Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37

kazPán Ježíš byl od věků předurčen k tomu, aby to byl On a jedině On, kdo nás vykoupí Bohu svou krví! To předurčení a vyvolení není jedinečné v tom, že by Otec vybíral z více kandidátů a nakonec řekl: „Ty to budeš můj Synu!“ Vyvolení a předurčení Krista je jedinečné a výjimečné v tom, že má svůj původ a zdroj v Kristu samotném! To, kým je Kristus, jaký je Kristus, to Ho předurčuje a vyvoluje věčným způsobem. Kristus je jediný a jedinečný, nikdo jiný takový, nebo jen podobný není. Proto je Ježíš předurčený, vyvolený. Nemohl to být nikdo jiný. Z věčného trestu za hřích může vykoupit jen někdo jedinečný a výjimečný pro svou svatost. Někdo, kdo je sám věčné, svaté podstaty.

Text kázání:

Osnova kázání