Buď silný milostí Ježíše Krista (2Tm 1,13-2,7)

Posiluj se ve víře a v Boží milosti. Tak budeš dobrým služebníkem, který bude připravený sloužit druhým v pokoře a v lásce. Budeš vychovaný slovy víry - Božím slovem, které je nepohnutelným základem křesťanského života i učení.