Co je to znovuzrození?

Verze pro tiskVytvořit PDF
  • Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. (J 3,3)

Ježíš vysvětluje učiteli náboženství Nikodémovi, že pokud chce poznat Boha, musí se nejprve znovu narodit. A my jsme na tom stejně jako Nikodém – proto také potřebujeme dobře porozumět, co tím Ježíš myslí, když mluví o znovuzrození. Znovuzrození je Božím dílem v člověku. Místo hříšného srdce dá Bůh člověku srdce nové, které miluje Boha, a které se prokazuje novým způsobem života.

Nikodém totiž Ježíši řekl:

  • „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ (J 3,4)

To je dobrá a logická námitka. Nikodém dobře věděl, že je tady problém hříchu. Jako učitel náboženství o tom nepochybně často učil. Rozuměl tomu, že každý člověk je hříšník a jako takový se nikdo nemůže ukázat před svatým Bohem.

Nikodém jistě znal mnoho věcí o Bohu, ale neznal Boha samotného. Neměl s Bohem žádný osobní vztah. A přesně o tom s ním Ježíš v tu chvíli mluvil. Proto se Nikodém ptá, jak se může něco takového stát. Ježíš mu řekl: Ty, učitel Izraele, tohle nevíš?

Co učíš lidi celou tu dobu? Jak jim pomáháš dostat se do Božího království? Nikodém neměl na takové otázky žádnou odpověď. Neměl co říct, protože učil lidi o svém náboženství, ale nemohl naučit lidi o vztahu s Bohem, protože sám žádný vztah s Bohem neměl. Náboženství vás naučí mnoho vnějších věcí – možná vás naučí opakovat nějaké modlitby, nebo klekat před sochami ze zlata nebo z kamene, zapalovat svíčky nebo pálit kadidlo, možná vás naučí zametat před sebou cestu, abyste nezašlápli mravence a nepokazili si karmu, …

  • Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. (Ko 2,22-23)

Můžete vycvičit psa a naučit ho žrát salát, ale nic to neznamená pro jeho přirozenost. Stále bude milovat maso a když si bude moci vybrat, nikdy si dobrovolně salát nevybere. Stejně tak náboženství neznamená nic pro ovládání vášní, pro změnu lidského nitra. Srdce zůstane stále stejné a je to právě lidské srdce, které je zdrojem našeho hříchu, původcem naší vzpoury proti Bohu.

Jak se tedy může člověk znovu narodit? Ježíš Nikodémovi řekl:

  • Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. (3,5-7)

Ježíš vysvětluje o znovuzrození několik věcí:

1. Znovuzrození je naprosto nezbytné.

Ježíš o tom mluví stále dokola. V kratičkém rozhovoru s Nikodémem to Ježíš opakuje nejméně čtyřikrát. Člověk nemůže být zachráněn, jestliže se nenarodí znovu. Nové narození je podmínkou vstupu do Božího království.

2. Jedná se o duchovní záležitost.

Znovuzrození je cele duchovní věcí. Je tady řečeno dvojí – nejprve to, že znovuzrození je Božím dílem. Jedná se o něco, co udělá Bůh v nás. Proroci Starého zákona mluvili o znovuzrození dlouho před tím, než se narodil Kristus.

  • A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ez 36:26-27)
  • Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. (Jr 24,7)

Znovuzrození dělá Bůh v člověku. Místo hříšného srdce dá člověku srdce nové. Takové srdce, které miluje Boha, které se projeví novým způsobem života.

To druhé, co tím Ježíš říká, je, že člověk sám ze sebe nemůže dosáhnout této změny. Co se narodilo z těla, je tělo. Každý člověk se narodil jako hříšník a to znamená, že nemůže změnit svou přirozenost.

  • Copak může člověk změnit barvu své kůže? Copak levhart může změnit svou skvrnitost? Stejně tak hříšné srdce zůstane hříšným. (Jr 13,23)

Znovuzrození je tedy duchovní věcí. Je to něco, co se stane v lidském nitru. Bůh vloží do člověka nové srdce. Tam, kde člověk předtím Boha nenáviděl, tam Ho nyní začne milovat. Této změny nemůžeme dosáhnout žádným lidským způsobem, žádným rituálem, žádnou duchovní zkušeností, žádným rozhodnutím ani odpovědí na výzvu evangelisty nebo modlitbou. Tato věc je zcela závislá na Božím jednání s námi. Ale tato věc má také své důsledky – a to je to poslední, co chci ukázat:

3. Nové srdce se projeví novým jednáním a novým smýšlením o Bohu.

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. (J 3,8)

Ježíš přirovnává nové narození k větru. Jistě jste již zažili vichřici: vítr ohýbal stromy, rval z nich listí, tloukl okny, ale nikdy jste neviděli samotný vítr. Právě tak, když Bůh dá člověku nové srdce, tak nikdo nevidí, že to Bůh udělal. Ale všichni mohou vidět, jak se člověk začíná měnit – zevnitř. Jako kdybyste psovi implantovali touhu králíka a on už se potom ani nepodívá na maso, ale bude skutečně milovat čerstvý salát.

To je nové narození, to je nová přirozenost. A jenom toto - nový způsob života - je skutečným důkazem nového narození. Jan na jiném místě napsal:

  • Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. (1 J 2,6)

Nikodém na to neměl, co říci. Zmohl se jenom na otázku: Jak se to může stát? (J 3,9)

A Ježíš s ním mluvil o kříži, na němž bude ukřižován. Řekl mu, že to, co musí udělat, je, vyvýšit Krista a pokořit se před Ním a věřit v Něj.

Jinými slovy ho vyzval k tomu, aby litoval svých hříchů a své vzpoury proti Bohu a věřil Kristu. Věřil tomu, že dílo kříže stačí na spasení člověka. Není potřeba nic přidat. Čiňte pokání, litujte svých hříchů a věřte evangeliu – tedy tomu, že Kristova smrt na kříži stačí na zahlazení mých vlastních hříchů.

text-align: justify;

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer