To je Pán! (J 21, 1-14)

Kazatel

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 6. října 2019

….neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15:5 

 

I. Úvod

Pokoj vám bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu!

Otvíráme vzácnou knihu, Bibli, slova samotného Boha Stvořitele a Udržovatele vesmíru, Dárce života (Sk 3:15), Jeho slovo. Je to živé slovo, skrze které k nám prýští duchovní výživa pro náš život: nyní zde pro tento zdejší i pro ten věčný. Pojďme tedy sát skrze tento pramen životodárný nektar, jímž je květ Písma bohatý a jímž přetéká! Jaká je zvěst Božího slova pro nás dnes? Máme před sebou příběh Ježíšových učedníků z 21. kapitoly Janova evangelia. Není to však jen příběh mužů, kteří kdysi, před téměř 2 000 lety rybařili u jednoho jezera, daleko na Blízkém východě. Je to Boží způsob, jak On jedná s námi dnes, aby nás skrze porozumění tomuto slovu, příběhu, a jeho důsledkům pro křesťanův život proměňoval do podoby charakteru Pána Ježíše Krista. Jeho cíl je jasný: chce z nás čtenářů a posluchačů Písma učinit skrze víru a poslušnost jeho slovu děti, které budou svaté, neboť On je svatý. Tak budeme mít společenství s Pánem na věky.

 • 1 Pt 1:16  Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´

Pojďme tedy spolu nahlédnout do Písma a prozkoumat jej.

 

II. Co vedlo učedníky do Galileje

Kdy a kde se události 21. kapitoly odehrály? Náš text začíná určením času a místa popisovaných událostí a oddíl končí upřesněním, kdy se to stalo.

 • J 21:1  Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského.
 • Jan 21:14  To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.

A. Události kříže

Vzkříšení Ježíše z hrobu bylo vrcholem událostí, které se staly v Judsku ve dnech, kdy Pontius Pilát spravoval Judsko, v patnáctém roce vlády císaře Tiberia (L 3:1). Naplnilo se, co Bůh připravoval již před stvořením světa.

 • Ga 4:4-5  Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5  aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

Písmo svědčí:

 • L 24:46-47  Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 47  v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům,

Je dokonáno. Ježíš Kristus byl ukřižován a vzkříšen třetího dne. Zde vrcholí i evangelium apoštola Jana - slavným vzkříšením z hrobu. Nezůstalo utajené, ale živý Ježíš se ukázal ženám, které jej doprovázely při jeho cestách po Judsku, Samařsku a Galileji a také mluvil s 11 nejbližšími učedníky, které nazval apoštoly (Lukáš 6:13). Zdálo by se, že zde může také Janovo evangelium skončit. Co bylo předpovězeno, co Bůh naplánoval, to se také naplnilo.

 •  `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! (1 K 15:54)

Nasvědčuje tomu i závěr 20. kapitoly, vv.30 a 31

 • J 20:30-31  Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. 31  Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Mnozí biblisté jsou tomu nakloněni. Kapitolu 21. Janova evangelia pak vidí jako dopsanou někým jiným a později, než Jan napsal své evangelium. Nemusí to však takto nutně být. Nemáme žádný rukopis, ani svědectví rané církve, že by někdy Janovo evangelium končilo 20. kapitolou. Vždy k němu patřila i ta 21. A myslím, že to dává dobrý smysl. Proč nakonec Jan vše ve své knize zapsal? - proto, abychom věřili, že Spasitel je Ježíš a měli v něho živou víru. A tady přináší 21. kapitola odpovědi na otázky čtenáře evangelia: Měli i Ježíšovi učedníci, apoštolové, živou víru? Jak vypadala jejich víra, co o ní vypráví jejich život? Co je s těmi, kteří byli na počátku mezi prvními povoláni Pánem Ježíšem, aby ho následovali? Jak vypadá víra učedníků,  o kterých Jan píše už v 1. kapitole?

B. Události vzkříšení

Ano - někteří jsou právě ti učedníci, které Jan vyjmenovává ve 2. verši:

 • J 21:2  Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.

Podívejme se na to, co se s nimi dělo. Prvního dne po sobotě, když byl Ježíš vzkříšen, vypadalo to s učedníky Pána Ježíše neslavně. Ze strachu před Židy byli shromážděni za zavřenými dveřmi kdesi v Jeruzalémě. Židé si vymohli Ježíšovo ukřižování, co když teď budou mít spadeno na jeho učedníky! Strach ochromil nejen jejich nohy, ale také srdce. Vždyť jedna z žen, která s nimi následovala Ježíše, Marie Magdalská jim oznámila: „Viděla jsem Pána“ - živého a že s ní mluvil! (J 20:18) Ale oni jí nevěřili! Jejich srdce bylo tvrdé.

 • Mk 16:14 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.

Ale teď se zjevil všem apoštolům! Nejprve deseti, za týden znovu a to všem jedenácti, včetně Tomáše, který s nimi o týden dříve nebyl. Zaradovali se, že jej vidí! Teprve nyní, po vzkříšení, pochopili a porozuměli zvěsti Písma. A to jenom proto, že jim to zjevil Ježíš Duchem svatým, kterého na ně dechl (J 20:22). Evangelista Lukáš vysvětluje, co Duch svatý způsobil:

 • L 24:45-46  Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých;

A když nakonec i tomu porozuměli, dostali od Pána příkaz, aby šli do Galileje. Po svém vzkříšení řekl Ježíš ženám, kterým se dal poznat:

 • Mt 28:10  "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí."

Tak můžeme vidět události 21. kapitoly jako výraz poslušnosti učedníků Pánu Ježíši. Proto jsou nyní zpět v Galileji, odkud pocházejí. Setkáváme se s nimi na břehu Tiberiadského jezera. Šimon Petr se chystá jít lovit ryby a ostatní se k němu připojují.

 • J 21:3  Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou."

Můžeme si zde položit otázku: Proč měli jít učedníci po vzkříšení Pána Ježíše do Galileje? Vzpomínáte, jak Pán Ježíš vysvětloval učedníkům na příkladu vinné révy, jak musejí být k  němu přimknuti, jak svou sílu pro službu dalším musejí získávat přímo od Ježíše? Řekl jim:

 • J 15:4-5  Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Teorii slyšeli. Ale jako žádná škola nezaručí, že lékař správně vyoperuje slepé střevo, dokud to, co se naučil v lavici, nepoužije v praxi a nebude skutečně operovat pacienta, tak i učedníci se potřebují naučit, jak žít každodenní život ve službě Kristu v úplném spojení s Ním. Jak to vypadá, když Ježíš přebývá ve svém učedníku a učedník v Kristu? Jak je to Pán Ježíš učil? Při nočním rybolovu….

C. Noční rybolov

 • Jan 21:3b " Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.

Jaká škola, kterou tu Pán pro své milované připravil! Už to vypadalo, že prošli vším, co bylo potřeba. Ježíš je 3,5 roku vyučoval a potvrzoval své božství mnoha zázraky, divy a znameními. Byli s ním. Nakonec byli svědky jeho ukřižování a třetího dne dokonce i vzkříšení!  Ale kde je naplnění těch zaslíbení, která od něj dostali? Zaslíbení z:

 • J 14:12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

Kde je zmocnění pro službu? Sedíme tu na břehu jezera, a nemáme ani co jíst! Kde je ta naše mocná služba slovem, při které se obracejí ke Kristu zástupy lidí? Další zaslíbení z:

 • J 14:15-16  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -

Kde je moc toho Přímluvce v mém životě? Nevidím projevy moci Ducha svatého ve svém životě! Další zaslíbení z:

 • J 14:27  Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

Kde je ten zaslíbený pokoj, když nás nevěřící svět pronásleduje? Kde je ta zaslíbená vítězná víra, která věří a vytrvá navzdory překážkám? Bratři a sestry, dobře známe takové zklamání! Možná už jsi unavený ve svém křesťanském životě! Představoval sis jej jinak! První nadšení po obrácení nějak vyprchalo. Snažil ses svědčit o Ježíši svým nevěřícím přátelům, ale bez zjevného úspěchu. Spíše tě odmítají a nakonec vaši vztahy ochladly a dnes už  jsou ti lidé někde daleko. A co víc! Jak jsi toužil, aby i tvoji milovaní v rodině poznali Pána. Jak ses za ně horlivě modlil a využil každou příležitost ke svědectví. Ale spíš tě měli za blázna nebo se od tebe odvrátili či dokonce ti vyhrožují, jen aby tvé svědectví umlčeli! Možná sis představoval, jak krásná bude církev, do které patříš. Jak bude vzkvétat, jak v ní bude přibývat lidí a poroste tak navenek i vnitřně. Jak bude zářit světu na svědectví o Kristu, a mnozí budou přicházet, aby měli život věčný. A nyní jsi zklamaný, protože ta církev spíše mnoho zápasí o věrnost a posvěcení v každodenním obyčejném křesťanském životě a její svědectví málokdo přijímá.

 

III. To je Pán!

A. Beze mne nemůžete nic

 • 4  Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 5  Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme." 6  Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. 7  Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!"

Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu... Pán Ježíš přišel, aby nám všem dal ještě jednou své ujištění a ukázal, jak prakticky vypadá. Celou noc se sedm učedníků namáhalo na moři. Minimálně tři z nich byli zkušení rybáři: vždyť to bylo jejich povolání, kterým se živili, než je povolal Pán Ježíš, aby jej následovali. Ale ani Petr, ani Jakub, ani Jan za celou noc nic nechytili. Neměli nic k jídlu. Pak uslyšeli ten hlas. Nebyla to ani tak otázka, kterou by ten cizinec na břehu rybářům pokládal: spíše je to povzdechnutí: Nemáte nic k jídlu, že? Je to ozvěna jeho slov z:

 • J 15:5  ... beze mne nemůžete činit nic.

A tak jim nyní řekl:

 • 6  Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete."

Vždyť už to jednou zažili! Už jednou slyšeli ten hlas. Tuto událost popisuje lékař Lukáš ve svém evangeliu:

 • L 5:1-6  Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2  tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. 3  Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. 4  Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!" 5  Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." 6  Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly.

I nyní poslechli. A síť byla plná ryb. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. (6) Vidíte: chtěli jste se vrátit k dřívějšímu způsobu svého života rybářů, ale nic jste nechytili přes všechnu tu námahu. To je úplná prohra pro každého, kdo spoléhá na sebe a své síly. Beze mne nemůžete nic!

Učedníci nejsou schopni rozumět, že Bůh má pro ně nové povolání, svůj plán. Proto jim Ježíš říká:

Sami však nic nezmůžete. Ale já jsem vám připravil snídani: Hoďte sítě na pravou stranu. Ti zkušení rybáři, kteří si do rybaření určitě nenechali mluvit a zvláště ne od cizince, který stojí 100 m daleko na břehu. Ale ten hlas! Ani neodpověděli jako tenkrát, jak zapsal Lukáš 5:4 Namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ne. Ani slovo. Prostě poslechli. A apoštol Jan poznal, čí ten hlas je:  To je Pán! Ryb bylo v síti tolik, že ji nemohli ani utáhnout! Petr to nemohl vydržet. Tak opravdu! To je Ježíš! Přehodil si plášť přes nahé tělo a skočil z lodi do vody. Musí za Ježíšem! Ano, milý křesťane. Musíme ve svém křesťanském životě, ve službě i každodenním jednání za Ježíšem. I kdybychom byli zrovna nazí nebo to vyžadovalo vrhnout se do neprozkoumaných vod. Pak budou naše sítě plné! Pak ani naše námaha a služba nebudou zbytečné, neboť budou konány ve víře v Pána a ze síly, kterou dává On, ne z vlastní. A pak je tu

B. Úlovek nad očekávání

 • Jan 21:11  Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla.

Ten úžas, který úlovek vyvolal v učednících, je vedl k tomu, že museli ty ryby spočítat. Kdo by tomu věřil? Takový úlovek! Celou noc pracoval a ani šupina! A teď! Na jedno jediné nahození sítě! Je jen pár rybiček, ne slušně ryb, ale plná síť! Když Bůh dává, dává v hojnosti! Dává plně.  V historii církve lidé strávili již mnoho času určováním, co ten počet 153 ryb znamená. Jedna teorie je však bizarnější než druhá. Posuďte sami: Jeroným, církevní otec, ve svém komentáři ke knize Ezechiel, kap. 47 spojuje vidění vod, které vytékají od oltáře chrámu v Jeruzalémě a přinášejí život, s výkladem, že existuje celkem 153 druhů ryb a tak tedy podobenství o zázračném úlovku 153 ryb v Janovi 21:11 ukazuje, že církev čeká plodné období, kdy její misijní úsilí přitáhne ke Kristu všechny lid bez rozdílu, jak řekl Pán učedníkům v:

 • J 12:32  A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě."

Otázkou zůstává, zda opravdu existuje přesně 153 druhů ryb a zda je to správné vysvětlení jak Ezechiele 47, tak Jana 21.

Další, více současný názor se opírá o tzv. gematrii, která se zabývá číselným významem jednotlivých písmen hebrejské abecedy. Pak tedy čte oddíl z Ezechiele o potoce živých vod, že se tu:

 • Ez 47:10  I postaví se u něho rybáři; od Én-gedí až k Én-eglajimu se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve Velkém moři.

a počítá číselný význam písmen ve slovech Én-gedí a Én-eglajim, dojde k číslu 153 a vyvodí z toho, že právě toto je místo, kde bude probuzení a lidé se obrátí k evangeliu, neboť tam má církev rozhodit sítě evangelia.

Nebo dle gematrie je číslo 153 číslem pro slova: „církev lásky“, nebo „děti Boží“, to vše v hebrejštině. Problém je, že Janovo evangelium asi nebylo primárně určeno pro hebrejsky mluvící čtenáře, protože i základní hebrejská slova jsou zde vysvětlována, co znamenají (J 1:38 a 41 např.). Daleko přirozenější výklad je, že učedníci byli ohromeni množstvím ryb v síti a proto je spočítali.

C. Důsledky

A zde leží to naplnění zaslíbení, která dal Ježíš svým učedníkům a která možná už pomalu opouštěli. Ježíš jim řekl (v. 12):

 • Pojďte jíst!

On sám jim dal rybu a chléb, které připravil, zatímco oni byli na jezeře. Ježíš, ten vzkříšený Pán a Mistr, sám připravuje pokrm pro své učedníky a plní jejich síť úlovkem nade všechna očekávání. Jestli se učedníci chtěli znovu vrátit ke dřívějšímu způsobu života, jako by se v jejich životě za ty tři a půl roku nic nestalo, pak je to fatální chyba. Byl by to ten největší omyl! Proto nyní na břehu jezera z Pánových úst zní: Pojďte jíst! Přicházej každý den k Ježíši, milý křesťane, aby ses u něj sytil. Začni svůj den u Ježíše v důvěrném rozhovoru s Ním, poznávej jej a jeho vůli v Písmu. A uvidíš, jak tvé sítě budou plné ryb!  Nemůžeš mnoho pro Pána činit, jestliže nepřijmeš Jeho pozvání: Pojď jíst! Učedníci měli chléb a rybu. Oč více dostáváme my! Nejenom, že se o nás Pán každý den stará, že máme co jíst, pít a oblékat (vždyť jsme vzácnější pro něj než lilie nebo vrabci, které také stvořil a stará se každodenně o ně), ale jaký to pokrm, jakou to stravu, jaké to jídlo nám dává - k snídani, obědu i večeři!

