Audio by rok 2011

Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha - J 17,1-5

Podívejme se na tři věci z našeho textu, které ukazují na smysl existence církve: tím nejvyšším je a vždy bude oslava Boha. A jsou zde ještě dvě další věci, které v církvi slouží k tomu, aby Bůh byl oslaven - je to věčný život, který je v Kristu Ježíši a Jeho dokonané dílo.


52:10 minut (11.95 MB)

Církev II. - Boží jednání v církvi - J 17,6-12

Ukážeme si čtyři věci, které se týkají církve – 1. v církvi Kristus zjevuje lidem Boží jméno, Boží moc a Boží Slovo, 2. Skrze Boží Slovo se v církvi zjevuje jediný pravý Bůh, Ježíš Kristus a Boží plán spasení, 3. V církvi se zjevuje Kristova sláva, 4. V církvi se zjevuje Kristova moc.


51:05 minut (11.7 MB)

Církev III. - Boží poslání pro církev - J 17,13-19

Každá činnost církve by se měla točit kolem těchto věcí. Takže uvidíme, že církev by se měla 1. radovat z pravdy, 2. posvěcovat se pravdou a konečně také 3. zvěstovat pravdu. Společným jmenovatelem toho všeho je jediné – PRAVDA.


52:49 minut (12.09 MB)

Církev IV. - Kristova služba církvi - J 13,1-18

Ježíš se sám posvěcuje za svou církev. Toto posvěcování je něco velmi praktického - jedná se o pokornou službu všem údům jeho viditelné církve, včetně těch, kdo do té skutečné Církve Kristovy nepatří. Sám nám dává příklad, abychom věděli, jak máme jednat také my.


55:33 minut (12.72 MB)

Církev V. - Jednota církve - J 17,20-26

Abychom mohli praktikovat jednotu, potřebujeme dobře pochopit, co přesně tím Ježíš myslí. Podíváme se na to, 1. komu je určena jednota, 2. jaký je základ této jednoty, 3. v čem vrcholí jednota Božího lidu, a 4. v jakém prostředí se tato jednota buduje.


48:19 minut (11.06 MB)

A já jsem za tebe prosil ... - Lk 22,31-32

I my se z rozhovoru Ježíše s Petrem můžeme velmi poučit a připravit se na těžké chvíle, které jsou před námi. I my potřebujeme, aby naše víra obstála ve víru zkoušek. A k tomu jsou tato slova velmi vhodná a užitečná. Uvidíme, že zkoušky vždycky přijdou, že jejich smyslem je prověřit pravost naší víry, že se za nás Pán přimlouvá a že zkoušky vedou ke službě. Zkoušky jsou školou pro službu.


51:15 minut (11.73 MB)

Modlit se jako Ježíš - Lk 22,33-46

Pán připravuje své učedníky, aby obstáli v následujících zkouškách. Připravuje je svým vyučováním, praktickou radou, výzvou k modlitbám i osobním příkladem.


50:00 minut (11.45 MB)

Petrova zrada - Lk 22,47-62

Dva úplně rozdílné způsoby zrady se dvěma rozdílnými konci: Jidášův konec byl stejně temný a zlý jako zrada, kterou vydal Pána do rukou jeho vrahům. U Petra je naopak naděje, odpuštění, milost a nakonec také požehnání.


53:31 minut (12.25 MB)

Zbytečná otázka - Lk 22,63-71

Jaký je náš vztah ke Kristu? Můžeme ho ignorovat jako členové velerady nebo ho tupit jako stráže. Potom poneseme Boží hněv, který se zjevuje proti každé bezbožnosti. Nebo před Ním můžeme padnout a uctívat ho v bázni a strávit věčnost v Jeho přítomnosti.


48:19 minut (11.06 MB)

Vysmívaný král - Lk 23,1-12

Náboženští horlivci toužící se zbavit Ježíše, lhostejný Pilát, kterého Ježíš nezajímá i senzacechtivý Herodes, který nakonec pohrdne Kristem, když Pán nesplní jeho očekávání a neudělá na povel nějaký zázrak - všechny spojuje jediná věc: odpor vůči Kristu.


48:32 minut (11.11 MB)

Pomíjivost života - Jk 4,13-17

Pýcha zaslepuje oči člověka a brání nám vidět realitu vlastního života. Takto zaslepený člověk si může připadat jako pán vlastního života a žít tak, jako kdyby Bůh neexistoval. Jaká pošetilost!


48:09 minut (11.03 MB)

Boží slovo vítězí nad pokušením - Lk 4,1-15

Náš nádherný velekněz, Ježíš Kristus, byl pokoušen samotným satanem, ale nepodlehl žádnému pokušení a nedopustil se hříchu. Bojoval se satanem zapsaným Božím slovem a zvítětil.


42:57 minut (19.66 MB)

Modlářství nebo Kristus - co je tvým zdrojem? - Ž 63

Pán nás ve svém slově vede k tomu, abychom hledali veškeré uspokojení jenom v Něm a jenom u Něj. Hledání na jakémkoliv místě je modlářství a snaha pít místo vody života písek z vlastních popraskaných cisteren.


47:33 minut (10.88 MB)

Zástupná oběť za naše hříchy - Lk 23,13-31

Vidíme tragickou ukázku zkaženého a zvráceného lidského srdce a v kontrastu k tomu vidíme pokoru našeho Pána a milost Boží k nám hříšníkům. Znovu nás Boží slovo přesvědčuje, že tak jak jsme, nejsme schopni udělat nic jiného než přibít Krista na kříž.


54:28 minut (12.47 MB)

Kristus a nevěrná nevěsta - Ozeáš 1

1. kázání z 1. sborové konference Biblického sboru křesťanů v Kladně. Ozeáš mluví o ošklivosti hříchu a velikosti Boží lásky k nám. Boží láska je vždycky větší.


68:32 minut (31.38 MB)

Bůh trpělivě stíhá - Jonáš 1-4

2. kázání z 1. sborové konference Biblického sboru křesťanů v Kladně. Někdy Boží milost nevypadá jako milost, ale jako bouře. Díky Kristově oběti už pro nás není žádného odsouzení, proto můžeme rozumět tomu, že skrze bouře nám Bůh prokazuje svou milost.


61:14 minut (28.03 MB)

Kristus ve Starém zákoně - vybraná Písma

3. kázání z 1. sborové konference Biblického sboru křesťanů v Kladně. Ježíš Kristus se zjevuje na mnoha místech Starého zákona.


47:35 minut (21.78 MB)

Spasení na poslední chvíli - Lk 23,32-43

Kristův kříž je srdcem evangelia. Ale nejdůležitější na něm je skutečnost, že spravedlivý vzal na sebe hříchy nespravedlivých i jejich odsouzení, aby hříšníci byli zachráněni – z Jeho milosti pouhou vírou. I za minutu dvanáct je možné dojít spasení skrze víru.


51:42 minut (11.84 MB)

Bezprostřední důsledky kříže - Lk 23,44-54

Kristova smrt měla okamžité a viditelné následky, a to jak v přirozeném světě, tak i v náboženském světě a nakonec i v duchovním světě.

 


50:59 minut (11.67 MB)

Pomíjivost světa - Jk 5,1-6

Svět pomíjí i jeho bohatství a spolu s ním směřují k zániku také boháči tohoto světa. Také my patříme mezi ně, a proto musíme mít na paměti pomíjivost bohatství, které je vysoce ceněné v tomto světě, ale nemá žádnou skutečnou hodnotu před Bohem.


56:32 minut (12.94 MB)

Nestyď se tedy vydávat svědectví - 2 Tm 1,3-8

Timoteus zakoušel život z Boží milosti a síly a byl povolán k budování Pánovy církve - podobně jako každý Kristův učedník.

 


46:04 minut (10.55 MB)

Koho hledáte? - Lk 23,55-24,12

Svou smrtí Ježíš vykoupil svůj lid z moci hříchu a svým vzkříšením navždy překonal vládu smrti. Zaplatil spravedlivou mzdu za náš hřích a ve vzkříšení nás uvedl do spasení.

 


46:51 minut (10.73 MB)

Svědectví o Kristu - Lk 24,13-27

Nejenom Lukáš nebo ostatní evangelia mluví o Kristu, ale Kristus je hlavní postavou celého Písma – od Mojžíše po Jana, od Genesis po Zjevení.

 


46:20 minut (10.61 MB)

Což nám srdce nehořela? - Lk 24,28-32

Ježíš má univerzální lék, který otevírá oči, dává porozumění mysli a zapaluje srdce, dává moudrost a povzbuzení a vede nás tam, kde najdeme skutečný život, opravdové světlo a ryzí lásku. Tím lékem je Boží slovo.

 


49:34 minut (11.35 MB)

Samou radostí nemohli uvěřit - Lk 24,33-45

Setkání se vzkříšeným Kristem a z toho plynoucí vírou zapálené srdce vede k jedinému – stejně jako to bylo v případě žen u hrobu, tak i zde to vede ke svědectví druhým lidem.

 


48:13 minut (11.04 MB)

Naděje evangelia - 2 Tm 1,8-12

Ježíši se posmívali. Budou se posmívat i nám! Drtivá většina lidí se mu vysmívala. Přesto to podstoupil - kvůli nám! Kvůli mě!

 


55:23 minut (12.68 MB)

S radostí chválili Boha - Lk 24,46-53

Ukážeme si: 1. co je obsahem Velkého poslání, 2. jaké jsou metody, 3. jaký je rozsah působnosti evangelia a 4. co k tomu jako křesťané potřebujeme. Na závěr uvidíme, k čemu vede poslušnost evangeliu.

 


45:05 minut (10.32 MB)

Máme velkého Boha - Mal 1,6-11

V době, kdy se mnozí pokoušejí udělat z Boha svého duchovního terapeuta nebo automat na zbožná přání, je pro nás velmi důležité si připomínat, že Bůh, náš Stvořitel, je vyvýšený, vše převyšující Pán. Nemůžeme si dovolit přemýšlet o Bohu tak, že bychom ho nějak snižovali. Neodvažujeme se přistupovat k němu jako pouze k dobrému kamarádovi, ale padáme před ním a uctíváme Ho jako svrchovaného Pána.

 


54:07 minut (12.39 MB)

Soustředíme se na Ježíše Krista - 1 K 2,2

Boží Syn přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Jemu patří všechna čest a sláva. Celé Písmo svědčí o Něm a ukazuje na Něj. Proto se i náš život a život našeho společenství soustředí na Ježíše Krista – na vykupující dílo Jeho kříže, na obnovující moc Jeho vzkříšení a na nesmírnou slávu Jeho druhého příchodu.

 


51:00 minut (11.68 MB)

Příchod Pána je blízko - Jk 5,7-12

Jak máme žít, když na nás přicházejí rozličné zkoušky? Jak se z nich máme radovat? Jak z nich můžeme růst k větší zbožnosti a slávě Boží? Jak mohou zkoušky napomoci mojí víře? Jak můžeme čelit nespravedlnosti, která přichází ze strany světa? Jak se mám postavit k rozdělením a hádkám v církvi? Odpověď je ve slově trpělivost.

 


53:34 minut (12.27 MB)

Buď silný milostí Ježíše Krista - 2 Tm 1,13-2,7

Posiluj se ve víře a v Boží milosti. Tak budeš dobrým služebníkem, který bude připravený sloužit druhým v pokoře a v lásce. Budeš vychovaný slovy víry - Božím slovem, které je nepohnutelným základem křesťanského života i učení.

 


54:18 minut (12.43 MB)

Bible je pro nás naprosto klíčová - Oz 4,1-14

Ačkoliv Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné.


52:18 minut (11.97 MB)

Používáme výkladové kázání - Neh 8,1-18

Boží zapsané zjevení, které nám Bůh dal, je „živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč“. Svědčí o Ježíši Kristu a o spasení, které je v něm. Naší touhou je, aby nám naši starší přinášeli poselství tohoto živého zapsaného Slova. Nechceme, aby naši kazatelé používali Bibli ke kázání „svého“ poselství, ale chceme, aby k nám Bůh sám skrze Bibli promlouval a používal naše kazatele ke sdělení Božího poselství. Boží pravda je mocná a proměňuje lidské životy. ...text kázání


52:23 minut (12 MB)

Zvěstujeme evangelium Boží I. - Ř 1,16-17

Je pro nás naprosto nezbytné porozumění tomu, jak se člověk může, podle Božího Slova, stát učedníkem Ježíše Krista a tedy dítětem Božím. Nesmíme nijak komolit, upravovat, přizpůsobovat, zjednodušovat ani žádným jiným způsobem měnit poselství evangelia, které bylo jednou provždy odevzdáno Božímu lidu v Božím Slově. Takže se nevyhýbáme jasnému sdílení Boží pravdy o nebi, pekle, hříchu, soudu, pokání a víře.


47:58 minut (10.98 MB)

Zvěstujeme evangelium Boží II. - Ř 1,16

Evangelium znamená dobrá zpráva a evangelium také skutečně je dobrá zpráva. Minule jsme mluvili o tom, že evangelium je také zahanbující zpráva. Je to zpráva, která pokořuje lidskou pýchu a nezávislost. Je to zpráva, která nás vrhá do prachu k nohám našeho Stvořitele a nutí nás prosit ho milost a slitování. Ale vedle toho je evangelium také dobrou zprávou.


45:24 minut (10.4 MB)

Povzbuzení evangeliem - 2 Tm 2,8-13

Evangelium je nejenom dobrá zpráva a moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, ale je to také moc, která nám dává sílu ke každodennímu následování Pána Ježíše Krista.

 


50:55 minut (11.66 MB)

Víra skutečná, nebo mrtvá? - Jk 2,14-26

Víra, která se neprokazuje skutky, nemá žádné dobré zaslíbení pro věčnost, je to mrtvá víra, která nemůže nikoho zachránit a je stejná jako víra démonů.

 


52:30 minut (12.02 MB)

Zvěstujeme evangelium Boží III. - Ř 1,17

Máme celou řadu důvodů, proč se můžeme chlubit evangeliem. Je to Boží zjevení, v němž se nám odhaluje Boží spravedlnost, kterou nám zajistil Pán Ježíš Kristus a kterou Bohem ospravedlnění lidé přijímají vírou.


49:14 minut (11.27 MB)

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého - Jk 5,13-18

Modlitba je prostředkem uvolňujícím Boží moc v našich životech. Proto se soustředíme na pokornou, horlivou a vytrvalou modlitbu ve víře, že milující Bůh bude konat skrze nás. Modlitba spravedlivého má velkou moc.


48:27 minut (11.09 MB)

Co je to láska? - J 13,34-35

Víra v Ježíše Krista je nerozlučně spojena s láskou. Ale Boží láska má svůj zdroj v pravdě, kterou je Ježíš Kristus. Jenom láska zakotvená v pravdě vede k Boží slávě a ke zvěstování pravdy evangelia.


52:05 minut (11.92 MB)

Pamatuj na svého Stvořitele! - Gn 1-11

Dnes si připomeneme nejdůležitější události prvních jedenácti kapitol Genesis a podíváme se na to, o jakém Bohu mluví tyto úvodní kapitoly Bible. Kdo je Bůh knihy Genesis a kdo je tedy Bůh celé Bible? Bůh Stvořitel, Udržovatel, Soudce a Zachránce!


49:50 minut (11.41 MB)

Modli se! - Jk 5,13-20

Opravdová víra není pouhým vyznáním ani postojem nebo životním stylem. Opravdová víra jedná k Boží slávě. A každé takové jednání začíná modlitbou. Kdekoliv chybí modlitba, tak tam nemůže být ani řeči o skutečném duchovním životě, o životě, který pramení z osoby a z dokonaného díla Ježíše Krista.


54:14 minut (12.42 MB)

Usiluj o to, aby ses osvědčil jako dělník ... - 2 Tm 2,14-21

Boží slovo je základem křesťanského života i života a organizace církve.44:35 minut (10.21 MB)

Jdi vírou! - Gn 11,10-12,9

Abram byl mužem víry. Tím je příkladem pro každého z nás. Nový zákon ho dokonce nazývá otcem všech věřících (Ga 3,7) a všechny věřící nazývá pravými potomky Abrahama (Ga 3,29). Co to bylo za muže, kterého Bůh nazval svým přítelem (Jk 2,23)?


50:46 minut (11.62 MB)

Co kdo zaseje, to také sklidí! - Gn 12,10-13,4

Zkoušky se nevyhýbají nikomu a nevyhnuly se ani Abramovi. Byl přítelem Božím, byl požehnaný nad jiné, dostal zaslíbení jako nikdo jiný a přesto v jeho životě vidíme celou řadu bojů, těžkostí a zkoušek.


52:35 minut (12.04 MB)

Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18

Poté, co Abram zradil všechno, co mu bylo drahé, tak činil pokání, vrátil se zpátky k Božímu oltáři, který postavil a vzýval Hospodina. Nyní je před ním další krok víry, další zkouška, která má prověřit, zda se něco naučil.


49:47 minut (11.4 MB)

Požehnané otroctví - Tt 1,1

Apoštol představuje sebe sama jako Božího otroka, představuje svůj úřad apoštola a popisuje náplň své práce – přivést ke spasení vyvolené a posvětit je pravdou.

 


50:57 minut (11.67 MB)

Vlídně poučovat odpůrce - 2 Tm 2,22-26

Kristův služebník podle apoštola Pavla ostře kontrastuje s falešnými učiteli. Jeho učení je jiné, jeho charakter je jiný a také jeho jednání se velmi odlišuje od jednaní jeho protivníků.


51:09 minut (11.71 MB)

Dva králové - dva světy - Gn 14,1-24

Abram prokazuje silnou a odvážnou víru, která je ochotná podstoupit zápas za svého bratra. Ale uvidíme také velmi pokornou víru Abrama, když uctívá Hospodina a odmítá pokušení od svévolníků. Abram je praotec víry a my jsme jeho potomci.


51:14 minut (11.73 MB)

Otrok otrokům! - 2 Pt 1,1

2. list Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána Ježíše. Toto poznání rozhojňuje milost a pokoj v našich životech. Nenechává nás na pochybách, že jsme Bohem plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.


34:10 minut (7.83 MB)

Smlouva krve - Gn 15,1-21

Bůh sám opět Abrama ujišťuje o své přízni, ospravedlňuje ho z milosti na základě víry a uzavírá s ním smlouvu stvrzenou krví.

 


51:01 minut (11.68 MB)

Pozor na zkratky! - Gn 16,1-16

V patnácté kapitole Abram odháněl dravé nečisté ptáky, kteří chtěli znesvětit svatou oběť, která byla obětována, poskvrnit smlouvu, která byla s Abramem uzavřena. Ale ten největší nepřítel číhal uvnitř!


50:06 minut (11.47 MB)

Prolínání dvou světů - 2 Tm 3,1-17

Apoštol Pavel staví do kontrastu dva světy, které se prolínají na jednom místě - v církvi. Jedná se o svět bezbožných, kteří spějí k záhubě, i když možná prohlašují, že znají Boha, a svět zbožných, kteří jsou plni Božího slova a tak jsou připraveni ke každému dobrému činu.

(Omlouváme se, ale kázání je nahrané pouze ze dvou třetin.)


27:03 minut (6.2 MB)

Požehnaná naděje - Tt 1,2-3

Evangelium je skutečně požehnanou nadějí, která je ukotvená v Bohu, která se zjevuje skrze Boží slovo a která je přinášená lidem ve službě křesťanů.

 


49:30 minut (11.33 MB)

Všemohoucí Bůh - Gn 17,1

Bůh je naprosto svrchovaný a vedle toho nám Boží slovo jasně ukazuje, že člověk je plně zodpovědný Bohu. Zodpovědností člověka je poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Správné porozumění Boží svrchovanosti je základem opravdové poslušnosti.


53:25 minut (12.23 MB)

Znamení smlouvy - Gn 17,1-27

Dvacet čtyři let jsou Abram se Sárají v zaslíbené zemi a čím dál tím více je stále jasnější, že se žádným přirozeným způsobem nedočkají vlastního potomka. Pokud se jim nějaké dítě narodí, tak to nebude dílo lidské, věc těla, ale cele dílo Boží, dílo Boží milosti a moci.


51:50 minut (11.87 MB)

Nejsme bezprizorní na cestě do slávy - 2 Pt 1,2-4

Jen z pravdivého poznání Boha Otce i našeho Pána Ježíše může růst milost i pokoj v našich životech. Poznáme – li Boha v plnosti, budeme mít plnou jistotu v něm. Stane se naším útočištěm a hradem přepevným. Nic námi neotřese a nikdo nás nevytrhne z Boží náruče. V samotném Bohu jsme plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.


37:52 minut (8.67 MB)

Kristovo narození z panny

Naše víra nestojí ve vzduchoprázdnu, ale musí mít pevné kořeny a musí být zasazena do hlubších a širších souvislostí. Uvidíme, jak spolu souvisí víra v Kristovo narození z panny s naší důvěrou v Boží slovo, s osobou Ježíše Krista a také s naším spasením. Text kázání ...


47:13 minut (10.81 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer