NELEKEJTE SE A VYHLAŠUJTE EVANGELIUM PO CELÉM SVĚTĚ! (MT 23,37-24,14)

aaaProto Pán Ježíš přišel, aby ho jeho ovce slyšely a měly život a měly ho v hojnosti (J 10:10). To je odpověď na všechny události dnešního světa. Jsou strašné, dotýkají se nás a jedinou cestou, jak v nich obstát, je: čiňte pokání! Pak nezahynete, ale budete mít život! Ježíšovo jednání je vzor pro nás do našich dní. Nesoustřeďme se na události světa jako na cíl našeho přemýšlení, našich obav či starostí o budoucnost. Dívejme se na ně a žijme skrze ně pro Krista. K tomu nám pomáhá Pánovo slovo, které řekl učedníkům, když odešli z jeruzalémského chrámu na Olivovou horu a on je učil, o tom, co přijde a jak mají jednat. Je to slovo pro nás právě do situace, kdy nedaleko od nás probíhá válka, a mnozí se ptají: co bude? Jak tohle skončí? Dopadne ta válka i na nás? Co se bude dít před druhým příchodem Pána Ježíše? Na co musí být církev připravena a kde má hledat pomoc a sílu? Jak máme dnes jednat? Abychom se správně dozvěděli odpovědi na tyto otázky, půjdeme společně do textu Matoušova evangelia, k závěru 23. a začátku 24. kapitoly.

Text kázání: