BŮH, KTERÝ SVRCHOVANĚ JEDNÁ SKRZE JEDINÉHO, SKRZE KRISTA! Ř 9,25-33

aaaPokud jsme na tom jako lidé tak špatně, jak jsme viděli. Když víme, že ve své slepotě jsme schopni používat dobré Boží dary převráceně a ke své záhubě, jako Izrael zákon. K čemu nás to vede? Milovaní jsme úplně závislí na Boží věrnosti, dobrotě a slitování. To je poznání! A aplikace? V každé vteřině potřebujeme Jeho milost, slovo, světlo. Jeho Ducha! Budu se opakovat. Když to tak je, jak to, že se tak málo modlíme? Jak to, že se tak málo sytíme slovem? Jak to, že tak málo a chabě vzdorujeme hříchu? Jak to, že tak málo náš život projevuje vděčnost? Proč tak málo uctíváme, tak málo chválíme? Proč tak málo mluvíme o Něm? Proč tak málo povzbuzujeme druhé? Proč tak málo zvěstujeme druhým zprávu o soudu a záchraně? Kéž Bůh odstraní v našich životech vše, co nám brání. Naši tělesnost, lenost, nevděčnost, každý hřích!

Text kázání: