Audio by kniha luk_ovo_evangelium

Jsi-li Boží Syn ... - Lk 4,1-15

Ježíš Kristus, Bůh, který přišel v těle, byl pokoušen, a proto nesmíme být překvapeni, když budeme pokoušeni i my a stejně jako On i my se musíme naučit bránit se zapsaným Božím Slovem.


49:05 minut (11.24 MB)

Spasení na poslední chvíli - Lk 23,39-43

Podívejme se společně na čtyři charakteristiky opravdových křesťanů, které můžeme vidět během spasení jednoho z lotrů, kteří byli ukřižováni společně s Pánem Ježíšem Kristem.


33:35 minut (7.69 MB)

Kázání v Nazaretě - Lk 4,16-30

Ježíš Kristus přišel zachránit takové, kteří nejsou spokojeni se svým stavem před Bohem a pokoří se před Ním a Jeho Slovem.


50:08 minut (11.48 MB)

Nabitý den v Kafarnaum - Lk 4,31-44

Ježíš Kristus se prokazuje jako Pán nad démonickou mocí duchovního světa, jako ten, kdo vládne nad fyzickým světem a jako člověk, který se nenechá odvést od Božího záměru pro svůj život.


52:04 minut (11.92 MB)

Zázračný rybolov - Lk 5,1-11

Ježíš Kristus na břehu Genezaretského jezera učí zástupy, ale svým jednáním učí své následovníky, jak mu mají sloužit, jak ho mají následovat a jak ho mají uctívat.


40:45 minut (9.33 MB)

Prostá víra - Lk 5,12-16

Pán znovu ukazuje svou velikost a moc, jasně dokládá, že je Bůh a vede lidi ke chvále a k uctívání. V tom všem se soustředí se na cíl - na kříž a čerpá sílu ze svého jedinečného soukromého vztahu s Otcem.


44:31 minut (10.19 MB)

Odpuštění hříchů chromému - Lk 5,17-26

Ježíš Kristus se prokazuje jako skutečný Bůh, který má moc odpustit hříchy člověka, a to skrze víru. Aby naše víra rostla a mohla sloužit druhým ke spasení v Ježíši, potřebujeme se obklopit zbožnými lidmi, kteří svou naději upínají ke Kristu.


46:42 minut (10.69 MB)

Toto je můj milovaný Syn! - Lk 3,15-38

Bůh sám představuje svého vlastního Syna, který je cele Bohem a bude soudit svět a který zároveň cele člověkem, obětovaným jako oběť smíření za naše hříchy.


43:34 minut (9.97 MB)

Hlas volajícího na poušti - Lk 3,1-15

Čiňte pokání! A neste ovoce pokání - tedy kažte evangelium všemu stvoření a žijte podle toho, co kážete.


53:41 minut (12.29 MB)

Dětství Ježíše Krista - Lk 2,21-52

Zbožnost plodí zase zbožnost, a kde jsou rodiče a přátelé oddaní Pánu, tam můžeme očekávat také Pánu oddané děti.


52:15 minut (11.96 MB)

Narození Pána - Lk 2,1-20

Bůh neobyčejným způsobem zjevuje svou slávu obyčejným lidem uprostřed jejich všedního života. Text kázání...

 


49:10 minut (11.25 MB)

Narození Jana Křtitele - Lk 1,57-80

Po setkání s Boží mocí je srdce opravdového křesťana naplněno bázní a jeho ústa přetékají chválou a Božím Slovem.


47:45 minut (10.93 MB)

Mariin chvalozpěv - Lk 1,39-56

Plnost Ducha Svatého nalezneme jedině u Ježíše Krista a vždy souvisí s radostí, vděčností, chválou a mluvením Božího Slova.


52:32 minut (12.02 MB)

Zvěstování Marii - Lk 1,26-38

Ježíš se narodil z panny jménem Marie, od které se můžeme učit pokorné závislosti na Bohu, kterou však nemůžeme uctívat ani se k ní modlit, protože i ona je člověk, který potřebuje Boží milost.


52:28 minut (12.01 MB)

Anděl oznamuje narození Jana - Lk 1,5-25

I zbožný služebník bude procházet zkouškami víry a ne vždy obstojí, ale nakonec ho Bůh vždy dovede k požehnání a milosti.


48:22 minut (11.07 MB)

Milovaný lékař Lukáš - Lk 1,1-4

Věrný přítel a spolupracovník apoštola Pavla napsal vznešenému Theofilovi, aby ho utvrdil ve víře a posílil v následování Krista.


49:08 minut (11.24 MB)

Proč otevíráme Lukáše? - Lk 1,1-4

V následujících týdnech budeme společně otevírat Lukášovo evangelium, protože 1. Je to Boží Slovo, 2. Soustředí se na spasení, 3. Ukazuje na to, jak máme sloužit druhým a 4. Soustředí naší pozornost od začátku až do konce na Ježíše.


46:36 minut (10.67 MB)

Nové náboženství - Lk 5,27-39

Ježíš Kristus přišel jako světlo a ozářil nás svou velikostí a slávou své milosti. Dostali nové srdce a v Kristu s námi Bůh uzavřel smlouvu, která je nová a na rozdíl od té předchozí, je smlouvou, která nikdy nezanikne.


46:13 minut (10.58 MB)

Pokrytecké náboženství - Lk 6,1-11

Ježíš Kristus se dává poznat jako ten, kdo je Pánem nad sobotou, kdo dokáže prohlídnout a usvědčit pokrytecké náboženství a konečně jako ten, kdo znovu prokazuje svou velikou moc a dobrotu.


41:35 minut (9.52 MB)

Ježíš a jeho učedníci - Lk 6,12-19

Ježíš Kristus - náš dokonalý vzor, se modlí, potom vybírá ty, kterým svěří své učení a ukazuje jim, jak mají zase oni sloužit druhým.


40:44 minut (9.32 MB)

Blaze chudým - Lk 6,20-26

Následovat Pána Ježíše mohou jenom ti, kdo se znovu narodili z Ducha Svatého a pro život s Kristem čerpají sílu od samotného Boha. Všechno ostatní je jenom prázdné a mrtvé náboženství.


51:45 minut (11.84 MB)

Kam chceš dojít? - Lk 6,39-42

Duchovní slepota, která je nevěrou, i duchovní zaslepenost, tedy pokrytectví, mají jeden společný lék a to i přes to, že první se týká lidí nevěřících a druhá může být problémem věřících. Jedinou cestou z této slepoty je pokání a víra v Ježíše Krista.


49:41 minut (11.37 MB)

Jsi skutečně křesťan? - Lk 6,43-49

To, co je skryté, se vždycky nakonec někde ukáže. Ať už je to ovoce našich úst, našich postojů nebo našeho jednání, které vyrůstá ze srdce nebo je to život pevně zakotvený v Pánu, postavený na stabilních základech zbožného života s Kristem.


45:15 minut (10.36 MB)

Tak velikou víru ... - Lk 7,1-10

Ježíš Kristus, mocný Spasitel z hříchu a smrti prokazuje svoji moc a moc svého slova a dává nám za vzor víru pohanského setníka. Víru, která staví jedině na Kristu a ne na vlastních zásluhách, víru, která je plná pokory a tak dochází skutečné záchrany.


52:04 minut (11.92 MB)

Dotek Ježíše - Lk 7,11-17

Ježíš Kristus se prokazuje jako mocný Zachránce a dárce života. Dotýká se nás na naší cestě ke smrti, zastavuje pohřební průvod našeho života, a svým mocným Slovem nás volá ze smrti do života.


48:23 minut (11.07 MB)

Na co jste se přišli podívat? - Lk 7,18-35

Ježíš Kristus je TÍM zaslíbeným Mesiášem a to i tehdy, když je tupen a zesměšňován a lidé v Něj odmítají věřit.


47:39 minut (10.91 MB)

Kdo ho bude milovat více? - Lk 7,36-50

Mnoho lidí vyznává, že jim byly odpuštěny hříchy, přesto v jejich životě chybí podstatné věci - totiž jasné porozumění tomu, co je to hřích, pochopení toho, že jsem odsouzeným hříšníkem a že mojí jedinou nadějí je Ježíš Kristus.
Žena z našeho příběhu toto pochopila velice dobře a zařídila podle toho svůj život. Farizeus naproti tomu sice projevoval zájem o Krista, vyslechl si jeho vyučování, ale jeho srdce zůstalo chladné a zatvrzelé.


52:25 minut (12 MB)

Víra se nedá schovat - Lk 8,1-21

Opravdová křesťanská víra se nedá schovat. Buď je a potom bude vidět, nebo prostě není. Není nic mezi tím. Buď Ježíše následujeme a tedy zachováváme Jeho Slovo, nebo je naše víra mrtvá.


45:00 minut (10.3 MB)

Kde je vaše víra? - Lk 8,22-25

Víra je jedinou možností, jak můžeme přistupovat k Bohu. Je to víra v Ježíše Krista, Boha, který opustil svou slávu a stal se člověkem.


44:04 minut (10.09 MB)

Prosili Ho, aby odešel! - Lk 8,26-39

Přestože je Ježíš Kristus vítězem nad duchovní temnotou, mnozí lidé se děsí ceny za toto vítězství a proto ho odmítají. Ti, kdo ho přijímají, se stávají nositeli dobré zprávy o Ježíšově vítězství.


50:30 minut (11.56 MB)

Tajemství pokorné víry - Lk 8,40-56

Ježíš přišel, aby hledal a spasil ty, kdo jsou ztraceni, jako byl posedlý muž z Gerasy, ale slitovává se také nad těmi, kdo s pokornou vírou přicházejí k Němu a hledají jeho milost a také je zachraňuje.


52:26 minut (12 MB)

Přiblížilo se království Boží - Lk 9,1-9

Zvěstování příchodu Božího království je prioritou učedníků Ježíše Krista. On je (nás) vysílá, On dává potřebné vybavení ke zvěstování evangelia a On se také zaručuje za výsledek tohoto zvěstování.


48:26 minut (11.09 MB)

Zakusit království Boží - Lk 9,10-17

Boží království je nejenom zvěstováno, ale Ježíš Kristus dává svým následovníkům už nyní možnost zakusit něco z reality tohoto nového království, které v plnosti přijde na konci věků.


46:49 minut (10.72 MB)

Za koho mě pokládáte vy? - Lk 9,18-27

Jestliže je Ježíš tím, za koho se vydává (nikoliv za koho ho pokládají lidé), potom z toho vyplývají zcela jednoznačné a jednoduché (i když ne právě lehké) věci, které se týkají Jeho následování - a to za všech okolností a za každou cenu.


48:54 minut (11.2 MB)

Toho poslouchejte! - Lk 9,28-36

Jakákoliv duchovní zkušenost - ať je sebehlubší a sebevýznamnější, nebude mít žádnou skutečnou duchovní hodnotu, pokud nebude provázena jedinou věcí - bázní, která vede k poslušnosti Pánu Ježíši Kristu - poslušnosti, která je založená na Jeho zapsaném Slově - Bibli.

46:00 minut (10.53 MB)

Z hory slávy do údolí démonů - Lk 9,37-50

Ježíš přináší něco z odlesku Boží slávy, kterou učedníci zakusili na hoře proměnění také dolů, do údolí démonů a učí své učedníky čtyřem důležitým věcem: víře, porozumění, pokoře a opravdové toleranci.


48:30 minut (11.1 MB)

Budu Tě následovat, ale ... - Lk 9,51-62

Ježíš se cele soustředí na své poslání, znovu vysvětluje svým učedníkům důvod svého příchodu a potom ukazuje na principy následování, které odhalují podmínky, za nichž je možné Pána následovat.


49:26 minut (11.32 MB)

Odmítnuté evangelium - Lk 10,1-16

Ježíš Kristus vysílá své učedníky do celého světa a svěřuje jim velmi závažné poselství - poselství, které je o životě a smrti. Jak se stavíme k tomuto poselství? Jak se jako učedníci Kristovy zachováme k Pánovu příkazu nést toto poselství dále?


49:23 minut (11.3 MB)

Zdroj křesťanské radosti - Lk 10,17-24

Ježíš Kristus odhaluje svým učedníkům zdroj radosti, který je pevnější a jistější než jakýkoliv pozemský zdroj, protože je zakotven v nebi a jeho zárukou je oběť Božího Syna na kříži.


49:50 minut (11.41 MB)

Kdo je můj bližní? - Lk 10,25-37

Láska k Bohu musí být v našem nitru, ale odtud se rozhodně bude projevovat navenek. Láska k Bohu se vždy prokáže také jako láska k bližnímu.


48:52 minut (11.18 MB)

Jen jedno je potřeba - Lk 10,38-42

Jak si v životě máme zvolit to nejdůležitější? Marie je nám v tom tím nejlepším vzorem. Zvolila si to, o co nepřijde, co má věčnou hodnotu - strávit čas u Ježíšových nohou. Dříve než budeme pracovat PRO Ježíše, musíme strávit čas S Ježíšem.


44:15 minut (10.13 MB)

Vy se modlete takto ... - Lk 11,1-13

Vedle zázraku, že můžeme trávit čas s Bohem je tady další - že s ním můžeme mluvit a prosit ho o dary, které nám rád dává. Obojí vede k prohloubení našeho vztahu s Ním a k naplnění Božího záměru s námi.


49:03 minut (11.23 MB)

Prázdnota a plnost života - Lk 11,14-28

Ježíš vysvobozuje z duchovní němoty, z duchovní smrti. Odhaluje prázdnotu našeho života. Prázdnotu těch, kdo potlačují pravdu, kdo chtějí stavět na sobě samotném i těch, kdo se považují za dobré přijatelné pro Boha. A ukazuje nám jedinou cestu k naplněnému životu.


46:17 minut (10.59 MB)

Pokolení zlé a zpronevěřilé - Lk 11,29-36

Ježíš Kristus zaslibuje, že dá lidem pouze jedno jediné znamení k víře - tímto znamením bude jeho zmrtvýchvstání. My se potom musíme bez přestání modlit za porozumění a za to, aby naše srdce byla otevřená a aby v nich vzkříšený Kristus zářil jako světlo.


44:16 minut (10.13 MB)

Znaky povrchní a pokrytecké víry - Lk 11,37-54

Pán odhaluje povrchní a pokryteckou víru farizeů a zákoníků. Ukazuje na charakteristické znaky takové víry, která není skutečnou vírou vedoucí ke spasení, ale která přináší svým věřícím soud a odsouzení.


46:49 minut (10.72 MB)

Nic nezůstane skryto! - Lk 12,1-12

Pán Ježíš znovu varuje před pokrytectvím, které se šíří jako kvas těstem. Jedinou cestou je otevřený život v bázni před Boží tváří, spolehnutí se na Kristovo dílo a na vedení Duchem Svatým.

...text kázání


46:37 minut (21.34 MB)

Jak jsi bohatý před Bohem? - Lk 12,13-21

Chamtivost - to je kombinace závisti a lakomství a je hříchem, který svádí člověka od následování Krista. Náš život totiž není zajištěn tím, co máme, ale jenom skrze Boží milosrdenství.


49:22 minut (11.3 MB)

Kde je tvůj poklad? - Lk 12,22-34

Netrapte se starostmi o svůj život, ale dejte celý svůj život Bohu - jenom On ho může dokonale naplnit a zaopatřit. Proto hledejte Jeho království a On se o vás postará.


47:58 minut (10.98 MB)

Od správců se žádá jen věrnost - Lk 12,35-48

Pouze připravení a bdělí služebníci se mohou těšit z odměny a blahoslavenství, které jim Ježíš zaslibuje. Kdo bude překvapen při Pánově náhlém příchodu? Počítáš s Jeho příchodem v každé chvíli?


49:27 minut (11.32 MB)

Ježíš přináší rozdělení! - Lk 12,49-59

krizPán Ježíš Kristus nás staví před nekompromisní rozhodnutí, které se týká Jeho následování. Ovšem ukazuje nám také cenu, kterou budeme muset zaplatit, když se rozhodneme být Jeho učedníky.

 


46:01 minut (10.53 MB)

Vytni jej! - Lk 13,1-9

fíkovníkJenom pokání je cestou do Božího království. Jedině pokání může vyvést hříšného člověka ze spárů smrti a odvrátit Boží soud. Na podobenství o neplodném fíkovníku nám Ježíš ukazuje, jak má skutečné pokání vypadat.


45:45 minut (10.47 MB)

Čemu přirovnáme Boží království? - Lk 13,10-21

strom hořčicePřes odpor nábožensky založených lidí vítězí Ježíš nad Satanem, vysvobozuje ženu spoutanou nemocí, umlčuje a zahanbuje své lidské protivníky a ukazuje, jak Boží království přemáhá svět.

 


46:08 minut (10.56 MB)

Snažte se vejít úzkými dveřmi! - Lk 13,22-35

úzké dveřeDo Božího království můžeme vejít pouze úzkými dveřmi. Ale to není nic pro nerozhodné, pro pokrytce, pro ty, kdo nemají osobní vztah s Ježíšem nebo pro ty, kdo spoléhají na vnější věci. Nikdo, kdo se dopouští bezpráví, nemůže vejít do království.

 


47:50 minut (10.95 MB)

Kdo bude pozván? - Lk 14,1-14

hostinaNa třech hostinách si ukážeme 1. falešnou zbožnost, s níž lidé mohou přistupovat ke Kristu, 2. falešnou popularitu, kterou lidé vyhledávají v přítomnosti Krista, 3. falešnou pohostinnost, kterou lidé prokazují a která je založena na zásluhách.


48:04 minut (11 MB)

Odmítnuté pozvání - Lk 14,15-24

hostinaBůh připravuje pro své věrné skvělou budoucnost. Ale ti, kdo odmítají Jeho pozvání k činění pokání a následování Krista, zůstávají pod Božím hněvem a neokusí nic z této nádherné budoucnosti.


48:11 minut (11.03 MB)

Nejdřív si spočítej náklad! - Lk 14,25-35

VěžPotřebujeme vyburcovat z naší letargie, z našeho duchovního spánku. A Boží Slovo nás k tomu tímto oddílem volá. Volá nás k naprosto radikálnímu a odevzdanému následování Pána. Volá nás k tomu, abychom ho milovali celým srdcem a stavěli ho ve všem na první místo. Díky Bohu za Jeho Slovo, které je tak ostré a živé, za slovo, které je pravda.


45:08 minut (10.33 MB)

Boží srdce pro ztracené I. - Lk 15,1-7

ovceBoží láska je aktivní – Bůh sám hledá a nachází své ztracené ovce, Pán je bere do náručí a nese je domů. Boží láska začíná u Pána a naší reakcí na ni je pokání a odvrácení se od hříchů.


51:15 minut (11.73 MB)

Boží srdce pro ztracené II. - Lk 15,8-10

drachmaBůh se slitovává nad hříšníky a dává jim poznat své milosrdenství. Duch Svatý rozsvěcuje lampu Božího Slova a prohledává každý kout. Nepřestane, dokud nepřivede všechny vyvolené ke spasení v Kristu.


49:46 minut (11.39 MB)

Boží srdce pro ztracené III. - Lk 15,11-24

Ztracený synBůh nás ve své velké lásce nechává jednat svévolně a vyhlíží náš návrat v pokání. Pravé pokání znamená poznání odpornosti hříchu, poznání pravdy o sobě a o Bohu, rozhodnutí a jednání.


50:47 minut (11.63 MB)

Boží srdce pro ztracené IV. - Lk 15,25-32

duhaBůh volá hříšníky k pokání, a kdo ho činí, toho Bůh přijímá jako svého syna. Bůh volá každého a ukazuje každému svou dobrotu a své milosrdenství. Ale každý, kdo nepotřebuje pokání, kdo odmítá Boží milost, nebude zachráněn.


54:19 minut (12.43 MB)

Získej si přátele! - Lk 16,1-9

kopáníPromrhaný život v současnosti bude mít věčné důsledky, ale vědomí toho, že jsme jen správcové toho, co nám Bůh svěřil, nás povede k dobrému správcovství všeho a k investicím do Božího království, které je naším domovem.


52:03 minut (11.91 MB)

Kdo je věrný v mále ... - Lk 16,10-18

oceanPán Ježíš Kristus na příkladu nevěrného správce ukazuje na nejdůležitější princip správcovství, a to je věrnost. Tento princip potom aplikuje do tří oblastí lidského života – do oblasti materiálního bohatství, do oblasti duchovního bohatství (Boží Slovo) a do oblasti vztahů (manželství).


54:16 minut (12.42 MB)

Evangelista z pekla - Lk 16,19-31

hrbitovNa pozadí událostí, které se odehrávají po smrti, ukazuje Ježíš, že vztah člověka k Božímu Slovu je známkou vztahu k Bohu. Nejde jenom o slyšení, ale především o poslušnost a následování Pána.


58:31 minut (13.39 MB)

Dej nám víc víry! - Lk 17,1-10

spolecenstviKřesťanský život bychom mohli shrnout slovy: pokorná poslušnost Krista. Tato poslušnost se dotýká nejméně tří oblastí – jednak je zde varování před hříchem, dále výzva k napravování hříšníků a nakonec nutnost odpuštění těm, kdo činí pokání.


47:56 minut (10.98 MB)

Jediný, který se vrátil - Lk 17,11-19

 Jediný malomocný z deseti se vrátil, aby Pánu poděkoval za své uzdravení. A díky své víře byl zachráněn. Jediná správná reakce na Boží požehnání, která zakoušíme, je vděčností naplněné srdce, které vzdává chválu Bohu v bázni u Ježíšových nohou.


49:06 minut (11.24 MB)

Pamatujte na Lotovu ženu! - Lk 17,20-37

Jestliže chceme být v Božím království, potom musíme mít osobní vztah s Králem – Ježíšem Kristem a věrně očekávat završení Jeho království při Jeho druhém příchodu, kdy se zjeví ve slávě, aby soudil živé i mrtvé. (Text kázání)


48:55 minut (11.2 MB)

Vytrvalost v modlitbě - Lk 18,1-8

Bůh slíbil, že se Jeho Mesiáš jednoho dne vrátí v moci a slávě. Bude soudit zemi – odsoudí hříšníky a vysvobodí svůj lid. Ale než k tomu dojde, tak je Boží lid povolán k tomu, aby neochaboval, ale vytrvale a bez přestání se modlil.


47:45 minut (10.93 MB)

Kdo vstoupí do Božího království? - Lk 18,9-17

Vstup do Božího království není nic komplikovaného. Křesťanský život není složitý. Je to jednoduché, jako příklad celníka nebo dětí. Není to život bez problémů ani snadný život. Ale rozhodně není složitý. Je to velmi jednoduchá cesta víry v Ježíše Krista.


42:38 minut (9.76 MB)

Když bohatství je překážkou ... - Lk 18,18-30

Na příběhu bohatého mládence vidíme, jak daleko je každý, ale opravdu každý člověk od Boha. Na Pánově odpovědi ale vidíme, jak veliká je Boží milost a dobrota. On je skutečně dobrý a prokazuje svou milost těm, kdo k němu s důvěrou přicházejí a prosí ho o smilování.


57:50 minut (13.24 MB)

Vysvobození z temnoty - Lk 18,31-43

Ježíš vysvětluje svým učedníkům, jak vůbec je možné, aby byl kdokoliv spasen, jak Bůh umožnil spasení pro člověka, kdo je On sám a nakonec to vše svým nechápavým učedníkům demonstruje na slepém žebrákovi z Jericha.


46:53 minut (10.73 MB)

Celník na stromě - Lk 19,1-10

Zacheus je nejenom úžasným příkladem Boží moci ke spasení, které je zdarma, ale je také krásným vzorem toho, co to znamená a co to stojí být opravdovým učedníkem Pána Ježíše Krista.


49:44 minut (11.39 MB)

Pracuj pro Ježíše! - Lk 19,11-27

Pán Ježíš představuje pravidla práce pro Boží království. Věrná služba velkému králi - Kristu, v nepřátelském prostředí a přes nepřízeň okolností se vždycky vyplatí a nakonec přinese mnohonásobnou odměnu. Nevěrná služba přinese naopak odsouzení a trest.


52:01 minut (11.91 MB)

Král přichází - Lk 19,28-48

Je celá řada důvodů, proč lidé následují Krista, a my můžeme vidět různé skupiny při příjezdu Krista do Jeruzaléma. Je ale jenom jeden opravdu správný důvod následování a to je ten, že Ježíš Kristus je Král. A jako Král se představuje také při svém příjezdu do Jeruzaléma.


47:38 minut (10.91 MB)

Ukradená vinice - Lk 20,1-19

Na podobenství o ukradené vinici a zlých vinařích Pán Ježíš ukazuje, k jak tragickým důsledkům vede odmítnutí Krista jako Mesiáše a Spasitele. Není to jenom vyloučení z Království, ale je to věčné oddělení od Boha a všech Jeho požehnání.


46:13 minut (10.58 MB)

Císaři nebo Bohu? - Lk 20,20-26

Lukáš splétá dohromady tři velká témata - nebezpečí náboženského pokrytectví, povinnost podřizovat se vládní moci a nad to vše povinnost poslouchat Pána Boha, a to především tehdy, když odhaluje náš hřích jednat nezávisle na něm, jako absolutní vládci nad svým vlastním životem.


48:48 minut (11.17 MB)

Otázky na tělo - Lk 20,27-47

Pán Ježíš naprosto otevřeně odhaluje náboženské pokrytectví a varuje před lidmi, kteří takto žijí. Ať již to jsou ti, kteří popírají vzkříšení - nábožensky založení praktičtí materialisté - saduceové, nebo náboženští puntičkáři - farizeové. Jediným východiskem je porozumět tomu, kdo je Pán Ježíš Kristus, vzdát mu chválu a následovat ho.


53:32 minut (12.26 MB)

Oběť nebo úplatek? - Lk 21,1-4

Dar chudé vdovy, která dala všechno, co měla, ostře kontrastuje s pokryteckými dary boháčů a ukazuje nám, jak i ta nejchudší vdova může potěšit a uctívat Pána Ježíše Krista.


46:34 minut (10.66 MB)

Příležitost ke svědectví - Lk 21,5-19

Pán Ježíš Kristus staví na Božím Slově a napomíná jím své učedníky k horlivému následování, které bude překonávat překážky. Varuje před svody, povzbuzuje nás, abychom se nebáli a nestarali se, co budeme říkat, ale rozhodně to nevzdali.


52:10 minut (11.94 MB)

Vaše spasení je blízko - Lk 21,20-28

Slavný příchod Pána Ježíše Krista je stejně jistý a nezpochybnitelný, jako se do posledního písmenka naplnila Jeho slova o zkáze Jeruzaléma, zničení chrámu, soužení Židů i jejich rozptýlení do celého světa.


48:38 minut (11.13 MB)

Ať vás onen den nepřekvapí jako past - Lk 21,29-38

Máme před sebou vyvrcholení celé kapitoly, které nás vede k hlavnímu bodu celého vyučování - k tomu, abychom byli připraveni na příchod Pána a Boží soud a nebyli shledáni nepřipravenými. To znamená především střežit vlastní srdce a vyhlížet blízký příchod Pána.


46:16 minut (10.59 MB)

Zrada a důvěra - Lk 22,1-13

Před námi jsou dva velké příběhy – příběh zrady a příběh důvěry. Oba jsou naplněním Pánových slov. Věděl, že bude zrazen, věděl, že bude vydán do rukou velekněží a zákoníků, věděl, že bude obětován jako velikonoční beránek.


52:00 minut (11.9 MB)

A já jsem za tebe prosil ... - Lk 22,31-32

I my se z rozhovoru Ježíše s Petrem můžeme velmi poučit a připravit se na těžké chvíle, které jsou před námi. I my potřebujeme, aby naše víra obstála ve víru zkoušek. A k tomu jsou tato slova velmi vhodná a užitečná. Uvidíme, že zkoušky vždycky přijdou, že jejich smyslem je prověřit pravost naší víry, že se za nás Pán přimlouvá a že zkoušky vedou ke službě. Zkoušky jsou školou pro službu.


51:15 minut (11.73 MB)

Modlit se jako Ježíš - Lk 22,33-46

Pán připravuje své učedníky, aby obstáli v následujících zkouškách. Připravuje je svým vyučováním, praktickou radou, výzvou k modlitbám i osobním příkladem.


50:00 minut (11.45 MB)

Petrova zrada - Lk 22,47-62

Dva úplně rozdílné způsoby zrady se dvěma rozdílnými konci: Jidášův konec byl stejně temný a zlý jako zrada, kterou vydal Pána do rukou jeho vrahům. U Petra je naopak naděje, odpuštění, milost a nakonec také požehnání.


53:31 minut (12.25 MB)

Zbytečná otázka - Lk 22,63-71

Jaký je náš vztah ke Kristu? Můžeme ho ignorovat jako členové velerady nebo ho tupit jako stráže. Potom poneseme Boží hněv, který se zjevuje proti každé bezbožnosti. Nebo před Ním můžeme padnout a uctívat ho v bázni a strávit věčnost v Jeho přítomnosti.


48:19 minut (11.06 MB)

Vysmívaný král - Lk 23,1-12

Náboženští horlivci toužící se zbavit Ježíše, lhostejný Pilát, kterého Ježíš nezajímá i senzacechtivý Herodes, který nakonec pohrdne Kristem, když Pán nesplní jeho očekávání a neudělá na povel nějaký zázrak - všechny spojuje jediná věc: odpor vůči Kristu.


48:32 minut (11.11 MB)

Boží slovo vítězí nad pokušením - Lk 4,1-15

Náš nádherný velekněz, Ježíš Kristus, byl pokoušen samotným satanem, ale nepodlehl žádnému pokušení a nedopustil se hříchu. Bojoval se satanem zapsaným Božím slovem a zvítětil.


42:57 minut (19.66 MB)

Zástupná oběť za naše hříchy - Lk 23,13-31

Vidíme tragickou ukázku zkaženého a zvráceného lidského srdce a v kontrastu k tomu vidíme pokoru našeho Pána a milost Boží k nám hříšníkům. Znovu nás Boží slovo přesvědčuje, že tak jak jsme, nejsme schopni udělat nic jiného než přibít Krista na kříž.


54:28 minut (12.47 MB)

Spasení na poslední chvíli - Lk 23,32-43

Kristův kříž je srdcem evangelia. Ale nejdůležitější na něm je skutečnost, že spravedlivý vzal na sebe hříchy nespravedlivých i jejich odsouzení, aby hříšníci byli zachráněni – z Jeho milosti pouhou vírou. I za minutu dvanáct je možné dojít spasení skrze víru.


51:42 minut (11.84 MB)

Bezprostřední důsledky kříže - Lk 23,44-54

Kristova smrt měla okamžité a viditelné následky, a to jak v přirozeném světě, tak i v náboženském světě a nakonec i v duchovním světě.

 


50:59 minut (11.67 MB)

Koho hledáte? - Lk 23,55-24,12

Svou smrtí Ježíš vykoupil svůj lid z moci hříchu a svým vzkříšením navždy překonal vládu smrti. Zaplatil spravedlivou mzdu za náš hřích a ve vzkříšení nás uvedl do spasení.

 


46:51 minut (10.73 MB)

Svědectví o Kristu - Lk 24,13-27

Nejenom Lukáš nebo ostatní evangelia mluví o Kristu, ale Kristus je hlavní postavou celého Písma – od Mojžíše po Jana, od Genesis po Zjevení.

 


46:20 minut (10.61 MB)

Což nám srdce nehořela? - Lk 24,28-32

Ježíš má univerzální lék, který otevírá oči, dává porozumění mysli a zapaluje srdce, dává moudrost a povzbuzení a vede nás tam, kde najdeme skutečný život, opravdové světlo a ryzí lásku. Tím lékem je Boží slovo.

 


49:34 minut (11.35 MB)

Samou radostí nemohli uvěřit - Lk 24,33-45

Setkání se vzkříšeným Kristem a z toho plynoucí vírou zapálené srdce vede k jedinému – stejně jako to bylo v případě žen u hrobu, tak i zde to vede ke svědectví druhým lidem.

 


48:13 minut (11.04 MB)

S radostí chválili Boha - Lk 24,46-53

Ukážeme si: 1. co je obsahem Velkého poslání, 2. jaké jsou metody, 3. jaký je rozsah působnosti evangelia a 4. co k tomu jako křesťané potřebujeme. Na závěr uvidíme, k čemu vede poslušnost evangeliu.

 


45:05 minut (10.32 MB)

Setkání s Ježíšem: Celník na stromě - Lk 19,1-10

Zacheus je nejenom úžasným příkladem Boží moci ke spasení, které je zdarma, ale je také krásným vzorem toho, co to znamená a co to stojí být opravdovým učedníkem Pána Ježíše Krista.


51:50 minut (11.86 MB)

Je vzkříšen! (Lk 24,1-12)

Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Kristus byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.


48:44 minut (16.73 MB)

Nalezená radost (Lk 18,9-14)

Podobenství o celníkovi a farizeovi

Kázání o těch, kteří si na sobě zakládali a mysleli si, že jsou spravedliví, ale ostatními pohrdali.


38:15 minut (35.02 MB)

Poznejte velikou radost! (Lk 2,1-20)

Z čeho se raduje celé nebe, to je nyní zvěstováno lidem: narodil se Spasitel.

Kdo z nás však ví, jak dlouho se Vánoce slaví? Znali je podobně naši rodiče, babičky a dědové, generace před nimi. Ale první stromeček se v Čechách zdobil teprve na začátku 19. století. Vánoce jsou plné zvyků, které se nám líbí. Ale nevíme o jejich původu mnoho. Ale o událostech narození Ježíše nás chce lékař Lukáš, evangelista, ujistit bezpečně. ...text kázání


43:09 minut (39.5 MB)

Křesťanská radost (Lk 2,25-32)

Simeon chválí Boha

Radost je téma, na které se dnes podíváme do Písma. Jaká je křesťanská radost? Odkud vyrůstá a jaké ovoce přináší? Je nějaký rozdíl mezi radostí světa a radostí křesťana? Kde se dá získat? To je několik otázek, které přirozeně plynou z přemýšlení nad tématem radosti v Písmu. ...text kázání


48:29 minut (44.39 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer