ZRALÉ LIDSTVÍ PODLE JEŽÍŠE KRISTA! Ž37,7;

aaaPavel v listu Galatským mluví o Kristu v celé jedné třetině veršů, celkem 45x. Jestli můžeme o někom prohlásit, že před našimi zraky skutečně visí na kříži spolu s Kristem, je to Pavel, otrok a apoštol Kristův! Tolik je Pavel přemožen křížem! Tolik visí duchovně na Ježíši Kristu. Závisí na Ježíši Kristu!

Milujte právo, čiňte milosrdenství, buďte věrni Bohu! MT 23,23

AAADobře se podívejte na ten oddíl z 2 Tm. Jak už jsem řekl, Písmo hraje klíčovou roli ve spáse člověka, protože jen Písmo dává moudrost ke spasení poznáním biblického Krista a vírou v Něho 2 Tm 3,15. Ale Písmo je naprosto stejně nezbytné, nutné, potřebné, žádoucí, na život a na smrt důležité v otázce práva a spravedlnosti! Podívejte se na verše 16-17.

DALŠÍ DŮSLEDKY NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ (KOLOSKÝM 3,16B)

aaaTo jsou důsledky nového narození. Uvěřil jsi Kristu? Pak ten starý člověk, kterým jsi byl před tím, než jsi se pokořil v pokání před Pánem, než jsi ve svém srdci uvěřil a svými ústy vyznal, že Kristus byl pro tebe ukřižován a vzkříšen z mrtvých (Ř 10,9), pak toho starého člověka musíš ze sebe svlékat a místo něj oblékat nového, z víry narozeného.

Osnova kázání

Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7)

aaaPísmo říká, že celé stvoření je hluboko pádem zasažené. A život na tomto světě je těžký. Pád a hřích postihl vše. Ale Bůh je Pán. Svět třímá pevně ve svých rukou. A všechny pronárody i jednotlivé lidi. Spravedlivé i svévolníky. Dobré i zlé. Má moc se kterou dokáže proměnit a žehnat právě i skrze drsnou, padlou realitu tohoto světa a věku.

Osnova kázání