Cizinci bez domovského práva (1Pt 2,11-12)

Žijte vzorně mezi pohany!

Církev trpěla pronásledováním a apoštol Petr viděl její zoufalou potřebu budování na svaté pravdě evangelia. Tato pravda má moc nejen budovat, ale i povzbuzovat a zachovat uprostřed zkoušek a i samotného pronásledování. Jen ten, kdo ji zná a má v srdci pevně vepsané doktríny vykupitelné milosti Boží v Kristu Ježíši a nekonečnou cenu Beránkovu, jen ten je dobře připraven projít ve víře výhní zkoušek a pronásledování.

Osnova kázání