Audio by kazatel jaroslav_kernal

Moc evangelia - 1 Te 1,1-10


45:55 minut (10.51 MB)

Jednota v Kristu - 1 Te 2,14-3,5


37:22 minut (8.55 MB)

Povzbuzení víry - 1 Te 3,6-13


35:10 minut (8.05 MB)

Odvaha víry - Ezd 8,1-36

Ezd 8,1-36


40:06 minut (9.18 MB)

Dívej se na Jeho slávu! - J 1,1-18


53:00 minut (12.13 MB)

Svědectví o Božím Synu - J 1,19-2,25


58:13 minut (13.33 MB)

Vyvyšujte Spasitele! - J 3,1-36

Ježíš vysvětluje židovskému učiteli Nikodémovi nutnost nového narození - duchovního znovuzrození, které pochází z Ducha Svatého. Tohoto znovuzrození se nedá dosáhnout jinak, nežli vyvýšením Ježíše Krista, to znamená vyznáním Ježíše jako Pána a Spasitele.


56:04 minut (12.84 MB)

Ježíš prokazuje svoji moc - J 6,1-21

Ježíš je Spasitel, který se dokáže postarat o každou potřebu lidského života.


50:41 minut (11.61 MB)

Boží Slovo nesmí být zneváženo - Tt 2,1-5

Zdravý strom nese zdravé ovoce a zdravé učení plodí zdravý křesťanský život. Opravdu zdravý křesťanský život nemůže nikdy vyrůstat z ničeho jiného než ze zdravého učení.


45:16 minut (10.36 MB)

Zjevila se Boží milost - Tt 2,11

Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem.


48:35 minut (11.13 MB)

O vytrvalosti ve zkouškách - Jk 1,1-4


43:42 minut (10.01 MB)

Věrný spolupracovník - úvod do Tita - Tt 1,1

Důvodem pro studium tohoto listu je jeho důraz na zdravé učení. V době, která říká, že není důležité čemu věříš, ale je hlavní to, jestli tomu upřímně věříš, je poselství tohoto listu velmi aktuální. Má učení nějaký vliv na praktický život? Jak poznáme falešné učitele a jak s nimi máme jednat? Je potřeba věnovat jejich chybám tolik pozornosti?Tento list klade důraz na posvěcený život. Je možné, že někdo má zdravé učení, ale žije neposvěceným životem? Co na to říká Boží Slovo?


43:29 minut (9.96 MB)

Co ještě zbývá? - Tt 1,5

Je to součást lidské přirozenosti, že pokud nejsme hluboce zakořeněni v pravdě a nejsme k ní znovu a stále vedeni, tak snadno podlehneme lži a falešným věcem. A tak to vidíme nejenom v historii naší země, ale vidíme to také v Božím Slově, v dějinách Božího lidu i v současné církvi.


46:06 minut (10.56 MB)

Základní kvalifikace starších - Tt 1,6

Titus měl ustanovit starší ve všech sborech - ve všech městech na Krétě. Každý sbor má být vedený staršími. Viděli jsme, že to ukazuje na to, že vedení staršími musí být skupinové vedení, že se jedná o skupinu starších. Bible nám neříká kolik starších má být v církvi. Neukazuje na maximální nebo minimální počet starších. Ale říká nám, že sbor, nebo církev, má vést několik starších. Nenajdeme žádný sbor v Novém zákoně, který by vedl jenom jeden člověk.


53:54 minut (12.34 MB)

Boží správce, pevný v Božím Slově - Tt 1,7-9

Kdybychom hledali člověka, který by měl vést skupinu dalších lidí, co bychom požadovali? Jedna z prvních věcí, kterou svět hodnotí je vzdělání. Potřebujeme hodně vzdělaného člověka. Dále je to praxe - chceme člověka, který něco dokázal, který je vůdčí postavou, který se nebojí nových výzev, který dokáže pracovat s velkým pracovním nasazením, je rozhodný, umí se správně rozhodovat pod tlakem okolností, apod. To je jen několik charakteristik, které najdete v inzerátech na práci v novinách nebo na internetu.


48:31 minut (11.11 MB)

Pozor na falešné učitele! - Tt 1,10-16

Boží Slovo nás dnes vede k tématu falešných učitelů, kteří jsou v církvi. Už jsme se tohoto tématu dotkli, když jsme mluvili o starších, kteří jsou strážci Božího lidu.


47:08 minut (10.79 MB)

Jsi-li Boží Syn ... - Lk 4,1-15

Ježíš Kristus, Bůh, který přišel v těle, byl pokoušen, a proto nesmíme být překvapeni, když budeme pokoušeni i my a stejně jako On i my se musíme naučit bránit se zapsaným Božím Slovem.


49:05 minut (11.24 MB)

Získej Boží moudrost! - Jk 1,5-8

Musíme uznat a přijmout, že potřebujeme Boží moudrost a potom o ni s důvěrou a vytrvalostí žádat Pána Boha. A On nám ji dá!


45:23 minut (10.39 MB)

Kázání v Nazaretě - Lk 4,16-30

Ježíš Kristus přišel zachránit takové, kteří nejsou spokojeni se svým stavem před Bohem a pokoří se před Ním a Jeho Slovem.


50:08 minut (11.48 MB)

Chudý nebo bohatý? - Jk 1,9-11

Jakub nás napomíná - bohaté i chudé věřící - abychom svůj život orientovali směrem k věčnosti, k nebi, ke vzkříšenému a oslavenému Pánu.


51:56 minut (11.89 MB)

Nabitý den v Kafarnaum - Lk 4,31-44

Ježíš Kristus se prokazuje jako Pán nad démonickou mocí duchovního světa, jako ten, kdo vládne nad fyzickým světem a jako člověk, který se nenechá odvést od Božího záměru pro svůj život.


52:04 minut (11.92 MB)

Zázračný rybolov - Lk 5,1-11

Ježíš Kristus na břehu Genezaretského jezera učí zástupy, ale svým jednáním učí své následovníky, jak mu mají sloužit, jak ho mají následovat a jak ho mají uctívat.


40:45 minut (9.33 MB)

Prostá víra - Lk 5,12-16

Pán znovu ukazuje svou velikost a moc, jasně dokládá, že je Bůh a vede lidi ke chvále a k uctívání. V tom všem se soustředí se na cíl - na kříž a čerpá sílu ze svého jedinečného soukromého vztahu s Otcem.


44:31 minut (10.19 MB)

Úvod do Ezdráše - Ezd 1,1-11


32:21 minut (7.41 MB)

Zbytečná místa v Bibli? - Ezd 2,1-70


39:17 minut (9 MB)

Zahajovací slavnost - Ezd 3,1-13


45:40 minut (10.46 MB)

Život plný problémů - Ezd 4,1-24


43:23 minut (9.93 MB)

Modlitby Božího muže - Neh 1,1-2,10


53:55 minut (12.34 MB)

Nepřátelé evangelia - Neh 3,33-4,17.6,1-19


21:20 minut (4.89 MB)

Dotáhni to do konce! - Neh 6,15-7,72


64:00 minut (14.65 MB)

Odpuštění hříchů chromému - Lk 5,17-26

Ježíš Kristus se prokazuje jako skutečný Bůh, který má moc odpustit hříchy člověka, a to skrze víru. Aby naše víra rostla a mohla sloužit druhým ke spasení v Ježíši, potřebujeme se obklopit zbožnými lidmi, kteří svou naději upínají ke Kristu.


46:42 minut (10.69 MB)

Probuďte se! - Neh 8,1-18


37:00 minut (8.47 MB)

Toto je můj milovaný Syn! - Lk 3,15-38

Bůh sám představuje svého vlastního Syna, který je cele Bohem a bude soudit svět a který zároveň cele člověkem, obětovaným jako oběť smíření za naše hříchy.


43:34 minut (9.97 MB)

Hlas volajícího na poušti - Lk 3,1-15

Čiňte pokání! A neste ovoce pokání - tedy kažte evangelium všemu stvoření a žijte podle toho, co kážete.


53:41 minut (12.29 MB)

Dětství Ježíše Krista - Lk 2,21-52

Zbožnost plodí zase zbožnost, a kde jsou rodiče a přátelé oddaní Pánu, tam můžeme očekávat také Pánu oddané děti.


52:15 minut (11.96 MB)

Narození Pána - Lk 2,1-20

Bůh neobyčejným způsobem zjevuje svou slávu obyčejným lidem uprostřed jejich všedního života. Text kázání...

 


49:10 minut (11.25 MB)

Narození Jana Křtitele - Lk 1,57-80

Po setkání s Boží mocí je srdce opravdového křesťana naplněno bázní a jeho ústa přetékají chválou a Božím Slovem.


47:45 minut (10.93 MB)

Mariin chvalozpěv - Lk 1,39-56

Plnost Ducha Svatého nalezneme jedině u Ježíše Krista a vždy souvisí s radostí, vděčností, chválou a mluvením Božího Slova.


52:32 minut (12.02 MB)

Zvěstování Marii - Lk 1,26-38

Ježíš se narodil z panny jménem Marie, od které se můžeme učit pokorné závislosti na Bohu, kterou však nemůžeme uctívat ani se k ní modlit, protože i ona je člověk, který potřebuje Boží milost.


52:28 minut (12.01 MB)

Anděl oznamuje narození Jana - Lk 1,5-25

I zbožný služebník bude procházet zkouškami víry a ne vždy obstojí, ale nakonec ho Bůh vždy dovede k požehnání a milosti.


48:22 minut (11.07 MB)

Milovaný lékař Lukáš - Lk 1,1-4

Věrný přítel a spolupracovník apoštola Pavla napsal vznešenému Theofilovi, aby ho utvrdil ve víře a posílil v následování Krista.


49:08 minut (11.24 MB)

Proč otevíráme Lukáše? - Lk 1,1-4

V následujících týdnech budeme společně otevírat Lukášovo evangelium, protože 1. Je to Boží Slovo, 2. Soustředí se na spasení, 3. Ukazuje na to, jak máme sloužit druhým a 4. Soustředí naší pozornost od začátku až do konce na Ježíše.


46:36 minut (10.67 MB)

Slavnost posvěcení - Neh 12,27-13,3


38:47 minut (8.88 MB)

Bůh Nehemjášův - Neh 1-13


44:23 minut (10.16 MB)

Den Božího požehnání - Ag 2,10-19


43:37 minut (9.98 MB)

Blahoslavený, kdo vytrvá i v pokušení - Jk 1,12-18

Ti, kdo milují Pána - křesťané, poznávají Boha jako toho, kdo nikdy nepokouší ke zlému, kdo se nikdy nemění a jako toho, kdo dává to nejlepší na záchranu toho nejhoršího.


46:39 minut (10.68 MB)

Nové náboženství - Lk 5,27-39

Ježíš Kristus přišel jako světlo a ozářil nás svou velikostí a slávou své milosti. Dostali nové srdce a v Kristu s námi Bůh uzavřel smlouvu, která je nová a na rozdíl od té předchozí, je smlouvou, která nikdy nezanikne.


46:13 minut (10.58 MB)

Milost pro současnost - Tt 2,11-15


48:50 minut (11.18 MB)

Bohaté vylití Ducha - Tt 3,4-7


44:51 minut (10.26 MB)

Jak nakládat se sektáři - Tt 3,8-11


49:40 minut (11.37 MB)

Vynikat v dobrých skutcích - Tt 3,12-15


48:59 minut (11.21 MB)

Pokrytecké náboženství - Lk 6,1-11

Ježíš Kristus se dává poznat jako ten, kdo je Pánem nad sobotou, kdo dokáže prohlídnout a usvědčit pokrytecké náboženství a konečně jako ten, kdo znovu prokazuje svou velikou moc a dobrotu.


41:35 minut (9.52 MB)

Ježíš a jeho učedníci - Lk 6,12-19

Ježíš Kristus - náš dokonalý vzor, se modlí, potom vybírá ty, kterým svěří své učení a ukazuje jim, jak mají zase oni sloužit druhým.


40:44 minut (9.32 MB)

Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? - Žalm 1,1-6

Žalm 1 nás seznamuje s cestou člověka blahoslaveného a s cestou hříšníka. Bible nás učí, abychom rozpoznávali, kdo v pravdě žije s Bohem a kdo tak jenom vypadá nebo to o sobě říká. Znovuzrozený křesťan je spravedlivý, protože byl ospravedlněn skrze víru.


46:02 minut (10.54 MB)

Blaze chudým - Lk 6,20-26

Následovat Pána Ježíše mohou jenom ti, kdo se znovu narodili z Ducha Svatého a pro život s Kristem čerpají sílu od samotného Boha. Všechno ostatní je jenom prázdné a mrtvé náboženství.


51:45 minut (11.84 MB)

Církvím v Galácii - Ga 1,1-2

Opravdu jen pouhou vírou? To je klíčová otázka listu Galatským. Dnes si ukážeme souvislosti mezi dobou, kdy apoštol Pavel napsal list do Galácie a dobou dnešní. Uvidíme, že v každé době může obstát pouze rozodná víra založená na Božím Slově.


42:33 minut (9.74 MB)

Vysvobození z tohoto zlého věku - Ga 1,3-5

Byli jsme vysvobozeni, abychom se stali „chválou slávy Jeho milosti" (Ef 1:6). Byl to náš Pán Ježíš Kristus, který se sám dal za naše hříchy, byl to Bůh Otec, který dal svého jednorozeného Syna a náš Pán dal sám sebe podle vůle Boha a našeho Otce. Neměli bychom tedy oslavovat Boha tím, že přijmeme Jeho vysvobození, které nám dal ze své milosti, když nás vytrhl z tohoto věku zla skrze svého Syna Ježíše Krista? Čiňme to skrze poslušnost evangeliu, tak že půjdeme do celého světa a budeme zvěstovat tuto dobrou zprávu všemu stvoření.


41:38 minut (9.53 MB)

Pozor na jiné evangelium! - Ga 1,6-10

Dnes je mnoho takových, kteří zkoumají a učí to, po čem touží lidé - proto, aby mohli žít v pokoji a v bezpečí. Učí všechno, co je přijatelné pro člověka bez ohledu na to, že je to v protikladu s Božím Slovem nebo s jejich svědomím. Ovšem ti, kdo hledají jenom to, po čem touží Bůh, dráždí a pobuřují samotné peklo. Takoví musí snášet výčitky, urážky, pomluvy a často nakonec smrt. Kdo se chce líbit lidem, ten není služebníkem Kristovým.


48:06 minut (11.01 MB)

Bojuj za svobodu v Kristu! - Ga 2,1-5

Pavel velice razantně vystoupil proti falešným učitelům a ve svém listě dělal všechno pro to, aby se galatští křesťané znovu vrátili ke svobodě v Kristu Ježíši.


47:52 minut (10.96 MB)

Ospravedlnění z víry bez skutků zákona - Ga 2,15-19

Když jsme poznali Boží milost, tak jsme zbořili stavbu své vlastní spravedlnosti, vyznali jsme svou hříšnost, svou neschopnost, cokoliv dobrého udělat a hledali jsme Krista a jeho spravedlnost. Ale jestli chci znovu stavět sám na sobě a na svých zásluhách před Bohem, jenom usvědčuji sám sebe jako hříšníka. Hříšníka, který zoufale potřebuje Boží milost.


42:30 minut (9.73 MB)

Nepohrdej Boží milostí! - Ga 2,20-21

Spoléhat na jinou spravedlnost než na Kristovu znamená pohrdat Boží milostí a tak být navěky odsouzen k životu bez Boha v pekle.


39:27 minut (9.03 MB)

Pošetilí Galatští! - Ga 3,1-5

Záleží na tom, co lidem říkáme o spasení a o životě s Kristem. List Galatským nám ukazuje, že to je skutečně klíčová věc, že to není jedno, ale že jde o otázku věčného života a věčného zahynutí.


44:33 minut (10.2 MB)

Spasení z víry ve Starém zákoně - Ga 3,6-14

V předchozím oddíle se Pavel soustředil na zkušenost Galatských a hned vzápětí tuto zkušenost uvádí do souladu s Božím Slovem. Je důležité, abychom jako křesťané prožívali veliké věci s Bohem, je ale také nesmírně důležité, aby tyto věci byly v souladu s Božím Slovem. Lidské zkušenosti mohou totiž velice snadno zmást a odvést nás od pravdy.


42:12 minut (9.66 MB)

Služba zákona - Ga 3,15-25

Bratři, tak oslovuje Pavel své děti v Kristu. Musíme tady, po víceméně formální a velmi káravé první polovině třetí kapitoly, cítit Pavlovu lásku. Pošetilí Galatští - bratří. To není láska, jak ji známe z televizních seriálů. To není bezzubá a plytká láska, kterou tak často představují křesťané. Tady je skutečná Boží láska, která míří ke Galatským slovy apoštola Pavla, slovy pravdy.


47:39 minut (10.91 MB)

Už nejsi otrok, ale syn! - Ga 3,26-4,7

Pán zná a vždy pozná své děti. Je tedy vůbec nějak důležité řešit, zda je někdo skutečné Boží dítě nebo to máme nechat na Bohu? Je to důležité pro nás jako jednotlivce, abychom měli jistotu, že jsme Božími dětmi. Věřím tomu, že nikdo z nás nechce žít v nějakém náboženském sebeklamu, ve falešné naději, že jednou získá Boží království. Proto potřebujeme vědět, co říká Bůh o svých dětech a konfrontovat své vlastní životy s Božím Slovem.


45:14 minut (10.35 MB)

Svobodný v Kristu - Ga 5,1-6

Ježíš Kristus nás vysvobodil - proto musíme stát v pevné důvěře v Jeho dílo a nevracet se do otroctví. Návrat do otroctví hříchu nebo zákona nebo jakéhokoliv jiného znamená odpadnutí od milosti.


46:23 minut (10.62 MB)

Pozor, ať se nesežerete! - Ga 5,7-15

Svoboda v Kristu neznamená, že si mohu dělat to, co sám chci a prosazovat sám sebe, ale je to svoboda milovat druhé. To znamená, že druhý je důležitější než já a moje potřeby.


48:19 minut (11.06 MB)

Choďte Duchem - Gal 5,16-26

Žít z Ducha není nějaká možnost volby nebo výsada "lepších" křesťanů, ale je to Boží příkaz pro VŠECHNY křesťany.


41:45 minut (9.56 MB)

Neste břemena jedni druhých - Ga 5,26-6,5

Jenom vytrvalé a ochotné investování do druhých křesťanů nám může přinést duchovně zralou a rostoucí církev, která se prokazuje ovocem Božího Ducha.


50:19 minut (11.52 MB)

Co budeš sklízet? - Ga 6,6-10

Duchovní růst jednotlivce i společenství je závislý na ochotě jednotlivce i společenství obětovat se pro druhé, investovat do druhých - od „domácích víry" až na „sám konec země".


47:06 minut (10.78 MB)

Jenom nové stvoření - Ga 6,11-18

Podstatou křesťanského náboženství nejsou vnější věci, ale jedině nové stvoření založené na víře v Ježíše Krista. To je víra, která se projevuje aktivními skutky lásky.


45:51 minut (10.49 MB)

Opravdová zbožnost - Jk 1,19-26

Členové Boží rodiny žijí život, který zjevuje Boží charakter - život založený na Božím Slově, život, který zapírá sebe sama a prokazuje milosrdenství druhým, život v čistotě a pravdě.


53:13 minut (12.18 MB)

Kam chceš dojít? - Lk 6,39-42

Duchovní slepota, která je nevěrou, i duchovní zaslepenost, tedy pokrytectví, mají jeden společný lék a to i přes to, že první se týká lidí nevěřících a druhá může být problémem věřících. Jedinou cestou z této slepoty je pokání a víra v Ježíše Krista.


49:41 minut (11.37 MB)

Jsi skutečně křesťan? - Lk 6,43-49

To, co je skryté, se vždycky nakonec někde ukáže. Ať už je to ovoce našich úst, našich postojů nebo našeho jednání, které vyrůstá ze srdce nebo je to život pevně zakotvený v Pánu, postavený na stabilních základech zbožného života s Kristem.


45:15 minut (10.36 MB)

Chléb z nebe - J 6,22-59


51:34 minut (11.8 MB)

Náboženství proti Ježíšovi - J 7,14-36


47:50 minut (10.95 MB)

Ježíš a jeho bratři - J 7,1-13


50:35 minut (11.58 MB)

Proudy živé vody - J 7,37-53


48:05 minut (11 MB)

Ježíš je světlo světa - J 8,12-30


46:49 minut (10.72 MB)

Ježíš je dobrý pastýř - J 10,1-21


52:38 minut (12.05 MB)

Vzkříšení Lazara - J 11,1-57


51:39 minut (11.82 MB)

Pomazání v Betánii - J 12,1-19


50:25 minut (11.54 MB)

Komu umyješ nohy? - J 13,1-21


44:58 minut (10.29 MB)

Křestní shromáždění (open air) - J 12,44-50


26:00 minut (5.95 MB)

Zrada! - J 13,21-30


51:45 minut (11.85 MB)

Nové přikázání - J 13,31-38


50:33 minut (11.57 MB)

Toto vám přikazuji! - J 15,12-17


50:25 minut (11.54 MB)

Nenávist světa - J 15,18-25


52:30 minut (12.02 MB)

Já jsem pravý vinný kmen - J 15,1-11


51:24 minut (11.76 MB)

Za okamžik mě zase spatříte - J 16,16-24


48:52 minut (11.18 MB)

Otec vás miluje - J 16,25-33


49:43 minut (11.38 MB)

On Mě oslaví! - J 16,4-15


58:34 minut (13.4 MB)

Jednota křesťanů není volba - J 17,20-26


49:41 minut (11.37 MB)

Ježíš se modlí za své učedníky - J 17,6-19


49:45 minut (11.39 MB)

Dva zrádci a Pán - J 18,1-27


52:27 minut (12 MB)

Ukřižování Pána - J 19,17-42


45:04 minut (10.31 MB)

Proměněná nevěra - J 20,1-31


50:10 minut (11.48 MB)

Poslední snídaně Páně - J 21,1-25


48:00 minut (10.99 MB)

Oběť pro Ježíše - Mk 14,1-52


37:51 minut (12.99 MB)

Tak velikou víru ... - Lk 7,1-10

Ježíš Kristus, mocný Spasitel z hříchu a smrti prokazuje svoji moc a moc svého slova a dává nám za vzor víru pohanského setníka. Víru, která staví jedině na Kristu a ne na vlastních zásluhách, víru, která je plná pokory a tak dochází skutečné záchrany.


52:04 minut (11.92 MB)

Dotek Ježíše - Lk 7,11-17

Ježíš Kristus se prokazuje jako mocný Zachránce a dárce života. Dotýká se nás na naší cestě ke smrti, zastavuje pohřební průvod našeho života, a svým mocným Slovem nás volá ze smrti do života.


48:23 minut (11.07 MB)

Na co jste se přišli podívat? - Lk 7,18-35

Ježíš Kristus je TÍM zaslíbeným Mesiášem a to i tehdy, když je tupen a zesměšňován a lidé v Něj odmítají věřit.


47:39 minut (10.91 MB)

Kdo ho bude milovat více? - Lk 7,36-50

Mnoho lidí vyznává, že jim byly odpuštěny hříchy, přesto v jejich životě chybí podstatné věci - totiž jasné porozumění tomu, co je to hřích, pochopení toho, že jsem odsouzeným hříšníkem a že mojí jedinou nadějí je Ježíš Kristus.
Žena z našeho příběhu toto pochopila velice dobře a zařídila podle toho svůj život. Farizeus naproti tomu sice projevoval zájem o Krista, vyslechl si jeho vyučování, ale jeho srdce zůstalo chladné a zatvrzelé.


52:25 minut (12 MB)

Víra se nedá schovat - Lk 8,1-21

Opravdová křesťanská víra se nedá schovat. Buď je a potom bude vidět, nebo prostě není. Není nic mezi tím. Buď Ježíše následujeme a tedy zachováváme Jeho Slovo, nebo je naše víra mrtvá.


45:00 minut (10.3 MB)

Hle, vše tvořím nové - Zj 21,1-22,5

Bůh pro svůj lid připravuje nádherné nové věci - novou zemi a nové nebe, nebeský Jeruzalém, který je Kristovou nevěstou, církví, která je svatá, čistá a nádherná - připravená pro svého ženicha.


47:25 minut (10.85 MB)

Kde je vaše víra? - Lk 8,22-25

Víra je jedinou možností, jak můžeme přistupovat k Bohu. Je to víra v Ježíše Krista, Boha, který opustil svou slávu a stal se člověkem.


44:04 minut (10.09 MB)

Prosili Ho, aby odešel! - Lk 8,26-39

Přestože je Ježíš Kristus vítězem nad duchovní temnotou, mnozí lidé se děsí ceny za toto vítězství a proto ho odmítají. Ti, kdo ho přijímají, se stávají nositeli dobré zprávy o Ježíšově vítězství.


50:30 minut (11.56 MB)

Role kontextu při výkladu Bible

Přednáška ze Zimní minikonference o Božím Slově. Přednáška vysvětluje důležitost zasazení každého textu do jeho bezprostředního kontextu, ukazuje na potřebu uvažování v širším kontextu celé knihy a v celkovém kontextu celé Bible. 


40:00 minut (9.15 MB)

Výkladové kázání - má vůbec nějaké opodstatnění?

Přednáška ze Zimní minikonference 2009. Přednáška definuje výkladové kázání, vysvětluje odlišnost výkladového kázání od dalších typů kázání, ukazuje výhody a nevýhody tohoto typu kázání a seznamuje s možnostmi, které výkladové kázání nabízí.


52:24 minut (11.99 MB)

Tajemství pokorné víry - Lk 8,40-56

Ježíš přišel, aby hledal a spasil ty, kdo jsou ztraceni, jako byl posedlý muž z Gerasy, ale slitovává se také nad těmi, kdo s pokornou vírou přicházejí k Němu a hledají jeho milost a také je zachraňuje.


52:26 minut (12 MB)

Přiblížilo se království Boží - Lk 9,1-9

Zvěstování příchodu Božího království je prioritou učedníků Ježíše Krista. On je (nás) vysílá, On dává potřebné vybavení ke zvěstování evangelia a On se také zaručuje za výsledek tohoto zvěstování.


48:26 minut (11.09 MB)

Zakusit království Boží - Lk 9,10-17

Boží království je nejenom zvěstováno, ale Ježíš Kristus dává svým následovníkům už nyní možnost zakusit něco z reality tohoto nového království, které v plnosti přijde na konci věků.


46:49 minut (10.72 MB)

Za koho mě pokládáte vy? - Lk 9,18-27

Jestliže je Ježíš tím, za koho se vydává (nikoliv za koho ho pokládají lidé), potom z toho vyplývají zcela jednoznačné a jednoduché (i když ne právě lehké) věci, které se týkají Jeho následování - a to za všech okolností a za každou cenu.


48:54 minut (11.2 MB)

Toho poslouchejte! - Lk 9,28-36

Jakákoliv duchovní zkušenost - ať je sebehlubší a sebevýznamnější, nebude mít žádnou skutečnou duchovní hodnotu, pokud nebude provázena jedinou věcí - bázní, která vede k poslušnosti Pánu Ježíši Kristu - poslušnosti, která je založená na Jeho zapsaném Slově - Bibli.

46:00 minut (10.53 MB)

Z hory slávy do údolí démonů - Lk 9,37-50

Ježíš přináší něco z odlesku Boží slávy, kterou učedníci zakusili na hoře proměnění také dolů, do údolí démonů a učí své učedníky čtyřem důležitým věcem: víře, porozumění, pokoře a opravdové toleranci.


48:30 minut (11.1 MB)

Budu Tě následovat, ale ... - Lk 9,51-62

Ježíš se cele soustředí na své poslání, znovu vysvětluje svým učedníkům důvod svého příchodu a potom ukazuje na principy následování, které odhalují podmínky, za nichž je možné Pána následovat.


49:26 minut (11.32 MB)

Čtyři velikonoční "V" - Hle, Beránek Boží!

Starý zákon VYHLÍŽEL Božího Beránka, zatímco v Novém zákoně vidíme, že jsme VYKOUPENI tímto Beránkem, který byl VZKŘÍŠEN a přijde znovu, aby se ujal VLÁDY.   Text kázání zde.

 


47:12 minut (10.8 MB)

Odmítnuté evangelium - Lk 10,1-16

Ježíš Kristus vysílá své učedníky do celého světa a svěřuje jim velmi závažné poselství - poselství, které je o životě a smrti. Jak se stavíme k tomuto poselství? Jak se jako učedníci Kristovy zachováme k Pánovu příkazu nést toto poselství dále?


49:23 minut (11.3 MB)

Zdroj křesťanské radosti - Lk 10,17-24

Ježíš Kristus odhaluje svým učedníkům zdroj radosti, který je pevnější a jistější než jakýkoliv pozemský zdroj, protože je zakotven v nebi a jeho zárukou je oběť Božího Syna na kříži.


49:50 minut (11.41 MB)

Kdo je můj bližní? - Lk 10,25-37

Láska k Bohu musí být v našem nitru, ale odtud se rozhodně bude projevovat navenek. Láska k Bohu se vždy prokáže také jako láska k bližnímu.


48:52 minut (11.18 MB)

Jen jedno je potřeba - Lk 10,38-42

Jak si v životě máme zvolit to nejdůležitější? Marie je nám v tom tím nejlepším vzorem. Zvolila si to, o co nepřijde, co má věčnou hodnotu - strávit čas u Ježíšových nohou. Dříve než budeme pracovat PRO Ježíše, musíme strávit čas S Ježíšem.


44:15 minut (10.13 MB)

Evangelium o vzkříšení Ježíše Krista - 1K 15,1-11

krizJako křesťané si potřebujeme připomínat evangelium, které je o Ježíši Kristu, který tělesně vstal z mrtvých a které jsme přijali z Boží milosti. Jenom takové evangelium přináší spasení.


51:49 minut (11.86 MB)

Nezůstávejte už u počátečního učení o křtech - výběr z Písma

Učení o křtech patří mezi základní otázky víry, které by měl znát každý věřící. Ačkoliv je křest jednorázovou událostí s jednorázovým vnějším vyjádřením, má dalekosáhlý dopad na každodenní život křesťana.


49:06 minut (11.24 MB)

Vítězná církev - Zj 3,7-13

Vítězná církev to je téma, které dnes slýcháme z mnoha stran, setkáváme se s ním v křesťanských časopisech, na konferencích, v rozhovorech jednotlivých křesťanů. Nalezneme ale také v Písmu něco takového, jako je "vítězná" církev? Na jednom místě rozhodně ano. Podívejme se tedy na to, jaké jsou charakteristiky "vítězné církve".


52:50 minut (12.09 MB)

Prázdnota a plnost života - Lk 11,14-28

Ježíš vysvobozuje z duchovní němoty, z duchovní smrti. Odhaluje prázdnotu našeho života. Prázdnotu těch, kdo potlačují pravdu, kdo chtějí stavět na sobě samotném i těch, kdo se považují za dobré přijatelné pro Boha. A ukazuje nám jedinou cestu k naplněnému životu.


46:17 minut (10.59 MB)

Pokolení zlé a zpronevěřilé - Lk 11,29-36

Ježíš Kristus zaslibuje, že dá lidem pouze jedno jediné znamení k víře - tímto znamením bude jeho zmrtvýchvstání. My se potom musíme bez přestání modlit za porozumění a za to, aby naše srdce byla otevřená a aby v nich vzkříšený Kristus zářil jako světlo.


44:16 minut (10.13 MB)

Znaky povrchní a pokrytecké víry - Lk 11,37-54

Pán odhaluje povrchní a pokryteckou víru farizeů a zákoníků. Ukazuje na charakteristické znaky takové víry, která není skutečnou vírou vedoucí ke spasení, ale která přináší svým věřícím soud a odsouzení.


46:49 minut (10.72 MB)

Nic nezůstane skryto! - Lk 12,1-12

Pán Ježíš znovu varuje před pokrytectvím, které se šíří jako kvas těstem. Jedinou cestou je otevřený život v bázni před Boží tváří, spolehnutí se na Kristovo dílo a na vedení Duchem Svatým.

...text kázání


46:37 minut (21.34 MB)

Jak jsi bohatý před Bohem? - Lk 12,13-21

Chamtivost - to je kombinace závisti a lakomství a je hříchem, který svádí člověka od následování Krista. Náš život totiž není zajištěn tím, co máme, ale jenom skrze Boží milosrdenství.


49:22 minut (11.3 MB)

Víra nedělá rozdíly mezi lidmi - Jk 2,1-13

Víra v Ježíše Krista musí být vidět na životech těch, kdo Ho vyznávají jako svého Spasitele a Pána Slávy. Kromě jiného to znamená také nedělat mezi lidmi rozdíly na základě vnějších věcí, jednat se všemi s týmž milosrdenstvím a být důsledný v následování Pána.


46:36 minut (10.66 MB)

Kde je tvůj poklad? - Lk 12,22-34

Netrapte se starostmi o svůj život, ale dejte celý svůj život Bohu - jenom On ho může dokonale naplnit a zaopatřit. Proto hledejte Jeho království a On se o vás postará.


47:58 minut (10.98 MB)

Od správců se žádá jen věrnost - Lk 12,35-48

Pouze připravení a bdělí služebníci se mohou těšit z odměny a blahoslavenství, které jim Ježíš zaslibuje. Kdo bude překvapen při Pánově náhlém příchodu? Počítáš s Jeho příchodem v každé chvíli?


49:27 minut (11.32 MB)

Ježíš přináší rozdělení! - Lk 12,49-59

krizPán Ježíš Kristus nás staví před nekompromisní rozhodnutí, které se týká Jeho následování. Ovšem ukazuje nám také cenu, kterou budeme muset zaplatit, když se rozhodneme být Jeho učedníky.

 


46:01 minut (10.53 MB)

Vytni jej! - Lk 13,1-9

fíkovníkJenom pokání je cestou do Božího království. Jedině pokání může vyvést hříšného člověka ze spárů smrti a odvrátit Boží soud. Na podobenství o neplodném fíkovníku nám Ježíš ukazuje, jak má skutečné pokání vypadat.


45:45 minut (10.47 MB)

Mrtvá víra živých - Jk 2,14-26

jakub2Víra a skutky - jaký je vztah mezi nimi? Jsme ospravedlněni pouhou vírou bez skutků, přesto však víra bez skutků je mrtvá. Víra, která se neprokazuje skutky, nemá žádné dobré zaslíbení pro věčnost a je stejná jako víra démonů.


50:09 minut (11.48 MB)

Čemu přirovnáme Boží království? - Lk 13,10-21

strom hořčicePřes odpor nábožensky založených lidí vítězí Ježíš nad Satanem, vysvobozuje ženu spoutanou nemocí, umlčuje a zahanbuje své lidské protivníky a ukazuje, jak Boží království přemáhá svět.

 


46:08 minut (10.56 MB)

Snažte se vejít úzkými dveřmi! - Lk 13,22-35

úzké dveřeDo Božího království můžeme vejít pouze úzkými dveřmi. Ale to není nic pro nerozhodné, pro pokrytce, pro ty, kdo nemají osobní vztah s Ježíšem nebo pro ty, kdo spoléhají na vnější věci. Nikdo, kdo se dopouští bezpráví, nemůže vejít do království.

 


47:50 minut (10.95 MB)

Nebezpečné povolání - Jk 3,1-2

klíčLidský jazyk je klíčem k lidskému srdci, je ukazatelem skutečné zbožnosti, takové, která je čistá a pravá, která úzce souvisí s moudrostí a plností Ducha Svatého.

 


51:27 minut (11.78 MB)

Kdo je ten právě narozený Král? - Iz 9,1-6

dárekJaké je poselství vánočních svátků? Kdo je to narozené dítě? Boží Slovo nám dává odpověď. Jak se k tomu ale postavíme my? Jaký je můj postoj ke zprávě o narození Mesiáše? Text kázání...


42:42 minut (9.78 MB)

Kdo bude pozván? - Lk 14,1-14

hostinaNa třech hostinách si ukážeme 1. falešnou zbožnost, s níž lidé mohou přistupovat ke Kristu, 2. falešnou popularitu, kterou lidé vyhledávají v přítomnosti Krista, 3. falešnou pohostinnost, kterou lidé prokazují a která je založena na zásluhách.


48:04 minut (11 MB)

Odmítnuté pozvání - Lk 14,15-24

hostinaBůh připravuje pro své věrné skvělou budoucnost. Ale ti, kdo odmítají Jeho pozvání k činění pokání a následování Krista, zůstávají pod Božím hněvem a neokusí nic z této nádherné budoucnosti.


48:11 minut (11.03 MB)

Smysl a účel církve - Zimní konference 2010


46:01 minut (10.53 MB)

Nejdřív si spočítej náklad! - Lk 14,25-35

VěžPotřebujeme vyburcovat z naší letargie, z našeho duchovního spánku. A Boží Slovo nás k tomu tímto oddílem volá. Volá nás k naprosto radikálnímu a odevzdanému následování Pána. Volá nás k tomu, abychom ho milovali celým srdcem a stavěli ho ve všem na první místo. Díky Bohu za Jeho Slovo, které je tak ostré a živé, za slovo, které je pravda.


45:08 minut (10.33 MB)

Boží srdce pro ztracené I. - Lk 15,1-7

ovceBoží láska je aktivní – Bůh sám hledá a nachází své ztracené ovce, Pán je bere do náručí a nese je domů. Boží láska začíná u Pána a naší reakcí na ni je pokání a odvrácení se od hříchů.


51:15 minut (11.73 MB)

Boží srdce pro ztracené II. - Lk 15,8-10

drachmaBůh se slitovává nad hříšníky a dává jim poznat své milosrdenství. Duch Svatý rozsvěcuje lampu Božího Slova a prohledává každý kout. Nepřestane, dokud nepřivede všechny vyvolené ke spasení v Kristu.


49:46 minut (11.39 MB)

Boží srdce pro ztracené III. - Lk 15,11-24

Ztracený synBůh nás ve své velké lásce nechává jednat svévolně a vyhlíží náš návrat v pokání. Pravé pokání znamená poznání odpornosti hříchu, poznání pravdy o sobě a o Bohu, rozhodnutí a jednání.


50:47 minut (11.63 MB)

Boží srdce pro ztracené IV. - Lk 15,25-32

duhaBůh volá hříšníky k pokání, a kdo ho činí, toho Bůh přijímá jako svého syna. Bůh volá každého a ukazuje každému svou dobrotu a své milosrdenství. Ale každý, kdo nepotřebuje pokání, kdo odmítá Boží milost, nebude zachráněn.


54:19 minut (12.43 MB)

Dobrý sluha, ale zlý pán - Jk 3,3-8

loďLidský jazyk je malým, ale velmi mocným nástrojem, který dokáže dobře řídit, ale umí také smrtelně ničit. Tento mocný nástroj může být ovládán Božím Duchem a Božím Slovem.


46:23 minut (10.62 MB)

Získej si přátele! - Lk 16,1-9

kopáníPromrhaný život v současnosti bude mít věčné důsledky, ale vědomí toho, že jsme jen správcové toho, co nám Bůh svěřil, nás povede k dobrému správcovství všeho a k investicím do Božího království, které je naším domovem.


52:03 minut (11.91 MB)

Kdo je věrný v mále ... - Lk 16,10-18

oceanPán Ježíš Kristus na příkladu nevěrného správce ukazuje na nejdůležitější princip správcovství, a to je věrnost. Tento princip potom aplikuje do tří oblastí lidského života – do oblasti materiálního bohatství, do oblasti duchovního bohatství (Boží Slovo) a do oblasti vztahů (manželství).


54:16 minut (12.42 MB)

Hořkosladká příchuť jazyka - Jk 3,9-12

zapadStrom se pozná po ovoci. Tato slova Pána Ježíše Krista aplikuje Jakub do oblasti jazyka a mluvení a ukazuje nám, že jazyk neúprosně odhaluje, zda je srdce proměněné Duchem Božím či nikoliv.


47:13 minut (10.81 MB)

Evangelista z pekla - Lk 16,19-31

hrbitovNa pozadí událostí, které se odehrávají po smrti, ukazuje Ježíš, že vztah člověka k Božímu Slovu je známkou vztahu k Bohu. Nejde jenom o slyšení, ale především o poslušnost a následování Pána.


58:31 minut (13.39 MB)

Dej nám víc víry! - Lk 17,1-10

spolecenstviKřesťanský život bychom mohli shrnout slovy: pokorná poslušnost Krista. Tato poslušnost se dotýká nejméně tří oblastí – jednak je zde varování před hříchem, dále výzva k napravování hříšníků a nakonec nutnost odpuštění těm, kdo činí pokání.


47:56 minut (10.98 MB)

Moudrost do vztahů (nejen) v církvi - Jk 3,13-18

Dobré a harmonické vztahy budou všude tam, kde bude zbožná moudrost – moudrost shůry, a nikoliv světská moudrost, tělesná a démonická. To je třeba v našich domovech, na pracovištích, v církvi, mezi přáteli, manželi, rodiči a dětmi.


46:53 minut (10.74 MB)

Jediný, který se vrátil - Lk 17,11-19

 Jediný malomocný z deseti se vrátil, aby Pánu poděkoval za své uzdravení. A díky své víře byl zachráněn. Jediná správná reakce na Boží požehnání, která zakoušíme, je vděčností naplněné srdce, které vzdává chválu Bohu v bázni u Ježíšových nohou.


49:06 minut (11.24 MB)

Pamatujte na Lotovu ženu! - Lk 17,20-37

Jestliže chceme být v Božím království, potom musíme mít osobní vztah s Králem – Ježíšem Kristem a věrně očekávat završení Jeho království při Jeho druhém příchodu, kdy se zjeví ve slávě, aby soudil živé i mrtvé. (Text kázání)


48:55 minut (11.2 MB)

Zdroje bojů v církvi - Jk 4,1-3

Bůh není nikdy oslavován v našich bojích, svárech a hádkách. Naopak je oslaven, když dokážeme ukřižovat své sobecké sklony a zájmy, když své jednání naplníme milosrdenstvím, láskou a pokojem a budeme to prokazovat i těm, kdo Boží pokoj ještě neokusili.


51:52 minut (11.88 MB)

Vytrvalost v modlitbě - Lk 18,1-8

Bůh slíbil, že se Jeho Mesiáš jednoho dne vrátí v moci a slávě. Bude soudit zemi – odsoudí hříšníky a vysvobodí svůj lid. Ale než k tomu dojde, tak je Boží lid povolán k tomu, aby neochaboval, ale vytrvale a bez přestání se modlil.


47:45 minut (10.93 MB)

Kdo vstoupí do Božího království? - Lk 18,9-17

Vstup do Božího království není nic komplikovaného. Křesťanský život není složitý. Je to jednoduché, jako příklad celníka nebo dětí. Není to život bez problémů ani snadný život. Ale rozhodně není složitý. Je to velmi jednoduchá cesta víry v Ježíše Krista.


42:38 minut (9.76 MB)

Když bohatství je překážkou ... - Lk 18,18-30

Na příběhu bohatého mládence vidíme, jak daleko je každý, ale opravdu každý člověk od Boha. Na Pánově odpovědi ale vidíme, jak veliká je Boží milost a dobrota. On je skutečně dobrý a prokazuje svou milost těm, kdo k němu s důvěrou přicházejí a prosí ho o smilování.


57:50 minut (13.24 MB)

Vysvobození z temnoty - Lk 18,31-43

Ježíš vysvětluje svým učedníkům, jak vůbec je možné, aby byl kdokoliv spasen, jak Bůh umožnil spasení pro člověka, kdo je On sám a nakonec to vše svým nechápavým učedníkům demonstruje na slepém žebrákovi z Jericha.


46:53 minut (10.73 MB)

Celník na stromě - Lk 19,1-10

Zacheus je nejenom úžasným příkladem Boží moci ke spasení, které je zdarma, ale je také krásným vzorem toho, co to znamená a co to stojí být opravdovým učedníkem Pána Ježíše Krista.


49:44 minut (11.39 MB)

Pracuj pro Ježíše! - Lk 19,11-27

Pán Ježíš představuje pravidla práce pro Boží království. Věrná služba velkému králi - Kristu, v nepřátelském prostředí a přes nepřízeň okolností se vždycky vyplatí a nakonec přinese mnohonásobnou odměnu. Nevěrná služba přinese naopak odsouzení a trest.


52:01 minut (11.91 MB)

Král přichází - Lk 19,28-48

Je celá řada důvodů, proč lidé následují Krista, a my můžeme vidět různé skupiny při příjezdu Krista do Jeruzaléma. Je ale jenom jeden opravdu správný důvod následování a to je ten, že Ježíš Kristus je Král. A jako Král se představuje také při svém příjezdu do Jeruzaléma.


47:38 minut (10.91 MB)

Ukradená vinice - Lk 20,1-19

Na podobenství o ukradené vinici a zlých vinařích Pán Ježíš ukazuje, k jak tragickým důsledkům vede odmítnutí Krista jako Mesiáše a Spasitele. Není to jenom vyloučení z Království, ale je to věčné oddělení od Boha a všech Jeho požehnání.


46:13 minut (10.58 MB)

Císaři nebo Bohu? - Lk 20,20-26

Lukáš splétá dohromady tři velká témata - nebezpečí náboženského pokrytectví, povinnost podřizovat se vládní moci a nad to vše povinnost poslouchat Pána Boha, a to především tehdy, když odhaluje náš hřích jednat nezávisle na něm, jako absolutní vládci nad svým vlastním životem.


48:48 minut (11.17 MB)

Otázky na tělo - Lk 20,27-47

Pán Ježíš naprosto otevřeně odhaluje náboženské pokrytectví a varuje před lidmi, kteří takto žijí. Ať již to jsou ti, kteří popírají vzkříšení - nábožensky založení praktičtí materialisté - saduceové, nebo náboženští puntičkáři - farizeové. Jediným východiskem je porozumět tomu, kdo je Pán Ježíš Kristus, vzdát mu chválu a následovat ho.


53:32 minut (12.26 MB)

Nepřátelství s Bohem - Jk 4,4-6

Podléhat tělesným žádostem - a to až do té míry, že je následujeme ve svých modlitbách k Bohu - znamená dělat kompromisy se světem a stávat se přítelem světa. To vede nejenom k ďábelské pýše, ale také k něčemu mnohem horšímu - k nepřátelství s Bohem.


49:29 minut (11.33 MB)

Oběť nebo úplatek? - Lk 21,1-4

Dar chudé vdovy, která dala všechno, co měla, ostře kontrastuje s pokryteckými dary boháčů a ukazuje nám, jak i ta nejchudší vdova může potěšit a uctívat Pána Ježíše Krista.


46:34 minut (10.66 MB)

Život v Boží blízkosti - Jk 4,7-10

Jakub pálí v rychlém sledu po svých čtenářích deset příkazů, které nám mají pomoci žít v Boží blízkosti, vzdorovat ďáblu, nemilovat svět a vyvarovat se hříchu. Poslechneme?


50:01 minut (11.45 MB)

Příležitost ke svědectví - Lk 21,5-19

Pán Ježíš Kristus staví na Božím Slově a napomíná jím své učedníky k horlivému následování, které bude překonávat překážky. Varuje před svody, povzbuzuje nás, abychom se nebáli a nestarali se, co budeme říkat, ale rozhodně to nevzdali.


52:10 minut (11.94 MB)

Vaše spasení je blízko - Lk 21,20-28

Slavný příchod Pána Ježíše Krista je stejně jistý a nezpochybnitelný, jako se do posledního písmenka naplnila Jeho slova o zkáze Jeruzaléma, zničení chrámu, soužení Židů i jejich rozptýlení do celého světa.


48:38 minut (11.13 MB)

Ať vás onen den nepřekvapí jako past - Lk 21,29-38

Máme před sebou vyvrcholení celé kapitoly, které nás vede k hlavnímu bodu celého vyučování - k tomu, abychom byli připraveni na příchod Pána a Boží soud a nebyli shledáni nepřipravenými. To znamená především střežit vlastní srdce a vyhlížet blízký příchod Pána.


46:16 minut (10.59 MB)

Zrada a důvěra - Lk 22,1-13

Před námi jsou dva velké příběhy – příběh zrady a příběh důvěry. Oba jsou naplněním Pánových slov. Věděl, že bude zrazen, věděl, že bude vydán do rukou velekněží a zákoníků, věděl, že bude obětován jako velikonoční beránek.


52:00 minut (11.9 MB)

Kdo je největší? - Lk 22,14-30

Pán uzavřel na kříži smlouvu, kterou připomínal učedníkům při poslední večeři s nimi. Vedle ní je tady také strach učedníků, který je přivedl k velmi tělesnému sporu o to, kdo z nich je největší. Ale největší je ten, kdo slouží – tak, jako i oni budou sloužit v Božím království.


48:48 minut (11.17 MB)

Nesnižujte bratra! - Jk 4,11-12

Snižovat druhého, pomlouvat ho, znamená stavět se na úroveň samotného Boha. To je nejhorší rouhání, kterého se člověk může dopouštět, ale zároveň je to také podstata veškerého hříchu, jak to víme z Genesis 3.


54:26 minut (12.46 MB)

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23

Na příběhu narození Krista si ukážeme čtyři velké charakteristiky Boha, Jeho velikost, lásku, věrnost, a péči. Jsou to věci, které nám Matouš ve svém příběhu předkládá jak na podnose a chce, abychom zde viděli dílo Boží a roli Pána Ježíše Krista. To je smysl příběhu o narození Ježíše. Text kázání...


48:21 minut (11.07 MB)

Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha - J 17,1-5

Podívejme se na tři věci z našeho textu, které ukazují na smysl existence církve: tím nejvyšším je a vždy bude oslava Boha. A jsou zde ještě dvě další věci, které v církvi slouží k tomu, aby Bůh byl oslaven - je to věčný život, který je v Kristu Ježíši a Jeho dokonané dílo.


52:10 minut (11.95 MB)

Církev II. - Boží jednání v církvi - J 17,6-12

Ukážeme si čtyři věci, které se týkají církve – 1. v církvi Kristus zjevuje lidem Boží jméno, Boží moc a Boží Slovo, 2. Skrze Boží Slovo se v církvi zjevuje jediný pravý Bůh, Ježíš Kristus a Boží plán spasení, 3. V církvi se zjevuje Kristova sláva, 4. V církvi se zjevuje Kristova moc.


51:05 minut (11.7 MB)

Církev III. - Boží poslání pro církev - J 17,13-19

Každá činnost církve by se měla točit kolem těchto věcí. Takže uvidíme, že církev by se měla 1. radovat z pravdy, 2. posvěcovat se pravdou a konečně také 3. zvěstovat pravdu. Společným jmenovatelem toho všeho je jediné – PRAVDA.


52:49 minut (12.09 MB)

Církev IV. - Kristova služba církvi - J 13,1-18

Ježíš se sám posvěcuje za svou církev. Toto posvěcování je něco velmi praktického - jedná se o pokornou službu všem údům jeho viditelné církve, včetně těch, kdo do té skutečné Církve Kristovy nepatří. Sám nám dává příklad, abychom věděli, jak máme jednat také my.


55:33 minut (12.72 MB)

Církev V. - Jednota církve - J 17,20-26

Abychom mohli praktikovat jednotu, potřebujeme dobře pochopit, co přesně tím Ježíš myslí. Podíváme se na to, 1. komu je určena jednota, 2. jaký je základ této jednoty, 3. v čem vrcholí jednota Božího lidu, a 4. v jakém prostředí se tato jednota buduje.


48:19 minut (11.06 MB)

A já jsem za tebe prosil ... - Lk 22,31-32

I my se z rozhovoru Ježíše s Petrem můžeme velmi poučit a připravit se na těžké chvíle, které jsou před námi. I my potřebujeme, aby naše víra obstála ve víru zkoušek. A k tomu jsou tato slova velmi vhodná a užitečná. Uvidíme, že zkoušky vždycky přijdou, že jejich smyslem je prověřit pravost naší víry, že se za nás Pán přimlouvá a že zkoušky vedou ke službě. Zkoušky jsou školou pro službu.


51:15 minut (11.73 MB)

Modlit se jako Ježíš - Lk 22,33-46

Pán připravuje své učedníky, aby obstáli v následujících zkouškách. Připravuje je svým vyučováním, praktickou radou, výzvou k modlitbám i osobním příkladem.


50:00 minut (11.45 MB)

Petrova zrada - Lk 22,47-62

Dva úplně rozdílné způsoby zrady se dvěma rozdílnými konci: Jidášův konec byl stejně temný a zlý jako zrada, kterou vydal Pána do rukou jeho vrahům. U Petra je naopak naděje, odpuštění, milost a nakonec také požehnání.


53:31 minut (12.25 MB)

Zbytečná otázka - Lk 22,63-71

Jaký je náš vztah ke Kristu? Můžeme ho ignorovat jako členové velerady nebo ho tupit jako stráže. Potom poneseme Boží hněv, který se zjevuje proti každé bezbožnosti. Nebo před Ním můžeme padnout a uctívat ho v bázni a strávit věčnost v Jeho přítomnosti.


48:19 minut (11.06 MB)

Vysmívaný král - Lk 23,1-12

Náboženští horlivci toužící se zbavit Ježíše, lhostejný Pilát, kterého Ježíš nezajímá i senzacechtivý Herodes, který nakonec pohrdne Kristem, když Pán nesplní jeho očekávání a neudělá na povel nějaký zázrak - všechny spojuje jediná věc: odpor vůči Kristu.


48:32 minut (11.11 MB)

Pomíjivost života - Jk 4,13-17

Pýcha zaslepuje oči člověka a brání nám vidět realitu vlastního života. Takto zaslepený člověk si může připadat jako pán vlastního života a žít tak, jako kdyby Bůh neexistoval. Jaká pošetilost!


48:09 minut (11.03 MB)

Boží slovo vítězí nad pokušením - Lk 4,1-15

Náš nádherný velekněz, Ježíš Kristus, byl pokoušen samotným satanem, ale nepodlehl žádnému pokušení a nedopustil se hříchu. Bojoval se satanem zapsaným Božím slovem a zvítětil.


42:57 minut (19.66 MB)

Zástupná oběť za naše hříchy - Lk 23,13-31

Vidíme tragickou ukázku zkaženého a zvráceného lidského srdce a v kontrastu k tomu vidíme pokoru našeho Pána a milost Boží k nám hříšníkům. Znovu nás Boží slovo přesvědčuje, že tak jak jsme, nejsme schopni udělat nic jiného než přibít Krista na kříž.


54:28 minut (12.47 MB)

Spasení na poslední chvíli - Lk 23,32-43

Kristův kříž je srdcem evangelia. Ale nejdůležitější na něm je skutečnost, že spravedlivý vzal na sebe hříchy nespravedlivých i jejich odsouzení, aby hříšníci byli zachráněni – z Jeho milosti pouhou vírou. I za minutu dvanáct je možné dojít spasení skrze víru.


51:42 minut (11.84 MB)

Bezprostřední důsledky kříže - Lk 23,44-54

Kristova smrt měla okamžité a viditelné následky, a to jak v přirozeném světě, tak i v náboženském světě a nakonec i v duchovním světě.

 


50:59 minut (11.67 MB)

Pomíjivost světa - Jk 5,1-6

Svět pomíjí i jeho bohatství a spolu s ním směřují k zániku také boháči tohoto světa. Také my patříme mezi ně, a proto musíme mít na paměti pomíjivost bohatství, které je vysoce ceněné v tomto světě, ale nemá žádnou skutečnou hodnotu před Bohem.


56:32 minut (12.94 MB)

Koho hledáte? - Lk 23,55-24,12

Svou smrtí Ježíš vykoupil svůj lid z moci hříchu a svým vzkříšením navždy překonal vládu smrti. Zaplatil spravedlivou mzdu za náš hřích a ve vzkříšení nás uvedl do spasení.

 


46:51 minut (10.73 MB)

Svědectví o Kristu - Lk 24,13-27

Nejenom Lukáš nebo ostatní evangelia mluví o Kristu, ale Kristus je hlavní postavou celého Písma – od Mojžíše po Jana, od Genesis po Zjevení.

 


46:20 minut (10.61 MB)

Což nám srdce nehořela? - Lk 24,28-32

Ježíš má univerzální lék, který otevírá oči, dává porozumění mysli a zapaluje srdce, dává moudrost a povzbuzení a vede nás tam, kde najdeme skutečný život, opravdové světlo a ryzí lásku. Tím lékem je Boží slovo.

 


49:34 minut (11.35 MB)

Samou radostí nemohli uvěřit - Lk 24,33-45

Setkání se vzkříšeným Kristem a z toho plynoucí vírou zapálené srdce vede k jedinému – stejně jako to bylo v případě žen u hrobu, tak i zde to vede ke svědectví druhým lidem.

 


48:13 minut (11.04 MB)

S radostí chválili Boha - Lk 24,46-53

Ukážeme si: 1. co je obsahem Velkého poslání, 2. jaké jsou metody, 3. jaký je rozsah působnosti evangelia a 4. co k tomu jako křesťané potřebujeme. Na závěr uvidíme, k čemu vede poslušnost evangeliu.

 


45:05 minut (10.32 MB)

Máme velkého Boha - Mal 1,6-11

V době, kdy se mnozí pokoušejí udělat z Boha svého duchovního terapeuta nebo automat na zbožná přání, je pro nás velmi důležité si připomínat, že Bůh, náš Stvořitel, je vyvýšený, vše převyšující Pán. Nemůžeme si dovolit přemýšlet o Bohu tak, že bychom ho nějak snižovali. Neodvažujeme se přistupovat k němu jako pouze k dobrému kamarádovi, ale padáme před ním a uctíváme Ho jako svrchovaného Pána.

 


54:07 minut (12.39 MB)

Soustředíme se na Ježíše Krista - 1 K 2,2

Boží Syn přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Jemu patří všechna čest a sláva. Celé Písmo svědčí o Něm a ukazuje na Něj. Proto se i náš život a život našeho společenství soustředí na Ježíše Krista – na vykupující dílo Jeho kříže, na obnovující moc Jeho vzkříšení a na nesmírnou slávu Jeho druhého příchodu.

 


51:00 minut (11.68 MB)

Příchod Pána je blízko - Jk 5,7-12

Jak máme žít, když na nás přicházejí rozličné zkoušky? Jak se z nich máme radovat? Jak z nich můžeme růst k větší zbožnosti a slávě Boží? Jak mohou zkoušky napomoci mojí víře? Jak můžeme čelit nespravedlnosti, která přichází ze strany světa? Jak se mám postavit k rozdělením a hádkám v církvi? Odpověď je ve slově trpělivost.

 


53:34 minut (12.27 MB)

Bible je pro nás naprosto klíčová - Oz 4,1-14

Ačkoliv Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné.


52:18 minut (11.97 MB)

Používáme výkladové kázání - Neh 8,1-18

Boží zapsané zjevení, které nám Bůh dal, je „živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč“. Svědčí o Ježíši Kristu a o spasení, které je v něm. Naší touhou je, aby nám naši starší přinášeli poselství tohoto živého zapsaného Slova. Nechceme, aby naši kazatelé používali Bibli ke kázání „svého“ poselství, ale chceme, aby k nám Bůh sám skrze Bibli promlouval a používal naše kazatele ke sdělení Božího poselství. Boží pravda je mocná a proměňuje lidské životy. ...text kázání


52:23 minut (12 MB)

Zvěstujeme evangelium Boží I. - Ř 1,16-17

Je pro nás naprosto nezbytné porozumění tomu, jak se člověk může, podle Božího Slova, stát učedníkem Ježíše Krista a tedy dítětem Božím. Nesmíme nijak komolit, upravovat, přizpůsobovat, zjednodušovat ani žádným jiným způsobem měnit poselství evangelia, které bylo jednou provždy odevzdáno Božímu lidu v Božím Slově. Takže se nevyhýbáme jasnému sdílení Boží pravdy o nebi, pekle, hříchu, soudu, pokání a víře.


47:58 minut (10.98 MB)

Zvěstujeme evangelium Boží II. - Ř 1,16

Evangelium znamená dobrá zpráva a evangelium také skutečně je dobrá zpráva. Minule jsme mluvili o tom, že evangelium je také zahanbující zpráva. Je to zpráva, která pokořuje lidskou pýchu a nezávislost. Je to zpráva, která nás vrhá do prachu k nohám našeho Stvořitele a nutí nás prosit ho milost a slitování. Ale vedle toho je evangelium také dobrou zprávou.


45:24 minut (10.4 MB)

Víra skutečná, nebo mrtvá? - Jk 2,14-26

Víra, která se neprokazuje skutky, nemá žádné dobré zaslíbení pro věčnost, je to mrtvá víra, která nemůže nikoho zachránit a je stejná jako víra démonů.

 


52:30 minut (12.02 MB)

Zvěstujeme evangelium Boží III. - Ř 1,17

Máme celou řadu důvodů, proč se můžeme chlubit evangeliem. Je to Boží zjevení, v němž se nám odhaluje Boží spravedlnost, kterou nám zajistil Pán Ježíš Kristus a kterou Bohem ospravedlnění lidé přijímají vírou.


49:14 minut (11.27 MB)

Pamatuj na svého Stvořitele! - Gn 1-11

Dnes si připomeneme nejdůležitější události prvních jedenácti kapitol Genesis a podíváme se na to, o jakém Bohu mluví tyto úvodní kapitoly Bible. Kdo je Bůh knihy Genesis a kdo je tedy Bůh celé Bible? Bůh Stvořitel, Udržovatel, Soudce a Zachránce!


49:50 minut (11.41 MB)

Modli se! - Jk 5,13-20

Opravdová víra není pouhým vyznáním ani postojem nebo životním stylem. Opravdová víra jedná k Boží slávě. A každé takové jednání začíná modlitbou. Kdekoliv chybí modlitba, tak tam nemůže být ani řeči o skutečném duchovním životě, o životě, který pramení z osoby a z dokonaného díla Ježíše Krista.


54:14 minut (12.42 MB)

Jdi vírou! - Gn 11,10-12,9

Abram byl mužem víry. Tím je příkladem pro každého z nás. Nový zákon ho dokonce nazývá otcem všech věřících (Ga 3,7) a všechny věřící nazývá pravými potomky Abrahama (Ga 3,29). Co to bylo za muže, kterého Bůh nazval svým přítelem (Jk 2,23)?


50:46 minut (11.62 MB)

Co kdo zaseje, to také sklidí! - Gn 12,10-13,4

Zkoušky se nevyhýbají nikomu a nevyhnuly se ani Abramovi. Byl přítelem Božím, byl požehnaný nad jiné, dostal zaslíbení jako nikdo jiný a přesto v jeho životě vidíme celou řadu bojů, těžkostí a zkoušek.


52:35 minut (12.04 MB)

Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18

Poté, co Abram zradil všechno, co mu bylo drahé, tak činil pokání, vrátil se zpátky k Božímu oltáři, který postavil a vzýval Hospodina. Nyní je před ním další krok víry, další zkouška, která má prověřit, zda se něco naučil.


49:47 minut (11.4 MB)

Požehnané otroctví - Tt 1,1

Apoštol představuje sebe sama jako Božího otroka, představuje svůj úřad apoštola a popisuje náplň své práce – přivést ke spasení vyvolené a posvětit je pravdou.

 


50:57 minut (11.67 MB)

Dva králové - dva světy - Gn 14,1-24

Abram prokazuje silnou a odvážnou víru, která je ochotná podstoupit zápas za svého bratra. Ale uvidíme také velmi pokornou víru Abrama, když uctívá Hospodina a odmítá pokušení od svévolníků. Abram je praotec víry a my jsme jeho potomci.


51:14 minut (11.73 MB)

Smlouva krve - Gn 15,1-21

Bůh sám opět Abrama ujišťuje o své přízni, ospravedlňuje ho z milosti na základě víry a uzavírá s ním smlouvu stvrzenou krví.

 


51:01 minut (11.68 MB)

Pozor na zkratky! - Gn 16,1-16

V patnácté kapitole Abram odháněl dravé nečisté ptáky, kteří chtěli znesvětit svatou oběť, která byla obětována, poskvrnit smlouvu, která byla s Abramem uzavřena. Ale ten největší nepřítel číhal uvnitř!


50:06 minut (11.47 MB)

Požehnaná naděje - Tt 1,2-3

Evangelium je skutečně požehnanou nadějí, která je ukotvená v Bohu, která se zjevuje skrze Boží slovo a která je přinášená lidem ve službě křesťanů.

 


49:30 minut (11.33 MB)

Všemohoucí Bůh - Gn 17,1

Bůh je naprosto svrchovaný a vedle toho nám Boží slovo jasně ukazuje, že člověk je plně zodpovědný Bohu. Zodpovědností člověka je poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Správné porozumění Boží svrchovanosti je základem opravdové poslušnosti.


53:25 minut (12.23 MB)

Znamení smlouvy - Gn 17,1-27

Dvacet čtyři let jsou Abram se Sárají v zaslíbené zemi a čím dál tím více je stále jasnější, že se žádným přirozeným způsobem nedočkají vlastního potomka. Pokud se jim nějaké dítě narodí, tak to nebude dílo lidské, věc těla, ale cele dílo Boží, dílo Boží milosti a moci.


51:50 minut (11.87 MB)

Kristovo narození z panny

Naše víra nestojí ve vzduchoprázdnu, ale musí mít pevné kořeny a musí být zasazena do hlubších a širších souvislostí. Uvidíme, jak spolu souvisí víra v Kristovo narození z panny s naší důvěrou v Boží slovo, s osobou Ježíše Krista a také s naším spasením. Text kázání ...


47:13 minut (10.81 MB)

Zaslíbení syna - Gn 18,1-15

Cílem života učedníka je zralost. Právě to se můžeme učit od Abrahama. Abraham má za sebou 24 let Boží školy, ale ještě není hotovým učedníkem – stále se má co učit. Přesto už také dosáhl velkého stupně duchovní zralosti – je skutečně přítelem Božím!


47:10 minut (10.8 MB)

Když se Boží přítel modlí ... - Gn 18,16-33

Abraham je přímluvce. Jeho víra ho vede před Boží tvář a Abraham se přimlouvá za spravedlivé. Jeho modlitba je vzorem pro každou přímluvu, kterou se modlíme za lidi kolem nás. Jeho příklad je burcující a Boží milost, která se zde zjevuje, je naprosto přemáhající.


50:42 minut (11.61 MB)

Vyjděte z místa zkázy! - Gn 19,1-26

Dodnes je Sodoma výstrahou, dodnes k nám promlouvá příběh Lota, který byl vychvácen z tohoto bezbožného města. I my se z něj dnes chceme učit a přijmout varování Božího slova, a nechat se povzbudit velikostí Boží milosti, která se obrací k nám hříšníkům.


52:44 minut (12.08 MB)

Dlouhá chapadla hříchu - Gn 19,23-38

Dostali jsme úžasný poklad, který Bůh vložil do hliněných nádob. Jako znovuzrozené děti Boží už nemusíme otročit staré přirozenosti, ale mocí Ducha ji překonáváme a přemáháme touhy této hříšné podstaty člověka.


51:03 minut (11.69 MB)

Prorok - recidivista - Gn 20,1-18

Bůh pamatoval na Abrahama a přesto, že Abraham jedná jako recidivista, tak se Bůh na jeho jednání oslavuje a dává všem jasně najevo, že to je právě Abraham, koho si Bůh vybral.


47:10 minut (10.8 MB)

Vlastnímu synu ve společné víře - Tt 1,4

Kdo to je Titus? Z listu Titovi a z několika dalších míst v Písmu vidíme charakter tohoto křesťanského služebníka.

 


44:18 minut (10.14 MB)

O Boží věrnosti - Gn 21,1-34

Přes všechny Abrahamovy pády se Bůh oslavil a po pětadvaceti letech naplnil svůj slib – otevřel lůno Sáry, Sára otěhotněla a porodila syna zaslíbení, Izáka.

 


51:03 minut (11.69 MB)

Obětování Izáka - Gn 22,1-24

Dnes je před námi velmi silný příběh o víře, která je neoddělitelně spojená s poslušností a odvahou. Je to příběh o odvaze i lásce, o ochotě obětovat pro Pána Boha to nejvzácnější co máme, abychom mohli získat to nejlepší, co nám Bůh může dát.


55:56 minut (12.8 MB)

Smrt Sáry - Gn 23,1-20

Abraham byl muž víry, a proto obstál ve zkouškách, které mu Bůh připravil, a jeho víra stále rostla a posilovala se. Zkouška, která ho dále čekala, je zkouškou, která se nevyhne žádnému člověku – a to je zkouška smrti.


51:21 minut (11.76 MB)

Žena pro Izáka - Gn 24,1-67

Abraham začal dělat přípravy na svůj odchod, což znamenalo zajistit pokračování svého rodu – najít manželku pro svého syna Izáka. Najít dobrou a zbožnou ženu, která by mu pomohla naplňovat Boží záměr v jeho životě.


59:02 minut (13.52 MB)

Abrahamova závěť - Gn 25,1-18

Když bylo Abrahamovi sto třicet sedm let, tak zemřela jeho žena Sára. Tři roky na to se oženil jeho syn Izák. Tím ale Abrahamův život ani zdaleka neskončil! Abraham se znovu oženil a měl další syny, nicméně požehnání, které od Boha dostal, přešlo na syna zaslíbení Izáka.


47:39 minut (10.91 MB)

Boží moc ve vzkříšení Krista - Ef 1,20-23

Ve své modlitbě za křesťany Pavel připomíná tři veliké věci: mluví o naději, ke které je Boží lid povolán, mluví o slavném dědictví, které křesťané mají v Kristově lidu a konečně mluví o nesmírné Boží moci, která je zde pro ty, kdo věří – Boží moc, která se projevila ve zmrtvýchvstání Krista.


48:20 minut (11.07 MB)

Jákoba jsem si zamiloval - Gn 25,19-34

Bůh vyvolil Jákoba a Ezaua zavrhl. Učení o vyvolení nám ukazuje Boha v Jeho velikosti a slávě a dává nám porozumět Jeho milosti, moudrosti a lásce k nám, kteří věříme.

 


56:34 minut (12.95 MB)

Poučení od Izáka - Gn 26,1-35

Izák rozhodně nebyl žádnou kopií svého otce. Přesto musel čelit podobným věcem, jakým čelil jeho otec. I my se musíme vyrovnat s podobnými pokušení a proto se můžeme učit od těch, kdo nás předešli ve víře.


54:10 minut (12.4 MB)

Izákovo požehnání - Gn 27,1-46

Tato kapitola je kapitolou požehnání, i kapitolou rozkladu. Celá rodina se rozložila a tím, co ji rozložilo, byl hřích. Nebyl to hřích jednotlivce, ale byl to hřích všech jednotlivců v této rodině.


56:44 minut (12.99 MB)

Jákobův útěk - Gn 28,1-22

Jákob opouští dům svého otce a setkává se s Bohem. Toto setkání navždy mění jeho život – mění se jeho uctívání, mění se jeho jednání, mění se úplně všechno.

 


51:40 minut (11.83 MB)

Abrahamova radost - J 8,51-56

Dlouho před příchodem Pána Ježíše Krista spatřil Abraham den Kristův a zaradoval se, rozjásal se radostí ze spasení z milosti pouhou vírou.

 


49:07 minut (11.25 MB)

Abrahamovo požehnání - Ga 3,6-14

Pavel zasypává Galatské sérií otázek, které jim mají pomoci zorientovat se v tom, na čem vlastně staví svůj život. A potom jde do Božího slova. Jde do Starého zákona a ukazuje křesťanům, jak musí být jejich život zakotven v Písmu.


52:31 minut (12.03 MB)

Abrahamova víra - Jk 2,21-24

Jakub používá Abrahama, aby na něm ukázal, co to znamená pravá víra. Abraham nám slouží jako vzor – je praotcem věřících, protože jeho víra byla dokonalá a na něm bylo zjeveno všem lidem, že člověk je ospravedlněn z víry a nikoliv ze skutků, které dělá.


52:52 minut (12.1 MB)

Abrahamův Bůh - Gn 28,13

Bůh, s nímž se Jákob setkává, je Bůh, který je vyvýšený nade všechno, dále je to Bůh, který promlouvá, tento Bůh je Bohem živých a nakonec uvidíme, že Bůh je Bohem žehnajícím. Bůh žehná, dává své požehnání, ukazuje svoji dobrotu a svou milost.


47:14 minut (10.81 MB)

Jákob je podveden - Gn 29,1-29

Jákob řešil věci svým vlastním způsobem, hledal jednoduchá a snadná řešení, šlo mu jenom o sebe. Nyní nastupuje na cestu Boží kázně. Vstupuje na cestu Božího dítěte, které je vychovávané svým nebeským Otcem.


57:51 minut (13.25 MB)

Bůh prokazuje svou věrnost - Gn 29,30-30,24

Zralý křesťan poslouchá Boha a jedná podle Jeho slova. Boží slovo je mu normou a základem pravdy. Pravda je to, co říká Boží slovo a nikoliv to, co cítí jeho srdce, co vidí jeho oči, co slyší jeho uši, na co ukazují okolnosti jeho života.


58:07 minut (13.31 MB)

Jákobova mzda - Gn 30,25-43

Jákob se učí rozlišovat. Za čtrnáct let už získal nějaké zkušenosti a nyní je uvádí do praxe. Rozlišuje mezi cizím stádem a vlastním a v tom je nám ohromným příkladem. I my se musíme naučit rozlišovat i přes to, že to je těžká práce a bude nás to stát mnohé úsilí.


64:18 minut (14.72 MB)

Jákob znovu utíká - Gn 31,1-54

Vztahy mezi Jákobem a Lábanem byly stále napjatější. Když už to bylo k neunesení, tak do celé situace zasáhl Bůh. Bůh zde znovu zasahuje a jedná ve prospěch Jákoba.


66:07 minut (15.14 MB)

Zlomen Bohem - Gn 32,1-33

Jákob chtěl vždy získat požehnání svou vlastní cestou, svým vlastním způsobem, svými vlastními prostředky, ale Bůh ho chtěl naučit to, že Jeho požehnání přichází jenom a jedině skrze hluboký osobní vztah s Ježíšem Kristem. Z tvrdého a vychytralého dezertéra se stává hluboce zlomený a pokorný Boží muž.


61:49 minut (14.15 MB)

Setkání s Ježíšem: Celník na stromě - Lk 19,1-10

Zacheus je nejenom úžasným příkladem Boží moci ke spasení, které je zdarma, ale je také krásným vzorem toho, co to znamená a co to stojí být opravdovým učedníkem Pána Ježíše Krista.


51:50 minut (11.86 MB)

Proměněn Bohem – Gn 33,1-17 I.

Podívejme se teď na tři věci z Božího slova, které se týkají proměny lidského života – Jákob je zde vynikajícím vzorem. Podíváme se na to, 1. Odkud tato proměna přichází, 2. Jak se tato proměna projevuje, 3. K čemu tato proměna je.


49:02 minut (11.23 MB)

Boží dílo smíření - Gn 33,1-17 II.

V této kapitole se po dvaceti letech setkávají dva rodní bratři, dvojčata. Přestože se jedná o dvojčata, a je zde tolik podobností, tak zde nalezneme i diametrální rozdíly. Střetnutí končí pokojným rozchodem obou bratří – a každý z nich se nakonec ubírá svou cestou.


53:46 minut (12.31 MB)

Smíření s Bohem - Ko 1,18-22

Smíření je jedním z klíčových témat Bible a můžeme se s ním se s ním setkat od začátku až do konce Písma. Celý Starý zákon ukazoval na Krista, včetně Jeho díla smíření. Např. oběti smíření nebo den smíření měly ukazovat a stále ukazují na naši zoufalou potřebu smíření s Bohem.


50:59 minut (11.67 MB)

Smířeni k proměně - Ko 1,21-22

Dnes se budeme zabývat verši, které popisují Boží dílo v nás a skrze nás. Jinými slovy si ukážeme, co působí Boží dílo smíření v životech křesťanů, tedy v našich vlastních životech.


54:22 minut (12.45 MB)

Pevně zakotveni - Ko 1,23

Smíření s Bohem přenáší křesťana ze tmy do království Božího Syna. S novým postavením přicházejí nové věci a nové zápasy. Je to Bůh, kdo v křesťanech a skrze ně pracuje a jeho dílo na životech křesťanů, že skutečně došlo k přenesení ze tmy do světla. Ovoce Božího jednání se projevuje ve víře, naději a lásce.


49:16 minut (11.28 MB)

Hořká sklizeň duchovní slabosti - Gn 33,18-34,31

Třicátá čtvrtá kapitola Genesis patří k nejtemnějším kapitolám z celé knihy. Lidé zde berou spravedlnost do svých rukou a chtějí ukojit své vášně a žádosti, svou pomstu. A všechno souvisí s Jákobem, který nezůstal věrný, ale nebezpečně se přiblížil světu.


54:01 minut (12.37 MB)

Tvoje jméno bude Izrael - Gn 35,1-15

Jákob v předchozí kapitole selhal v mnoha ohledech. Jeho život se skoro zhroutil. Čelil vážnému nebezpečí – celé jeho rodině hrozilo vyhlazení, vendeta, krevní msta za to, co provedli jeho synové, když vyvraždili všechny muže z Šekemu. Bůh skutečně dlouho mlčel a nechal dojít věci v Jákobově životě až do krajnosti. Ale neopustil Jákoba.


60:28 minut (13.85 MB)

U Hospodina je spasení - Jon 1-4

Poselství knihy Jonáš je o Bohu a o nás. Je to o Boží lásce k hříšníkům i o Boží lásce k nevěrným křesťanům. V Jonášovi můžeme odhalit něco z Božího srdce. A můžeme také objevit pravdu o svém vlastním srdci.


53:47 minut (12.32 MB)

Cesta bolesti a zármutku – Gn 35,8.16-29

Druhá polovina 35. kapitoly je svědectvím o bolesti v životě Božího muže. Je to další zkouška Jákobova charakteru. Není první a rozhodně není ani poslední. Klade před nás otázku po opravdovosti našeho života s Bohem.


58:17 minut (13.34 MB)

Milující starší - Tt 1,6

Jediný verš nám může o starších prozradit skutečně hodně. Ale nejenom o nich. Boží slovo totiž říká, že to, co platí o starších, má být standardem, normou pro každého učedníka Pána Ježíše Krista. Ukážeme si tedy, co náš text říká o starších, co říká o rodině a také co říká o nás samotných.


55:47 minut (12.77 MB)

Muž světa - Gn 36,1-43

Náš pohled se dnes zaměří na Ezaua – muže, který byl prosáknut světem. Vrátíme se zpátky k událostem z Ezauova života a podíváme se na charakter tohoto muže. Ezau je pro nás příkladem toho, co to znamená nevěrnost a bezbožnost. ... Text kázání...


55:14 minut (12.64 MB)

Milovaný syn otrokem - Gn 37,1-36

Jákobova rodina je ve víru rozdělení a sváru, který zůstává skrytý Jákobovým očím. Přes všechen lidský hřích, který se zjevuje v této kapitole, můžeme vidět, jak Bůh pracuje na tom, aby naplnil své záměry. ...text kázání


56:50 minut (13.01 MB)

Pravé světlo přišlo na svět - J 1,9-14

Jan popsal příchod Spasitele na svět úplně jinak než Matouš nebo Lukáš. Zmiňuje Kristovo lidství, ale mnohem více se soustředí na Kristovo Božství. Jan brilantně spojuje obojí a ukazuje nám nádheru Spasitele přicházejícího na svět. ...text kázání


51:59 minut (11.9 MB)

Radost v Kristu – Fp 1-4

Dnes se podíváme na Pavlův dopis do církve ve Filipis. Pokusíme se přiblížit si atmosféru první církve a povzbudíme se navzájem v Kristu. Kéž naše srdce hoří stejně, jako hořela srdce prvních čtenářů tohoto krátkého dopisu. ...text kázání


57:18 minut (13.12 MB)

Zakotvení v Kristu - Ko 1-4

Církev v Kolosách si vedla velmi dobře, ale potřebovala se mít mnohem více na pozoru než filipská církev. Byla to zdravá církev, která rostla v Boží milosti, ve víře v Ježíše Krista a ve vzájemné lásce mezi svatými. ...text kázání


50:56 minut (11.66 MB)

Povzbuzení v Kristu - 1 Te 1-5

Církev v Tesalonice se liší od předchozích církví, na které jsme se dívali – asi největší odlišnost najdeme v tom, že to je církev, které apoštol Pavel vůbec nic nevytýká. ...text kázání


48:42 minut (11.15 MB)

Boží soud a milost – Gn 38,1-30


…byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.

Tato kapitola je jak o strašlivém Božím soudu nad jednotlivci, tak také o Božím milosrdenství, které vítězí nad soudem a konečně je i o zaslíbení, které ukazuje k něčemu mnohem lepšímu, než co vidíme ve 38. kap....text kázání


59:59 minut (13.73 MB)

Věrnost Bohu a věrnost Boží - Gn 39,1-23

S Josefem však byl Hospodin...

Před námi je příběh plný zvratů a předivných rozuzlení. To podstatné, čím příběh začíná i končí, je Boží přítomnost. Na začátku i na konci kapitoly čteme, že Bůh byl s Josefem. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám (Ř 8,31)?...text kázání


56:37 minut (12.96 MB)

Hle, mistr snů přichází! - Gn 40,1-41,57


Z řetězů v jámě na trůn slávy.

Náš text nás přitahuje hned několika věcmi a my se dnes na čtyři z nich postupně podíváme v pořadí podle jejich důležitosti – od té nejméně důležité věci, která však přitahuje nejvíc naší pozornosti, přes věci mnohem důležitější, až po praktické věci, týkající se našich vlastních životů....text kázání


65:51 minut (15.07 MB)

Bůh zjevuje skryté věci – Gn 42,1-38

Před vlastním hříchem nelze utéct!

V předchozích dvou kapitolách se naplňovaly sny, které Josef z Boží moudrosti vyložil druhým lidem, nyní uvidíme, jak se začínají naplňovat jeho vlastní sny, které měl ještě jako mladík v domě svého otce, a jejichž výklad až do této chvíle postrádal....text kázání


56:41 minut (12.98 MB)

Nové stvoření - 2 K 5,17

Kristovo vzkříšení je naprosto zásadní pro nové stvoření

Kristův kříž je klíčem. Je základem křesťanského života, je mocí ke spasení i mocí k novému životu. Jenom v Kristu pomíjí to staré a objevuje se nové. Bez Krista jsme ztraceni. Proto je před námi naprosto zásadní otázka – jsem v Kristu? ...text kázání


49:54 minut (11.43 MB)

Boží výchova – Gn 43,1-44,34

Bůh skrze Josefa přivádí jeho bratry k pokání

Podívejme se na to, jak těžké situace prověřují charaktery lidí. Krize a těžkosti z lidí nedělají lepší lidi, jak se někdy domníváme – pouze ukazují na to, co v člověku skutečně je a vynášejí to na povrch. Safenat Paneach se stává zachráncem své vlastní rodiny....text kázání


60:53 minut (13.94 MB)

Usmíření bratrů - Gn 45,1-28

Josef se dává poznat svým bratrům

Josef se konečně dává poznat svým bratrům, odpouští jim a usmiřuje se s nimi. Aby usmíření mělo smysl, muselo mu předcházet prověření charakteru bratrů. Nyní Josef zve celou rodinu do Egypta, kde se o ni postará....text kázání


50:29 minut (11.56 MB)

Neboj se sestoupit do Egypta! - Gn 46,1-30

Jákobovo setkání s Josefem

Náš dnešní text nám ukazuje Jákobovo setkání s Josefem. Přestože Jákob Josefa velmi miloval a toužil spatřit jeho tvář, tak hledá Boží vůli v tom, zda má, či nemá sestoupit s celou rodinou do Egypta....text kázání


48:26 minut (11.09 MB)

Oddaný syn a věrný správce - Gn 46,31-47,31

Josef zachovává věrnost své rodině, faraonovi i otci

V dnešním textu máme před sebou jeden z nejkrásnějších příkladů věrnosti v celém Písmu – Josef je věrný vůči své rodině, kterou zachraňuje před hladem, je věrný vůči faraonovi, jehož je správcem a je věrný vůči svému umírajícímu otci....text kázání


58:54 minut (13.49 MB)

Na sklonku života - Gn 48,1-22

Jákob žehná svým vnukům

Jákob žehná svým vnukům (a v následující kapitole také svým synům), předává jim proroctví o Mesiáši, povzbuzuje jejich víru i naději a kromě toho slyšíme z jeho úst znovu zhodnocení jeho života....text kázání


55:15 minut (12.65 MB)

Jákobovo proroctví - Gn 49,1-33

Cíl a smysl proroctví

Máme před sebou předposlední kapitolu knihy Genesis. Jedná o Jákobovo proroctví, které se týká potomků Jákobových synů. Mají se oddělit od světa a být spolu, být pohromadě, blízko sebe. Jsou shromážděni kolem otcova smrtelného lože a čekají na jeho poslední slova....text kázání


55:17 minut (12.66 MB)

Konec jedné éry - Gn 50,1-26

Dva pohřby, dva konce a dvojí pláč Josefa

Dnes máme před sebou samotný závěr knihy – dva pohřby, dva konce, dvojí pláč Josefa. Od pohřbu Jákoba do pohřbu Josefa uběhlo padesát čtyři let – to je období, které zahrnuje tato kapitola.


51:02 minut (11.69 MB)

Milosrdný Bůh - Gn 1-50

...tam se rozhojnila i milost.

První kniha Bible nám přestavuje Pána Boha v Jeho velikosti a slávě. Dnes si zopakujeme, co jsme se o Bohu naučili z knihy Genesis a potom si ukážeme největší charakteristiku Boha ve vztahu k člověku, kterou můžeme najít v Písmu a to je Boží milosrdenství....text kázání


57:00 minut (13.05 MB)

Hospodin, který vysvobozuje - Ex 1-40

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí!

Dnes si připomeneme hlavní události knihy Exodus a na některých z nich si ukážeme, jak veliký je Bůh, který se nám dává poznat v této knize a jak tato kniha ukazuje na Krista....text kázání


61:23 minut (14.05 MB)

Svatí buďte, neboť já jsem svatý - Lv 1-27

To ať je vaše pravá bohoslužba!

Kniha Genesis začínala životem a končila smrtí, kniha Exodus začínala otroctvím a končila svatostánkem a kniha Leviticus navazuje službou ve stánku – oběťmi, posvěcením kněží a lidu, smířením s Bohem a životem podle smlouvy požehnání a prokletí....text kázání


57:17 minut (13.12 MB)

Spolupracovníci na díle Kristově - Sk 18,1-28

Priska a Akvila – manželé na Boží vinici.

Dnes začneme takovou prehistorií církve v Efezu. Ve Sk 18 se poprvé dozvídáme o Efezu a setkáváme se s velmi zajímavou dvojicí, která hrála důležitou roli při vzniku efezské církve, s manželi Priskou a Akvilou. ...text kázání


65:29 minut (14.99 MB)

Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10

Tři roky kázal celou radu Boží.

Devatenáctá kapitola Skutků popisuje službu apoštola Pavla v Efezu. Předchozí kapitola mluví o vzniku církve v Efezu, tato kapitola popisuje, jak mocný dopad mělo vytrvalé a jasné kázání Božího slova nejenom na Efez, ale na celou oblast. ...text kázání


52:34 minut (12.03 MB)

Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22

Slovo Boží se rozmáhalo.

Dneska máme před sebou, který popisuje veliké duchovní projevy – a to jak projevy svaté (vidíme dílo Ducha svatého skrze Pavla a v křesťanech), tak i nesvaté, nečisté, démonické na lidech bezbožných i náboženských. ...text kázání


55:17 minut (12.66 MB)

Efezské modlářství - Sk 19,23-20,1

Proměňující moc evangelia.

Každé probuzení přináší spolu s vážným a hlubokým zájmem o duchovní věci také protireakci – někdy je to přímo pronásledování, jindy se může jednat o pomluvy, skandály a podobné věci, které mají narušit věrohodnost Božího díla a zastavit působení Boží moci. ...text kázání


52:28 minut (12.01 MB)

Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31

Odevzdáni Slovu Boží milosti

Důležitost Božího slova byla v efezské církvi nepřehlédnutelná. To je něco, co bychom nalezli v jejím genetickém kódu. Dnes se podíváme na to, jak se tento genetický kód projevoval navenek – z našeho textu si ukážeme pět charakteristik efezské církve, tedy pět znaků zdravé církve. ...text kázání


53:11 minut (12.18 MB)

Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38

Mysl, ruce a srdce

Duchovní zdraví má tři roviny – rovinu, která se týká naší mysli, tedy toho, co víme, co poznáváme, jak věcem rozumíme, dále je tady rovina vůle – to jsou věci, které děláme, jak to, co poznáváme, převádíme do praxe a konečně třetí je rovina srdce, v tom dnešním slova smyslu, kdy mu rozumíme především v emocionální rovině. ...text kázání


55:46 minut (12.77 MB)

Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1

Nejdůležitější doktrína

Máme před sebou nejdůležitější křesťanské učení – učení o tom, kdo je to křesťan. To je naprostý základ, bez kterého není možný křesťanský život. Toto učení má vliv jak na další doktríny, tak především na praxi, na život křesťanů a křesťanské církve. Proto je nezbytné, abychom v této otázce měli jasno. ...text kázání


51:27 minut (11.78 MB)

Prostředí křesťanského života – Ef 1,2

Milost a pokoj

Když studujeme Bibli, tak si musíme klást několik základních otázek: Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? Proč? Odpovědi na tyto otázky nám pomohou lépe porozumět tomu, co je základem křesťanského života, proč právě milost a pokoj patří k nejdůležitějším pojmům křesťanské víry a co, resp. kdo činí křesťanskou víru tak jedinečnou. ...text kázání


55:43 minut (12.76 MB)

Napsáno na obalu Bible – Ef 1,3-4

Požehnaný Bůh nás vyvolil před stvořením světa…

Před námi je souvětí, které je mohutné, mocné, komplexní. Je to text, který popisuje Boží dílo od věčnosti do věčnosti. Popisuje Boží dílo jak v člověku samotném, tak v celém stvoření, v celém vesmíru, ve světě duchovním i světě fyzickém, materiálním. Je zde Bůh, který je hoden veškeré naší chvály a našeho uctívání. ...text kázání


57:49 minut (13.24 MB)

Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4

…svatí a bez poskrvny před Jeho tváří v lásce

Vyvolení není vůbec nepodstatné učení Písma. Potřebujeme mu porozumět nejenom dobře, ale především správně. Ale nejde jenom o to rozumět tomuto učení, ale máme také vidět, jak je toto učení užitečné a především – a to je důraz našeho textu – v tomto učení nalézt radost a zalíbení. ...text kázání


57:05 minut (13.07 MB)

Předurčeni k adopci – Ef 1,5

Už nejste otroci, ale synové!

svatbaKristova církev jako celek i křesťané jako jednotlivci byli od věčnosti Božím plánem číslo jedna. Všechno, co kdy bylo stvořeno, mělo a má právě tento cíl – slavnou a svatou Kristovu nevěstu. Právě to je hlavní důvod celého stvoření – aby se jednoho dne v celé své nádheře a kráse objevila Kristova nevěsta a byla svatba Beránkova. ...text kázání


61:26 minut (14.06 MB)

Schopný pastýř - Tt 1,9

Muž podle Božího srdce III.

SalisburyDevátý verš odpovídá na problémy, s nimiž se potýká současná křesťanská církev. Je 1. o starších, 2. o zdravém učení, 3. o povzbuzování zdravým učením a 4. o usvědčování odpůrců. ...text kázání


58:21 minut (13.36 MB)

Adoptováni ke chvále - Ef 1,5-6

...abychom chválili slávu Jeho milosti!

Bůh ve svém plánu předurčil, že určití konkrétní lidé se stanou jeho syny, jeho dětmi a z nich bude vytvořena nádherná nevěsta Jeho jednorozeného Syna – toho Nejmilejšího. ...text kázání


55:54 minut (12.8 MB)

V Něm máme vykoupení! - Ef 1,7

Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno!

V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše Krista. „V Něm máme vykoupení.“ Potřebujeme porozumět, co přesně to znamená. Proto si vysvětlíme, co to je vykoupení a jak mu máme ve světle Písma rozumět, ukážeme si, že vykoupení je jenom v Kristu a nikde jinde a nakonec se podíváme na to, že vykoupení už máme. ...text kázání


53:00 minut (12.14 MB)

Vykoupeni krví - Ef 1,7

Nebyli jste vykoupeni stříbrem a zlatem…

Minule jsme si vysvětlovali, co to vykoupení znamená, dneska se podíváme na další věci, které s vykoupením souvisí – ukážeme si prostředek, nebo způsob vykoupení, uvidíme, jaký je účinek vykoupení a nakonec si vysvětlíme, co je příčinou našeho vykoupení. ...text kázání


49:46 minut (11.39 MB)

Zahrnuti milostí - Ef 1,8

Vykoupeni k moudrosti a prozíravosti

Máme před sebou krátký, ale velmi bohatý verš. Není to ani samostatný celek, přesto je tak plný významu, že se mu musíme věnovat samostatně. Vykoupení pro nás nekončí odpuštěním hříchů, ale týká se také našeho současného života. ...text kázání

 


50:25 minut (11.54 MB)

Hledání Boží vůle? – Ef 1,9

Oznámil nám tajemství své vůle…

Boží vůle je Boží svrchované rozhodnutí o všem, co se stane. V Bibli je mnoho míst, které ukazují, že Bůh je v celém vesmíru i nad těmi nejmenšími detaily přírody a nad každým lidským rozhodnutím. ...text kázání

 


54:10 minut (12.4 MB)

Jednota v Kristu - Ef 1,10

Nezměnitelný Boží plán

Desátý verš je o vyvýšenosti Krista, o Jeho nadřazenosti nade vším, je o Jeho prvenství ve všem, je o Jeho velikosti, o Jeho slávě. Ukazuje nám, že Kristus je Božím plánem číslo jedna. Vyvýšit Krista a učinit ho Hlavou všeho je věčným Božím záměrem, plánem, který Bůh měl již před stvořením světa a který se nám rozhodl odhalit. ...text kázání


53:39 minut (18.42 MB)

Předurčeni k dědictví – Ef 1,11

Chvála Boží svrchovanosti

Jedenáctý verš ukazuje na Boží svrchovanost. Ukazuje nám Boha, který je nade vším, Boha, který vládne, Boha, který je nezávislý na čemkoliv, včetně Jeho stvoření. To je Bůh, kterého nám představuje Boží slovo, Bůh, který se tak odlišuje od představ dnešních lidí, ty, kteří si říkají křesťané, nevyjímaje. ...text kázání

 


47:53 minut (16.44 MB)

...abychom byli chválou Jeho slávy - Ef 1,12

Vyvýšenost Krista nade vším

Na dnešní text se budeme dívat optikou a z perspektivy dvanáctého verše. Uvidíme, kdo jsme, kdo je to křesťan, ukážeme si, co je cílem křesťanova života nyní i na věčnosti a nakonec uvidíme, jak je v tom všem vyvýšen Pán Ježíš Kristus. Shrneme to do tří jednoduchých otázek: Kdo jsme? Proč tady jsme? Kvůli komu tady jsme? ...text kázání


50:08 minut (17.22 MB)

Slovo a Duch - Ef 1,13

Jedinečný prostředek spasení

Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení – skrze víru, vysvětluje jedinečný Boží prostředek spasení – Boží slovo, slovo pravdy, evangelium a nakonec vysvětluje, kdo je agentem, tedy činitelem, tím, kdo působí spasení – a to je právě třetí osoba Boží trojice, Duch svatý. ...text kázání


51:18 minut (17.61 MB)

Zapečetěni zaslíbeným Závdavkem – Ef 1,13-14

Dílo Ducha svatého v životě křesťana

Dílo Ducha svatého se týká přítomnosti a budoucnosti. Je ale také řečeno, že Boží Duch je zaslíbeným Duchem. Proto se podíváme nejprve na věci minulé – to je zaslíbení Ducha svatého, pak na věci přítomné – to je zapečetění, a nakonec na věci budoucí – to je závdavek našeho dědictví. ...text kázání


51:04 minut (17.53 MB)

Těm je třeba zavřít ústa! - Tt 1,10-12

Deset znaků falešného křesťana

Boží slovo je zrcadlem, kterým můžeme nahlédnout do svého vlastního srdce. Pavel učil Tita rozlišovat, kdo je a kdo není skutečným křesťanem. ...text kázání


54:06 minut (18.58 MB)

Závdavek dědictví - Ef 1,14

…které si vydobyl ke chvále své slávy

Vyvrcholení této modlitby nás v posledním verši znovu vede ke chvále Boží slávy a zároveň shrnuje celé Boží dílo v tom, co Bůh udělal pro nás – závdavek dědictví, i v tom, co Bůh udělal s námi – vykoupení těch, které si vydobyl. ...text kázání


46:29 minut (15.96 MB)

Víra a láska - Ef 1,15

Základy křesťanského života

Ve verši 15 si ukážeme tři věci, které se týkají víry: Jednak je to svědectví o víře, dále uvidíme, co to je víra, která zachraňuje, a nakonec se podíváme na víru, o které můžeme nejenom slyšet, ale která je i vidět. ...text kázání


46:42 minut (16.04 MB)

Vděčná přímluva - Ef 1,16

Základy křesťanského života II.

Projevem víry – a tím také dalším základním kamenem křesťanského života, je modlitba. Šestnáctý verš mluví o tom, jaká je křesťanská modlitba – především je to nepřetržitá, vytrvalá modlitba. Je stejně vytrvalá jako víra, o které byla řeč. Je to také vděčná modlitba a nakonec uvidíme, že to je přímluvná modlitba. ...text kázání


48:52 minut (16.78 MB)

Zkoušky zbožných - Ž 73,1-28

Boží dobrota uprostřed pokušení

Podíváme se dnes na tři věci z tohoto Žalmu: 1. Jak a jaká pokušení na nás přicházejí. 2. Jakým způsobem jsme z pokušení vyvedeni a vítězíme nad ním. 3. Co nás před pokušním ochrání. Tyto body, tato osnova Žalmu 73 je zarámována do výroku prvního verše: Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. ...text kázání


37:45 minut (12.97 MB)

Obsah i cíl modliteb – poznání Boha – Ef 1,17

Základy křesťanského života III.

Dnes uvidíme, že poznání a poznávání Boha, tedy život věčný je darem od Boha. Dále potom, že poznat Boha můžeme jenom tehdy, když se nám Bůh dá poznat, tedy když se nám zjeví a dá nám svou moudrost. A nakonec uvidíme, že tato moudrost k poznání Boha je dílem Ducha svatého, který nám byl darován. ...text kázání


53:09 minut (18.25 MB)

Hle, Beránek Boží - J 1,29

Velký pátek 2014

Na tomto Janově vyznání si nejprve všimneme osobní roviny. Jan také vidí Krista od samého začátku jako oběť smíření, Boží beránek ustanovený samotným Bohem. Je tím, kdo na sebe bere naše hříchy a odnímá je – snímá hříchy světa. A je naprosto dostatečný, aby sejmul každý hřích na celém světě. ...text kázání


42:07 minut (14.46 MB)

Otec slávy - Ef 1,17

Oslavený Otec slavného Syna

Pavel se modlí za to, abychom poznávali Boha, a hned nám k tomu dává dobrou příležitost. A všimněte si, že mluví jak o Bohu Otci, tak také o Pánu Ježíši Kristu. Protože je to tak důležité znát Boha v pravdě, musíme důkladně prozkoumat všechno, co apoštol Pavel říká jak o Otci, tak také o Jeho Synu. ...text kázání


46:06 minut (15.83 MB)

Ke komu se modlíš? - Ef 1,17

Oslavený Syn Otce slávy

V sedmnáctém verši Pavel ve své přímluvě za poznání Boha popisuje, k jakému Bohu se modlí. Modlí se za Ducha svatého k Bohu Otci skrze Ježíše Krista. A tím se dostáváme přímo k našemu tématu – fráze, kterou se dnes budeme zabývat, obsahuje pouhé čtyři slova. Ale tato čtyři jsou shrnutím a zkratkou celého evangelia. ...text kázání


45:47 minut (15.72 MB)

Vysvobození z tohoto zlého věku - Ga 1,3-5

Opravdu jen pouhou vírou?

Text, který je před námi, hned na začátku listu Galatským, jasně ukazuje na tři věci: 1. Základ, na kterém je postaveno evangelium. 2. Co to znamená evangelium. 3. Jakou moc má evangelium. ...text kázání


48:41 minut (16.72 MB)

Osvícené oči srdce - Ef 1,18-19

Modlitba za porozumění učení

Verše 17-19 nám jasně ukazují, že každý křesťan musí růst v poznání Boha a v porozumění učení Božího slova. Je to modlitba apoštola za věřící, je to touha skutečně znovuzrozeného srdce, je to norma, standard každého křesťana a proto je to také povinnost každého křesťana před Bohem. ...text kázání


45:52 minut (15.75 MB)

Vyvýšení Krista - Ef 1,20-21

Boží moc projevená na Kristu

Náš dnešní text dále rozvíjí, co znamená Boží moc. Boží mocí jste se stali věřícími a Boží mocí věříte. Boží moc se ukázala ve vzkříšení a vyvýšení Ježíše Krista. O tom je celý dnešní text – Kristus byl vyvýšen. ...text kázání


50:52 minut (17.47 MB)

Kristus - hlava nade vším - Ef 1,22

Kristova vláda nad celým stvořením

Kristus byl vzkříšen, vyvýšen vysoko nade všechno (v. 20-21). Bůh všechno podřídil pod Jeho nohy, a dal ho jako hlavu církvi, takže všechno ostatní je dole pod Ním. Kristus má svrchované místo v celém vesmíru. ...text kázání


56:32 minut (19.42 MB)

Kristus - hlava církve - Ef 1,22-23

Kristova vláda nad církví

Bůh dal Krista jako hlavu církvi, která je Jeho tělem. Abychom tomu rozuměli, musíme nejprve pochopit, co je to církev. Dále si vysvětlíme, jak Kristus v církvi vládne (což je význam slova hlava) a nakonec se podíváme na důsledky toho, že církev je tělem Krista. ...text kázání


52:52 minut (18.15 MB)

Církev - plnost Kristova (Ef 1,23)

Tělo a plnost Ježíše Krista

Před námi je jeden z nejdůležitějších popisů církve – tělo, tělo Kristovo, tělo, kde Kristus je hlavou. Vysvětlíme si, co to znamená, že církev je tělem Kristovým, potom si ukážeme, v jakém slova smyslu je církev Kristovou plností a nakonec půjdeme k nejdůležitějšímu důrazu tohoto textu – a tím je samotný Kristus. ...text kázání


53:26 minut (18.35 MB)

Zoufalý stav přirozeného člověka I. (Ef 2,1)

Kdysi mrtvý, nyní živý!

Náš text nám ukazuje, jak zoufalý je stav přirozeného člověka. Budeme se dnes zabývat jenom prvním veršem. Vysvětlíme si, jaký je stav přirozeného člověka, ukážeme si příčinu tohoto stavu a také jeho důsledky, a nakonec se podíváme na aplikaci, která je v našem textu obsažená. ...text kázání


54:26 minut (18.69 MB)

Zoufalý stav přirozeného člověka II. (EF 2,2)

Poslušni vládce nadzemských duchů

Ukážeme si dva ohromné paradoxy lidského života, paradoxy života bez Boha, které nám znovu připomínají naší zoufalou situaci před Bohem a tváří tvář věčnosti a vysvětlíme si, že tento tragický stav lidské duše je pro křesťany více nebo méně dávnou minulostí. ...text kázání


49:58 minut (17.16 MB)

Zoufalý stav přirozeného člověka III. (Ef 2,3)

Nepřítel uvnitř nás

Třetí verš nás vede do hloubky našeho vlastního nitra a ukazuje nám, jak převrácené je naše srdce i naše mysl a dává nám poznat, co z toho vyplývá pro náš vztah s Bohem – jsme dětmi Božího hněvu. Nikoliv pro to, co děláme, ale ze své přirozenosti. ...text kázání


56:15 minut (19.32 MB)

...aby měli zdravou víru (Tt 1,13-14)

Přísné napomínání vede k růstu

Text, který je před námi, je stále stejně aktuální a naléhavý. Ukážeme si z něj nejprve, jak máme jednat s křesťany (a s církvemi), kteří jsou zmatení a jsou ve vleku falešných učitelů a potom se podíváme na cíl, k němuž máme směřovat, a tím je zdravá víra. ...text kázání


54:40 minut (18.77 MB)

Ale Bůh... I. (Ef 2,4)

Nadřazenost Boha nade vším

Dneska se budeme zabývat jenom těmito dvěma slovy a naučíme se na nich, jak máme studovat Bibli. Ukážeme si, že protiklad a důraz, který je na tomto místě, je protikladem a důrazem nejen listu Efezským, ale celého Písma. Bůh je nadřazený nade všechno! ...text kázání


50:55 minut (17.49 MB)

Ale Bůh... II. (Ef 2,4)

Bůh bohatý v milosrdenství

Dnes se podíváme na to, jaký je Bůh ve svém milosrdenství. Uvidíme, jak to souvisí s naším zoufalým stavem, jak nesrovnatelně veliký je v tomto směru rozdíl mezi námi a Bohem, v čem Boží milosrdenství spočívá a jak nám ho Bůh v hojnosti prokazuje. ...text kázání


52:51 minut (18.15 MB)

Ale Bůh... III. (Ef 2,4)

…z veliké lásky, jíž si nás zamiloval

Dneska si ukážeme, co to je Boží láska. Co to znamená, když Pavel napsal, že si nás Bůh ze své velké lásky zamiloval? Chci, abychom dnes porozuměli tomu, co to znamená, že si nás Bůh v Kristu zamiloval, miluje nás a navěky nás bude milovat. ...text kázání


55:59 minut (19.23 MB)

Oživeni spolu s Kristem (Ef 2,5)

Musíte se znovuzrodit!

Dnes je před námi text, který musí vzbuzovat bázeň. Ukazuje, kdo je Bůh a jak moc je Bůh jiný, než my a než naše představy o Něm. Jedná se o jeden z nejdůležitějších textů v Písmu, protože nám vysvětluje Boží dílo, spasení z milosti. ...text kázání


54:38 minut (18.76 MB)

Sjednoceni s Kristem (Ef 2,5-6)

Kdo je v Kristu...

V tomto textu se hned třikrát opakuje „spolu s Kristem“. Je zde řeč o společenství, o spojení, o sjednocení s Kristem. A toto je nejdůležitější věc, která se týká křesťanů – jsme sjednoceni, spojeni s Kristem, jsme v Něm. ...text kázání


49:30 minut (17 MB)

Vzkříšeni s Kristem (Ef 2,6)

Vstoupili jsme na cestu nového života…

Budeme mluvit o tom, že jsme vzkříšeni spolu s Kristem a ukážeme si, co to znamená – budeme mluvit o minulosti, ukážeme si také, co nás ještě čeká v budoucnosti a nakonec se podíváme, co z toho pro nás vyplývá v současnosti, tedy v našem každodenním životě s Bohem. ...text kázání


51:24 minut (17.65 MB)

Posazeni v nebesích (Ef 2,6)

Cizinci bez domovského práva

Před sebou máme velmi praktickou část oddílu, který celý mluví o spasení v Kristu. Je to spasení, které Bůh udělal od začátku až do konce. Tento text je doopravdy majestátní. A fráze, která je dneska před námi, je ohromující. Je to samotný vrchol toho, co je v pátém a v šestém verši. ...text kázání


54:00 minut (18.54 MB)

Důkaz pro nadcházející věky (Ef 2,7)

Bohatství milosti v Jeho dobrotě

Duch svatý nám tady vysvětluje, co je cílem našeho spasení, ukazuje nám, proč by nám spasení mělo dávat smysl, ukazuje nám, že se nejedná o něco náhodného, chaotického, nejasného, tajemně zahaleného nebo mysticky neproniknutelného, ale že jde o Boží dílo, které má svůj jednoznačný účel. ...text kázání


53:28 minut (18.36 MB)

Sola gratia - Jedině milostí (Ef 2,8-10)

Magna charta spasení I.

Jenom spasení z milosti je takovým evangeliem, které je Boží mocí ke spasení. Proto si dnes vysvětlíme, co milost je. Ukážeme si, jaká milost je, jaké jsou její charakteristiky, a v tomto světle potom uvidíme, jak je i dnes milost zaměňovaná za nezřízenost. ...text kázání


54:06 minut (18.58 MB)

Sola fide - Jedině vírou (Ef 2,8-9)

Magna charta spasení II.

Máme dnes před sebou jeden z nejdůležitějších textů v Písmu vůbec. Je to naprostý základ celého křesťanství, a kdybychom zde udělali nějakou chybu, tak se nám celá stavba zhroutí. Potřebujeme důkladně porozumět tomu, jak jsme spaseni. ...text kázání


55:50 minut (19.17 MB)

1. Nezbytnost biblického vedení

Církev musí být vedena staršími, budována zdravým učením skrze pozvbuzování a napomínání. 

Příručka ke stažení zde


37:33 minut (12.89 MB)

2. Církev je vedená nejvyšším Pastýřem

Nejvyšší autoritou v církvi a její jedinou hlavou (jak v nebi, tak na zemi) je Pán Ježíš Kristus.

Příručka ke stažení zde


35:51 minut (12.31 MB)

3. Kristus používá skupinu podpastýřů

Kristus je hlavou církve a pro jednotlivé církve/sbory, které reprezentují Jeho Církev ustanovil společné vedení skupinou podpastýřů - starších.

Příručka ke stažení zde


49:01 minut (16.83 MB)

4. Užitek společného vedení skupinou pastýřů - mužů

Bůh ve svém Slově jasně ukazuje, že vedení církve (podobně jako vedení rodiny) svěřil kvalifikovaným mužům.

Příručka ke stažení zde


50:53 minut (17.48 MB)

5. Kvalifikace starších I.

Kristova církev musí být vedena staršími, kteří odpovídají kvalifikace stanové Božím slovem.

Příručka ke stažení zde


52:29 minut (18.02 MB)

6. Kvalifikace starších II.

Kristova církev musí být vedena staršími, kteří odpovídají kvalifikace stanové Božím slovem.

Příručka ke stažení zde


58:10 minut (19.97 MB)

7. Ustanovení biblicky kvalifikovaných starších

Starší mají být veřejně ustanoveni a celá církev by měla být v procesu ustanovení zapojena.

Příručka ke stažení zde


41:12 minut (14.15 MB)

8. Káznění starších. Různé služby ve sboru.

Pokud starší zhřeší, má být jako veřejná osoba napomínán veřejně.

Příručka ke stažení zde


42:41 minut (14.66 MB)

9. Služba starších I.

Služba starších - co všechno zahrnuje a jak má být prováděna?

Příručka ke stažení zde


55:39 minut (19.11 MB)

10. Služba starších II.

Služba starších - co všechno zahrnuje a jak má být prováděna?

Příručka ke stažení zde


38:53 minut (17.8 MB)

11. Služba starších III.

Služba starších - co všechno zahrnuje, jak má být prováděna a co člověka stojí.

Příručka ke stažení zde


42:02 minut (19.25 MB)

12. Priority starších

Na co všechno musí starší církve klást důraz ve svém životě?

Příručka ke stažení zde


46:20 minut (21.21 MB)

Boží umělecké dílo II. (Ef 2,11-22)

...učinil jednoho nového člověka.

Před námi je text, který je stěžejním textem celého Písma ohledně církve. Zde je základ, samotná podstata Kristovy církve. Potřebujeme tento text vidět v jeho celistvosti, protože tak nám vynikne jeho nádhera a budeme se potom moci s o to větší radostí zabývat jednotlivými verši a detaily tohoto oddílu. ...text kázání


52:10 minut (17.91 MB)

Pamatujte! (Ef 2,11)

Nezapomeňte, odkud vás Bůh vytáhl.

V jedenáctém verši je odkaz na to, kým jsme byli a jak se na nás dívali Židé. Ve dvanáctém verši je potom připomenutí toho, jak jsme na tom byli. Na obojí si máme pamatovat a obojí si musíme připomínat ve světle předchozích veršů. ...text kázání


49:05 minut (16.86 MB)

Odloučeni (Ef 2,12)

V Kristu je všechno nebeské požehnání duchovních věcí.

Byli jsme spaseni milostí skrze víru, jsme Božím dílem a to je důvod, proč si máme připomínat, čím jsme byli. Byli jsme pohané a Židy podle těla, kteří jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, jsme byli hanlivě nazýváni neobřízkou. Byli jsme odděleni od mnoha Božích dobrodiní a požehnání. ...text kázání


50:28 minut (17.33 MB)

Učiněni blízkými (Ef 2,13)

Společenství v Kristově krvi

V tomto textu vidíme především veliký kontrast – je zde naprostý protiklad k předchozím dvěma veršům. Za druhé je tady popis našeho stavu – takového, jaký byl a takového, jaký je nyní. A konečně za třetí tu máme prostředek, kterým jsme byli učiněni tím, čím jsme nyní – bylo to v Kristu Ježíši a v Jeho krvi. ...text kázání


53:41 minut (18.44 MB)

On je náš pokoj (Ef 2,14-16)

Usmíření skrze kříž

Máme zde tři verše, které jsou o tom, co to znamená, že Kristus je náš pokoj. Každý z těchto tří veršů opakuje totéž a zdůrazňuje některé další věci, které více rozvádějí, co to znamená, že On je náš pokoj. Jsou zde tři verše, které mluví o Kristově díle smíření. ...text kázání


53:37 minut (18.41 MB)

Přišel a zvěstoval pokoj (Ef 2,17)

Jako mě poslal Otec, já posílám vás...

Kristus přišel k efezským křesťanům a zvěstoval jim pokoj. Co to znamená? Položíme si několik otázek, které nám pomohou celou věc objasnit – budeme se zabývat tím, co dělal Kristus, co bylo zvěstí, kterou nesl a jak tuto zvěst přinesl do Efezu. ...text kázání


56:04 minut (19.25 MB)