Co hledat v místní církvi?

Verze pro tiskVytvořit PDF

Křesťané v každé době se zabývali otázkou, co to je místní církev. Jak má vypadat, kdo ji má tvořit, čím se má zabývat. Znovuzrození lidé, obrácení k Bohu, vždy hledali místo, kde by mohli duchovně žít a růst k Boží slávě. Hledali místní církev, která bude plná Boží slávy.

Problém nalezení místní církve byl problémem lidí ve všech dobách. Modlím se, aby tento krátký článek pomohl těm, kdo hledají místní společenství křesťanů, aby se do něj mohli zapojit.

Co je to tedy CÍRKEV?

Potřebujeme si položit otázku: Co dělá církev církví? Nebo jinak: Co je to církev? Jestliže tuto otázku položíme 100 lidem, jsem si jistý, že dostaneme velké množství zcela odlišných odpovědí. Ale co říká Bůh ve svém Slově o tom, co je to církev?

Dům Boží

V 1 Tm 3,15 Bůh nazývá svou církev „Božím domem". Je to místo, kde přebývá Duch Svatý. Když mluvíme o domě, nemáme tím samozřejmě na mysli budovu! Církev není budova, ale jsou to lidé, v nichž přebývá Duch Svatý. Toto je jasně řečeno v Ef 2,19-22.

Církev živého Boha

Je to také „církev živého Boha", což znamená, že církev patří Bohu. Žádný člověk, ani skupina lidí, ani vedení, ani rada nebo denominace, žádný řád nebo ústava nemá žádnou autoritu nad církví mimo Boha samotného a Jeho Slova. Mnozí však jednají přesně naopak.

Církev je také nazývána „pilířem pravdy". Základem církve je Písmo - Pravda. Bez pravdy, tedy bez Písma, církev neexistuje. Jestliže se o nějakém fyzickém místě mluví jako o církvi, nemá to žádnou oporu v Písmu. Církev je držitelkou pravdy v učení i v životě. To nám ale říká, že církev je pravděpodobně něco jiného než mnohé takzvané církve. Je to skoro jisté, protože tyto takzvané církve nikdy neměly čas podívat se na to, co Boží Slovo říká o církvi - co je skutečná církev.

Co tedy mám hledat v místní církvi?

Jak máme postupovat při hledání nějaké církve?

Modli se!

To je opravdu ta první věc, kterou musíš udělat, když hledáš církev. Jestliže se nemodlíš, potom nemůžeš přijmout Boží vedení v této věci. A jestliže nepřijmeš Boží vedení v hledání společenství církve, potom nehledáš správně. Ovšem modlitba nenahrazuje jednání. Když Bůh mluví o tom, co je to církev a ty navštěvuješ takové místo, které neodpovídá Božím standardům pro církev, potom je třeba takové místo opustit. Problém, který se objeví, je: kam mám jít nyní? To je čas modlitby. Jestliže dospěješ k tomu, že nemůžeš zůstat na místě, kde jsi dosud, potom se potřebuješ začít velice vážně modlit za tuto věc.

Studuj Boží Slovo!

Studuj Boží slovo ohledně fungování, struktury, vedení a organizace novozákonní církve.

Většinou lidé nemají žádné biblické základy ohledně církve, protože se nikdy neobtěžovali něco takového zkoumat. Ale ty chceš najít církev, která jedná biblicky! Proto je nutné jít do Božího Slova - dává nám Bůh ve svém Slově nějaké instrukce ohledně církve? Pokud tomu tak je (a nutno dodat, že tomu tak opravdu je), potom musíme najít tato vzácná slova a zařídit se podle nich. Tragická pravda ovšem je, že většina lidí se vůbec nezajímá o to, co o církvi říká Bůh ve svém Slově.

Co řešíš?

Ujisti se, že řešíš skutečné problémy! Většina křesťanů, kteří opouštějí církev a hledají nějakou jinou, to dělá proto, že mají pocit, že v církvi něco nefunguje nebo není tak, jak by mělo být. Neměl bys ovšem sedět a vztekat se kvůli něčemu, co máš na srdci - jdi a něco s tím udělej! Mnohé z toho, o čem si myslíš, že je problém, se možná nachází pouze ve tvé mysli nebo ve tvém srdci. Zkus se přesvědčit o tom, že problém lze řešit ještě dříve, než začneš přemýšlet o odchodu z církve. Pokud ovšem tyto věci nejsou řešitelné (pokud se ani po tvé opakované snaze věci napravit nic neděje) a pokud vedoucí odmítají zjednat nápravu podle Písma, potom ti doporučuji, abys neváhal s odchodem z takové církve. S nedostatkem biblického vedení a řízení v církvi nic neuděláš a bude ti to způsobovat jenom zármutek a bolest. Jestliže pastor nebo starší odmítají vidět mysl a vůli Boží ohledně věcí, které jsou jasně zjevené v Písmu, potom je čas odejít.

Proč odcházíš?

Odcházíš kvůli nějakému svému nevyřešenému zranění? Jsou lidé, kteří odcházejí z církve proto, že byli zraněni nebo proto, že prožili nějaké těžké věci (manipulaci, ...) Je třeba si uvědomit, že každý, kdo opouští církev s hořkostí, obvykle přináší tuto hořkost i do následující církve a následně do další a další. Pokud je něco takového ve tvém životě, potom vykazuješ velkou nestabilitu a nerozhodnost a hledání jiné církve tvůj problém nevyřeší. Nejprve musíš vyřešit svůj vlastní problém. V některých případech je kvůli tomu potřeba urychleně odejít ze stávající církve. Přesto odchod neznamená vyřešení problému. Tím se dostáváme k následující otázce:

Proč hledáš místní církev?

Jaké jsou tvoje motivy pro hledání nové církve? Proč to děláš? Motivy hrají velice důležitou roli v hledání církve. Modli se proto, aby tvé motivy byly čisté před Bohem (ať už lidé kolem tebe říkají cokoliv). A otázka naší motivace pro hledání církve nás vede přímo k následujícímu kroku.

Co hledáš v místní církvi?

Toto je pravděpodobně nejdůležitější (a nejvíce opomíjená) otázka. Většina lidí si však tuto jednoduchou otázku nikdy nepoložila. Ve skutečnosti se jedná o skupinu otázek: Hledáš církev, protože potřebuješ naplnit své fyzické potřeby? Své emocionální potřeby? Své tělesné potřeby?

Hledáš církev, která je velká nebo malá nebo nějaká? Co hledáš v církvi? Hledáš církev, která ti pomůže duchovně růst a sloužit podle toho co říká Písmo?

Jde o duchovní růst?

Je tvým nejdůležitějším motivem pro hledání církve duchovní růst? Víš, co to znamená? Odpověď na tuto důležitou otázku najdeme jednoduše shrnutou ve 2 Tm 3,16-17. Jestliže je Boží Slovo základem duchovního růstu, potom nejdůležitějším faktorem při výběru společenství Těla Kristova bude systematické, výkladové vyučování Božího Slova. Pokud to není to nejdůležitější pro církev, kterou zkoumáš, potom to podle Božího Slova není církev.

Je nám přikázáno, že máme hledat církev, která je zapojená do kázání a vyučování Božího Slova. Jestliže to nepatří k tomu nejdůležitějšímu ve tvých požadavcích na církev, potom ve skutečnosti nehledáš opravdovou církev a nemáš opravdový zájem o svůj duchovní růst.

Jsi služebník nebo divák?

Máš v úmyslu pracovat v církvi nebo pozorovat církev? Chceš se zapojit nebo jen tak vegetovat? Většina lidí, kteří dnes navštěvují církve, jsou něco jako špatně platící diváci. Ale to církve nepotřebují. Většina lidí v církvích nedělá vůbec nic pro to, aby pomohli dalším růst do Krista. 20% lidí dělá 100% práce. Církev potřebuje věrné lidi, kteří dovedou svou práci do konce. Zvaž svou roli na této cestě hledání místní církve.

Hledej silný a zbožný sbor s milujícími vedoucími i členy.

Nezapomeň ale na to, že neexistuje dokonalá církev, protože neexistují dokonalí lidé, včetně tebe.

Další věci ke zvážení při hledání církve

Velikost sboru

Jsem přesvědčen o tom, že mnoho lidí vyzdvihne právě tento bod nad všechny ostatní. Takzvaní věřící, kteří se odmítají podílet na budování malého sboru, se prokazují pouze svou tělesností a zlým duchem. Podle jejich názoru totiž Bůh nepracuje a ani nemůže pracovat skrze malé sbory a v malých sborech. Tento postoj je pyšný, hloupý a hříšný. Postoj k malému sboru ukazuje více na vlastní srdce a na nepochopení toho, co církev je.

Odmítání společenství s malou církví jenom pro to, že je malá, ukazuje na to, že zde nejde o opravdové hledání církve.

Mnoho lidí si potrpí na větší sbor, ale nikoliv proto, že chtějí něco dělat v církvi, ale proto, že se ztotožňují s kazatelem nebo s lidmi ve sboru, nebo se službou sboru nebo prostě proto, že mohou říct, já chodím ke kazateli XY, k pastorovi YX, do toho a toho sboru. Ale tento postoj je hříchem. Je to stejný hřích jako hřích korintských (1 K 1,11-13). Menší společenství jsou často místem většího duchovního růstu, protože lidé i vedoucí (starší) si zde mohou vzájemně sloužit mnohem efektivněji.

Hudba

Překvapuje mě, že tolik věřících klade větší důraz na svůj styl „uctívání", chválící skupinu nebo zpěváky ve sboru než na Boží Slovo. To není model, který nám ukazuje Bible. Je to vlastně přímo opak toho, co učí Písmo o tom, co je opravdovým těžištěm církve - vyučování a kázání Božího Slova. Církev není místem zábavy, ale vyučování a služby! Je to hříšné, když tolik dobrých sborů se hodnotí podle stylu uctívání, chválících skupin nebo zpěvu spíše než podle vyučování Božího Slova.

Vnější věci

Nepřestane mě překvapovat, jak mohou být lidé tak pošetilí k tomu, že hodnotí církev více podle velikosti a vnějších věcí, než podle toho, jestli je to opravdu církev. Církev není budova - církev jsou věřící lidé. Nedovol, aby tě vnější věci zdržovaly od toho, co je nejdůležitější - od následování Pána.

Důraz na denominaci a tradici

Toto je skutečný kámen pádu a úrazu pro mnoho lidí (Mk 7,1-13).

Závěr

Poslední otázka, kterou si potřebujeme položit, když hledáme církev, je: Co plánuji dělat, až mě Bůh přivede do společenství místní církve? Odpověď musí znít: Budu ji podporovat vším, co mám!

Je tolik lidí, kteří si nikdy neudělají čas na to, aby studovali v Písmu to, co se týká opravdového společenství církve. Předkládám zde určitý seznam věcí a odkazů z Písma, a jestli hledáš církev, musíš tyto věci prostudovat velice pečlivě. A nejedná se jenom o nějaký seznam, ale tyto pasáže více než jasně vysvětlují priority a fungování místní církve, a stejně jasně mluví o vedení a společenství církve.

Je nesmírně důležité, abys četl tyto verše velice pečlivě. Bible mluví jasně ohledně charakteristik, které máme vidět na Církvi Boží.

1. Osoba a dílo Ježíše Krista

Hlavním důrazem jakékoliv opravdové křesťanské církve je osoba Ježíše Krista. Jestliže se všechno točí kolem pastora (kazatele), hudby, budovy (n. restitučních nároků), tradice, velikosti sboru, peněz, atd. ... tak se nejedná (opakuji, nejedná se) o novozákonní církev. Centrem musí být a vždycky bude Ježíš Kristus (Koloským 1,9-19; 2,6-10. 18-19; Efezským 1,15-22).

2. Vedení církve

Je velmi důležité, aby církev měla zdravé a Písmem definované vedení (1. Timoteovi 3,1-13, Titovi 1,5-9).

Církev má obdarované vedoucí, jejichž hlavní funkcí je vychovávat (duchovně budovat) církev (Efeszkým 4,11-13). Výsledkem duchovního budování je odolnost proti falešnému učení (Ef 4,14).

3. Společenství

Církev se bude podporovat navzájem - jasně a trvale (Efezským 4,15-16). Výsledkem zdravého učení jsou kvalitní vztahy mezi lidmi a to jak v církvi, tak mimo ni (Ef 4,17-32).

Nejenže má mít církev správné biblické vedení, ale musí mít i zjevné biblické společenství. Podílet se na společenství to neznamená být „chodič" ani to neznamená, že musí moje jméno figurovat v nějaké církevní službě. Znamená to ale duchovně růst a fungovat jako člen Těla (Tt 2,1-8, Ef 4,15-16, Žd 10,24-25, Sk 2,41-47, 4,32-35).

Modlím se za to, aby tento článek byl pomocí těm, kdo hledají církev podle Božího Slova a přivedl je ke konci jejich hledání Boží vůle. Kéž je to ke Kristově slávě a k jejich požehnání!

- Dr. Harley Howard (What To Look For In A Local Church) -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer