízení našeho Boha!

 • Efezským 4:17 To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. 18 Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. 19 Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. 20 Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili - 21 pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. 22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 23 obnovte se duchovním smýšlením, 24 oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

 Vidíte tu výsadu, tu milost, tu štědrost, kterou vám Bůh dává? I my jsme žili s myslí plnou temnoty a pod vládou temnoty, i my jsme žili ve zhoubné nevědomosti a se zatvrzelým srdcem! I my jsme žili spoutáni hanebnostmi, chtíčem a bezuzdností! I my jsme žili podle marných představ, které přinášejí jenom odsouzení a věčnou smrt! Ale Bůh z veliké lásky, kterou si zamiloval každého jednoho z nás, nás vykoupil, očistil jednou provždy svou krví a ospravedlnil.

A to nestačí, ještě nás pozval a plně vyzbrojil k novému lidství, pro nové lidství. Proto, abych já rouhač, násilník a člověk nečistých rtů i mysli se stal božím dítětem a rostl do podoby Pána Ježíše Krista! Abys ty bratře, sestro, abyste vy, co jste nenáviděli Boha. Vy, co jste stáli proti Němu v zuřivém nepřátelství. Byli těmi, kdo Boha milují celým srdcem, celou myslí, silou, celou svou duší! Aby každý jeden z nás, kdo měl přirozenost a mysl padlého Adama a tím mysl a přirozenost ďáblovu, stal se Božím dítětem, podobným Kristu a oblečeným v nové spravedlivé lidství podle svaté pravdy v Kristu Ježíši! Tolik je k vám, svým dětem štědrý Bůh ve svém Synu Kristu.Takovou mocnou výsadu máte v každé minutě svých životů na této zemi uprostřed pokolení zla vy všichni, kteří činíte pokání a věříte evangeliu.

A také každá neděle je pro nás velikou výsadou, milostí, štědrostí od našeho Pána a Spasitele Boha Ježíše Krista. Protože jako jedno tělo přicházíme Boha uctívat v Duchu svatém a v pravdě. A to tak, že vykládáme a kážeme na prvním místě Jeho slovo. Nasloucháme tomuto slovu, prosíme o porozumění a milost k životu podle slova. To je základní kámen každého uctívání. Nelze ctít Krista, a přitom umenšit, odsunout stranou Jeho slovo, Jeho učení! Ctít Krista a nemít přitom každé slovo Jeho učení v patrnosti a nebýt mu poddán. To nelze! On říká:

 • Matouš 5:18 Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

 

 • Matouš 4:4 On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´"

Pojďme se sytit, abychom byli živi. Náš dnešní text je Ř 10,12-15.

Odkazy: Ef 4, 17-24; Mt 5,18; 4,4;

Římanům 10:12 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť 13 `každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´. 14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? 15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci! ´

V Božím lidu není rozdílu! Verš 12;

Stejná cena vykoupení!

Poté, co Pavel od deváté kapitoly listu do Říma začne vysvětlovat otázku vyvolení a mluví o tom, že dětmi božími jsou děti zaslíbení. Od první chvíle vysvětluje na Jákobovi a Ezauovi Boží svrchovanou vůli v otázkách vyvolení, neboť nezáleží na skutcích, ale na Bohu, který se slitovává. Je to Boží věčně platné, svrchované vyvolení, které jediné a nic jiného činí z hříšníků omilostněné boží děti!

 • Římanům 9:9 Slovo zaslíbení zní takto: `V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna. ´ 10 A nejen to: Také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka;11 ještě se jí nenarodily a nemohly učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto 12 a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. 13 Neboť je psáno: `Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. ´

V tomto textu z minulého kázání máme základní předpoklad i pro náš dnešní první bod. Bod zní: V Božím lidu není rozdílu! Pavel apoštol rozvíjí učení o vyvolení v desáté kapitole Římanům. Kde pláče nad tělesným Izraelem, který se jako celek minul cíle zákona.  Jako celek byl odmítnut, odsouzen pro svou nevěru a zavržen Ř10,19-21;

Pavel náš dnešní oddíl z desáté kapitoly Římanům začíná slovy: „Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kteří Ho vzývají!“ Ukažme si nyní, jak a čím tento Pavlův dnešní výrok je zakotven v učení o svrchovaném, věčně platném Božím vyvolení. Celá pravda o tom, že v církvi není žádného rozdílu mezi lidmi, nejenom mezi Židem, Řekem, či každým dalším pohanem. Tato pravda roste právě a jen z Božího svrchovaného vyvolení. Každý křesťan má v Božím lidu naprosto stejnou hodnotu a postavení právě proto, že byl svrchovaně povolán Bohem a nikým jiným! Byl zamilován a je milován stejnou, plnou, dokonalou Boží láskou. Pro každého z křesťanů přišel tentýž drahý Boží Syn jako člověk. Každému z nás sloužil při své pozemské pouti, jako dokonalý člověk a slouží prostřednictvím evangelia i dnes.

Nanejvýše drahé tělo našeho milovaného Spasitele, to samé tělo bylo ničeno a drceno na kříži za každého z nás. Božsky, nebesky čistá a svatá krev Beránka Božího, ta samá krev, tekla za každého povolaného, vyvoleného a Bohem zamilovaného hříšníka! Bez ohledu nato, kým je. Odkud je a jaký až doposud byl a je. To je milovaní láska našeho Spasitele Boha. Čistá, nebeská, svatá jako sám Boží Syn: Jako Jeho svatý život, který Ježíš žil, jako Jeho svatá krev unikající z ran na Jeho svatém těle. V němž Ježíš Kristus obstál a hříchu neučinil uprostřed světa prosáklého a zotročeného zlem!

Proto je milovaný křesťane jedno, zda jsi Žid, Řek, pohan. Muž, či žena, dospělý, nebo dítě. Bohatý, nebo nejchudší ze všech. Vzdělaný anebo prostý. Je jedno zda máš charisma a přitahuješ lidi. Nebo zda jsi „obyčejným“ člověkem, který nikterak a ničím nepřitahuje pozornost druhých. Proč patříš k Božímu lidu, proč jsi Boží dítě? Protože jeden a tentýž Bůh tě svrchovaně vyvolil a ve své lásce povolal! Jeden a tentýž Syn Boží za tebe krvácel a mřel na kříži! A byl pro tebe a pro tvůj hřích oddělen od Otce! Jedním a týmž samým Božím Duchem jsi byl usvědčen z hříchu, přiveden k pokání a víře a z toho samého Božího Ducha se každý křesťan narodil a byl jím zapečetěn!

Ti stejní hříšníci, oblečení v jednu Kristovu spravedlnost!

Ale ukažme si ještě jiný pohled a jinou neotřesitelnou skutečnost. Pro kterou je jedno čím jsi byl a kdo jsi fyzicky.  Z jakého národa, kultury a společenské vrstvy pocházíš. Co praví Písmo o všech potomcích Adamových? Stejný pád, hřích, prokletí!

 • Žalmy 53:2 Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic dobrého neudělá.
 • Římanům 5:12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

Milovaní bratři, milované setry lidé jsou si rovni před Bohem. Za prvé, protože všichni jsou stvořeni podle Božího obrazu. Ale o tom nechci mluvit. Lidé jsou si všichni před Bohem rovni ve své nespravedlnosti! ve své vzpouře proti Bohu! Ve své nevíře proti Bohu! Ve svém hříchu a ve své zvrácenosti! Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Všichni se zvrhli do jednoho. Nikdo nic dobrého ke slávě Boží neudělá! List Římanům dále říká, že…

 • Římanům 5:19 Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky…

A my víme že slovo mnozí neukazuje jen na některé, jen na část. Víme, že každý potomek Adamův se rodí jako otrok hříchu! Z Davidova žalmu 51,7 víme, že jsme se v hříchu narodili, a dokonce v hříchu jsme byli svými rodiči počati! Abychom si ještě lépe uvědomili svůj beznadějný, zoufale strašlivý stav, poslyšte to, co řekl Pán Ježíš farizejům, když Ho chtěli zabít!

 • Jan 8:42 Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. 43 Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. 44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Každý, kdo nemiluje Pána Ježíše Krista! Každý, kdo nečiní pokání a nevěří evangeliu! Každý, kdo nenávidí Krista je synem, nebo dcerou samotného satana a plní ďáblovu vůli! I kdyby to byl ten největší filantrop na světě a v dějinách! A pokud vím, mezi potomky Adamovými není nikdo, kdo by se narodil s pokáním na rtech, s vírou v srdci a od prvního nádechu žil svůj život v poslušné víře evangeliu Ježíše Krista! V tom jsou si všichni lidé naprosto rovni a důkazem je, že každý, kdo se narodil po nějakém čase také umře! Chtěl by to někdo zpochybnit, či dokonce vyvrátit? To je nemožné, protože Boží slovo říká…

 • Mzdou hříchu je smrt,… Ř 6,23;

Co se nám potvrzuje touto pro každého člověka tvrdou a velmi drsnou realitou? Milovaní přeci Boží vyvolení. To, že naše spása je dar, není a ani nemůže být z našich skutků! Není ani proto, že jsme pohané, Řekové, nebo Židé. Není proto, že jsem slavný, úspěšný, bohatý, fyzicky zdatný. Není proto, že jsem moudrý, že jsem muž, žena, nebo dítě. Není pro mé blonďaté kadeře, není pro mé krásné modré oči!

 Je pouze z milosti, vírou pouze v Krista, pouze v Kristu! Nikdo z nás k tomu ničím dobrým nepřispěl! Žádné přispění, žádná chvályhodná zásluha! Každý z nás k tomu přispěl pouze vším zlem svého srdce. Naše hříchy, které z Boží milosti vyznáváme a skládáme u paty Kristova kříže. To je to jediné naše přispění k naší spáse, k evangeliu Ježíšovu! A toto naše přispění je pouze a jen zavrženíhodné! A my jsme rádi, že ho Bůh už nevzpomene.

Řekli jsme si, že pro to samé vyvolení není ani žádného rozdílu mezi křesťany. Jako jsme si byli bez Krista všichni rovni ve své hříšnosti, jsme si nyní v Kristu rovni ve spravedlnosti. Protože je to Boží, Kristova spravedlnost, která nás obléká a halí! První polovina verše Ř 5,19 má pokračování. A první polovina verše Ř 6,23 má také pokračování.

 • Římanům 5:19 Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.
 • Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Tak už milovaní rozumíme a souhlasíme s Pavlem apoštolem, když říká, že v Božím lidu není žádného rozdílu? Věřím, že ano.

Odkazy: Ř 19-21; 5,12;5,19; Ž 53,2; J 8,42-44; J 6,23;

Jeden a týž štědrý Bůh, jedna a táž víra a jistota víry! Verše 12-13;

Pavel, kterého Duch svatý nazývá v jedenácté kapitole našeho drahocenného listu Římanům apoštolem pohanů, pokračuje od druhé poloviny verše dvanáctého takto:

 • Římanům 10:12nn Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť 13 `každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´.

Jaké důležité pravdy nám Pavel přináší v těchto dvou verších? Milovaní, je jeden a týž Pán! Je jen jeden Bůh! V Mojžíšově zákoně stojí jako nejdůležitější a první přikázání toto:

 • Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

Pavel mluví ve dvanáctém verši desáté kapitoly listu do Říma totéž! Je jeden a týž Pán, Bůh všech! Když Izrael tuto pravdu formuloval slovy Hospodin je náš Bůh. Neřekl tím jen to, že existuje jen jediný pravý Bůh, Pán všeho stvoření a všech lidí. Slovem náš vyjádřil Izrael zvláštní vztah mezi Bohem a sebou. Znovu to byl vztah vyvolení. Hospodin Bůh si vybral Izrael mezi všemi národy a ze všech národů! A znovu nebylo to pro to, že Izrael byl něčím. Že by měl něco, čím by si to sebeméně zasloužil. Když Hospodin udílí Izraeli příkazy, jak naložit s okolními pronárody a jejich modlami. Slyší Izrael tato slova.

 • Deuteronomium 7:6 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. 7 Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. 8 Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského.

Je to sám Bůh, kdo tvoří jednotu svého lidu i rovnost mezi všemi svými dětmi! Je to Jeho svrchované vyvolení. Jeho dokonalá láska! Je to Jeho věrnost!

Nám ale náleží v Kristu ještě větší bohatství, štědrost a dobrota Božího milosrdenství než tělesnému Izraeli. My jsme milovaní totiž božími dětmi po Kristově krvi! Když křesťan řekne náš Bůh, sděluje tím celému světu tu samou pravdu o Bohu jediném! O Bohu všech lidí, všeho stvoření a všech věcí. Ale když z našich úst zazní náš Bůh je tam i podobná exkluzivita, jako u národa Izraele. Jenom mnohem, mnohem větší a slavnější! O Izraeli platilo. Pokud budeš dodržovat dokonale všechna má nařízení, potom budeš mým svatým lidem a národem. Izrael selhal! Každý by selhal! Není to v lidských silách, ani v silách celých národů.

O církvi platí však slova jiná, mocnější a slavnější. Protože jsou bez nesplnitelné podmínky. Protože nám není předkládáno za úkol nemožné. Protože vše již bylo učiněno! O nás Bůh říká:

 • 1 Petrův 2:9 Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 10 Kdysi jste `vůbec nebyli lid´, nyní však jste lid Boží; pro vás `nebylo slitování´, ale nyní jste došli slitování.

Slyšíte? Vy však jste! Už jste rod vyvolený, svatý lid boží, královské kněžstvo! Jak a proč? Byli jste povolání z temnoty do světla bázeň budícími činy, bázeň budícím křížem Ježíše Krista! Jeho smrtí, Jeho vzkříšením! Jeho utrpením, jeho prolitou krví! Byli jste již učiněni, a proto již jste a navěky budete Božími dětmi, vyvoleným rodem v Kristu! Bůh se totiž slitoval! A opět svrchovaně.

 • Římanům 9:15 Mojžíšovi řekl: `Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.´

Drazí přítomní. Hospodin je Pán. Ježíš Kristus je Pán! Narodili jste se? Chvalte ho! Jste tu nyní? Chvalte Ho! Nadechli jste se právě? Chvalte ho! Nasloucháte výkladu Jeho slova o Jeho Synu a o Jeho evangeliu? Chvalte Ho a buďte Mu vděční!

Pohlédl jsi včera večer na nebesa? Mohl jsi v tomto končícím týdnu pracovat, studovat? Být ve společenství dalších lidí? Užívat všeho a celého stvoření? Mohl jsi z Jeho slitování činit pokání a uvěřit evangeliu? Pak jsi Mu dlužen! Všechno jsi Mu dlužen! Sám sebe jsi mu dlužen!

Vidíte tu boží štědrost ke všem? Nejenom k těm, kdo Ho vzývají, činí pokání a žijí podle evangelia. I nevěřící vděčí Bohu za vše a dluží Mu vše i sami sebe! On je dobrý, dobrý, dobrý. Slunce i déšť posílá na zlé i dobré, na nevěřící i věřící křesťany.

Ty, kdo jsi nevěřící prohlédni již! Vzdej Bohu čest a slávu! Čiň pokání a věř evangeliu! Ty milovaný křesťane, chval Boha vždy a za všech okolností! Když je slunce, i když je bouře. Když kráčíš po vodě ve víře jako Petr. I když se topíš uprostřed vln. Náš Bůh křesťane, bratře a sestro je jediný Bůh! On je Pán! On je hoden vší slávy a všeho uctívání! Jemu patří vše a celé stvoření Mu vše i samo sebe dluží! Včetně každého člověka!

On celé stvoření učinil. Povolává do života. O celé stvoření se stará a pečuje o něj. A vše řídí podle své svrchované vůle! Jak by bylo možné nevzdat Mu chválu, nebýt Mu vděčný, nepoklonit se před Ním? I ten, kdo se dnes vzpírá, jednoho dne se pokloní. Tak učiňme to všichni a hned! Dokud trvá čas milosti! Pavel říká. Vždyť je jeden a týž Pán všech, a je velmi štědrý ke všem, zvláště pak ke svým dětem, které se ho Bojí!

Ale Pavel nám sděluje ještě další pravdu na konci dvanáctého a ve třináctém verši. Je to jedna ze základních pravd Božího slova a jeden ze základních pilířů křesťanské víry. Pavel říká, že každý, kdo opravdově vzývá tohoto jediného pravého Boha, Pána, bude spasen. Víme, že opravdově vzývat pravého Boha lze pouze v Kristu. Pouze z milosti Boží. Skrze víru v evangelium a pokání z hříchů! Bez víry, bez pokání, bez opuštění hříchu není spásy.

Ale pokud milovaní žijete životem víry v Krista. Pokud žijete životem pokání, tedy vyznávání a opouštění svých hříchu. Potom si buďte jisti svým spasením. Bázeň Boží ve vás i zármutek Boží ve vás, který vás přivádí k pokání. Úsilí o život bez hříchu a v posvěcení. To vše je neklamným znamením toho, že patříte Ježíši Kristu! Stejně jako u Tesalonických. Co o nich i o vás říká Písmo?

 • 1 Tesalonickým 1:4 Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, 5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. 6 A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. 7 Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. 8 Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili.

Mějte bratři a sestry tedy stejnou jistotu jako Pavel, že Bůh dobré dílo, které ve vás započal dovede až ke dni Ježíše Krista. On své dílo dokončí. Každý, kdo vzývá jméno Kristovo, bude spasen!

Odkazy: Dt 6,4-5;7,6-8; 1 Pt 2,9-10; Ř 9,15; 1 Ts 1,4-8;

Rozkaz zněl jasně, jděte do celého světa a zvěstujte evangelium!

Až do této chvíle jsme se sytili boží slávou. Jeho dobrotou, slitováním a plně prokazovaným milosrdenstvím skrze Božího Syna Ježíše. Hleděli jsme na Jeho velikou štědrost, věrnost. Na Jeho nesmírnou moc, ve které je naše jistota. Pavel však má pro nás v našem dnešním oddíle ještě další důležitá sdělení.

 • Římanům 10:14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? 15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!´

Půjdeme krok za krokem. Slovo za slovem, pravdu za pravdou. Tou první důležitou pravdou je. jak mohou vzývat toho, v něhož nevěří?!

Tuto pravdu a podmínku jsme si již vysvětlili výše. Bez víry v Krista není nic! Jen Boží hněv a soud!

 • Římanům 1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

Odmítáte Krista? Nevěříte v Něj? Nehodláte se Kristu poklonit, vzdát Mu čest a činit pokání? Potom je slovo živého Boha z Římanům 1,18 slovo právě a jen pro vás!

Druhou pravdou zjevenou ve verši čtrnáct a patnáct je: A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? 15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?

Nemohu vírou přijmout to, o čem nevím, nikdy jsme o tom neslyšel. Nemohu o tom slyšet, když není nikdo, kdo by ke mně přišel a řekl mi o tom! Ten někdo nemůže přijít a říct mi o Kristu, když nebyl nikdo poslán! Víra je ze slyšení, slyšení je ze zvěstování a zvěstování je z pověření Kristova! Jak uvidíme dál v desáté kapitole listu Římanům.  Najdeme ještě i další texty.

 • Matouš 28:19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
 • Marek 16:14 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. 15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

Zvěstování evangelia všemu stvoření je příkazem Kristovým. A o příkazu Pána Ježíše by nikdo z nás, z božích dětí neměl pochybovat ani diskutovat. Nikdo z nás by ho neměl plnit z pouhé povinnosti. To, že sami jsme příjemci boží lásky a milosti se totiž projevuje a má projevovat silnou touhou nést tuto dobrou zprávu, která zachraňuje z hrozivé duchovní smrti. Snímá vinu hříchu a zprošťuje od soudu a hrozného věčného trestu v hořícím jezeře.

Pokud jsme dnes dobře pochopili cenu, za kterou jsme byli koupeni. Pokud jsme dnes dobře poslouchali o Nanejvýše drahém těle našeho milovaného Spasitele, které bylo ničeno a drceno na kříži za každého z nás. O božsky, nebesky čisté a svaté krvi Beránka Božího, té samé krvi, jež tekla za každého povolaného, vyvoleného a Bohem zamilovaného hříšníka! Tak jsme poznali, jaká je milovaní láska našeho Spasitele Boha. Jak už jsem výše řekl. Je čistá, nebeská, svatá jako sám Boží Syn, jako Jeho svatý život, který Ježíš žil, jak Jeho svatá krev unikající z ran na Jeho svatém těle, v němž Ježíš Kristus obstál a hříchu neučinil uprostřed světa prosáklého a zotročeného zlem! Mocná je boží láska, nejmocnější! Mocné je vzkříšení našeho Pána!

 A pokud jsme příjemci této boží lásky, potom nelze nebýt také zdrojem této nádherné dobroty, milosrdenství, slitování a lásky našeho Boha tím, že radostnou zvěst poneseme všem kolem nás. Všemu stvoření, všem lidem. Ano, je potřeba zvěstovat všem lidem bez rozdílu zprávu o záchraně v Kristu. Zprávu o dobrotě a milosrdenství našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Protože kdo uvěří, bude spasen. Kdo neuvěří, již je odsouzen! Protože není jiného jména pod nebem než jména Božího Syna Ježíše Krista, ve kterém by bylo spasení a moc. Protože den svatého a spravedlivého hněvu proti všem, co odpírají pravdě a žijí ve lži hříchu a vzpoury proti Bohu se blíží! Protože Bůh ústy Pavla apoštola říká a vyzývá…

 • Římanům 10:14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? 15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?

A nemusíme se vůbec ničeho bát, ani se za nic stydět. A jak bychom se vůbec mohli stydět za tak mocné, slavné, úžasné a vše přemáhající evangelium a spasení v Ježíši Kristu? To nelze. Bůh říká, že jsme dychtivě a naléhavě očekáváni.

 • Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!´

Odkazy: Ř 1,18; Mt 28,19; Mk 16,14-16;

Aplikace

Hleď na druhé lidi se stejnou vděčností, jakou má tvé srdce vůči Bohu za tvůj vlastní život, za tvé vlastní spasení! Zvláště pak na lidi víry, na všechny, jež jsou tak draze, draze vykoupeni! Všichni lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu. Všem lidem Bůh osvědčuje svou dobrotu a milost, tím, že jim dává život. Tvé bratry a sestry pak zahrnuje nezměřitelnou dobrotou, milosrdenstvím a láskou! Daroval jim svého Syna Krista, Jeho život, tělo, krev a spravedlnost. A jestli to učinil, tak spolu s Kristem jim daroval úplně všecko! Ř 8,32;

Buď Bohu opravdově vděčný za svůj život a vše v něm! Rozmýšlej nad Bohem jako nad jediným, skutečným a absolutně svrchovaným, všemocným Pánem! Pros o pravdivé poznání Boha, to ti dá do srdce pravou bázeň, úctu a pravý Boží zármutek nad tvým hříchem. Tak budeš zachováván na cestě života!

Jsi-li Kristův, je – li ve tvém srdci jediná naděje a jediné mocné, spasitelné jméno. Odvracíš – li se v pokání od hříchu a usiluješ – li žít podle pravdy evangelia a dosvědčuje ti to církev, lidé kolem tebe a Duch Boží v tobě. Měj plnou a jistou naději své spásy a věčného života. Bůh je věrný, proto si buď jist stejně mocně jako Pavel apoštol, že Bůh dobré dílo, které v tobě započal dovede až do cíle! Fp 1,6;

Kaž evangelium všemu stvoření. Nehleď na svou slabost ani na strach. Jedním ze znaků pravé víry je touha zvěstovat evangelium všem lidem! Jedním ze znaků je poslušnost tomuto příkazu Krista. Tak se projevuje přítomnost Boží lásky v našich srdcích. A ta v nich musí být a nemůže v srdci žádného křesťana chybět! Protože Písmo praví, že byla jistojistě vylita do našich srdcí spolu s Duchem svatým! Tato naděje je jistotou! Ř 5,5; A také stojí psáno:

 • Jan 7:38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo." Amen!

Ř 8,32; 5,5; Fp 1,16; J 7,38;

 

 

 

 

 

 

Rok

Osnova kázání