Já jsem chléb života!

 • J 6:32-35  Ježíš jim řekl: "/židům/; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. 33  Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 34  Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" 35  Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.

Ten pokrm jíme, když s pomocí Ducha svatého, tedy s modlitbou, čteme Boží slovo - ono celé svědčí v každé části o Kristu! Duchovní snídaně začíná v životě křesťana s probuzením. Modlitbou: syť mne ty sám svým slovem a svou přítomností. Pak budeš vědět, kdo je tvůj Pán. Máme výhodu oproti učedníkům, kteří tenkrát rybařili na Tiberiadském jezeře. My jsme již dostali Ducha svatého, který v nás skrze víru přebývá. Již nám Duch strhl šupiny z očí, které nám bránili Ježíše poznat (L 24:16). Oni ještě na vylití Ducha čekali. S námi neustále přebývá a zjevuje Ježíše. Ale učíme se stejné lekci jako učedníci.

Pojďte jíst! Ježíš připravil pro tebe pokrm, který tě nasytí pro tento den a dá ti sílu na cestě do jeho království. Nenech se ošálit tímto světem, že by snad měl pro tebe lepší potravu. Žádný televizní pořad, žádná zábava v divadle, ani společnost v restauraci, tě nenasytí pokrmem, který přináší život věčný. Pokud se zábavou tohoto světa necháváš omámit, budeš živořící křesťan. Pak se budeš znovu a znovu divit, proč je tvůj křesťanský život takovým zklamáním, proč jen duchovně přežíváš, místo abys rostl. Budeš se stále divit, kde jsou ve tvém životě ty zaslíbené projevy moci Ducha svatého: každodenní pokoj a radost z evangelia. Budeš se divit jak to, že tvoje služba Kristu je tak mizerná a bez ovoce. Budeš si zoufat, že jsi slabý a podléháš své duchovní i tělesné lenosti, místo, abys vydával hojné ovoce Ježíši Kristu, kterého vyznáváš jako svého Spasitele a Pána! David říká:

 • Ž 63:2-3  Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. 3  Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu;

Je to mnohdy jen naše tělesná lenost, že se připravujeme hned z rána o požehnání setkání s Pánem na modlitbách a nad Písmem, a to nás pak také mnohdy připraví o Boží blízkost po celý den, protože plníme svou hlavu i srdce starostmi tohoto světa, kterých má každý den dost a hledáme svá řešení, místo pomoci Kristovy. Tak jako pomalu končí Janovo evangelium, stejně tak nazrál čas, abychom šli dál za Kristem. Už nás znovu ujistil o své božské přirozenosti, viděli jsme, že prochází zkouškami a utrpením jako každý z nás, viděli jsme jeho ponížení a zmaření na kříži, z čehož něco známe i my ve svém životě. Viděli jsme i jeho slavné vzkříšení. To vše je skutečnost. Proto je zde myslím i kapitole 21. v Janově evangeliu. Jan nemohl skončit verši 30 a 31. 20. kapitoly – to je nakonec přeci jen úvod do závěru! Do ujištění, že dílo, které v učednících Ježíš Duchem svatým započal na začátku své služby, také dovede do konce! Jez milý bratře, milá sestro, tento chléb života každý den! Nechť to je naše pravá snídaně, i když nejsme s učedníky na břehu jezera. Ježíš je blízko! S ním se i břemena, která musíš nést, promění. Skrze úzké společenství s Ním se promění v ta, která netíží.

 • 1 K 15:57-58  Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

 

 

 

Rok

Osnova kázání